Decyzja wykonawcza 2024/1663 w sprawie wstępnej wymiany informacji o trajektoriach w ramach pierwszego wspólnego projektu ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/116

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1663

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1663
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie wstępnej wymiany informacji o trajektoriach w ramach pierwszego wspólnego projektu ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/116

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2024 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) 1 , w szczególności jego art. 15a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 2  ustanawia ramy realizacji systemu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR). Określono w nim wymogi dotyczące treści wspólnych projektów, ich ustanawiania, przyjmowania, wdrażania i monitorowania.

(2) W pierwszym wspólnym projekcie, ustanowionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/116 3 , określono sześć funkcji zarządzania ruchem lotniczym ("ATM") i ich odpowiednie podfunkcje, w tym funkcję ATM w zakresie wstępnej wymiany informacji o trajektoriach ("AF6").

(3) Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 409/2013 funkcje i ich podfunkcje określone we wspólnym projekcie muszą być gotowe do wdrożenia i wymagają zsynchronizowanego wdrożenia. Gotowość do wdrożenia tych funkcji i podfunkcji ocenia się m.in. na podstawie wyników weryfikacji przeprowadzonej w fazie opracowywania systemu SESAR, statusu procesu industrializacji i oceny interoperacyjności, a także w odniesieniu do globalnego planu żeglugi powietrznej Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i odpowiednich materiałów ICAO.

(4) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 409/2013 wspólny projekt może również obejmować funkcje lub podfunkcje ATM, które w chwili wejścia w życie wspólnego projektu nie są gotowe do wdrożenia, ale stanowią podstawowy element wspólnego projektu, pod warunkiem że proces ich industrializacji uznaje się za zakończony w ustalonej docelowej dacie industrializacji przypadającej w okresie trzech lat od przyjęcia danego wspólnego projektu.

(5) Funkcję AF6, mimo że w chwili wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/116 nie była uznana za gotową do wdrożenia, uznano za podstawowy element pierwszego wspólnego projektu i uwzględniono ją z docelową datą industrializacji ustaloną na dzień 31 grudnia 2023 r. i docelową datą wdrożenia ustaloną na dzień 31 grudnia 2027 r.

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 409/2013 po upływie docelowej daty industrializacji AF6 Komisja, przy wsparciu ze strony Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ("Agencja"), zweryfikowała, że AF6 została znormalizowana i że jest gotowa do wdrożenia.

(7) W tym celu Agencja przeprowadziła wstępną ocenę industrializacji i gotowości AF6, a następnie utworzyła i koordynowała forum ds. industrializacji w ramach pierwszego wspólnego projektu, złożone z przedstawicieli komórki kierownika procesu realizacji, Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR 3, Eurocae, menedżera sieci, producentów statków powietrznych i producentów lotniczego sprzętu naziemnego, reprezentowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego, Kosmicznego, Bezpieczeństwa i Obronnego (ASD). Celem forum było określenie i zapewnienie realizacji skoordynowanych działań niezbędnych do wywiązania się z docelowej daty industrializacji AF6 ustalonej na dzień 31 grudnia 2023 r.

(8) Forum ds. industrializacji w ramach pierwszego wspólnego projektu pracowało przez cały rok 2023 i uzgodniło działania, które miały zostać podjęte przez każdą grupę zainteresowanych stron, aby zapewnić normalizację i gotowość do wdrożenia AF6.

(9) W dniu 12 grudnia 2023 r. Agencja skonsultowała się z przedstawicielami operatorów statków powietrznych w sprawie wdrożenia elektroniki lotniczej istotnej dla AF6. Z wyjątkiem stowarzyszenia reprezentującego operatorów służbowych statków powietrznych (EBAA) wszyscy operatorzy statków powietrznych wykonujący zarobkowe przewozy lotnicze reprezentowani na forum ds. industrializacji potwierdzili gotowość do wdrożenia AF6.

(10) W dniu 1 grudnia 2023 r. kierownik procesu realizacji, menedżer sieci, grupa "A4 Airline" (Air France, easyJet, grupa Lufthansa i Ryanair) oraz Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 potwierdzili Komisji swoje zobowiązanie do zapewnienia wdrożenia AF6 do dnia 31 grudnia 2027 r.

(11) W dniu 26 stycznia 2024 r. Agencja przedłożyła Komisji swoje ustalenia. W oparciu o zgromadzone informacje i przeprowadzone badania Agencja stwierdziła, że AF6 jest gotowa do wdrożenia. Uznając wysiłki podjęte przez członków forum ds. industrializacji w ramach pierwszego wspólnego projektu i ich pisemne zobowiązania do wdrożenia AF6, Agencja zaleciła jednak również niewiążące środki towarzyszące, które powinny być realizowane przez organy normalizacyjne i strony zaangażowane w działalność operacyjną w celu wsparcia wdrażania AF6. Agencja wyraziła także gotowość do wspierania Komisji w monitorowaniu i nadzorowaniu tych środków towarzyszących.

(12) W świetle wniosków Agencji oraz opinii i zobowiązań zainteresowanych stron Komisja uważa, że AF6 jest gotowa do wdrożenia.

(13) Oceniając zgodność z docelową datą wdrożenia AF6 przypadającą w dniu 31 grudnia 2027 r., Komisja weźmie pod uwagę, czy zainteresowane strony zobowiązane do wdrożenia AF6 zaplanowały odpowiednie dla AF6 inwestycje oraz czy wprowadziły środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub usług, które miały zostać wdrożone w odpowiednim czasie.

(14) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Funkcję ATM w zakresie wstępnej wymiany informacji o trajektoriach (AF6) w ramach pierwszego wspólnego projektu ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/116 uznaje się niniejszym za gotową do wdrożenia i wdraża się ją do dnia 31 grudnia 2027 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2024 r.
1 Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 z dnia 3 maja 2013 r. w sprawie definicji wspólnych projektów, ustanowienia systemu zarządzania i określenia zachęt wspierających wdrożenie europejskiego centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. L 123 z 4.5.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/116 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia pierwszego wspólnego projektu wspierającego wdrożenie centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie określonego w rozporządzeniu (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2014 (Dz.U. L 36 z 2.2.2021, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/ 116/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.