Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na podstawie art. 103 Porozumienia EOG, i powiązane decyzje.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.123.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na podstawie art. 103 Porozumienia EOG, i powiązane decyzje

(2016/C 123/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 kwietnia 2016 r.)

Od marca 2000 r. w decyzjach Wspólnego Komitetu EOG wskazuje się w przypisie, czy data ich wejścia w życie zależy od spełnienia wymogów konstytucyjnych przez którąkolwiek z Umawiających się Stron. Wymogi takie zgłoszono w odniesieniu do decyzji wymienionych poniżej. Odpowiednie Umawiające się Strony poinformowały już pozostałe Umawiające się Strony o tym, że zakończyły procedury wewnętrzne. Terminy wejścia w życie decyzji podano w tabeli. Ponadto niektóre decyzje Wspólnego Komitetu EOG mogą wejść w życie dopiero po spełnieniu wymogów konstytucyjnych wyżej wymienionych decyzji i są one również wymienione poniżej.

Numer decyzjiData przyjęciaAdres publikacyjnyUwzględnione akty prawneData wejścia

w życie

81/20111.7.2011Dz.U. L 262 z 6.10.2011, s. 52.

Suplement EOG nr 54 z 6.10.2011, s. 66.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej1.1.2015
75/20133.5.2013Dz.U. L 291 z 31.10.2013, s. 32.

Suplement EOG nr 61 z 31.10.2013, s. 36.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

1.5.2015
92/20133.5.2013Dz.U. L 291 z 31.10.2013, s. 58.

Suplement EOG nr 61 z 31.10.2013, s. 66.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie informacji wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej1.1.2015
93/20133.5.2013Dz.U. L 291 z 31.10.2013, s. 59.

Suplement EOG nr 61 z 31.10.2013, s. 67.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające wymogi dotyczące identyfikacji statków powietrznych do celów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej1.1.2015
177/20138.10.2013Dz.U. L 58 z 27.2.2014, s. 31.

Suplement EOG nr 13 z 27.2.2014, s. 34.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek1.2.2015
228/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 25.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 24.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa1.1.2015
229/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 28.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 27.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1216/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych

1.1.2015
230/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 30.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 29.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/20101.1.2015
231/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 32.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 30.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/20101.1.2015
232/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 34.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 32.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/20101.1.2015
234/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 37.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 35.

Decyzja Komisji 2011/121/UE z dnia 21 lutego 2011 r. ustanawiająca ogólnounijne cele w zakresie skuteczności działania oraz stany alarmowe dla zapewniania służb żeglugi powietrznej na lata 2012-20141.1.2015
236/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 39.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 37.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej1.1.2015
237/201313.12.2013Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 40.

Suplement EOG nr 29 z 22.5.2014, s. 38.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej1.1.2015
28/201414.2.2014Dz.U. L 211 z 17.7.2014, s. 38.

Suplement EOG nr 42 z 17.7.2014, s. 35.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 z dnia 3 maja 2013 r. w sprawie definicji wspólnych projektów, ustanowienia systemu zarządzania i określenia zachęt wspierających wdrożenie europejskiego centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym1.1.2015
88/201416.5.2014Dz.U. L 310 z 30.10.2014, s. 40.

Suplement EOG nr 63 z 30.10.2014, s. 31.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (wersja przekształcona)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006

1.8.2015
89/201416.5.2014Dz.U. L 310 z 30.10.2014, s. 52.

Suplement EOG nr 63 z 30.10.2014, s. 44.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające załączniki II oraz III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

1.8.2015
90/201416.5.2014Dz.U. L 310 z 30.10.2014, s. 54.

Suplement EOG nr 63 z 30.10.2014, s. 46.

Decyzja Komisji 2009/992/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego1.8.2015
91/201416.5.2014Dz.U. L 310 z 30.10.2014, s. 55.

Suplement EOG nr 63 z 30.10.2014, s. 47.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego1.8.2015
133/201427.6.2014Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 40.

Suplement EOG nr 71 z 27.11.2014, s. 38.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

1.1.2015
135/201427.6.2014Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 42.

Suplement EOG nr 71 z 27.11.2014, s. 40.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/20101.1.2015
145/201427.6.2014Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 53.

Suplement EOG nr 71 z 27.11.2014, s. 51.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 408/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych

1.6.2015
153/20149.7.2014Dz.U. L 15, z 22.1.2015, s. 78.

Suplement EOG nr 5 z 22.1.2015, s. 1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiająca środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim

1.8.2015
179/201425.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 29.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 29.

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą między państwami członkowskimi narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia1.6.2015
188/201425.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 40.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 40.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur1.5.2015
194/201425.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 48.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 48.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej1.6.2015
203/201430.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 57.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 57.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych, sprostowane w Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 38)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 541/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzonego wykazu substancji czynnych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

1.6.2015
204/201430.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 64.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 63.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 542/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych w celu uwzględnienia dyrektywy 2011/58/UE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia karbendazymu jako substancji czynnej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 702/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mandipropamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 703/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej azoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 704/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej azymsulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 705/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej imazalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 706/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej profoksydim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 736/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 740/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 786/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 1-naftyloacetamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/941/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 787/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas 1-naftylo-octowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/941/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluazifop-P, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 797/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spiroksamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej oksyfluorofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 800/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej teflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 806/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluchinkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 807/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej triazoksyd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 810/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej krezoksym metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 820/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej terbutylazyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 942/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej flufenoksuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 943/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propargit, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1022/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej cykloanilid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1045/2011 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej asulam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1078/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1100/2011 z dnia 31 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych dikamba, difenokonazol i imazachin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1127/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej kwas 2-naftylooksyoctowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1134/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej cynidon etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1143/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pro-chloraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej acetochlor, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1381/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej chloropikryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 735/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej wodorowęglan potasu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 746/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Adoxophyes orana granulovirus, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2012 z dnia 14 września 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, kwas benzoesowy, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy, Coniothyrium mini-tans szczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, cyflutryna, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksa-flutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mekoprop, mekoprop-P, mezosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, propikonazol, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, pyraklostrobina, siltiofam, trifloksystrobina, warfaryna i zoksamid

1.6.2015
205/201430.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 73.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 72.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 87/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej kletodym

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 127/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej metazachlor

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 287/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej triflusulfuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 359/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 369/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: mączka z krwi, węglik wapnia, węglan wapnia, wapień, pieprz i piasek kwarcowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 571/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: krzemian glinu, proteiny hydrolizowane i 1,4-diaminobutan (putrescyna)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 578/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej difenyloamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 582/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bifentryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 589/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluksapyroksad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 595/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fenpyrazamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 597/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan amonowo-glinowy, pozostałości destylacji tłuszczu, środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej z ryb i mocznik

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 608/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: benzoesan denatonium, keton metylowononylowy i oleje roślinne/olejek z mięty zielonej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 637/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: siarczan żelaza, środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy oraz środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1037/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1043/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosforowodór, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfacypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksy-nil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocla-dium catenulatum szczep: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbe-mektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342, chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1237/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus żółtej mozaiki cukinii (szczep niezłośliwy), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1238/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Trichoderma asperellum (szczep T34), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

1.6.2015
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 17/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Trichoderma atroviride (szczep I-1237), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cyflumetofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 175/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wycofania zatwierdzenia substancji czynnej chlorku didecylodimetyloamonu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 188/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mandipropamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 200/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej ametoktradyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 235 z 4.9.2013, s. 12

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2013 z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 788/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w zakresie rozszerzenia zastosowań, w odniesieniu do których zatwierdzona została substancja czynna fluazifop-P

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 350/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej biksafen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej maltodekstryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 356/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej halosulfuron metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 366/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus fir-mus I-1582, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus poli-hedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 368/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus poli-hedrozy jądrowej Helicoverpa armigera, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Candida oleophila szczep O, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 375/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spiromesyfen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 378/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 533/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 1-metylocyklopropen, chlorotalonil, chlorotoluron, cypermetryna, daminozyd, forchlorfenuron, indoksakarb, tiofanat metylu, tribenuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 546/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej eugenol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 568/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tymol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 570/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej geraniol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 762/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPB i metiramu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 767/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej biter-tanol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 802/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluopyram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 826/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sedaksan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Aureobasidium pullulans (szczepy DSM 14940 i DSM 14941), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej emamek-tyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 829/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 832/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosfonian disodu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 833/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pyriofenon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1031/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej penflufen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1136/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych chlotianidyna, dimoksystrobina, oksamyl i petoksamid

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1175/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bena-laksyl-M, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1176/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej piroksulam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1177/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spirotetramat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pen-tiopirad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1192/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tembotrion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sodowy tiosiarczan srebra, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej chlorantraniliprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/480/UE z dnia 16 sierpnia 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną Aureobasidium pullulans

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/677/UE z dnia 30 października 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne ametoktradyna (pierwotny wniosek dotyczył nadanego przez producenta numeru kodowego BAS 650 F) oraz fosfonian disodu

206/201430.9.2015Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 87.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 86.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych, których zatwierdzenie wygasa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 187/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej etylen

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 190/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej podchloryn sodu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 365/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glufosynat

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 369/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosfoniany potasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 532/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej dwutlenek węgla

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 781/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fipronil oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 790/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej kwas octowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej piretryny

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1089/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej diatomit (ziemia okrzemkowa)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1124/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej bifenoks

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1150/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej olej rzepakowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej olejek pomarańczowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1166/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej dichlorprop-P

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1178/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej etoprofos

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/191/UE z dnia 10 kwietnia 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, tiosiarczan srebra i tembotrion

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/363/UE z dnia 4 lipca 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: biksafen, Candida oleophila szczep O, fluopyram, halosulfuron, jodek potasu, tiocyjanian potasu i spirotetramat

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/38/UE z dnia 18 stycznia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne emamektyna i maltodekstryna

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/205/UE z dnia 25 kwietnia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne acekwinocyl, aminopyralid, kwas askorbinowy, flubendiamid, gammacyhalotrynę, ipkonazol, metaflumizon, ortosulfamuron, Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134, pyridalil, piroksulam, spiromesifen, tienkarbazon oraz topramezon

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/431/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne benalaksyl-M i walifenalat

1.6.2015
207/201430.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 92.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 91.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 85/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej związki miedzi

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 108/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej tiocyjanian potasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 116/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej jodek potasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 140/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spinetoram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 141/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oleje roślinne/ olejek goździkowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 143/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pirydalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 144/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej walifenalat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 145/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tienkarbazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 149/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas L-askorbinowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 151/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas S-abscysynowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 154/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z krzewu herbacianego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 192/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 1,4-dimetylonaftalen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 193/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej amisulbrom, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

1.6.2015
208/201430.9.2014Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 96.

Suplement EOG nr 43 z 30.7.2015, s. 95.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, sprostowana w Dz.U. L 161 z 29.6.2010, s. 111.6.2015
220/201424.10.2014Dz.U. L 230 z 3.9.2015, s. 19.

Suplement EOG nr 52 z 3.9.2015, s. 19.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do daty wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej cyflutryna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 187/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej metiokarb

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 462/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej Equisetum arvense L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus pumilus QST 2808, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 486/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej tlenek fenbutacyny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 487/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 496/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej acekwinocyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 504/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oleje roślinne/olejek cytronelowy

1.6.2015
221/201424.10.2014Dz.U. L 230 z 3.9.2015, s. 22.

Suplement EOG nr 52 z 3.9.2015, s. 22.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorowodorek chitozanu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 571/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej ipkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 629/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej keton metylowo-nonylowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flubendiamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 678/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: klo-pyralid, cyprodynil, fosetyl, pirymetanil oraz trineksepak

1.6.2015
269/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 20.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 19.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych1.8.2015
270/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 21.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 20.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 878/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: dichlorprop-P, metkonazol i trichlopyr

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 880/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

1.6.2015
271/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 22.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 21.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej tebukonazol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

1.6.2015
272/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 25.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 24.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych etoksysulfuron, oksadiargil i warfaryna1.6.2015
273/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 26.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 25.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 700/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w odniesieniu do substancji czynnej dimetomorf1.6.2015
274/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 27.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 26.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/289/UE z dnia 15 maja 2014 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na substancje czynne pinoksaden i meptyldinokap1.6.2015
279/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 32.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 31.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów1.6.2015
281/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 34.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 33.

Decyzja delegowana Komisji 2014/286/UE z dnia 10 marca 2014 r. ustanawiająca kryteria i warunki, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne i świadczeniodawcy chcący wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/287/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie kryteriów tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków oraz ułatwienia wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny takich sieci

1.8.2015
283/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 36.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 35.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty1.9.2015
287/201412.12.2014Dz.U. L 311 z 26.11.2015, s. 40.

Suplement EOG nr 71 z 26.11.2015, s. 39.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE1.1.2015
29/201525.2.2015Dotychczas nieopublikowane.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych1.10.2015
62/201520.3.2015Dotychczas nieopublikowane.Dyrektywa 2012/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy1.12.2015
72/201520.3.2015Dotychczas nieopublikowane.Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1261/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

6.6.2015
106/201530.4.2015Dotychczas nieopublikowane.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE, sprostowana w Dz.U. L 197 z 4.7.2014, s. 87

1.8.2015
143/201511.6.2015Dotychczas nieopublikowane.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 z dnia 24 października 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

1.2.2016
166/201511.6.2015Dotychczas nieopublikowane.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych1.1.2016

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.