Decyzja wykonawcza 2024/1690 wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1690
z dnia 12 czerwca 2024 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 3524)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 14 czerwca 2024 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7) Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii 2 .

(8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 marca 2024 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Wyłącza się z finansowania unijnego kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich i zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Korekty finansowe

EFRG

Korekty finansowe - z wyłączeniem zasady wzajemnej zgodności

Pozycja budżetu: 08020601

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
ITRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRG - populacja nieobjęta ZSZiK: zwrot kosztów kwalifikowalnychJEDNO

RAZOWA

EUR36 841,080,0036 841,08
Ogółem IT:EUR36 841,080,0036 841,08
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR36 841,080,0036 841,08

Pozycja budżetu: 6200

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
BEUnijny program dla szkół2021Błąd finansowy - załącznik 5 do sprawozdania jednostki certyfikującejJEDNORAZOWAEUR- 258,490,00- 258,49
Unijny program dla szkół2021Opóźnienia w płatnościach - art. 5 ust. 2 rozp. 907/2014JEDNORAZOWAEUR- 43 770,540,00- 43 770,54
Unijny program dla szkół2021Zmniejszenia z tytułu późnego złożenia wniosków o przyznanie pomocy - art. 4 ust. 5 rozp. 2017/39JEDNORAZOWAEUR- 5 513,260,00- 5 513,26
Ogółem BE:EUR- 49 542,290,00- 49 542,29
BGRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020EFRG - populacja objęta ZSZiK: błędy wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 11 209,19- 6 178,43- 5 030,76
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020EFRG: nieuzasadniona spłata wieloletniej sankcjiJEDNORAZOWAEUR- 2 793,590,00- 2 793,59
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Środki M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2019 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 5 639 481,97- 56 394,81- 5 583 087,16
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Środki M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2019 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 3 802,48- 10,91- 3 791,57
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Środki M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2020 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 6 097 720,010,00- 6 097 720,01
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Środki M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2021 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 5 715 698,600,00- 5 715 698,60
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Środki M04, M12 - rok składania wniosków 2019 -5 %ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 112 002,86- 1 120,04- 110 882,82
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Środki M04, M12 - rok składania wniosków 2020 -5 %ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 117 697,190,00- 117 697,19
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Środki M04, M12 - rok składania wniosków 2021 -5 %ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 103 246,130,00- 103 246,13
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020System dla małych gospodarstw: M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2019 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 1 115,600,00- 1 115,60
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2021System dla małych gospodarstw: M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2020 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 1 027,120,00- 1 027,12
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022System dla małych gospodarstw: M01, M02, M03, M05, M06, M11 - rok składania wniosków 2021 -10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 519,590,00- 519,59
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020System dla małych gospodarstw: M04, M12 - rok składania wniosków 2019 -5 %ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 568,440,00- 568,44
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2021System dla małych gospodarstw: M04, M12 - rok składania wniosków 2020 -5 %ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 544,060,00- 544,06
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022System dla małych gospodarstw: M04, M12 - rok składania wniosków 2021 -5 %ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 385,600,00- 385,60
Wino - Restrukturyzacja i przekształcanie winnic2021Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnychZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 82 428,890,00- 82 428,89
Ogółem BG:EUR- 17 890 241,32- 63 704,19- 17 826 537,13
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
DEUnijny program dla szkół2021Prawidłowe obliczanie pomocy, w tym zmniejszeń i kar - niezastosowanie karyJEDNORAZOWAEUR- 834,120,00- 834,12
Unijny program dla szkół2022Prawidłowe obliczanie pomocy, w tym zmniejszeń i kar - niezastosowanie karyJEDNORAZOWAEUR- 273,080,00- 273,08
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021EFRG - populacja nieobjęta ZSZiK - organizacja producentów - znany błąd wykryty przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 144 346,560,00- 144 346,56
Unijny program dla szkół2021Kontrole niedociągnięć w celu ustalenia kwalifikowalności

pomocy

JEDNORAZOWAEUR- 17 194,430,00- 17 194,43
Unijny program dla szkół2022Kontrole niedociągnięć w celu ustalenia kwalifikowalności pomocyJEDNORAZOWAEUR- 20 744,720,00- 20 744,72
Ogółem DE:EUR- 183 392,910,00- 183 392,91
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
DKRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Błędy w EFRG i EFRROW - populacje objęte ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 2 055,650,00- 2 055,65
Działania promocyjne2020Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości - kluczowy mechanizm kontroliZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 40 524,670,00- 40 524,67
Działania promocyjne2021Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości - kluczowy mechanizm kontroliZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 60 534,850,00- 60 534,85
Ogółem DK:EUR- 103 115,170,00- 103 115,17
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
ESWino - Promocja w państwach trzecich2020Brak w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i niedociągnięcia - lata budżetowe 2020-2021ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 525 623,900,00- 525 623,90
Wino - Promocja w państwach trzecich2021Brak w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i niedociągnięcia - lata budżetowe 2020-2021ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 1 096 668,540,00- 1 096 668,54
Wino - Promocja w państwach trzecich2022Brak w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i niedociągnięcia - rok budżetowy 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

7,00%EUR- 540 492,930,00- 540 492,93
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Błędy finansowe w EFRG i EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 5 780,000,00- 5 780,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 10 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 2 651 404,07- 1 442,05- 2 649 962,02
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 10,13 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,13%EUR- 9 771 300,230,00- 9 771 300,23
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 10,13 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,13%EUR- 9 776 479,260,00- 9 776 479,26
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 10,13 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,13%EUR- 9 627 700,59- 554,65- 9 627 145,94
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 10,13 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,13%EUR- 10 007 608,950,00- 10 007 608,95
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 10,13 %ZRYCZAŁ

TOWANA

10,13%EUR- 4 007 471,080,00- 4 007 471,08
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 15 %ZRYCZAŁ

TOWANA

15,00%EUR- 2 635 800,670,00- 2 635 800,67
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 2,21 %ZRYCZAŁ

TOWANA

2,21%EUR- 4 257 529,360,00- 4 257 529,36
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 2,21 %ZRYCZAŁ

TOWANA

2,21%EUR- 4 294 038,300,00- 4 294 038,30
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 2,21 %ZRYCZAŁ

TOWANA

2,21%EUR- 4 708 162,08- 494,98- 4 707 667,10
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 2,21 %ZRYCZAŁ

TOWANA

2,21%EUR- 4 522 345,950,00- 4 522 345,95
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 2,21 %ZRYCZAŁ

TOWANA

2,21%EUR- 3 475 967,43- 7 511,48- 3 468 455,95
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Niedociągnięcie w jakości systemu identyfikacji działek rolnych (pastwiska trwałe) - 25 %ZRYCZAŁ

TOWANA

25,00%EUR- 7 259 832,81- 12 607,02- 7 247 225,79
Ogółem ES:EUR- 79 164 206,15- 22 610,18- 79 141 595,97
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
FRUprawnienia do płatności2022System płatności podstawowej - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 314 988,080,00- 314 988,08
Uprawnienia do płatności2023System płatności podstawowej - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 336 514,740,00- 336 514,74
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.1 - odsetki - EFRGJEDNORAZOWAEUR- 17 675,790,00- 17 675,79
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.3 - inne przypadki - EFRGJEDNORAZOWAEUR- 485,000,00- 485,00
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.3 - prekluzja - EFRGJEDNORAZOWAEUR- 93 377,620,00- 93 377,62
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.5 - sankcje wieloletnie - EFRGJEDNORAZOWAEUR- 20 954,550,00- 20 954,55
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022Zazielenianie - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 217 814,260,00- 217 814,26
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2023Zazielenianie - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 232 346,600,00- 232 346,60
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022Płatność redystrybucyjna - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 24 133,290,00- 24 133,29
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2023Płatność redystrybucyjna - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 29 743,660,00- 29 743,66
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M05+M06 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 148 071,080,00- 148 071,08
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2023Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M05+M06 - rok składania wniosków 2022JEDNORAZOWAEUR- 370 517,700,00- 370 517,70
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M11+M32 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 12 566,46- 19,75- 12 546,71
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2023Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M11+M32 - rok składania wniosków 2022JEDNORAZOWAEUR- 10 545,81- 1,75- 10 544,06
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M12 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 1 875,00- 3,27- 1 871,73
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2023Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M12 - rok składania wniosków 2022JEDNORAZOWAEUR- 4 606,60- 3,27- 4 603,33
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M31 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 509 217,810,00- 509 217,81
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2023Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M31 - rok składania wniosków 2022JEDNORAZOWAEUR- 728 969,37- 106,38- 728 862,99
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022Płatność dla młodych rolników - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 1 802 634,630,00- 1 802 634,63
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2023Płatność dla młodych rolników - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 2 028 530,830,00- 2 028 530,83
Ogółem FR:EUR- 6 905 568,88- 134,42- 6 905 434,46
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
GRKontrola transakcji2019Kontrola - rok budżetowy 2019 - 10 % - pokrywanie się z wcześniejszą korektąZRYCZAŁ

TOWANA

1,00%EUR- 1 638,470,00- 1 638,47
Kontrola transakcji2019Kontrola - rok budżetowy 2019 - brak pokrywania się z wcześniejszą korektąZRYCZAŁ

TOWANA

1,00%EUR- 84 057,760,00- 84 057,76
Kontrola transakcji2020Kontrola - rok budżetowy 2020 - 10 % - pokrywanie się z wcześniejszą korektąZRYCZAŁ

TOWANA

1,00%EUR- 14 255,87- 710,37- 13 545,50
Kontrola transakcji2020Kontrola - rok budżetowy 2020 - 5 % - pokrywanie się z wcześniejszą korektąZRYCZAŁ

TOWANA

0,50%EUR- 13 058,900,00- 13 058,90
Kontrola transakcji2020Kontrola - rok budżetowy 2020 - brak pokrywania się z wcześniejszą korektąZRYCZAŁ

TOWANA

1,00%EUR- 147 029,710,00- 147 029,71
Ogółem GR:EUR- 260 040,71- 710,37- 259 330,34
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
HRPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2019Rolnik aktywny zawodowo - system płatności podstawowej - 2018JEDNORAZOWAEUR- 2 904,140,00- 2 904,14
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020Rolnik aktywny zawodowo - system płatności podstawowej - 2019JEDNORAZOWAEUR- 3 465,660,00- 3 465,66
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022Rolnik aktywny zawodowo - system płatności podstawowej, zazielenianie, płatności dla młodych rolników, płatność redystrybucyjna - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 4 920,860,00- 4 920,86
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2019Rolnik aktywny zawodowo - zazielenianie - 2018JEDNORAZOWAEUR- 2 058,590,00- 2 058,59
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020Rolnik aktywny zawodowo - zazielenianie - 2019JEDNORAZOWAEUR- 2 419,380,00- 2 419,38
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2019Rolnik aktywny zawodowo - płatność redystrybucyjna - 2018JEDNORAZOWAEUR- 1 687,640,00- 1 687,64
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020Rolnik aktywny zawodowo - płatność redystrybucyjna - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 1 870,350,00- 1 870,35
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Rolnik aktywny zawodowo - obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - 2018JEDNORAZOWAEUR- 815,030,00- 815,03
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2019Rolnik aktywny zawodowo - płatności dla młodych rolników - 2018JEDNORAZOWAEUR- 715,930,00- 715,93
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020Rolnik aktywny zawodowo - płatności dla młodych rolników - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 692,480,00- 692,48
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020Prawidłowe obliczanie różnych wartości progowych w odniesieniu do zazieleniania - płatność z tytułu zazieleniania - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 34 569,150,00- 34 569,15
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2021Prawidłowe obliczanie różnych wartości progowych w odniesieniu do zazieleniania - płatność z tytułu zazieleniania - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 34 505,740,00- 34 505,74
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022Prawidłowe obliczanie różnych wartości progowych w odniesieniu do zazieleniania - płatność z tytułu zazieleniania - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 35 045,480,00- 35 045,48
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2020Przeprowadzanie kontroli następczych w przypadku żółtej kartki - system płatności podstawowej - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 14 247,210,00- 14 247,21
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2022Przeprowadzanie kontroli następczych w przypadku żółtej kartki - system płatności podstawowej - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 12 195,280,00- 12 195,28
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 443,870,00- 443,87
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M01 - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 976 824,580,00- 976 824,58
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M01 - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 953 038,540,00- 953 038,54
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M01 - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 1 849 495,830,00- 1 849 495,83
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M01 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 1 511 703,370,00- 1 511 703,37
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M02 - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 89 659,420,00- 89 659,42
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M02 - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 68 878,720,00- 68 878,72
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M02 - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 137 667,980,00- 137 667,98
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M03 - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 3 247,500,00- 3 247,50
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M03 - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 2 528,080,00- 2 528,08
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M03 - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 7 332,430,00- 7 332,43
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M03 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 1 588,110,00- 1 588,11
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M04 - rok składania wniosków 2018ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 328 980,990,00- 328 980,99
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M04 - rok składania wniosków 2019ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 359 987,39- 18,29- 359 969,10
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M04 - rok składania wniosków 2019ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 6 235,180,00- 6 235,18
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M04 - rok składania wniosków 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 400 608,300,00- 400 608,30
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Obszar objęty dobrowolnym wsparciem związanym z produkcją - M04 - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 423 518,670,00- 423 518,67
Ogółem HR:EUR- 7 273 851,88- 18,29- 7 273 833,59
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
HUUnijny program dla szkół2020Niezgodności w procedurach udzielania zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - korekta 100 %SZACUNKOWY ODSETEK100,00%EUR- 30 649,420,00- 30 649,42
Unijny program dla szkół2020Niezgodności w procedurach udzielania zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów / brak publikacji w Dz.U. UE - 25 %SZACUNKOWY ODSETEK25,00%EUR- 233 615,720,00- 233 615,72
Unijny program dla szkół2021Niezgodności w procedurach udzielania zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów / brak publikacji w Dz.U. UE - 25 %SZACUNKOWY ODSETEK25,00%EUR- 319 427,170,00- 319 427,17
Unijny program dla szkół2022Niezgodności w procedurach udzielania zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów / brak publikacji w Dz.U. UE - 25 %SZACUNKOWY ODSETEK25,00%EUR- 273 943,270,00- 273 943,27
Ogółem HU:EUR- 857 635,580,00- 857 635,58
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
ITRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRG - niedociągnięcia w zarządzaniu zadłużeniemJEDNORAZOWAEUR- 3 119 360,560,00- 3 119 360,56
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRG - opóźnione wydawanie wniosków o zwrot należnościJEDNORAZOWAEUR- 3 564 870,810,00- 3 564 870,81
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRG - populacja nieobjęta ZSZiK: niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroliZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 1 324 161,650,00- 1 324 161,65
Działania promocyjne2017Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 2 - "Odpowiednie przeprowadzanie kontroli administracyjnych w celu ustalenia kwalifikowal- ności do wsparcia pod względem jakościowym i ilościowym"

Lata budżetowe 2017-2022 (do marca 2022 r. włącznie)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 202 361,100,00- 202 361,10
Działania promocyjne2018Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 2 - "Odpowiednie przeprowadzanie kontroli administracyjnych w celu ustalenia kwalifikowal- ności do wsparcia pod względem jakościowym i ilościowym"

Lata budżetowe 2017-2022 (do marca 2022 r. włącznie)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 404 923,190,00- 404 923,19
Działania promocyjne2019Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 2 - "Odpowiednie przeprowadzanie kontroli administracyjnych w celu ustalenia kwalifikowal- ności do wsparcia pod względem jakościowym i ilościowym"

Lata budżetowe 2017-2022 (do marca 2022 r. włącznie)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 392 355,590,00- 392 355,59
Działania promocyjne2020Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 2 - "Odpowiednie przeprowadzanie kontroli administracyjnych w celu ustalenia kwalifikowal- ności do wsparcia pod względem jakościowym i ilościowym"

Lata budżetowe 2017-2022 (do marca 2022 r. włącznie)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 684 673,390,00- 684 673,39
Działania promocyjne2021Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 2 - "Odpowiednie przeprowadzanie kontroli administracyjnych w celu ustalenia kwalifikowal- ności do wsparcia pod względem jakościowym i ilościowym"

Lata budżetowe 2017-2022 (do marca 2022 r. włącznie)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 507 543,300,00- 507 543,30
Działania promocyjne2022Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 2 - "Odpowiednie przeprowadzanie kontroli administracyjnych w celu ustalenia kwalifikowal- ności do wsparcia pod względem jakościowym i ilościowym"

Lata budżetowe 2017-2022 (do marca 2022 r. włącznie)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 140 384,880,00- 140 384,88
Ogółem IT:EUR- 10 340 634,470,00- 10 340 634,47
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
LTRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Program 484: nienależne kwoty i niezastosowane kary niewykryte przez organy państwa członkowskiegoJEDNORAZOWAEUR- 772 558,110,00- 772 558,11
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2016Program promocyjny 484 - koszty niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 6 505,520,00- 6 505,52
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2017Program promocyjny 484 - koszty niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 109 110,290,00- 109 110,29
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2018Program promocyjny 484 - koszty niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 287 798,510,00- 287 798,51
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019Program promocyjny 484 - koszty niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 369 143,790,00- 369 143,79
Ogółem LT:EUR- 1 545 116,220,00- 1 545 116,22
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
MTDobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M1, 2, 3 - rok składania wniosków 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 100 817,820,00- 100 817,82
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M1, 2, 3 - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 100 766,580,00- 100 766,58
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2023Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M1, 2, 3 - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 102 944,960,00- 102 944,96
Ogółem MT:EUR- 304 529,360,00- 304 529,36
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
NLDziałania promocyjne2017Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli "Prze- Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości"ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 15 992,800,00- 15 992,80
Działania promocyjne2018Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli "Prze- Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości"ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 51 194,080,00- 51 194,08
Działania promocyjne2019Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli "Prze- Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości"ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 89 491,300,00- 89 491,30
Działania promocyjne2020Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli "Prze- Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości"ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 61 859,850,00- 61 859,85
Działania promocyjne2021Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli "Prze- Przeprowadzanie kontroli na miejscu o odpowiedniej jakości"ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 40 983,970,00- 40 983,97
Działania promocyjne2020Zmniejszenia opóźnień w płatnościach zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014JEDNORAZOWAEUR- 109 872,480,00- 109 872,48
Działania promocyjne2021Zmniejszenia opóźnień w płatnościach zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014JEDNORAZOWAEUR- 67 382,290,00- 67 382,29
Ogółem NL:EUR- 436 776,770,00- 436 776,77
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
PLRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Zarządzanie zadłużeniem - EFRGJEDNORAZOWAEUR- 7 836,820,00- 7 836,82
Ogółem PL:EUR- 7 836,820,00- 7 836,82
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
PTDobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Środek M01 - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 4 037,500,00- 4 037,50
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Środek M01 - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 464 303,940,00- 464 303,94
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Środek M01 - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 469 336,960,00- 469 336,96
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Środek M01 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 377 249,720,00- 377 249,72
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Środek M02 - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 24 430,740,00- 24 430,74
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Środek M02 - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 823 400,410,00- 823 400,41
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Środek M02 - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 226 284,280,00- 226 284,28
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Środek M02 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 122 147,000,00- 122 147,00
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Środek M03 - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 1 152,500,00- 1 152,50
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Środek M03 - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 161 805,680,00- 161 805,68
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Środek M03 - rok składania wniosków 2020JEDNORAZOWAEUR- 116 145,320,00- 116 145,32
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2022Środek M03 - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 124 146,000,00- 124 146,00
Pszczelarstwo2020Niedociągnięcie w kontrolach na miejscu o odpowiedniej jakości

Specjalna pomoc dla pszczelarstwa - program 2020

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 29 278,310,00- 29 278,31
Pszczelarstwo2021Niedociągnięcie w kontrolach na miejscu o odpowiedniej jakości

Specjalna pomoc dla pszczelarstwa - program 2020

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 5 507,300,00- 5 507,30
Pszczelarstwo2021Niedociągnięcie w kontrolach na miejscu o odpowiedniej jakości

Specjalna pomoc dla pszczelarstwa - program 2021

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 43 644,560,00- 43 644,56
Pszczelarstwo2022Niedociągnięcie w kontrolach na miejscu o odpowiedniej jakości

Specjalna pomoc dla pszczelarstwa - program 2021

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 936,970,00- 936,97
Pszczelarstwo2022Niedociągnięcie w kontrolach na miejscu o odpowiedniej jakości

Specjalna pomoc dla pszczelarstwa - program 2022

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 70 057,440,00- 70 057,44
Ogółem PT:EUR- 3 063 864,630,00- 3 063 864,63
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
RORozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Zarządzanie zadłużeniemJEDNORAZOWAEUR- 498 807,250,00- 498 807,25
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Przewidywany wskaźnik niezgodnościSZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 10 147 684,620,00- 10 147 684,62
Ogółem RO:EUR- 10 646 491,870,00- 10 646 491,87
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR- 139 032 845,03- 87 177,45- 138 945 667,58

Korekty finansowe w ramach zasady wzajemnej zgodności

Pozycja budżetu: 6200

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
CZZasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2019 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 282 817,99- 375,18- 282 442,81
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2019 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 190,570,00- 190,57
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2019 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 3 253 601,11- 3 920,57- 3 249 680,54
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2019 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 4 197,830,00- 4 197,83
Zasada wzajemnej zgodności2019Rok składania wniosków 2020 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 914,070,00- 914,07
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2020 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 284 731,47- 10 533,65- 274 197,82
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2020 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 3,750,00- 3,75
Zasada wzajemnej zgodności2019Rok składania wniosków 2020 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 3 525,640,00- 3 525,64
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2020 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 372,690,00- 372,69
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2020 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 3 215 951,14- 34 118,04- 3 181 833,10
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2020 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 1 227,540,00- 1 227,54
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2021 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 1 092,810,00- 1 092,81
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2021 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 279 845,780,00- 279 845,78
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2021 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 2 218,680,00- 2 218,68
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2021 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 3 096 242,970,00- 3 096 242,97
Ogółem CZ:EUR- 10 426 934,04- 48 947,44- 10 377 986,60
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
GRKontrola transakcji2019Kontrola - rok budżetowy 2019 - 5 % - pokrywanie się z wcześniejszą korektąZRYCZAŁ

TOWANA

0,50%EUR- 7 786,570,00- 7 786,57
Ogółem GR:EUR- 7 786,570,00- 7 786,57
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
MTZasada wzajemnej zgodności2021Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 4 868,150,00- 4 868,15
Zasada wzajemnej zgodności2022Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 0,370,00- 0,37
Zasada wzajemnej zgodności2022Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 7 390,130,00- 7 390,13
Zasada wzajemnej zgodności2023Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 7 521,620,00- 7 521,62
Ogółem MT:EUR- 19 780,270,00- 19 780,27
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR- 10 454 500,88- 48 947,44- 10 405 553,44

EFRROW

Korekty finansowe - z wyłączeniem zasady wzajemnej zgodności

Pozycja budżetu: 6201

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
BERozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Cel audytu 1 - rok budżetowy 2021JEDNORAZOWAEUR- 26 161,230,00- 26 161,23
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020weryfikacja racjonalności przedstawionych kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozp.

2014/809)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 435 023,27- 16 868,63- 418 154,64
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2020weryfikacja racjonalności przedstawionych kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozp.

2014/809)

ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 2 950,41- 114,41- 2 836,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021weryfikacja racjonalności przedstawionych kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozp. 2014/809) - znany błądJEDNORAZOWAEUR- 230 913,340,00- 230 913,34
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2022weryfikacja racjonalności przedstawionych kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozp.

2014/809) - środki 4.1, 4.2

JEDNORAZOWAEUR- 221 311,140,00- 221 311,14
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2022weryfikacja racjonalności przedstawionych kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozp.

2014/809) - środek 6.4

JEDNORAZOWAEUR- 1 051,430,00- 1 051,43
Ogółem BE:EUR- 917 410,82- 16 983,04- 900 427,78
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
BGRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020EFRROW - populacja objęta ZSZiK: znane błędy wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 7 956,70- 352,18- 7 604,52
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020EFRROW - populacja nieobjęta ZSZiK: błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 539 391,12- 121 342,05- 418 049,07
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Najbardziej prawdopodobne ryzyko finansowe dla populacji EFRROW objętej ZSZiK - przewidywany wskaźnik niezgodnościSZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 1 297 955,06- 35 942,53- 1 262 012,53
Ogółem BG:EUR- 1 845 302,88- 157 636,76- 1 687 666,12
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
DKRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Błędy w EFRG i EFRROW - populacje objęte ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 809,010,00- 809,01
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Przewidywany wskaźnik niezgodności - populacja EFRROW nieobjęta ZSZiKSZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 294 302,990,00- 294 302,99
Ogółem DK:EUR- 295 112,000,00- 295 112,00
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
ESRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Błędy finansowe w EFRG i EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 6 318,56- 140,05- 6 178,51
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Błędy finansowe w EFRG i EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 32 345,810,00- 32 345,81
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2021Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M15.2 - rok budżetowy 2021JEDNORAZOWAEUR- 19 425,500,00- 19 425,50
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2022Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M15.2 - rok budżetowy 2022JEDNORAZOWAEUR- 12 691,340,00- 12 691,34
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2021Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M20.1JEDNORAZOWAEUR- 15 417,590,00- 15 417,59
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M4.3 - rok budżetowy 2019JEDNORAZOWAEUR- 26 454,820,00- 26 454,82
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M4.3 - rok budżetowy 2020JEDNORAZOWAEUR- 12 179,45- 269,97- 11 909,48
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M4.3 - rok budżetowy 2021JEDNORAZOWAEUR- 4 278,560,00- 4 278,56
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2018Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M7.8 - rok budżetowy 2018JEDNORAZOWAEUR- 2 898,50- 93,42- 2 805,08
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2019Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M7.8 - rok budżetowy 2019JEDNORAZOWAEUR- 8 484,16- 424,21- 8 059,95
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2020Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M7.8 - rok budżetowy 2020JEDNORAZOWAEUR- 22 298,640,00- 22 298,64
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2021Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M7.8 - rok budżetowy 2021JEDNORAZOWAEUR- 55 403,600,00- 55 403,60
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2022Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M7.8 - rok budżetowy 2022JEDNORAZOWAEUR- 13 133,900,00- 13 133,90
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2020Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M8.3 - rok budżetowy 2020JEDNORAZOWAEUR- 64 705,460,00- 64 705,46
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2021Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M8.3 - rok budżetowy 2021JEDNORAZOWAEUR- 228 380,690,00- 228 380,69
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2022Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M8.3 - rok budżetowy 2022JEDNORAZOWAEUR- 1 388,720,00- 1 388,72
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2020Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M8.4 - rok budżetowy 2020JEDNORAZOWAEUR- 3 829,840,00- 3 829,84
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2021Kluczowy mechanizm kontroli - zamówienie publiczne - M8.4 - rok budżetowy 2021JEDNORAZOWAEUR- 50 737,380,00- 50 737,38
Ogółem ES:EUR- 580 372,52- 927,65- 579 444,87
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
FIRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2017Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli dotyczącym racjonalności kosztów w odniesieniu do M4.2ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 2 796,860,00- 2 796,86
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli dotyczącym racjonalności kosztów w odniesieniu do M4.2ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 11 642,510,00- 11 642,51
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli dotyczącym racjonalności kosztów w odniesieniu do M4.2ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 30 935,700,00- 30 935,70
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli dotyczącym racjonalności kosztów w odniesieniu do M4.2ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 57 751,360,00- 57 751,36
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli dotyczącym racjonalności kosztów w odniesieniu do M4.2ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 35 596,630,00- 35 596,63
Ogółem FI:EUR- 138 723,060,00- 138 723,06
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
FRRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.1 - odsetki EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 8 135,520,00- 8 135,52
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.2 - należności nieściągalneJEDNORAZOWAEUR- 3 329,950,00- 3 329,95
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.3 - inne przypadki - EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 320 214,830,00- 320 214,83
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.3 - prekluzja - EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 54 670,700,00- 54 670,70
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.1.4 - EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 15 400,000,00- 15 400,00
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - 1.2.1.1 - wyniki ponownych weryfikacji - populacja EFRROW objęta ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 3 901,340,00- 3 901,34
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020CEB/2022/044/FR - populacja EFRROW objęta ZSZiK - dodatek wyrównawczy z tytułu niekorzystnych warunków naturalnych - kluczowy mechanizm kontroli "Kontrole na miejscu o odpowiedniej jakości w przypadku systemów pomocy obszarowej lub pomocy związanej z produkcją zwierzęcą z uwzględnieniem właściwej weryfikacji zobowiązań podjętych przez beneficjenta" - rok budżetowy 2020SZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 273 703,85- 7 784,05- 265 919,80
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - populacja EFRROW objęta ZSZiK - dodatek wyrównawczy z tytułu niekorzystnych warunków naturalnych - kluczowy mechanizm kontroli "Kontrole na miejscu o odpowiedniej jakości w przypadku systemów pomocy obszarowej lub pomocy związanej z produkcją zwierzęcą z uwzględnieniem właściwej weryfikacji zobowiązań podjętych przez beneficjenta" - rok budżetowy 2021SZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 71 388,28- 230,15- 71 158,13
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021CEB/2022/044/FR - pkt 1.2.1.2 - wyniki ponownych weryfikacji - populacja EFRROW nieobjęta ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 51 107,820,00- 51 107,82
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Późne wszczęcie procedur odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 30 029,830,00- 30 029,83
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, LEADER2021M19.4 - Odpowiednia weryfikacja wszystkich wniosków o płatnośćJEDNORAZOWAEUR- 153 254,980,00- 153 254,98
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021M4.1 - Anomalia finansowaJEDNORAZOWAEUR- 1 403,860,00- 1 403,86
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli - opóźnione kontrole na miejscu (korekta ryczałtowa 5 %)JEDNORAZOWAEUR- 391,42- 7,83- 383,59
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli - opóźnione kontrole na miejscu - korekta ryczałtowa 5 % w odniesieniu do środka 10JEDNORAZOWAEUR- 3 471,060,00- 3 471,06
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2022Niedociągnięcie w kontroli na miejscu w odniesieniu do M11JEDNORAZOWAEUR- 102,930,00- 102,93
Ogółem FR:EUR- 990 506,37- 8 022,03- 982 484,34
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
GRRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2021Niekwalifikowalne produkty w ramach M4.2JEDNORAZOWAEUR- 402 567,520,00- 402 567,52
Ogółem GR:EUR- 402 567,520,00- 402 567,52
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
HRRozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Rolnik aktywny zawodowo - EFRROW - rok składania wniosków 2018JEDNORAZOWAEUR- 10 439,70- 191,16- 10 248,54
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Rolnik aktywny zawodowo - EFRROW - rok składania wniosków 2019JEDNORAZOWAEUR- 9 158,640,00- 9 158,64
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2022Rolnik aktywny zawodowo - EFRROW - rok składania wniosków 2021JEDNORAZOWAEUR- 6 659,660,00- 6 659,66
Ogółem HR:EUR- 26 258,00- 191,16- 26 066,84
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
HURozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2020Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli: "Wery- Weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z regulacjami krajowymi i unijnymi"ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 1 668,100,00- 1 668,10
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2022Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli: "Wery- Weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z regulacjami krajowymi i unijnymi"ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 3 685,240,00- 3 685,24
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2021Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli "Wery- Weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z regulacjami krajowymi i unijnymi"ZRYCZAŁ

TOWANA

10,00%EUR- 51 937,270,00- 51 937,27
Ogółem HU:EUR- 57 290,610,00- 57 290,61
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
IERozwój obszarów wiejskich - środki EFRROW objęte ZSZiK20192019 - niedociągnięcie w kontrolach administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 30 800,780,00- 30 800,78
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK20202020 - niedociągnięcie w kontrolach administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 162 851,950,00- 162 851,95
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK20212021 - niedociągnięcie w kontrolach administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 191 375,830,00- 191 375,83
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK20222022 - niedociągnięcie w kontrolach administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 161 662,960,00- 161 662,96
Ogółem IE:EUR- 546 691,520,00- 546 691,52
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
ITRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRROW 2007-2013 - niedociągnięcia w zarządzaniu zadłużeniemJEDNORAZOWAEUR- 4 368 765,940,00- 4 368 765,94
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRROW 2014-2020 - niedociągnięcia w zarządzaniu zadłużeniemJEDNORAZOWAEUR- 573 433,010,00- 573 433,01
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRROW 2014-2020: opóźnione wydawanie wniosków o zwrot należnościJEDNORAZOWAEUR- 2 998 467,910,00- 2 998 467,91
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2018Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli - Odpowiednia ocena racjonalności kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 809/2014 i art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 278 108,60- 278 108,600,00
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli - Odpowiednia ocena racjonalności kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 809/2014 i art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 580 269,36- 3,63- 580 265,73
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli - Odpowiednia ocena racjonalności kosztów (art. 48 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 809/2014 i art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 178 108,600,00- 178 108,60
Ogółem IT:EUR- 8 977 153,42- 278 112,23- 8 699 041,19
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
PLRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Zarządzanie zadłużeniem - EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 107 526,180,00- 107 526,18
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2021Znany błąd - populacja EFRROW nieobjęta ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 100 722,35- 1 563,35- 99 159,00
Ogółem PL:EUR- 208 248,53- 1 563,35- 206 685,18
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
RORozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Kwestie związane z zarządzaniem zadłużeniemJEDNORAZOWAEUR- 665 429,040,00- 665 429,04
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Różne stopy współfinansowania stosowane do instrumentów finansowychJEDNORAZOWAEUR- 30 401,800,00- 30 401,80
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2016Znane błędy - populacja EFRROW objęta ZSZiK (rok składania wniosków 2015)JEDNORAZOWAEUR- 773 479,66- 21 001,96- 752 477,70
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2017Znane błędy - populacja EFRROW objęta ZSZiK (rok składania wniosków 2016)JEDNORAZOWAEUR- 702 986,04- 6 898,56- 696 087,48
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2018Znane błędy - populacja EFRROW objęta ZSZiK (rok składania wniosków 2017)JEDNORAZOWAEUR- 496 666,67- 13 100,07- 483 566,60
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019Znane błędy - populacja EFRROW objęta ZSZiK (rok składania wniosków 2018)JEDNORAZOWAEUR- 47 239,62- 2 232,49- 45 007,13
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Znane błędy - populacja EFRROW nieobjęta ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 1 320 327,61- 58 790,79- 1 261 536,82
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Przewidywany wskaźnik niezgodności - populacja EFRROW objęta ZSZiKSZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 6 562 690,89- 98 620,94- 6 464 069,95
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Przewidywany wskaźnik niezgodności - populacja EFRROW nieobjęta ZSZiKSZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR- 20 558 352,42- 278 577,21- 20 279 775,21
Ogółem RO:EUR- 31 157 573,75- 479 222,02- 30 678 351,73
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
SERozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2020Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroli: Właściwa ocena racjonalności kosztów - 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 93 056,15- 157,22- 92 898,93
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2021Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroli: Właściwa ocena racjonalności kosztów - 2021, 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 142 538,88- 1,86- 142 537,02
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2022Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroli: Właściwa ocena racjonalności kosztów - 2021, 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 152 689,22- 1,22- 152 688,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2020Wydatki niekwalifikowalne w ramach pomocy technicznejJEDNORAZOWAEUR- 664 870,460,00- 664 870,46
Ogółem SE:EUR- 1 053 154,71- 160,30- 1 052 994,41
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
SKRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2020Populacja EFRROW nieobjęta ZSZiK - projekty, o których mowa w opinii audytowejJEDNORAZOWAEUR- 1 058 857,790,00- 1 058 857,79
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2020Populacja EFRROW nieobjęta ZSZiK - projekty, o których mowa w opinii audytowejJEDNORAZOWAEUR- 18 750,000,00- 18 750,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2020Populacja EFRROW nieobjęta ZSZiK - projekty, o których mowa w opinii audytowejJEDNORAZOWAEUR- 91 402,990,00- 91 402,99
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2021Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M01JEDNORAZOWAEUR- 6 039,400,00- 6 039,40
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M04JEDNORAZOWAEUR- 5 553 427,080,00- 5 553 427,08
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M04JEDNORAZOWAEUR- 4 877 933,350,00- 4 877 933,35
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M04JEDNORAZOWAEUR- 3 251 005,700,00- 3 251 005,70
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2019Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M06JEDNORAZOWAEUR- 3 690 806,150,00- 3 690 806,15
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2020Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M06JEDNORAZOWAEUR- 2 849 997,350,00- 2 849 997,35
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2021Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M06JEDNORAZOWAEUR- 1 131 839,810,00- 1 131 839,81
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2019Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M07JEDNORAZOWAEUR- 2 219 238,870,00- 2 219 238,87
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2020Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M07JEDNORAZOWAEUR- 2 697 484,500,00- 2 697 484,50
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2021Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M07JEDNORAZOWAEUR- 575 164,060,00- 575 164,06
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2019Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M08JEDNORAZOWAEUR- 279 228,250,00- 279 228,25
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2020Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M08JEDNORAZOWAEUR- 441 617,090,00- 441 617,09
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki w zakresie leśnictwa2021Ryzyko na podst. art. 12 ust. 2 - 2019, 2020, 2021 - M08JEDNORAZOWAEUR- 115 078,480,00- 115 078,48
Ogółem SK:EUR- 28 857 870,870,00- 28 857 870,87
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR- 76 054 236,58- 942 818,54- 75 111 418,04

Korekty finansowe w ramach zasady wzajemnej zgodności

Pozycja budżetu: 5040

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
CZZasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2021 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 6 861,220,00- 6 861,22
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2021 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 110 928,740,00- 110 928,74
Ogółem CZ:EUR- 117 789,960,00- 117 789,96
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
MTZasada wzajemnej zgodności2023Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 3 751,140,00- 3 751,14
Ogółem MT:EUR- 3 751,140,00- 3 751,14
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR- 121 541,100,00- 121 541,10

Pozycja budżetu: 6201

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
CZZasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2019 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 30 063,700,00- 30 063,70
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2019 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 122,320,00- 122,32
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2019 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 31,570,00- 31,57
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2019 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 1 262 356,900,00- 1 262 356,90
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2019 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 2 982,560,00- 2 982,56
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2020 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 29 236,340,00- 29 236,34
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2020 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 161,510,00- 161,51
Zasada wzajemnej zgodności2021Rok składania wniosków 2020 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 1 162 696,910,00- 1 162 696,91
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2020 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 1 741,020,00- 1 741,02
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2021 - norma GAEC 4ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 16 215,770,00- 16 215,77
Zasada wzajemnej zgodności2022Rok składania wniosków 2021 - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (4)ZRYCZAŁ

TOWANA

5,00%EUR- 1 009 470,980,00- 1 009 470,98
Ogółem CZ:EUR- 3 515 079,580,00- 3 515 079,58
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
MTZasada wzajemnej zgodności2021Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 6 234,360,00- 6 234,36
Zasada wzajemnej zgodności2022Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2020ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 8,830,00- 8,83
Zasada wzajemnej zgodności2022Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 6 079,370,00- 6 079,37
Zasada wzajemnej zgodności2023Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2021ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 7,170,00- 7,17
Zasada wzajemnej zgodności2023Zasada wzajemnej zgodności - rok składania wniosków 2022ZRYCZAŁ

TOWANA

2,00%EUR- 2 983,900,00- 2 983,90
Ogółem MT:EUR- 15 313,630,00- 15 313,63
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR- 3 530 393,210,00- 3 530 393,21

Zniesienie zawieszeń

EFRROW

Pozycja budżetu: 08030102

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota nettoZniesione zawieszenia
SKRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2020Zniesienie zawieszenia 2020 zgodnie z decyzją C(2021) 856 2014SK06RDNP001JEDNORAZOWAEUR0,000,000,004 093 937,20
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Zniesienie zawieszenia zgodnie z decyzją C(2021) 4953 2020 2014SK06RDN- P001

- Zniesienie zawieszenia zgodnie z decyzją C(2021) 4953 2021 2014SK06RDN- P001

JEDNORAZOWAEUR0,000,000,002 377 950,26
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021Zniesienie zawieszenia zgodnie z decyzją C(2021) 4953 2020 2014SK06RDN- P001

- Zniesienie zawieszenia zgodnie z decyzją C(2021) 4953 2021 2014SK06RDN- P001

JEDNORAZOWAEUR0,000,000,001 674 935,67
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021Zniesienie zawieszenia zgodnie z decyzją C(2022) 90 2021 2014SK06RDN- P001JEDNORAZOWAEUR0,000,000,006 186 219,84
Ogółem SK:EUR0,000,000,0014 333 042,97
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota nettoZniesione zawieszenia
EUR0,000,000,0014 333 042,97

Zwroty

EFRG

Pozycja budżetu: 08020601

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
ATPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-501/22JEDNORAZOWAEUR972 081,190,00972 081,19
Ogółem AT:EUR972 081,190,00972 081,19
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
CZPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-48/22SZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR5 970 817,0914 971,715 955 845,38
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-48/22SZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR5 969 669,0216 710,645 952 958,38
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-48/22SZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR5 938 606,930,005 938 606,93
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-48/22JEDNORAZOWAEUR18 808,710,0018 808,71
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2019Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-48/22SZACUNKOWE OBLICZENIE KWOTEUR8 473,720,008 473,72
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2019Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-48/22JEDNORAZOWAEUR24,530,0024,53
Ogółem CZ:EUR17 906 400,0031 682,3517 874 717,65
WalutaKwota bruttoOdliczeniaUstanowiona kwota netto
EUR18 878 481,1931 682,3518 846 798,84
Korekty finansoweUstanowiona kwota netto ogółem
EFRGKorekty finansowe - z wyłączeniem zasady wzajemnej zgodności- 138 908 826,50
EFRGKorekty finansowe w ramach zasady wzajemnej zgodności- 10 405 553,44
EFRROWKorekty finansowe - z wyłączeniem zasady wzajemnej zgodności- 75 111 418,04
EFRROWKorekty finansowe w ramach zasady wzajemnej zgodności- 3 651 934,31
OGÓŁEM:- 228 077 732,29
ZwrotyUstanowiona kwota netto ogółem
EFRG18 846 798,84
OGÓŁEM:18 846 798,84
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Dokument Ares(2024)3501027.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.