Decyzja wykonawcza 2024/1695 dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1695

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1695
z dnia 12 czerwca 2024 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 4162)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 czerwca 2024 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 259 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową występującą u świń utrzymywanych i dzikich, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność chowu, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w ich wywozie do państw trzecich.

(2) W przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne zakłady, w których utrzymywane są świnie.

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 2  uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 3 . W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, u świń utrzymywanych oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(4) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 4  ustanowiono środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. W szczególności art. 3 lit. a) tego rozporządzenia wykonawczego przewiduje ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

(5) Okres obowiązywania środków, które należy stosować na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, ustanowionym zgodnie z załącznikami X i XI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 powinny opierać się na sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na obszarach występowania tej choroby oraz ogólnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w zainteresowanym państwie członkowskim, poziomie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby, a także naukowych zasadach i kryteriach określania okresu obowiązywania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi afrykańskiego pomoru świń opracowanymi przez Komisję i państwa członkowskie 5 . Okres obowiązywania środków powinien również uwzględniać normy międzynarodowe Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych 6  Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH).

(6) Niemcy poinformowały Komisję o obecnej sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium w następstwie potwierdzenia jednego ogniska tej choroby u utrzymywanych świń w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie potwierdzonego w dniu 7 czerwca 2024 r. oraz, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/594, ustanowiła obszar objęty ograniczeniami obejmujący obszar zapowietrzony i zagrożony, w których stosuje się ogólne środki kontroli choroby określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(7) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, konieczne jest określenie na poziomie Unii obszaru objętego ograniczeniami obejmującego obszar zapowietrzony i zagrożony w związku z afrykańskim pomorem świń w Niemczech we współpracy z tym państwem członkowskim.

(8) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby środki określone w niniejszej decyzji wykonawczej były stosowane jak najszybciej.

(9) W związku z tym, w oczekiwaniu na opinię Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, należy niezwłocznie ustanowić obszar objęty ograniczeniami w Niemczech i umieścić go w wykazie w załączniku do niniejszej decyzji oraz ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(10) Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dokona przeglądu niniejszej decyzji na swoim następnym posiedzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niemcy zapewniają, aby:

a)
obszar objęty ograniczeniami obejmujący obszar zapowietrzony i obszar zagrożony został niezwłocznie ustanowiony przez Niemcy zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i na warunkach określonych w tym artykule;
b)
obszary zapowietrzone i zagrożone, o których mowa w lit. a), obejmowały co najmniej obszary wymienione w załączniku do niniejszej decyzji;
c)
środki zwalczania chorób, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, o których mowa w lit. a) niniejszego artykułu, stosuje się do dat określonych w załączniku do niniejszej decyzji.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 7 września 2024 r.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Obszary w Niemczech ustanowione jako obszar objęty ograniczeniami, o którym mowa w art. 1Data, do której środki mają być stosowane
Obszar zapowietrzony (art. 39 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687):

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 14.018538, 53.519260.

Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze:

Gemeinde Pasewalk Stadt mit Teilen der Ortsteile Gehege, Papenbeck, Pasewalk, Scheringer Siedlung, Steinbrink sowie den Ortsteilen Friedberg, Kreuzbäcksiedlung, Pasewalk Ost und Stiftshof

23.8.2024
Obszar zapowietrzony (art. 39 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687):

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 14.018538, 53.519260.

Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze:

Gemeinde Pasewalk Stadt mit Teilen der Ortsteile Gehege, Papenbeck, Pasewalk, Scheringer Siedlung, Steinbrink sowie den Ortsteilen Friedberg, Kreuzbäcksiedlung, Pasewalk Ost und Stiftshof

7.9.2024
Obszar zagrożony:

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 14.018538, 53.519260.

Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze:

- Gemeinde Torgelow mit Teilen des Ortsteiles Drögeheide

- Gemeinde Viereck mit den Ortsteilen Ausbau, Ernst-Thälmann-Siedlung, Kuhl- morgen, Neuenkrug, Riesenbrück, Rödershorst, Stallberg, Uhlenkrug, Viereck und Waldfrieden

- Gemeinde Koblentz mit den Ortsteilen Breitenstein, Damm, Koblentz und Peters- walde

- Gemeinde Rothenklempenow mit einem Teil des Ortsteils Dorotheenwalde

- Gemeinde Rossow mit Teilen des Ortsteils Rossow und dem Ortsteil Wetzenow

- Gemeinde Fahrenwalde mit Teilen der Ortsteile Försterei, Heidemühle und Herr- mannshof sowie den Ortsteilen Bröllin, Fahrenwalde, Forsthaus und Friedrich- shof

- Gemeinde Rollwitz mit einem Teil des Ortsteils Damerow und den Ortsteilen Rollwitz, Schmarsow, Schmarsow Ausbau und Züsedom

- Gemeinde Nieden teilweise (an der Gemeindegrenze Rollwitz)

- Gemeinde Brietzig jeweils mit Teilen der Ortsteile Brietzig und Starkshof

- Gemeinde Jatznick mit Teilen der Ortsteile Blumenhagen und Groß Spiegelberg sowie den Ortsteilen Albertshof, Am Berge, Ausbau, Belling, Jatznick, Mauseort, Sandförde, Waldeshöhe, Wärterhaus und Wilhelmsthal

- Gemeinde Hammer a. d. Uecker mit Teilen der Ortsteile Försterei Ausbau und Hammer a. d. Uecker sowie den Ortsteilen Liepe und Morgenmoor

7.9.2024
1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz.U. L 79 z 17.3.2023, s. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).
5 Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń oraz zwalczania i likwidacji tej choroby w Unii ("wytyczne dotyczące APŚ") C/2023/7855 (Dz.U. C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/ 2023/1504/oj).
6 Kodeks zdrowia zwierząt lądowych WOAH 31. edycja, 2023 r. Tom I i II ISBN 978-92-95121-74-4 https://www.woah.org/en/what- we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.