Decyzja wykonawcza 2023/469 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.68.100

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2023 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/469
z dnia 20 lutego 2023 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2023) 1290)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 6 marca 2023 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków i może wywierać poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei powoduje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza zatem stałe zagrożenie bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do zakładów, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne zakłady, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.

(2) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 2  uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(3) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 3  przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki nadzwyczajne na poziomie Unii w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe w załączniku do tej decyzji wykonawczej.

(5) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/343 4  w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub ptaków żyjących w niewoli Czechach, Niemczech, Francji, Niderlandach, Austrii, Polsce, Rumunii i na Słowacji, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku.

(6) Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2023/343 Niemcy, Francja, Węgry i Polska powiadomiły Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdujących się w krajach związkowych Dolna Saksonia i Turyngia w Niemczech, w regionach administracyjnych Bretania i Normandia we Francji, w komitatach Bacs-Kiskun i Hajdu-Bihar na Węgrzech oraz w województwach łódzkim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim w Polsce.

(7) Ponadto Hiszpania powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie, w którym utrzymuje się drób, znajdującym się w prowincji Lleida.

(8) Właściwe organy Niemiec, Hiszpanii, Francji, Węgier i Polski wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk.

(9) Ponadto właściwe organy Francji podjęły decyzję o ustanowieniu obszarów buforowych oprócz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w odniesieniu do niektórych ognisk znajdujących się w tym państwie członkowskim.

(10) Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Węgry i Polskę we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i w Polsce ustanowione przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od zakładów, w których potwierdzono wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(11) Żadne obszary Hiszpanii nie są obecnie wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zapowietrzone lub zagrożone.

(12) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Niemcami, Hiszpanią, Francją, Węgrami i Polską, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez te państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz obszarów buforowych ustanowionych przez Francję.

(13) Należy zatem zmienić obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zapowietrzone i zagrożone w Niemczech, Francji, na Węgrzech i w Polsce, a także jako obszary buforowe we Francji.

(14) Należy ponadto zmienić wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w Hiszpanii w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641.

(15) W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Węgry i Polskę oraz obszarów buforowych ustanowionych przez Francję zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz okresu obowiązywania środków mających na nich zastosowanie.

(16) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641.

(17) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(18) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Część A

Obszary zapowietrzone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 2:

Państwo członkowskie: Belgia

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2023-00003Those parts of the municipalities Moorslede, Wervik and Zonnebeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3, 051083, lat 50, 834918.15.2.2023

Państwo członkowskie: Bułgaria

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Region: Sofia
BG-HPAI(P)-2023-00001The folowing city in the Etropole municipality: Etropole18.2.2023

Państwo członkowskie: Czechy

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
South Bohemian Region
CZ-HPAI(P)-2023-00013Dvory nad Lužnicí (633925); Hranice u Nových Hradů (647888); Obora u Vyšného (788864); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060);

Byňov (706191) - severovýchodní část katastrálního území, přičemž hranici tvoří směrem od severu silnice č. 154 směřující na jih a na ni navazující komunikace č. 15425 stáčející se mezi rybníky Jakulský a Byňovský k východní hranici katastrálního území;

Vyšné (88872) - severní část katastrálního území, přičemž hranici tvoří komunikace č. 15014 směřující od západu katastrálního území směrem k východu katastrálního území.

20.2.2023
Central Bohemian Region
CZ-HPAI(P)-2023-00012Lány (679046); Vašírov (679062); Rynholec (744671); Honice (755559); Stochov (755567); Tuchlovice (771317).16.2.2023
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Plzeň Region
CZ-HPAI(P)-2023-00014Bor u Tachova (607304); Jadruž (778702); Kundratice u Přimdy (778711); Souměř (756351); Stráž u Tachova (756369); Vysočany u Boru (607398).22.2.2023
Moravian-Silesian Region
PL-HPAI(P)-2023-00035

PL-HPAl(p)-2023-00037

Hrozová (648558), Rusín (743682).20.2.2023

Państwo członkowskie: Niemcy

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BAYERN
DE-HPAI(P)-2023-00006Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau

Ortsteile: Kaspeltshub, Nerping, Ottischhof

Markt Bruck i.d.OPf.

Ortsteile: Hinterthürn, Hofing, Hofinger Mühle (Schöngras), Vorderthürn, Kölbldorf, Schöngras b. Bruck i.d.OPf.

Gemeinde Bodenwöhr

Ortsteil: Sankt Kolomankapelle

20.2.2023
HESSEN
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00077Landkreis Lahn-Dill

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

8.628972/50.518611

Betroffen Teile der Gemeinde Hüttenberg

17.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00077Landkreis Gießen:

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.628972/50.518611

Betroffen sind Teile der Gemeinden Gießen, Linden und Langgöns

17.2.2023
NIEDERSACHSEN
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00120Landkreis Harburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 9.904805/53.439255. Betroffen sind Teile der Gemeinden Rosengarten und Seevetal.

5.3.2023
SACHSEN-ANHALT
DE-HPAI(P)-2023-00008Landkreis Börde

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 11.32135656866158/52.36126468234563, Betroffen ist die Verbandsgemeinde Flechtingen mit den Ortschaften Wieglitz und Ellersell und der Einheitsgemeinde Haldensleben mit der Ortschaft Uthmöden

23.2.2023
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
THÜRINGEN
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00117Landkreis Eichsfeld

Gemeinde Niederorschel mit den Ortsteilen Niederorschel, Rüdingershagen, Kleinbartloff, Hausen sowie die Gemeinde Gernrode

22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00075Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Gemeinde Rhönblick mit den Ortsteilen Geba, Gerthausen, Helmershausen, Wohlmuthausen

15.2.2023

Państwo członkowskie: Hiszpania

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2023-00001Those parts in the province of Lérida of the comarca of Garrigues contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9239914, lat 41,56183741.3.2023

Państwo członkowskie: Francja

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Département: Côtes-d'Armor (22)
FR-HPAI(P)-2023-00035

FR-HPAl(p)-2023-00036

FR-HPAl(p)-2023-00037

FR-HPAl(p)-2023-00038

FR-HPAl(p)-2023-00039

FR-HPAl(p)-2023-00040 FR-HPAl(p)-2023-00045

FR-HPAl(p)-2023-00046

FR-HPAI(P)- 2023-00047

SAINT CONNAN

KERPERT

PLÉSIDY

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

SEVEN-LÉHART

BOQUEHO

LANDRODEC

LA HARMOYE

LANFAINS

LE FOEIL

LE VIEUX BOURG

SAINT ADRIEN

SAINT BIHY

SAINT FIACRE

SAINT GILDAS

SAINT GILLES PLIGEAUX

SAINT PEVER

5.3.2023
Département:Creuse (23)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00005FLAYAT15.2.2023
Département: Gers (32)
FR-HPAI(P)-2022-01605

FR-HPAi(p)-2022-01612

FR-HPAi(p)-2023-00008

FR-HPAi(p)-2023-00012

FR-HPAi(p)-2023-00013

FR-HPAi(p)-2023-00023

FR-HPAi(p)-2023-00024

FR-HPAi(p)-2023-00025

FR-HPAi(p)-2023-00026

FR-HPAi(p)-2023-00027

FR-HPAi(p)-2023-00032

AIGNAN

BEAUMARCHES

BOUZON-GELLENAVE

COULOUME-MONDEBAT FUSTEROUAU

IZOTGES

LASSERADE

LOUSSOUS-DEBAT

POUYDRAGUIN

SABAZAN

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

BASCOUS

CAMPAGNE D'ARMAGNAC

CAUPENNE D'ARMAGNAC COURRENSAN

EAUZE

ESPAS

LANNEPAX

LAUJUZAN

MANCIET

MAUPAS

MONLEZUN D'ARMAGNAC

MORMES

PANJAS

PERCHEDE

RAMOUZENS

REANS

15.2.2023
Département: Loiret (45)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00048TAVERS16.2.2023
Département: Maine-et-Loire (49)
FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAi(p)-2022-01471

FR-HPAi(p)-2022-01472

FR-HPAi(p)-2022-01483

FR-HPAi(p)-2022-01485

FR-HPAi(p)-2022-01486

FR-HPAi(p)-2022-01487

FR-HPAi(p)-2022-01489

FR-HPAi(p)-2022-01496

FR-HPAi(p)-2022-01498

FR-HPAi(p)-2022-01506

FR-HPAi(p)-2022-01511

FR-HPAi(p)-2022-01512

FR-HPAi(p)-2022-01516

FR-HPAi(p)-2022-01518

FR-HPAi(p)-2022-01519

FR-HPAi(p)-2022-01524

FR-HPAi(p)-2022-01458

FR-HPAi(p)-2022-01467

FR-HPAi(p)-2022-01535

FR-HPAi(p)-2022-01545

FR-HPAi(p)-2022-01547

FR-HPAi(p)-2022-01549

Andrezé

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges Torfou

LES CERQUEUX YZERNAY

SEVREMOINE

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01548

FR-HPAi(p)-2022-01564

FR-HPAi(p)-2022-01571

FR-HPAi(p)-2022-01573

FR-HPAi(p)-2022-01578

FR-HPAi(p)-2022-01579

FR-HPAi(p)-2022-01580

FR-HPAi(p)-2022-01586

FR-HPAi(p)-2022-01594

FR-HPAi(p)-2022-01603

FR-HPAi(p)-2023-00016

FR-HPAi(p)-2023-00022

FR-HPAI(P)-2023-00029ANGRIE

CHALLAIN LA POTHERIE LOIRE

15.2.2023
Département: Orne (61)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00062LA CHAPELLE-MONTLIGEON COURGEON

LOISAIL

SAINT-MARD-DE-RÉNO

27.2.2023
Département: Deux - Sèvres (79)
FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAi(p)-2022-01415

FR-HPAi(p)-2022-01414

FR-HPAi(p)-2022-01417

FR-HPAi(p)-2022-01430

FR-HPAi(p)-2022-01436

FR-HPAi(p)-2022-01428

FR-HPAi(p)-2022-01447

FR-HPAi(p)-2022-01448

FR-HPAi(p)-2022-01449

FR-HPAi(p)-2022-01477

FR-HPAi(p)-2022-01450

FR-HPAi(p)-2022-01475

FR-HPAi(p)-2022-01474

FR-HPAi(p)-2022-01482

FR-HPAi(p)-2022-01484

FR-HPAi(p)-2022-01473

FR-HPAi(p)-2022-01502

FR-HPAi(p)-2022-01504

FR-HPAi(p)-2022-01515

FR-HPAi(p)-2022-01499

FR-HPAi(p)-2022-01521

FR-HPAi(p)-2022-01522

FR-HPAi(p)-2022-01532

FR-HPAi(p)-2022-01541

FR-HPAi(p)-2022-01534

FR-HPAl(p)-2022-01538

FR-HPAl(p)-2022-01544

FR-HPAl(p)-2022-01532

FR-HPAl(p)-2022-01544

FR-HPAl(p)-2022-01541

FR-HPAl(p)-2022-01538

FR-HPAl(p)-2022-01534

FR-HPAl(p)-2022-01569

FR-HPAl(p)-2022-01587

FR-HPAl(p)-2022-01588

L'ABSIE

ARGENTONNAY

BOISME

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

LE BREUIL-BERNARD

LE BUSSEAU

CERIZAY

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

GENNETON

LARGEASSE

MAULEON

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

PUGNY

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

TRAYES

VAL-EN-VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

19.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01617LAGEON

VIENNAY

6.3.2023
FR-HPAI(P)-2023-00019BOUGON

PAMPROUX

SALLES

SOUDAN

6.3.2023
Département: Tarn-et-Garonne (82)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00064CAZES MONDENARD

DURFORT LACAPELETTE

LAUZERTE

SAINT AMANS DE PELLAGAL

23.2.2023
Département: Vendée (85)
FR-HPAI(P)-2022-01523GROSBREUIL

CHÂTEAU D'OLONNE

SAINTE FOY

LE GIROUARD

GROSBREUIL

TALMONT SAINT HILAIRE

LES ACHARDS

SAINT MATHURIN

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01526AUIGNY LES CLOUZEAUX

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LANDERONDE

LA ROCHE SURYON

VENANSAULT

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAi(p)-2022-01468

FR-HPAi(p)-2022-01439

FR-HPAi(p)-2022-01453

CHALLANS

LE PERRIER

SALLERTAINE

SOULLANS

APPREMONT

COMMEQUIERS

LA CHAPELLE PALLAU

SAINT PAUL MONT PENIT

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01536LES LUCS SUR BOULOGNE

MONTREVERD

ROCHESERVIERE

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAi(p)-2022-01426

FR-HPAi(p)-2022-01438

FR-HPAi(p)-2022-01440

FR-HPAi(p)-2022-01441

FR-HPAi(p)-2022-01442

FR-HPAi(p)-2022-01446

FR-HPAi(p)-2022-01451

FR-HPAi(p)-2022-01454

FR-HPAi(p)-2022-01455

FR-HPAi(p)-2022-01456

FR-HPAi(p)-2022-01459

FR-HPAi(p)-2022-01460

FR-HPAi(p)-2022-01461

FR-HPAi(p)-2022-01462

FR-HPAi(p)-2022-01463

FR-HPAi(p)-2022-01464

FR-HPAi(p)-2022-01469

FR-HPAi(p)-2022-01470

FR-HPAi(p)-2022-01478

FR-HPAi(p)-2022-01479

FR-HPAi(p)-2022-01488

FR-HPAi(p)-2022-01490

FR-HPAi(p)-2022-01491

FR-HPAi(p)-2022-01493

FR-HPAi(p)-2022-01494

FR-HPAi(p)-2022-01495

FR-HPAi(p)-2022-01500

FR-HPAi(p)-2022-01503

FR-HPAi(p)-2022-01507

FR-HPAi(p)-2022-01508

FR-HPAi(p)-2022-01509

FR-HPAi(p)-2022-01510

FR-HPAi(p)-2022-01513

FR-HPAi(p)-2022-01514

FR-HPAi(p)-2022-01520

FR-HPAi(p)-2022-01525

FR-HPAi(p)-2022-01527

FR-HPAi(p)-2022-01528

FR-HPAi(p)-2022-01529

FR-HPAi(p)-2022-01530

FR-HPAi(p)-2022-01531

FR-HPAi(p)-2022-01533

FR-HPAi(p)-2022-01537

FR-HPAi(p)-2022-01539

FR-HPAi(p)-2022-01540

FR-HPAi(p)-2022-01542

FR-HPAi(p)-2022-01543

FR-HPAi(p)-2022-01546

FR-HPAi(p)-2022-01551

FR-HPAi(p)-2022-01552

FR-HPAi(p)-2022-01553

FR-HPAi(p)-2022-01555

FR-HPAi(p)-2022-01556

FR-HPAi(p)-2022-01557

FR-HPAi(p)-2022-01560

FR-HPAi(p)-2022-01561

FR-HPAi(p)-2022-01562

ANTIGNY

BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE

BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS

FOUGERE

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE TILLAY

LA TARDIERE

LE BOUPERE LES EPESSES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET

MONSIREIGNE MONTAIGU MONTOURNAIS MORTAGNE SUR SEVRE MOUCHAMPS

MOUILLERON SAINT GERMAIN POUZAUGES REAUMUR

ROCHETREJOUX

SAINT AUBIN DES ORMEAUX SAINT CYR DES GATS

SAINT GEORGES DE MONTAIGU SAINT GERMAIN DE PRINCAY SAINT HILAIRE DE LOULAY SAINT HILAIRE LE VOUHIS SAINT LAURENT SUR SEVRE SAINT MALO DU BOIS SAINT MARS LA REORTHE SAINT MARTIN DES NOYERS SAINT MARTINS DES TILLEULS SAINT LMAURICE LE GIRARD SAINT MESMIN

SAINT PAUL EN PAREDS SAINT PIERRE DU CHEMIN SAINT PROUANT

SAINT SULPICE EN PAREDS SAINT VINCENT STERLANGES SAINTE CECILE

SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD SAINTE GEMME THOUARSAIS BOUILDROUX TIFFAUGES

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01563

FR-HPAi(p)-2022-01565

FR-HPAi(p)-2022-01566

FR-HPAi(p)-2022-01567

FR-HPAi(p)-2022-01568

FR-HPAi(p)-2022-01570

FR-HPAi(p)-2022-01572

FR-HPAi(p)-2022-01574

FR-HPAi(p)-2022-01575

FR-HPAi(p)-2022-01576

FR-HPAi(p)-2022-01577

FR-HPAi(p)-2022-01583

FR-HPAi(p)-2022-01585

FR-HPAi(p)-2022-01589

FR-HPAi(p)-2022-01590

FR-HPAi(p)-2022-01593

FR-HPAi(p)-2022-01595

FR-HPAi(p)-2022-01596

FR-HPAi(p)-2022-01599

FR-HPAi(p)-2022-01600

FR-HPAi(p)-2022-01601

FR-HPAi(p)-2022-01602

FR-HPAi(p)-2022-01604

FR-HPAi(p)-2022-01607

FR-HPAi(p)-2022-01608

FR-HPAi(p)-2022-01610

FR-HPAi(p)-2022-01611

FR-HPAi(p)-2022-01613

FR-HPAi(p)-2022-01614

FR-HPAi(p)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAi(p)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

VENDRENNES
FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2023-00011

L'HERMENAULT

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT CYR DES GATS

SAINT MARTIN DES FONTAINES

SAINT VALERIEN est de la D52, D14 puis D99

POUILLE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

THIRE

14.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

LA GARNACHE FROIDFOND FALLERON GRAND'LANDES14.2.2023

Państwo członkowskie: Węgry

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Bács-Kiskun vármegye
HU-HPAI(P)-2023-00005Kiskunmajsa és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.7.3.2023
Hajdú-Bihar vármegye
HU-HPAI(P)-2023-00004Debrecen és Hajdúböszörmény települések közigazgatási területének a 47.622860 és a 21.558780 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe3.3.2023

Państwo członkowskie: Niderlandy

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Province Gelderland
NL-HPAI(P)- 2023-00003Those parts of the municipality Nijkerk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long/5.62 lat 52.2117.2.2023

Państwo członkowskie: Austria

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
AT-HPAI(P)-2023-00002Steiermark:

im Bezirk Leibnitz die Katastralgemeinden Hainsdorf, Matzelsdorf, Hütt, Labuttendorf und St. Nikolai ob Draßling und im Bezirk Südoststeiermark die Katastralgemeinden Landorf, Mettersdorf, Rannersdorf und Rohrbach

16.2.2023
AT-HPAI(P)-2023-00003Oberösterreich:

im Bezirk Braunau die Katastralgemeinden Adenberg, Mitternberg und Schwand im Innkreis

24.2.2023

Państwo członkowskie: Polska

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00035

PL-HPAi(p)-2023-00037

W województwie opolskim w powiecie głubczyckim w gminie Głubczyce: Równe, Dobieszów, Osiedle Zopowy, Gołuszowice, Gadzowice.16.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00038

PL-HPAi(p)-2023-00039

W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:

1. W gminie Ceków-Kolonia: Beznatka, Kamień;

2. W gminie Koźminek: Bogdanów, Józefina, Koźminek, Nowy Nakwasin, Osuchów, Pietrzyków, Rogal, Słowiki, Smółki, Stary Nakwasin;

3. W gminie Opatówek: Borów, Dębe-Kolonia, Frankowizna, Janików, Kobierno, Modła, Rajsko, Rożdżały, Sierzchów, Słoneczna, Szulec, Tłokinia Wielka, Warszew, Zmyślanka;

4. W gminie Żelazków: Dębe.

15.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00040

PL-HPAi(p)-2023-00051

PL-HPAi(p)-2023-00052

PL-HPAi(p)-2023-00055

PL-HPAi(p)-2023-00061

W województwie warmińsko -mazurskim:

1. W gminie Lidzbark: Kiełpiny, Tarczyny, obszar administracyjny miejscowości Ciechanówko na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Kowaliki i Wąpiersk;

2. W gminie Rybno: Grądy, obszar administracyjny miejscowości Gronowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wery i Ostaszewo;

w powiecie działdowskim.

1. W gminie Grodziczno: Mroczenko, Mroczno, Rynek, Trzcin, obszar administracyjny miejscowości Nowe Grodziczno na południe od linii poprowadzonejprzez miejscowości Mroczno i Dębień, obszar administracyjny miejscowości Ostaszewo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Mroczenko i Gronowo;

2. W gminie Kurzętnik: Bratuszewo, Kamionka, Kąciki, Krzemieniewo, Kurzętnik, Lipowiec, Małe Bałówki, Nielbark, Sugajenko, Tomaszewo, obszar administracyjny miejscowości Tereszewo na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Otręba i Szafarnia, obszar administracyjny miejscowości Wielkie Bałówki na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Ciche i Nawra;

3. W gminie Nowe Miasto Lubawskie: Gwiździny, obszar administracyjny miejscowości Pacółtowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Kąciki i Tylice

w powiecie nowomiejskim

W województwie kujawsko-pomorskim:

1. W gminie Zbiczno: w granicach administracyjnych miejscowości Czyste Błota na wschód od drogi biegnącej z miejscowości Szafarnia przez miejscowość Tęgowiec do miejscowości Równica

w powiecie brodnickim.

8.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00041

PL-HPAi(p)-2023-00056

PL-HPAi(p)-2023-00057

PL-HPAi(p)-2023-00060

W województwie lubuskim część gminy Lubiszyn w powiecie gorzowskim.

W województwie zachodniopomorskim część gminy Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

52.78399/14.95960, 52.78589/14.94661, 52.81904/

15.03863, 52.81641/15.00399

10.3.2023
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00053W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim w gminie Deszczno: Maszewo, Białobłocie, Dziersławice, Karnin, Łagodzin, Bolemin, Orzelec, Glinik, Deszczno, Osiedle Poznańskie.7.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00054W województwie łódzkim:

1. Część gminy Maków, część gminy Lipce Reymontowskie w powiecie skierniewickim.

1. Część gminy Łyszkowice w powiecie łowickim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

51.96132/19.96614

5.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00058W województwie lubuskim w powiecie krośnieńskim:

1. W gminie Krosno Odrzańskie: Czetowice, Bielów, Osiecznica, Łochowice od granicy administracyjnej miejscowości Bielów w kierunku północnowschodnim przecinając ul. Widokową, następnie wzdłuż ul. Polnej i dalej ul. Plażową w kierunku północnym do granicy administracyjnej miejscowości Struga.

2. W gminie Bytnica: Struga - zachodnia część miejscowości na południowy zachód od cieku wodnego przechodzącego przez tę miejscowość, Budachów.

3. W gminie Maszewo: Skórzyn (na południe od drogi gminnej łączącej miejscowości Skórzyn i Budachów).

7.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00059W województwie zachodniopomorskim:

1. Część gminy Gryfino: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Skrzynice, Sobieradz, Chwarstnica, Osuch, Mielenko Gryfińskie, Pniewa,

2. Część gminy Banie: Różnowo

w powiecie gryfińskim.

7.3.2023

Państwo członkowskie: Rumunia

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
County: Brasov
RO-HPAI(P)-2023-00001

RO-HPAl(p)-2023-00002

RO-HPAl(p)-2023-00003

Codlea - Municipiul Codlea25.2.2023

Państwo członkowskie: Słowacja

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
SK-HPAI(P)-2023-00002Galanta district:

- municipality Jánovce

- Lúčny Dvor (part of the municipality Pusté Úľany)

23.2.2023
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
SK-HPAI(P)-2023-00003Levice district:

- the municipality of Ipeľské Uľany

Veľký Krtíš district:

- the municipality of Kleňany

22.2.2023

Część B

Obszary zagrożone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 3:

Państwo członkowskie: Belgia

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2023-00002Those parts of the municipalities Heuvelland, leper, Komen- Waasten,Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Menen, Mesen, Moorslede, Wervik, Wevelgem and Zonnebeke, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,00121, lat 50,81014.18.2.2023
Those parts of the municipalities leper, Komen-Waasten, Wervik and Zonnebeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,00121, lat 50,81014.10.2.2023- 18.2.2023
BE-HPAI(P)-2023-00003Those parts of the municipalities Heuvelland, leper, Komen- Waasten, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Menen, Moorslede, Roeselare, Staden, Wervik, Wevelgem and Zonnebeke, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3, 051083, lat 50, 834918.24.2.2023
Those parts of the municipalities Moorslede, Wervik and Zonnebeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3, 051083, lat 50, 834918.16.2.2023- 24.2.2023

Państwo członkowskie: Bułgaria

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Region: Sofia-region
BG-HPAI(P)-2023-00001The folowing city in the Etropole municipality: Etropole19.2.2023 - 27.2.2023
The following villages in the Etropole municipality: Laga, Lopyan, Ribaritsa, Yamna, Boykovets

The following city in the Pravets municipality: Pravets

27.2.2023

Państwo członkowskie: Czechy

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
South Bohemian Region
CZ-HPAI(P)-2023-00013Cep (617466); České Velenice (622711); Halámky (636827); Lipnice u Kojákovic (667790); Šalmanovice (761940); Krabonoš (705730); Nová Ves nad Lužnicí (705756); Nakolice (706248); Nové Hrady (706256); Štiptoň (706264); Údolí u Nových Hradů (706272); Veveří u Nových Hradů (706281); Buková u Nových Hradů (794511); Těšínov (766771); Nová Ves u Klikova (798614); Rapšach (739375); Bor (607266); Klikov (666262); Suchdol nad Lužnicí (759147); Tušť (771937); Byňov (706191) - jihozápadní část katastrálního území, přičemž hranici tvoří směrem od severu silnice č. 154 směřující na jih a na ni navazující komunikace č. 15425 stáčející se mezi rybníky Jakulský a Byňovský k východní hranici katastrálního území;

Vyšné (88872) - jižní část katastrálního území, přičemž hranici tvoří komunikace č. 15014 směřující od západu katastrálního území směrem k východu katastrálního území.

1.3.2023
Dvory nad Lužnicí (633925); Hranice u Nových Hradů (647888); Obora u Vyšného (788864); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060);

Byňov (706191) - severovýchodní část katastrálního území, přičemž hranici tvoří směrem od severu silnice č. 154 směřující na jih a na ni navazující komunikace č. 15425 stáčející se mezi rybníky Jakulský a Byňovský k východní hranici katastrálního území;

Vyšné (88872) - severní část katastrálního území, přičemž hranici tvoří komunikace č. 15014 směřující od západu katastrálního území směrem k východu katastrálního území.

21.2.2023 - 1.3.2023
Central Bohemian Region
CZ-HPAI(P)-2023-00009Běruničky (603112); Činěves (623920); Černá Hora u Dymokur (634239); Svídnice u Dymokur (760684); Nová Ves u Chotěšic (653098); Dvořiště (712868); Chroustov (654248); Dubečno (666912); Kněžice u Městce Králové (666921); Osek (712876); Doubravany (670821); Košík (670839); Tuchom (670871); Bošín (676284); Křinec (676292); Nové Zámky (706841); Zábrdovice u Křince (676306); Městec Králové (693286); Vinice u Městce Králové (693308); Netřebice u Nymburka (704016); Podmoky u Městce Králové (724084); Hasina (637483); Ledečky (679771); Podlužany (742660); Podolí u Rožďalovic (742678); Rožďalovice (742686); Zámostí u Rožďalovic (742694); Senice (747441); Kamilov (750689); Sloveč (750697); Střihov (750701); Ostrov u Poděbrad (774286); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Vestec nad Mrlinou (781011); Vrbice u Poděbrad (785881); Pojedy (797278); Žitovlice (797286);

Dymokury (634247) - východní část KU, jehož západní hranici tvoří železniční trať.

15.2.2023
Břístev (653063); Chotěšice (653071); Malá Strana u Chotěšic (653080); Nouzov u Dymokur (704920); Záhornice u Městce Králové (789828);

Dymokury (634247) - východní část KU, jehož západní hranici tvoří železniční trať

7.2.2023 - 15.2.2023
CZ-HPAI(P)-2023-00010Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Malá Bělá (690023); Zvířetice (794015); Bítouchov u Mladé Boleslavi (604836); Dalešice u Bakova nad Jizerou (604844); Boseň (608271); Bradlec (608980); Ctiměřice (618055); Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (626384); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Libichov (682799); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Bechov (601501); Dolní Bousov (628735); Horní Bousov (642487); Vlčí Pole (783731); Domousnice (631001); Skyšice (745821); Hrdlořezy u Mladé Boleslavi (648051); charvatce u Jabkenic (650641); Jabkenice (655864); Josefův Důl u Mladé Boleslavi (661503); Kněžmost (667056); Koprník (669351); Lítkovice u Kněžmostu (708771); Malobratřice (752347); Násedlnice (669369); Solec (752355); Suhrovice (667064); Úhelnice (772771); Kobylnice (667463); Horní Stakory (644137); Kosmonosy (669857); Kosořice (669989); Krnsko (674788); Řehnice (674818); Ledce u Mladé Boleslavi (679623); Lhotky u Mladé Boleslavi (681466); Voděrady u Luštěnic (689114); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125); Lhotice u Bosně (608297); Veselá u Mnichova Hradiště (780502); Němčice u Luštěnic (702943); Nepřevázka (703559); Nová Ves u Bakova nad Jizerou (705837); Obrubce (708798); Obruby (708801); Pěčice (718742); Petkovy (719609); Písková Lhota (720968); Přepeře (734675); Rabakov (737089); Rohatsko (740411); Řitonice (745812); Semčice (747165); Strašnov (756300); Ujkovice (774103); Veselice (780812); Vinaříce u Dobrovice (782297); Vinec (782327); Žerčice (796468).16.2.2023
Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Holé Vrchy (640905); Dolní Stakory (630195); Husí Lhota (649660); Kolomuty (668541); Nová Telib (705276); Plazy (721590); Řepov (745286); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350); Židněves (796786).8.2.2023 - 16.2.2023
CZ-HPAI(P)-2023-00012Běleč (601888); Braškov (609536); Bratronice u Kladna (609617); Dolní Bezděkov u Kladna (628689); Doksy u Kladna (628191); Drnek (632511); Družec (632716); Horní Bezděkov (642371); Hradečno (647250); Kačice (661678); Kamenné Žehrovice (662844); Kladno (665061); Rozdělov (664961); Ledce u Kladna (679615); Lhota u Kamenných Žehrovic (680923); Libušín (683582); Malíkovice (690961); Mšec (700231); Lodenice (686336); Mšecké Žehrovice (700240); Nové Strašecí (706744); Nový Dům (707279); Ruda u Nového Strašecí (743178); Smečno (750841); Čelechovice (619329); Svinařov u Kladna (760803); Třtice u Nového Strašecí (771171); Srby u Tuchlovic (752991); Velká Dobrá (778303); Vinařice u Kladna (782271); Zbečno (791377); Žilina (796948); Křivoklát (676390) - vyjma části obce Křivoklát; Městečko u Křivoklátu (693316) - severní část katastrálního území, tvořená hranící od východu vodním tokem Požárský potok a dále Ryšava; Pustověty (736961) - KU Pustověty severovýchodní část katastrálního území, ohraničená na jihozápadní straně potokem Ryšava; Řevničov (745383) - západní část katastrálního území ohraničená na východě silnicí č. 2372; Sýkořice (761737) - KU Sýkořice - severní část katastrálního území jižně ohraničená silnicí č. II/201.25.2.2023
Lány (679046); Vašírov (679062); Rynholec (744671); Honice (755559); Stochov (755567); Tuchlovice (771317).17.2.2023 - 25.2.2023
Moravian-Silesian Region
PL-HPAI(P)-2023-00035

PL-HPAl(p)-2023-00037

Bohušov (606618); Dolní Povelice (630021); Karlov u Bohušova (606626); Kašnice u Bohušova (606642); Nová Ves u Bohušova (606651); Dívčí Hrad (626147); Sádek u Dívčího Hradu (626155); Bučávka (684805); Horní Povelice (643858); Liptaň (684813); Piskořov (693405); Osoblaha (713295); Matějovice (692328); Nový Les (750557); Víno (750531); Koberno (750514); Městys Rudoltice (750549); Pelhřimovy (750565); Ves Rudoltice (750522);

Město Albrechtice (693391) - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57; Třemešná (770647) - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57; Rudíkovy (770639) - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57; Krásné Loučky (674770) - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57; Krnov- Horní Předměstí (674737) - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57.

1.3.2023
Hrozová (648558), Rusín (743682).21.2.2023 - 1.3.2023
Plzeň Region
CZ-HPAI(P)-2023-00014Babice u Holubče (641375); Bělá nad Radbuzou (601624); Bernartice u Stráže (602701); Bezděkov u Třemešného (770655); Bohuslav (678848); Boječnice (607291); Bonětice (710261); Bonětičky (710270); Borek u Tachova (602710); Borovany u Boru (607312); Čečín (601641); Čečkovice (607321); Černá Hora u Bělé nad Radbuzou (601659); Darmyšl (754731); Dehetná (602728); Doly u Boru (607339); Doubravka u Bělé nad Radbuzou (601667); Dubec (770663); Holostřevy (641308); Holubeč (641383); Jemnice u Tisové (767204); Kosov u Boru (607347); Kurojedy (677604); Labuť (678830); Lhota u Tachova (715964); Libosváry (781631); Lužná u Boru (607355); Malé Dvorce (778729); Málkov u Přimdy (736091); Málkovice (677612); Mělnice (641391); Mchov (754641); Mlýnec pod Přimdou (773816); Nové Sedliště (754650); Olešná (710288); Ostrov u Tachova (715972); Pavlíkov u Třemešného (770671); Prostiboř (733717); Přes (641405); Přimda (736112); Racov (754749); Rájov u Třískolup (771112); Skařez (641413); Skviřín (607380); Staré Sedliště (754668); Staré Sedlo u Tachova (754757); Strachovice u Bernartic (602736); Tisová u Tachova (767221); Třemešné (770680); Třískolupy pod Přimdou (771121); Újezd pod Přimdou (773824); Úšava (754676); Velké Dvorce (778737); Vidice (781657).3.3.2023
Bor u Tachova (607304); Jadruž (778702); Kundratice u Přimdy (778711); Souměř (756351); Stráž u Tachova (756369); Vysočany u Boru (607398).23.2.2023 - 3.3.2023
Hradec Králové Region
CZ-HPAI(P)-2023-00009Běchary (601462); Bílsko u Kopidlna (772658); Brodek (625914); Budčeves (615188); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Cholenice (652334); Kopidlno (669296); Křešice u Psinic (736449); Labouň (678813); Mlýnec u Kopidlna (697371); Psinice (736457); Pševes (631825); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Únětice (772682); Vršce (786608); Zliv u Libáně (793281); Židovice (796832); Žlunice (797707).15.2.2023
Nečas (615196).7.2.2023 - 15.2.2023
CZ-HPAI(P)-2023-00011Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hrádek u Nechanic (647322); Hvozdnice u Hradce Králové (681717); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Klamoš (665428); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kunčice u Nechanic (677051); Hubeníce (649198); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Nové Město nad Cidlinou (706396); Osice (713058); Polizy (725471); Trávník u Osic (713066); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Krásnice (746916); Praskačka (732915); Sedlice u Hradce Králové (746924); Vlčkovice u Praskačky (732931); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Stará Voda (754056); Hřibsko (649023); Těchlovice u Hradce Králové (765431); Urbanice u Praskačky (732923); Zdechovice u Nového Bydžova (732893).19.2.2023
Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761826).11.2.2023- 19.2.2023
Pardubice Region
CZ-HPAI(P)-2023-00011Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781); Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332).19.2.2023
Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286);

Rohoznice (740527).

11.2.2023- 19.2.2023

Państwo członkowskie: Dania

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00001The parts of Slagelse and N^stved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55.2415; E 11.4210

21.2.2023
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55.2415; E 11.4210

13.2.2023 - 21.2.2023

Państwo członkowskie: Niemcy

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BAYERN
DE-HPAI(P)-2023-00006Landkreis Cham

Beginnend an der Landkreisgrenze mit Schwandorf verläuft die Überwachungszone von Haus in südlicher Richtung am Waldrand westlich der Kreisstraße CHA 23. Südlich von Losenried, bis zur Bundesstraße B16, folgt der Verlauf der Kreisstraße CHA 23. Danach verläuft die Zone in westlicher Richtung, nördlich der B16. Auf Höhe einer Kompensationsfläche knickt die Zonenbegrenzung in Richtung Riedererstraße ab und folgt deren Verlauf in südwestlicher Richtung bis Dieberg. Die Überwachungszone verläuft am nördlichen Ortsrand von Dieberg. Westlich von Dieberg folgt die Gebietsgrenze dem Verlauf der Forststraße bis zum Ortsrand von Kienleiten. An der Staatstraße 2149 wird der Regen entlag der Gemerkaungsgrenze Reichenbachs überquert. Die Grenze der Überwachungszone verläuft am südlichen Ortsrand von Reichenbach bis zu Heimhofstraße. Danach erstreckt sich die Überwachungszonengrenze westlich von Heimhof bis zur Landkreisgrenze mit Schwandorf.

1.3.2023
Landkreis Regensburg

Gemeinde Regenstauf, Ortsteile Glapfenberg, Grafenwinn, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Hirschling bei Maxhütte, Gibacht bei Heilinghausen, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Süssenbach bei Heilinghausen

1.3.2023
AT-HPAI(P)-2023-00003Landkreis Rottal-Inn

Gemeinden:

Julbach

Kirchdorf

Simbach am Inn

5.3.2023
Landkreis Atlötting

Stadt Burghausen:

Beginnend an der Landesgrenze an der Bruckgasse verläuft die Grenze der Überwachungszone östlich des Stadtplatzes, des Ludwigsbergs und der Marktlerstraße auf dem Stadtgebiet Burghausen. Daran anschließend östlich der B20 bis zur Gemeindegrenze Burghausen Haiming.

Gemeinde Haiming,

Gemeinde Stammham: Innauen südlich der B12

5.3.2023
DE-HPAI(P)-2023-00006Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau

Ortsteile: Kaspeltshub, Nerping, Ottischhof

Markt Bruck i.d.OPf.

Ortsteile: Hinterthürn, Hofing, Hofinger Mühle (Schöngras), Vorderthürn, Kölbldorf, Schöngras b. Bruck i.d.OPf.

Gemeind Bodenwöhr

Ortsteil: Sankt Kolomankapelle

21.2.2023-1.3.2023
Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau

Ortsteile: Annahaid, Auhof, Bachbügl, Berghamm, Berghof, Berglarn, Bleich, Bodenstein, Brunn, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgütl, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Hengersbach, Hinterberg,

Hinterkohlstetten, Höflarn, Hof am Regen, Hofer Mühle, Holzheim, Holzseige, Hubhof, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lichtenhaid, Lohbügl, Michelsberg, Muckenbach, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Neuhaus, Nittenau, Obermainsbach, Ödgarten, Oed, Reisach, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, Schönberg, Schwarzenberg, Sankt Martin, Sankt Johann, Spandelhof, Stadl, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Thann, Tiefenbach, Tiefenhof, Treidling, Trumling, Überfuhr, Untermainsbach,

Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Waltenried, Weißenhof, Zell

Gemeinde Bodenwöhr

Ortsteile: Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Buch, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte Markt Bruck i.d.OPf

Ortsteile: Birkhof (bei Bodenwöhr), Bruck i.d. Opf., Gipfelberg, Grabenberg, Grubmühl, Hinterrandsberg, Hoffeld, Kellerhof, Kobl (bei Sollbach), Mappach, Mögendorf, Ried (bei Sollbach), Sollbach, Sankt Hubertus (bei Nittenau), Sulzmühl, Vorderrandsberg, Wackenried, Windischbachmühl

Gemeinde Neukirchen Balbini

Ortsteile: Unterstocksried

Stadt Neunburg vorm Wald

Ortsteile: Eichenthal, Fuhrn, Hofenstetten, Luigendorf

Stadt Schwandorf

Ortsteile: Klardorf, Oberweiherhaus, Unterweiherhaus, Zielheim

1.3.2023
Gemeinde Steinberg am See

Ortsteile: Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim

Stadt Teublitz

Ortsteile: Glashütte, Weiherdorf, Loisnitz

Gemeinde Wackersdorf

Ortsteile: Heselbach, Imstetten, Irlach, Meldau, Wackersdorf, Alberndorf, Grafenricht, Mappenberg

HESSEN
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00077Landkreis Gießen:

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.628972/50.518611

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biebertal, Wettenberg, Heuchelheim, Gießen, Linden, Fernwald, Pohlhiem, Lich und Langgöns

26.2.2023
Landkreis Gießen:

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.628972/50.518611

Betroffen sind Teile der Gemeinden Gießen, Linden und Langgöns

18.2.2023 - 26.2.2023
Landkreis Lahn-Dill:

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.628972/50.518611

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lahnau, Wetzlar, Hüttenberg, Schöffengrund und Waldsolms

26.2.2023
Landkreis Lahn-Dill:

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

8.628972/50.518611

Betroffen Teile der Gemeinde Hüttenberg

18.2.2023 - 26.2.2023
Landkreis Wetterau:

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

8.628972/50.518611

Betroffen sind Teile der Gemeinden Münzenberg und Butzbach

26.2.2023
MECKLENBURG-VORPOMMERN
DE-HPAI(P)-2023-00004Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

- 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 12.966545/53.275058. Betroffen ist die Gemeinde Wesenberg mit der Stadt Wesenberg und der Ortschaft Below.

10.2.2023 - 19.2.2023
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPSKoordinaten 12.966545/53.275058

Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Ortschaften:

- Gemeinde Mirow mit Stadt Mirow, Ortschaften Blankenförde, Diemitz, Fleeth, Leussow, Peetsch, Qualzow, Roggentin

- Gemeinde Wesenberg mit den Ortschaften Ahrensberg, Klein Quassow, Hartenland, Strasen, Zirtow

- Gemeinde Wustrow mit den Ortschaften Canow, Drosedow, Neu Drosedow, Neu Canow, Pälitzhof, Seewalde, Wustrow

- Gemeinde Userin mit den Ortschaften Userin, Groß Quassow

- Stadtteil Kalkhorst und angrenzende Gebiete westlich der Bahnlinie der Stadt Neustrelitz und Ortschaft Klein Trebbow

- Gemeinde Priepert mit den Ortschaften Priepert und Radensee

19.02.2023
NIEDERSACHSEN
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00120Landkreis Harburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPSKoordinaten 9.904805/53.439255. Betroffen sind Teile der Gemeinden Rosengarten und Seevetal.

14.3.2023
Landkreis Harburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 9.904805/53.439255. Betroffen sind Teile der Gemeinden Appel, Buchholz in der Nordheide, Neu-Wulmstorf, Rosengarten und Seevetal.

6.3.2023-14.3.2023
Landkreis Stade

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPSKoordinaten 9.904805/53.439255. Betroffen sind Teile der Stadt Buxtehude

14.3.2023
SACHSEN-ANHALT
DE-HPAI(P)-2023-00008Altmarkkreis Salzwedel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.32135656866158/52.36126468234563

Betroffen ist die Gemeinde Hansestadt Gardelegen mit den Ortsteilen Parleib, Jeseritz, Potzehne und Roxförde.

6.3.2023
Landkreis Börde

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.32135656866158/52.36126468234563

Betroffen sind Teile der Einheitsgemeinde Haldensleben, der Verbandsgemeinde Flechtingen, der Verbandsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen und der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

6.3.2023
SCHLESWIG-HOLSTEIN
DE-HPAI(P)-2023-00005Neumünster

Die Überwachungszone umfasst

Gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der südlichen Teile der Stadtteile Faldera, Wittorf und Gadeland und einem westlichen Anteil des Stadtteils Böcklersiedlung jeweils bis zur Stadtgrenze

22.2.2023
Neumünster

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der südlichen Teile der Stadtteile Faldera, Wittorf und Gadeland und einem westlichen Anteil des Stadtteils Böcklersiedlung jeweils bis zur Stadtgrenze

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00046Neumünster

Gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der südlichen Teile der Stadtteile Faldera, Wittorf und Gadeland und einem westlichen Anteil des Stadtteils Böcklersiedlung jeweils bis zur Stadtgrenze

22.2.2023
Neumünster

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der südlichen Teile der Stadtteile Faldera, Wittorf und Gadeland und einem westlichen Anteil des Stadtteils Böcklersiedlung jeweils bis zur Stadtgrenze

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00047Neumünster

Gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der südlichen Teile der Stadtteile Faldera, Wittorf und Gadeland und einem westlichen Anteil des Stadtteils Böcklersiedlung jeweils bis zur Stadtgrenze

22.2.2023
Neumünster

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der südlichen Teile der Stadtteile Faldera, Wittorf und Gadeland und einem westlichen Anteil des Stadtteils Böcklersiedlung jeweils bis zur Stadtgrenze

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(P)-2023-00005Plön

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Bothkamp, Großharrie, Schillsdorf, Tasdorf, die nicht in der Schutzzone liegen

Teile der Gemeinden Belau, Boksee, Großbarkau, Honigsee, Kleinbarkau, Löptin, Postfeld, Rendswühren, Ruhwinkel, Stolpe die Gesamtfläche der Gemeinden Bönebüttel, Kirchbarkau, Nettelsee, Wankendorf, Warnau

22.2.2023
Plön

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Teile der Gemeinden Bothkamp, Großharrie, Schillsdorf, Tasdorf

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00046Plön

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Bothkamp, Großharrie, Schillsdorf, Tasdorf, die nicht in der Schutzzone liegen

Teile der Gemeinden Belau, Boksee, Großbarkau, Honigsee, Kleinbarkau, Löptin, Postfeld, Rendswühren, Ruhwinkel, Stolpe die Gesamtfläche der Gemeinden Bönebüttel, Kirchbarkau, Nettelsee, Wankendorf, Warnau

22.2.2023
Plön

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Teile der Gemeinden Bothkamp, Großharrie, Schillsdorf, Tasdorf

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00047Plön

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Bothkamp, Großharrie, Schillsdorf, Tasdorf, die nicht in der Schutzzone liegen

Teile der Gemeinden Belau, Boksee, Großbarkau, Honigsee, Kleinbarkau, Löptin, Postfeld, Rendswühren, Ruhwinkel, Stolpe die Gesamtfläche der Gemeinden Bönebüttel, Kirchbarkau, Nettelsee, Wankendorf, Warnau

22.2.2023
Plön

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Teile der Gemeinden Bothkamp, Großharrie, Schillsdorf, Tasdorf

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(P)-2023-00005Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Mühbrook, Bordesholm, Brügge, Bissee, Wattenbek und Groß Buchwald, die nicht in der Schutzzone liegen

Teile der Gemeinden Krogaspe, Timmaspe, Schülp bei Nortorf, Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Langwedel, Blumenthal, Flintbek, Rumohr und Wasbek

die Gesamtfläche der Gemeinden Schönbek, Loop, Hoffeld, Sören, Grevenkrug, Schmalstede, Reesdorf, Böhnhusen, Schönhorst, Techelsdorf

22.2.2023
Rendsburg-Eckernförde

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Gesamtfläche der Gemeinde Negenharrie,

Teile der Gemeinden

Bissee, Bordesholm Brügge, Groß Buchwald, Mühbrook, Wattenbek

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00046Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Mühbrook, Bordesholm, Brügge, Bissee, Wattenbek und Groß Buchwald, die nicht in der Schutzzone liegen

Teile der Gemeinden Krogaspe, Timmaspe, Schülp bei Nortorf, Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Langwedel, Blumenthal, Flintbek, Rumohr und Wasbek

die Gesamtfläche der Gemeinden Schönbek, Loop, Hoffeld, Sören, Grevenkrug, Schmalstede, Reesdorf, Böhnhusen, Schönhorst, Techelsdorf

22.2.2023
Rendsburg-Eckernförde

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Gesamtfläche der Gemeinde Negenharrie,

Teile der Gemeinden

Bissee, Bordesholm Brügge, Groß Buchwald, Mühbrook, Wattenbek

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00047Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Mühbrook, Bordesholm, Brügge, Bissee, Wattenbek und Groß Buchwald, die nicht in der Schutzzone liegen

Teile der Gemeinden Krogaspe, Timmaspe, Schülp bei Nortorf, Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Langwedel, Blumenthal, Flintbek, Rumohr und Wasbek

die Gesamtfläche der Gemeinden Schönbek, Loop, Hoffeld, Sören, Grevenkrug, Schmalstede, Reesdorf, Böhnhusen, Schönhorst, Techelsdorf

22.2.2023
Rendsburg-Eckernförde

4 km Radius um die GPS-Koordinaten

10,068888/54,143309

Gesamtfläche der Gemeinde Negenharrie,

Teile der Gemeinden

Bissee, Bordesholm Brügge, Groß Buchwald, Mühbrook, Wattenbek

14.2.2023- 22.2.2023
DE-HPAI(P)-2023-00005Segeberg

Die Überwachungszone betrifft im Kreis Segeberg Teile der Gemeinden Groß Kummerfeld und Gönnebek

22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00046Segeberg

Die Überwachungszone betrifft im Kreis Segeberg Teile der Gemeinden Groß Kummerfeld und Gönnebek

22.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00047Segeberg

Die Überwachungszone betrifft im Kreis Segeberg Teile der Gemeinden Groß Kummerfeld und Gönnebek

22.2.2023
THÜRINGEN
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00117Landkreis Eichsfeld

Gemeinde Niederorschel mit den Ortsteilen Deuta, Vollenborn, Gerterode

Stadt Leinefelde-Worbis mit den Ortsteilen Adelsborn, Beinrode, Beuren, Birkungen, Bodenstein, Breitenbach, Breitenholz, Kallmerode, Kaltohmfeld, Kirchohmfeld, Kirchworbis, Leinefelde, Wintzingerode, Worbis

Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue mit

Breitenworbis mit den Ortsteilen Ascherode,

Bernterode + Bernterode/Schacht, Buhla, Haynrode, Kirchworbis Landgemeinschaft Stadt Dingelstädt mit den Ortsteilen Beberstedt, Bickenriede, Dingelstädt, Helmsdorf, Hüpstedt, Reifenstein, Silberhausen, Zella

3.3.2023
Landkreis Eichsfeld

Gemeinde Niederorschel mit den Ortsteilen Niederorschel, Rüdingershagen, Kleinbartloff, Hausen sowie die Gemeinde Gernrode

23.2.2023-3.3.2023
Landkreis Kyffhäuserkreis

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Keula, Friedrichsrode

3.3.2023
Landkreis Nordhausen

Gemeinde Sollstedt mit den Ortsteilen Rehungen und Wülfingerode

3.3.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00062Landkreis Schmalkalden-Meiningen

- Gemeinde Belrieth,

- Gemeinde Breitungen

- Gemeinde Einhausen

- Gemeinde Ellingshausen

- Gemeinde Erbenhausen mit allen Ortsteilen

- Gemeinde Fambach (ohne Ortsteil Heßles)

- Gemeinde Grabfeld mit allen Ortsteilen

- Stadt Kaltennordheim mit den Ortsteilen Aschenhausen, Kaltensundheim, Oberkatz

- Gemeinde Leutersdorf

- Gemeinde Mehmels

- Stadt Meiningen mit allen Ortsteilen

- Gemeinde Neubrunn

- Gemeinde Obermaßfeld-Grimmenthal

- Gemeinde Rhönblick mit den Ortsteilen Gerthausen, Haselbach,

Hermannsfeld, Wohlmuthausen

- Gemeinde Rippershausen mit allen Ortsteilen

- Gemeinde Ritschenhausen

- Stadt Schmalkalden mit den Ortseilen Wernshausen, Niederschmalkalden

- Gemeinde Schwallungen (ohne Ortsteil Eckardts)

- Gemeinde Sülzfeld

- Gemeinde Untermaßfeld

- Gemeinde Vachdorf

- Stadt Wasungen (ohne Ortsteile Metzels, Hümpfershausen)

21.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00075- Gemeinde Belrieth

- Gemeinde Breitungen

- Gemeinde Einhausen

- Gemeinde Ellingshausen

- Gemeinde Erbenhausen mit allen Ortsteilen

- Gemeinde Fambach (ohne Ortsteil Heßles)

- Gemeinde Grabfeld mit allen Ortsteilen

- Stadt Kaltennordheim mit den Ortsteilen Aschenhausen,

Kaltenlengsfeld, Kaltennordheim, Kaltensundheim,

Kaltenwestheim, Melpers, Mittelsdorf, Oberkatz

- Gemeinde Leutersdorf

- Gemeinde Mehmels

- Stadt Meiningen mit allen Ortsteilen

- Gemeinde Neubrunn

- Gemeinde Obermaßfeld-Grimmenthal

- Gemeinde Rhönblick mit den Ortsteilen Bettenhausen, Glei- mershausen, Haselbach, Hermannsfeld, Seeba, Stedtlingen

- Gemeinde Rippershausen mit allen Ortsteilen

- Gemeinde Ritschenhausen

- Stadt Schmalkalden mit den Ortseilen Wernshausen, Niederschmalkalden

- Gemeinde Schwallungen (ohne Ortsteile)

- Gemeinde Sülzfeld

- Gemeinde Untermaßfeld

- Gemeinde Vachdorf

- Stadt Wasungen (ohne Ortsteile Metzels, Hümpfershausen)

24.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00062Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Gemeinde Rhönblick mit den Ortsteilen Bettenhausen, Geba, Gleimershausen, Helmershausen, Seeba, Stedtlingen;

Stadt Meiningen mit dem Ortsteil Träbes

13.2.2023-21.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00075Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Gemeinde Rhönblick mit den Ortsteilen Geba, Gerthausen, Helmershausen, Wohlmuthausen

16.2.2023-24.2.2023
DE-HPAI(NON-P)- 2023-00117Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis

Gemeinde Unstruttal mit den Ortsteilen Zaunröden, Kleinkeula, Sollstedt, Eigenrode, Horsmar

3.3.2023
Państwo członkowskie: Hiszpania
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2023-00001Those parts in the province of Lérida of the comarca of Garrigues beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9239914, lat 41,561837410.3.2023
Those parts in the province of Lérida of the comarca of Garrigues contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9239914, lat 41,56183742.3.2023-10.3.2023

Państwo członkowskie: Francja

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Département: Côtes-d'Armor (22)
FR-HPAI(P)-2023-00035

FR-HPAI(P)-2023-00036

FR-HPAI(P)-2023-00037

FR-HPAI(P)-2023-00038

FR-HPAI(P)-2023-00039

FR-HPAI(P)-2023-00040

FR-HPAI(P)-2023-00045

FR-HPAI(P)-2023-00046

FR-HPAI(P)-2023-00047

BOQUEHO BOURBRIAC

CANIHUEL

KERIEN

KERPERT

MAGOAR

LA HARMOYE

LANRIVAIN

LANRODEC

LE HAUT-CORLAY

LE LESLAY

LE VIEUX-BOURG

SAINT-ADRIEN

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-MAYEUX

BON REPOS SUR BLAVET PLOUNEVEZ-QUINTIN SAINT-MARTIN-DES-PRES SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM ALLINEUC

CAUREL

COADOUT

MERLEAC

LANFAINS

LE BODEO

PLAINE HAUTE

QUINTIN

SAINT AGATHON

SAINT BRANDAN

SAINT DONAN

SAINTE TREPHINE

COHINIAC

3.3.2023
LE FOEIL

CHATELAUDREN PLOUAGAT

PLOEUC L'HERMITAGE

PLOUMAGOAR

PLOUVARA

SAINT JEAN KERDANIEL

CAUREL

SAINT CONNAN

KERPERT

PLÉSIDY

SAINT-GILLES-PLIGEAUX SEVEN-LÉHART BOQUEHO LANDRODEC

LA HARMOYE LANFAINS LE FOEIL

LE VIEUX BOURG

SAINT ADRIEN

SAINT BIHY

SAINT FIACRE

SAINT GILDAS

SAINT GILLES PLIGEAUX SAINT PEVER

6.3.2023 - 14.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01619CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

25.1.2023- 14.3.2023
Département: Creuse (23)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00005BASVILLE

BEISSAT

CROCQ

MAGNAT-L'ÉTRANGE

MALLERET

SAINT-AGNANT-PRÈS-CROCQ

SAINT-GEORGES-NIGREMONT

SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX

SAINT-MAURICE-PRÈS-CROCQ

SAINT-MERD-LA-BREUILLE

SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE

24.2.2023
FLAYAT16.2.2023- 24.2.2023
Département: Gers (32)
FR-HPAI(P)-2022-01605

FR-HPAI(P)-2022-01612

FR-HPAI(P)-2023-00008

FR-HPAI(P)-2023-00012

FR-HPAI(P)-2023-00013

FR-HPAI(P)-2023-00023

FR-HPAI(P)-2023-00024

FR-HPAI(P)-2023-00025

FR-HPAI(P)-2023-00026

FR-HPAI(P)-2023-00027

FR-HPAI(P)-2023-00032

ARBLADE-LE-HAUT ARMOUS-ET-CAU

AVERON-BERGELLE

BETOUS

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CASTELNAVET

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

COURTIES

CRAVENCERES

DEMU

ESTANG

GALIAX

GAZAX-ET-BACCARISSE

GOUX

JU-BELLOC

JUILLAC

LADEVEZE-RIVIERE

LANNE-SOUBIRAN

LOUBEDAT

LOUSLITGES

LUPIAC

MARGOUET-MEYMES

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

NOGARO

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-VIEILLE

PLAISANCE

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEAILLES

24.2.2023
SION

SORBETS

TARSAC

TIESTE-URAGNOUX

TOURDUN

URGOSSE

AYZIEU

BEZOLLES

BOURROUILLAN

BRETAGNE D'ARMAGNAC

CAMPAGNE D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTEX D'ARMAGNAC

CAZENEUVE

GONDRIN

JUSTIAN

LAGARDER

LAGRAULET DU GERS

LAREE

LE HOGA

LELIN LAPUJOLLE

LIAS D'ARMAGNAC

LUPPE VIOLLES

MARGUESTAU

MAULEON D'ARMAGNAC

MONCLAR

MONGUILHEM

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PRENERON

ROQUES

ROZES

SALLES D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

VERGOIGNAN

VIC FEZENSAC

CAZAUBON

AIGNAN

BEAUMARCHES

BOUZON-GELLENAVE

COULOUME-MONDEBAT

FUSTEROUAU

IZOTGES

LASSERADE

LOUSSOUS-DEBAT

POUYDRAGUIN

SABAZAN

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

BASCOUS

CAMPAGNE D'ARMAGNAC

CAUPENNE D'ARMAGNAC

COURRENSAN

EAUZE

ESPAS

LANNEPAX

LAUJUZAN

MANCIET

MAUPAS

MONLEZUN D'ARMAGNAC

MORMES

PANJAS

PERCHEDE

RAMOUZENS

REANS

16.2.2023- 24.2.2023
Département: Landes (40)
FR-HPAI(P)-2023-00031

FR-HPAI(P)-2023-00033

FR-HPAI(P)-2023-00034

BENESSE-LES-DAX Arthez-d'Armagnac Bourdalat

GAAS

HASTINGUES

Hontanx

HEUGAS

LABATUT

23.2.2023
Lussagnet MIMBASTE Montégut MISSON OEYREGAVE

Oeyreluy

ORIST

Perquie PEY Parleboscq PORT-DE-LANNE POUILLON

SAINT-CRICQ-DU-GAVE SAINT-ETIENNE-D'ORTHE SAINTE-MARIE-DE-GOSSE SAINT-PANDELON SAUGNAC-ET-CAMBRAN SEYRESSE

SIEST

SORDE-L'ABBAYE TERCIS-LES-BAINS

BELUS

CAGNOTTE

CAUNEILLE

ORTHEVIELLE

PEYREHORADE

SAINT-LON-LES-MINES

15.2.2023 - 23.2.2023
FR-HPAI(P)-2023-00032ARTHEZ D'ARMAGNAC BOURDALAT HONTANX LUSSAGNET MONTEGUT PARLEBOSCQ PERQUIE19.2.2023
Département: Loire-Atlantique (44)
FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

CASSON

LE CELLIER

COUFFE

HERIC

JOUE-SUR-ERDRE

MESANGER

MOUZEIL

NORT-SUR-ERDRE

RIAILLE

SAFFRE

SAINT-MARS-DU-DESERT

SUCE-SUR-ERDRE

TEILLE

TRANS-SUR-ERDRE

19.2.2023
LIGNE

NORT-SUR-ERDRE

PETIT-MARS

LES TOUCHES

9.2.2023 - 19.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001 2023-00015

FR-HPAI(P)-2023-00009

FR-HPAI(P)-2023-00028

LA PLANCHE

REMOUILLE

MONTBERT

AIGREFEUILLE

SAINT LUMINE DE CLISSON

LA CHEVROLIERE

CORCOUE SUR LORGNE

GENESTON

LA LIMOUZINIERE

MACHECOUL SAINT MEME

LA MARNE

SAINT MARS DE COUTAIS

PAULX

SAINT COLOMBAN

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT HILAIRE DE CLISSON

19.2.2023
VIEILLEVIGNE

CORCOUE SUR LORGNE

LEGE

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

LA LIMOUZINIERE

PAULX

TOUVOIS

29.1.2023 - 19.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01498Bégrolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet

Cléré-sur-Layon

La Plaine

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon

En entier

En entier

Chaudron-en-Mauges

La Boissière-sur-Evre

La Chaussaire

La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaillé

Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Le Longeron

Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières

Somloire

Toutlemonde

Trémentines

19.2.2023
Andrezé

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

11.2.2023- 19.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01554CLISSON

GORGES

MOUZILLON

SAINT HILAIRE DE CLISSON

VALLETS

19.2.2023
BOUSSAY GETIGNE11.2.2023- 19.2.2023
FR-HPAI(P)-2023-00021ANCENIS SAINT GEREON LE BIGNON

LA BOISSIERE DU DORE LA CHAPELLE GLAIN BONNOEUVRE CELLIER DIVATTE SUR LOIRE CHÂTEAU THEBAUD LA CHEVROLIERE CLISSON COUFFE FREIGNE GENESTON GORGES

JUIGNE LES MOUTIERS LANDREAU LIGNE LOROUX BOTTEREAU LOIREAUXENCE MACHECOUL SAINT MEME MAISDON SUR SEVRE LA MARNE MONNIERES MONTBERT MOUZEIL MOUZILLON OUDON PANNECE PAULX LE PIN LA PLANCHE POUILLY LES COTEAUX REGRIPIERE

16.2.2023
RIAILLE

REMAUDIERE

LA ROCHE BLANCHE

SAINT COLOMBAN

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT HILAIRE DE CLISSON

SAINT JULIEN DE CONCELLES SAINT JULIEN DE VOUVANTES

SAINT MARS LA JAILLE

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT SULPICE DES LANDES

TEILLE

TRANS SUR ERDRE

VAIR SUR LOIRE

VALLETS

PANNECE

VRITZ

AIGREFEUILLE SUR MAINE

BOUSSAY

CORCOUE SUR LORGNE

GETIGNE

LEGE

LA LIMOUZINIERE

MESANGER

PAULX

LE PIN

REMOUILLE

SAINT LUMINE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

TEILLE

TOUVOIS

VIEILLEVIGNE

VRITZ

7.2.2023- 16.2.2023
FR-HPAI(P)-2023-00028LA CHEVROLIERE11.2.2023- 19.2.2023
Departement Loiret (45)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00037ASCHERES LE MARCHE

ATTRAY

BOUGY LEZ NEUVILLE

CHILLEURS AUX BOIS

CROTTES EN PITHIVERAIS

LOURY

MONTIGNY

REBRECHIEN

SAINT LYE LA FORET

SANTEAU

TRAINOU

TRINAY

VILLEREAU

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

MONTEREAU

LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

23.2.2023
QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORCY

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

MOULON

NESPLOY

MONTEREAU

LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

NEUVILLE AUX BOIS

CHILLEURS AUX BOIS

15.2.2023- 23.2.2023
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00048LE BARDON

BAULE BEAUGENCY CRAVANT

LAILLY EN VAL MESSAS

VILLORCEAU

25.2.2023
TAVERS17.2.2023- 25.2.2023
Departement: Maine-et-Loire (49)
FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

FR-HPAI(P)-2022-01535

FR-HPAI(P)-2022-01545

FR-HPAI(P)-2022-01547

FR-HPAI(P)-2022-01549

FR-HPAI(P)-2022-01548

FR-HPAI(P)-2022-01564

FR-HPAI(P)-2022-01571

FR-HPAI(P)-2022-01573

FR-HPAI(P)-2022-01578

FR-HPAI(P)-2022-01579

FR-HPAI(P)-2022-01580

FR-HPAI(P)-2022-01586

FR-HPAI(P)-2022-01594

FR-HPAI(P)-2022-01603

FR-HPAI(P)-2023-00016

FR-HPAI(P)-2023-00022

Bégrolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon

En entier

En entier

Chaudron-en-Mauges

La Boissière-sur-Evre

La Chaussaire

La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaillé

Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Le Longeron

Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières

Somloire

Toutlemonde

Trémentines

23.2.2023
ANDREZÉ

BEAUPRÉAU

GESTÉ

JALLAIS

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

LA JUBAUDIÈRE

LA POITEVINIÈRE

LE PIN-EN-MAUGES

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

LA ROMAGNE

LE FIEF-SAUVIN

LA RENAUDIÈRE

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

ROUSSAY

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES TORFOU

15.2.2023 - 23.2.2023
FR-HPAI(P)-2023-00029ANGRIE

ARMAILLE

BOUILLE MENARD

CANDE

CHAZE SUR ARGOS ARDRE EN ANJOUR ERDRE EN ANJOU LION D'ANGERS OMBREE D'ANJOU OMBREE D'ANJOU OMBREE D'ANJOU OMBREE D'ANJOU SEGRE EN ANJOU BLEU VAL D'ERDRE AUXENCE

24.2.2023
ANGRIE

CHALLAIN LA POTHERIE LOIRE

16.2.2023- 24.2.2023
Departement: Manche (50)
FR-HPAI(NON-P)- 2022-00420AUMEVILLE LESTRE BRILLEVAST BRIX

CHERBOURG EN COTENTIN COLOMBY CRASVILLE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE FLOTTEMANVILLE FONTENAY SUR MER FRESVILLE GOLLEVILLE GONNEVILLE LE THEIL HAUTTEVILLE BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L'ETANG BERTRAND LE HAM

11.2.2023
LE MESNIL AU VAL

LE VAST

LESTRE

LIEUSAINT

MAGNEVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

MONTEBOURG

MORSALINES

MORVILLE

NEGREVILLE

OCTEVILLE L'AVENEL

ORGLANDES

OZEVILLE

QUETTEHOU

QUINEVILLE

ROCHEVILLE

SAINT CYR

SAINT FLOXEL

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAINT JOSEPH

SAINT MARTIN D'AUDOUVILLE

SAUSSEMESNIL

SORTOSVILLE

SOTTEVAST

TEMERVILLE

TEURTHEVILLE BOCAGE

URVILLE

VALOGNES

VAUDREVILLE

VIDECOSVILLE

YVETOT BOCAGE

HUBERVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

SAINT CYR

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAUSSEMESNIL

TAMERVILLE

VALOGNES

2.2.2023- 11.2.2023
Département: Nord (59)
BE-HPAI(P)-2023-00002

BE-HPAi(p)-2023-00003

BOUSBECQUE COMINES DEÛLÉMONT HALLUIN LINSELLES QUESNOY-SUR-DEÛLE RONCQ WARNETON WERVICQ-SUD25.2.2023
Département: Orne (61)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00062BIZOU

COUR-MAUGIS SUR HUISNE

COMBLOT

CORBON

COURGEOUT

FEINGS

LONGNY-LES-VILLAGES

MAUVES-SUR-HUISNE

MORTAGNE-AU-PERCHE PARFONDEVAL

LE PIN-LA-GARENNE

REVEILLON

SAINT-DENIS-SUR-HUISNE SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE TOUROUVRE-AU-PERCHE VILLIERS-SOUS-MORTAGNE

8.3.2023
LA CHAPELLE-MONTLIGEON COURGEON

LOISAIL

SAINT-MARD-DE-RÉNO

28.2.2023- 8.3.2023
Département: Puy-de-Dôme (63)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00005FERNOEL GIAT

VERNEUGHEOL

17.2.2023
Département: Pyrénées-Atlantiques (64)
FR-HPAI(P)-2023-00031CAME LEREN SAMES23.2.2023
Département: Deux-Sèvres (79)
FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAi(p)-2022-01415

FR-HPAi(p)-2022-01414

FR-HPAi(p)-2022-01417

FR-HPAi(p)-2022-01430

FR-HPAi(p)-2022-01436

FR-HPAi(p)-2022-01428

FR-HPAi(p)-2022-01447

FR-HPAi(p)-2022-01448

FR-HPAi(p)-2022-01477

FR-HPAi(p)-2022-01450

FR-HPAi(p)-2022-01475

FR-HPAi(p)-2022-01474

FR-HPAi(p)-2022-01482

FR-HPAi(p)-2022-01484

FR-HPAi(p)-2022-01473

FR-HPAi(p)-2022-01502

FR-HPAi(p)-2022-01504

FR-HPAi(p)-2022-01515

FR-HPAi(p)-2022-01499

FR-HPAi(p)-2022-01521

FR-HPAi(p)-2022-01522

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

ARGENTON-L'EGLISE

BECELEUF

LE BEUGNON

BOUILLE-LORETZ

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

COULONGES-SUR-L'AUTIZE COULONGES-THOUARSAIS FAYE-L'ABESSE

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

GEAY

LUCHE-THOUARSAIS

MAUZE-THOUARSAIS

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE POUGNE-HÉRISSON

28.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAi(p)-2022-01541

FR-HPAi(p)-2022-01534

FR-HPAi(p)-2022-01538

FR-HPAi(p)-2022-01544

FR-HPAi(p)-2022-01541

FR-HPAi(p)-2022-01538

FR-HPAi(p)-2022-01534

FR-HPAi(p)-2022-01569

FR-HPAi(p)-2022-01587

FR-HPAi(p)-2022-01588

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LAURS

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-MAURICE-ETUSSON

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

VOULMENTIN

L'ABSIE

ARGENTONNAY

BOISME

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

LE BREUIL-BERNARD

LE BUSSEAU

CERIZAY

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

GENNETON

LARGEASSE

MAULEON

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

PUGNY

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

TRAYES

VAL-EN-VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

20.2.2023- 28.2.2023
FR-HPAI(P)-2023-00019AVON

CHANTECORPS

CHENAY

CHEY

CLAVE

LA COUARDE

COUTIERES

EXIREUIL

EXOUDUN

FOMPERRON

LES FORGES

MENIGOUTE

LA MOTTE-SAINT-HERAY

NANTEUIL

REFFANNES

SAINTE-EANNE

SAINT-GERMIER

SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX SEPVRET

SOUVIGNE

VASLES

VAUSSEROUX

VAUTEBIS

15.3.2023
BOUGON PAMPROUX SALLES SOUDAN7.3.2023- 15.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01617LAGEON

VIENNAY

15.3.2023
Département: Tarn-et-Garonne (82)
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00064BOULOC

FAUROUX

LAFRANCAISE

MIRAMONT DE QUERCY

MOISSAC

MONTAGUDET

MONTBARLA

MONTESQUIEU

SAINTE JULIETTE

SAINT NAZAIRE DE VALENTANE

SAUVETERRE

TOUFFAILLES

TREJOULS

VAZERAC

4.3.2023
CAZES MONDENARD

DURFORT LACAPELETTE

LAUZERTE

SAINT AMANS DE PELLAGAL

24.2.2023- 4.3.2023
Département: Vendée (85)
FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAi(p)-2022-01426

FR-HPAi(p)-2022-01438

FR-HPAi(p)-2022-01440

FR-HPAi(p)-2022-01441

FR-HPAi(p)-2022-01442

FR-HPAi(p)-2022-01446

FR-HPAi(p)-2022-01451

FR-HPAi(p)-2022-01454

FR-HPAi(p)-2022-01455

FR-HPAi(p)-2022-01456

FR-HPAi(p)-2022-01459

FR-HPAi(p)-2022-01460

FR-HPAi(p)-2022-01461

FR-HPAi(p)-2022-01462

FR-HPAi(p)-2022-01463

FR-HPAi(p)-2022-01464

FR-HPAi(p)-2022-01469

FR-HPAi(p)-2022-01470

FR-HPAi(p)-2022-01478

FR-HPAi(p)-2022-01479

FR-HPAi(p)-2022-01488

FR-HPAi(p)-2022-01490

FR-HPAi(p)-2022-01491

FR-HPAi(p)-2022-01493

FR-HPAi(p)-2022-01494

FR-HPAi(p)-2022-01495

FR-HPAi(p)-2022-01500

FR-HPAi(p)-2022-01503

FR-HPAi(p)-2022-01507

FR-HPAi(p)-2022-01508

FR-HPAi(p)-2022-01509

FR-HPAi(p)-2022-01510

FR-HPAi(p)-2022-01513

FR-HPAi(p)-2022-01514

FR-HPAi(p)-2022-01520

FR-HPAi(p)-2022-01525

FR-HPAi(p)-2022-01527

FR-HPAi(p)-2022-01528

FR-HPAi(p)-2022-01529

FR-HPAi(p)-2022-01530

FR-HPAi(p)-2022-01531

FR-HPAi(p)-2022-01533

FR-HPAi(p)-2022-01537

FR-HPAi(p)-2022-01539

FR-HPAi(p)-2022-01540

FR-HPAi(p)-2022-01542

FR-HPAi(p)-2022-01543

FR-HPAi(p)-2022-01546

FR-HPAi(p)-2022-01551

FR-HPAi(p)-2022-01552

FR-HPAi(p)-2022-01553

FR-HPAi(p)-2022-01555

FR-HPAi(p)-2022-01556

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L'ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SERIGNE PISSOTTE MARVENT

NIEUL-SUR-L'AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHAILLE-LES-MARAIS CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l'ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746 CHAUCHE à l'ouest de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS

23.2.2023
FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAi(p)-2022-01583

FR-HPAi(p)-2022-01585

FR-HPAi(p)-2022-01589

FR-HPAi(p)-2022-01590

FR-HPAi(p)-2022-01593

FR-HPAi(p)-2022-01595

FR-HPAi(p)-2022-01596

FR-HPAi(p)-2022-01599

FR-HPAi(p)-2022-01600

FR-HPAi(p)-2022-01601

FR-HPAi(p)-2022-01602

FR-HPAi(p)-2022-01604

FR-HPAi(p)-2022-01607

FR-HPAi(p)-2022-01608

FR-HPAi(p)-2022-01610

FR-HPAi(p)-2022-01611

FR-HPAi(p)-2022-01613

FR-HPAi(p)-2022-01614

FR-HPAi(p)-2022-01615

FR-HPAi(p)-2022-01618

FR-HPAi(p)-2022-01620

FR-HPAi(p)-2023-00002

FR-HPAi(p)-2023-00003

FR-HPAi(p)-2023-00004

FR-HPAi(p)-2023-00005

FR-HPAi(p)-2023-00006

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746 MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de lA87 SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l'est de lA87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE saint-Juire-champgillon SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET TRIAIZE

VENDRENNES

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l'est de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L'AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L'ILE-D'OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Département: Vienne (86)
FR-HPAI(P)-2023-00019CURZAY SUR VONNE

JAZENEUIL

ROUILLE

SAINT SAUVANT

SANXAY

15.2.2023

Państwo członkowskie: Węgry

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Hajdú-Bihar vármegye
HU-HPAI(P)-2023-00004Balmazújváros, Bocskaikért, Debrecen, Hajdúböszörmény és Hajdúhadház települések közigazgatási területének a 47.622860 és a 21.558780GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.12.3.2023
Debrecen és Hajdúböszörmény települések közigazgatási területének a 47.622860 és a 21.558780 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.4.3.2023 - 12.3.2023
Nógrád vármegye
SK-HPAI(P)-2023-00003Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi és Patak települések közigazgatási területének a 48.126116 és a 19.050648 GPS- koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.3.3.2023
Bács-Kiskun vármegye
HU-HPAI(P)-2023-00005Bócsa, Bugac, Harkakötöny, Jászszentlászlóm, Kiskunmajsa, Móricgát, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.16.3.2023
Kiskunmajsa és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.8.3.2023- 16.3.2023

Państwo członkowskie: Niderlandy

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Province Gelderland
NL-HPAI(P) - 2023-00001Bewakingszone (10 kilometer) Loo

1. via Achterstraat naar Spoorbaan

2. via Spoorbaan naar Klingelbeekseweg

3. via Klingelbeekseweg naar De Schutterij

4. via De Schutterij naar Hoogstedelaan

5. via Hoogstedelaan naar Utrechtseweg

6. via Utrechtseweg naar Oranjestraat

7. via Oranjestraat naar Oranjebrug

8. via Oranjebrug naar Gentiaanstraat

9. via Gentiaanstraat naar Tra

10. via Tra naar Heijenoordseweg

11. via Heijenoordseweg naar Jacob Marislaan

12. via Jacob Marislaan naar Van Goghstraat

13. via Van Goghstraat naar Witsenstraat

14. via Witsenstraat naar Breitnerstraat

15. via Breitnerstraat naar Bakenbergseweg

16. via Bakenbergseweg naar Schelmseweg

17. via Schelmseweg naar Kerklaan

18. via Kerklaan naar Boerenallee

19. via Boerenallee naar fietspad Rozendaalse Zand

20. via fietspad Rozendaalse Zand naar Beekhuizenseweg

21. via Beekhuizenseweg naar Holleweg

22. via Holleweg naar Rozenbos

23. via Rozenbos naar Arnhemsestraatweg

24. via Arnhemsestraatweg naar Hoofdstraat

25. via Hoofdstraat naar van Aldenburglaan

26. via Van Aldenburglaan naar Havikerwaard

27. via Havikerwaard naar de Geldersche IJssel

28. via Geldersche IJssel naar Oude IJssel

29. via Oude IJssel naar Barend Ubbinkweg

30. via Barend Ubbinkweg naar Didamseweg

31. via Didamseweg naar Angerloseweg

32. via Angerloseweg naar Doesburgseweg

33. via Doesburgseweg naar Didamseweg

34. via Didamseweg naar Ganzepoelweg

35. via Ganzepoelweg naar Doesburgseweg

36. via Doesburgseweg naar Weemstraat

37. via Weemstraat naar De Els

38. via De Els naar Singel

39. via Singel naar Maisveld

40. via Maisveld naar Sint Josephstraat

41. via Sint Josephstraat naar Mathaak

42. via Mathaak naar Karrewiel

43. via Karrewiel naar Bievankweg

44. via Bievankweg naar Rijksweg A18

45. via Rijksweg A18 naar Oud-Dijk naar Rijksweg A12

46. via Rijksweg A12 naar Beekseweg

47. via Beekseweg naar Eltenseweg

17.2.2023
48. via Eltenseweg naar Kwartiersedijk

49. via Kwartiersedijk naar Emmerichseweg

50. via Emmerichseweg naar naar landgrens

51. via landgrens naar steek door

52. via steek door naar Aerdtseweg

53. via Aerdtseweg naar Brugweg

54. via Brugweg naar Molenhoek

55. via Molenhoek naar Polderdijk

56. via Polderdijk naar Boswaaisestraat

57. via Boswaaisestraat naar Koevertseweg

58. via Koevertseweg naar Herwensedijk

59. via Hezrwensedijk naar 's-Gravenwaardsedijk

60. via 's-Gravenwaardsedijk naar Zwarteweg

61. via Zwarteweg naar Bijlandseweg

62. via Bijlandseweg naar landgrens

63. via landgrens naar Molenstraat

64. via Molenstraat naar Zeelandsestraat

65. via Zeelandsestraat naar Plezenburgsestraat

66. via Plezenburgsestraat naar Morgenstraat

67. via Morgenstraat naar Botsestraat

68. via Botsestraat naar Steenheuvelsestraat

69. via Steenheuvelsestraat naar Kapitteldijk

70. via Kapitteldijk naar Kerkdijk

71. via Kerkdijk naar Werchensestraat

72. via Werchensestraat naar Leuthsestraat

73. via Leuthsestraat naar Ooijse Bandijk

74. via Ooijse bandijk naar Ooysedijk

75. via Ooysedijk naar Ubbergseweg

76. via Ubbergseweg naar Keizer Traianusplein

77. via Keizer Traianusplein naar Waalbrug

78. via Waalbrug naar Prins Mauritssingel

79. via Prins Mauritssingel naar knooppunt Ressen

80. via knooppunt Ressen naar Spoorbaan

81. via Spoorbaan naar Korte Bemmelseweg

82. via Korte Bemmelseweg naar Stationsstraat

83. via Stationsstraat naar Eshofsestraat

84. via Eshofsestraat naar Rijksweg-Noord

85. via Rijksweg-Noord naar Griegstraat

86. via Griegstraat naar Grote Molenstraat

87. via Grote Molenstraat naar Metamorfosenallee

88. via Metamorfosenallee naar Achterstraat

Those parts of the municipality Duiven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates9.2.2023 - 17.2.2023
long 6.00 lat 51.94
NL-HPAI(P) - 2023-000031. via Amersfoortseweg naar van Middachtenstraat

2. via van Middachtenstraat naar Ambachtsstraat

3. via Ambachtsstraat naar Berencamperweg

4. via Berencamperweg naar Rijksweg a28

5. via Rijksweg a28 naar Buitenbrinkweg

6. via Buitenbrinkweg naar Schaapsdijk

7. via Schaapsdijk naar Zeeweg

8. via Zeeweg naar Telgterweg

9. via Telgterweg naar Hamburgerweg

10. via Hamburgerweg naar Ericalaan

11. via Ericalaan naar Drieerweg

12. via Drieerweg naar Schoolweg

13. via Schoolweg naar Flevoweg

14. via Flevoweg naar Lageveld

15. via Lageveld naar Garderenseweg

16. via Garderenseweg naar Flevoweg

17. via Flevoweg naar Garderenseweg

18. via Garderenseweg naar Turfweg

19. via Turfweg naar Solsebergweg

20. via Solsebergweg naar Meervelderweg

21. via Meervelderweg naar Kootwijkerweg

22. via Kootwijkerweg naar Nieuw milligenseweg

23. via nieuw Milligenseweg naar Heetweg

24. via Heetweg naar Houtvester van 't hoffweg

25. via Houtvester van 't hoffweg naar Hoog buurloseweg

26. via Hoog buurloseweg naar Braeckweg

27. via Braeckweg naar Verlengde stroe allee

28. via Verlengde stroe allee naar Stroe allee

29. via Stroe allee naar Oud willigerweg

30. via Oud willigerweg naar Velkemeensedijk

31. via Welkemeensedijk naar Westenengseweg

32. via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

33. via Willinkhuizersteeg naar Lage valkseweg

34. via Lage valkseweg naar Hoge valkseweg

35. via Hoge valkseweg naar Koudhoornweg

36. via Koudhoornweg naar Vijfsprongweg

37. via Vijfsprongweg naar Meulunterseweg

38. via Meulunterseweg naar Blankespoorsedijk

39. via Blankespoorsedijk naar Barneveldseweg

40. via Barneveldseweg naar Buzerseweg

41. via Buzerseweg naar Nederwoudseweg

42. via Nederwoutseweg naar Buzerdsche beek

43. via Buzerdsche beek naar Nederwoudscheweg

44. via Nederwoudseweg naar Postweg

45. via Postweg naar Helweg

46. via Helweg naar Hessenweg

47. via Hessenweg naar Ruurd visserstraat

48. via Ruurd visserstraat naar Jan van Arkelweg

49. via Jan van Arkelweg naar Stoutenburgerweg

50. via Stoutenburgerweg naar Vinselaarseweg

51. via Vinselaarseweg naar Vinkelaar

52. via Vinkelaar naar spoorlijn

53. via spoorlijn naar Stoutenburgerlaan

54. via Stoutenburgerlaan naar Oostendorperstraat

55. via Oostendorperstraat naar naar Hogebrinkerweg

56. via Hogebrinkerweg naar Laakweg

57. via Laakweg naar Jacob de boerweg

58. via Jacob de Boerweg naar Nieuwe kerkstraat

59. via Nieuwe kerkstraat naar van Dijkhuizenstraat

60. via Van Dijkhuizenstraat naar Amersfoortseweg

26.2.2023
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Those parts of the municipality Nijkerk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long/5.62 lat 52.2118.2.2023- 26.2.2023

Państwo członkowskie: Austria

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
AT-HPAI(NON-P)-2023-15Bezirk Braunau:

in der Gemeinde Auerbach die Katastralgemeinden Auerbach, Irnprechting; in der Gemeinde Eggelsberg die Katastralgemeinden Haimhausen, Haselreith; in der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen die Katastralgemeinden Feldkirchen bei Mattighofen, Gstaig, Wiesing; in der Gemeinde Franking die Katastralgemeinde Holzöster; in der Gemeinde Geretsberg die Katastralgemeinden Geretsberg, Werberg; in der Gemeinde Gilgenberg am Weilhart die Katastralgemeinden Gilgenberg, Mairhof, Ruderstallgassen; in der Gemeinde Haigermoos die Katastralgemeinde Haigermoos; in der Gemeinde Handenberg die Katastralgemeinden Adenberg, Sandthal; in der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen die Katastralgemeinden Sauldorf, Siegertshaft; in der Gemeinde Ostermiething die Katastralgemeinde Ernsting; in der Gemeinde Palting die Katastralgemeinde Palting; in der Gemeinde Perwang am Grabensee die Katastralgemeinden Perwang, Rudersberg; in der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach die Katastralgemeinden Gschwendt, Humertsham; in der Gemeinde St. Georgen am Fillmannsbach die Katastralgemeinde St. Georgen; in der Gemeinde St. Pantaleon die Katastralgemeinden St. Pantaleon, Steinwag, Wildshut; in der Gemeinde Tarsdorf die Katastralgemeinde Hofstatt;

16.2.2023
Bezirk Salzburg-Umgebung:

in der Gemeinde Berndorf bei Salzburg die Katastralgemeinde Berndorf; in der Gemeinde Bürmoos die Katastralgemeinde Bürmoos; in der Gemeinde Dorfbeuern die Katastralgemeinde Dorfbeuern; in der Gemeinde Lamprechtshausen die Katastralgemeinden Arnsdorf, Lamprechtshausen, St. Alban, Schwerting; in der Gemeinde Nußdorf am Haunsberg die Katastralgemeinde Pinswag;in der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg die Katastralgemeinden Holzhausen, St. Georgen;

16.2.2023
Bezirk Braunau:

in der Gemeinde Eggelsberg die Katastralgemeinden Eggelsberg, Gundertshausen, Ibm; in der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen die Katastralgemeinden Aschau, Vormoosen; in der Gemeinde Franking die Katastralgemeinden Eggenham; in der Gemeinde Geretsberg die Katastralgemeinde Lehrsberg; in der Gemeinde Moosdorf die Katastralgemeinden Moosdorf, Stadl

8.2.2023- 16.2.2023
AT-HPAI(P)-2023-00001Oberösterreich:

im Bezirk Wels-Stadt die Katastralgemeinden Lichtenegg, Obereisenfeld, Pernau, Puchberg, Untereisenfeld, Wels; im Bezirk Eferding die Katatralgemeinden Alkhoven, Annaberg, Hartheim, Polsing, Puchheim, Straß, Fraham, Finklham und Scharten; im Bezirk Grieskirchen die Katastralgemeinde Uttenthal; im Bezirk Linz-Land die Katastralgemeinden Allhaming, Laimgräben, Kremesdorf, Rapperswinkel, Eggendorf, Neubau, Kiesenberg, Axberg, Kirchberg, Rufling, Dambach, Weißenberg, Pasching, Pucking I, Pucking II, St. Leonhard I, St. Leonhard II, Traun, Dörnbach, Schönering; im Bezirk Wels-Land die Katastralgemeinden Buchkirchen, Hundsham, Radlach, Haiding, Katzbach, Schmiding,

Dietach, Schleißheim, Leombach, Schnarrendorf, Aschet, Ottsdorf, Thalheim, Grassing, Sinnersdorf, Weißkirchen und Weyerbach

19.2.2023
im Bezirk Linz-Land die Katastralgemeinde Freiling und im Bezirk Wels-Land die Katastralgemeinden Mistlbach, Oberperwend, Holzhausen und Marchtrenk11.2.2023- 19.2.2023
AT-HPAI(P)-2023-00002Steiermark:

im Bezirk Leibnitz die Katastralgemeinden Gabersdorf, Landscha, Neudorf an der Mur, Obergralla, Untergralla, Badendorf, Haslach, Ragnitz, Hasendorf, Leitring, Wagna, Altenmarkt, Kaindorf an der Sulm, Leibnitz, Lappach, Maggau, Schwarzau, Unterlabill, Breitenfeld, Wolfsberg, Marchtring, Lind, Lipsch, Neutersdorf, St. Veit am Vogau, Perbersdorf bei St. Veit, Pichla, Seibersdorf bei St. Veit, Siebing, Weinburg, Gersdorf, Obervogau, Straß und Untervogau und im Bezirk Südoststeiermark die Katastralgemeinden Grasdorf, Hamet, Jagerberg, Jahrbach, Lugitsch, Ungerdorf, Unterzirknitz, Wetzelsdorf, Zehensdorf, Hainsdorf, Oberrakitsch, Bierbaum, Edla, Entschendorf, Perbersdorf bei St. Peter, St. Peter am Ottersbach, Wiersdorf, Wittmannsdorf und Glojach

25.2.2023
im Bezirk Leibnitz die Katastralgemeinden Hainsdorf, Matzelsdorf, Hütt, Labuttendorf und St. Nikolai ob Draßling und im Bezirk Südoststeiermark die Katastralgemeinden Landorf, Mettersdorf, Rannersdorf und Rohrbach17.2.2023 - 25.2.2023
AT-HPAI(P)-2023-00003Oberösterreich:

im Bezirk Braunau die Katastralgemeinden Braunau am Inn, Osternberg, Ranshofen, Forstern, Hartberg, Gundertshausen, Haimhausen, Haselreith, Geretsberg, Lehrsberg, Gilgenberg, Mairhof, Ruderstallgassen, Sandthal, Hochburg, Unterkriebach, Apfenthal, Neukirchen an der Enknach, Erlach, Gschwendt, Pischelsdorf, St. Georgen und Überackern

5.3.2023
Oberösterreich:

im Bezirk Braunau die Katastralgemeinden Adenberg, Mitternberg und Schwand im Innkreis

25.2.2023 - 5.3.2023

Państwo członkowskie: Polska

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00009W województwie lubuskim:

1. Część gminy: Nowogród Bobrzański w powiecie zielonogórskim,

2. Część gminy: Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim,

3. Część gminy Świdnica w powiecie zielonogórskim,

4. Część miasta Zielona Góra w powiecie zielonogórskim,

5. Część gminy: Kożuchów w powiecie nowosolskim,

6. Część gminy Otyń w powiecie nowosolskim,

7. Część gminy: Nowa Sól w powiecie nowosolskim, zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.87236/15.47649

16.2.2023
W województwie lubuskim:

Osiedla miasta Zielona Góra: Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy Nowe Miasto w powiecie zielonogórskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.87236/15.47649

8.2.2023 - 16.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00016

PL-HPAl(p)-2023-00018

W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Ceków-Kolonia, miejscowość: Beznatka (wraz z Korek), Kamień (wraz z Bystrek, Cierpiatka, Kamień-Kolo- nia, Magdalenów, Orzeł), Morawin, Podzborów;

2. W gminie Godziesze Wielkie: Bałdoń, Borek, Saczyn, Stobno, Stobno Siódme, Takomyśle, Wolica, Zajączki Bankowe, Żydów;

3. W gminie Koźminek: Chodybki, Dąbrowa, Dębsko, Emilianów, Gać Kaliska, Józefina, Koźminek, Krzyżówki, Ksawerów, Marianów, Młynisko, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Osuchów, Oszczeklin, Rogal, Słowiki, Smółki, Stary Karolew, Tymianek, Złotniki

4. W gminie Lisków: Koźlątków;

5. W gminie Opatówek, miejscowości: Chełmce, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Dębe-Kolonia, Kobierno, Michałów Trzeci, Nędzerzew, Porwity, Szałe, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Trojanów, Zawady, Zduny;

6. W gminie Szczytniki: Borek, Bronibór, Cieszyków, Gorzuchy, Guzdek, Iwanowice, Korzekwin, Kościany, Krowica Pusta, Kuczewola, Lipka, Marchwacz-Kolonia, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Staw, Szczytniki, Trzęsów, Tymieniec, Włodzimierz;

7. W gminie Żelazków: Biernatki, Czartki, Dębe, Florentyna, Góry Zborowskie, Ilno, Kolonia Skarszewek, Pólko, Skarszew, Skarszewek, Szosa Turecka, Wojciechówka, Zborów

w powiecie kaliskim.

15.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Koźminek: Bogdanów, Pietrzyków, Stary Nakwasin;

2. W gminie Opatówek: miasto Opatówek, Borów, Cienia-Fol- wark, Cienia Pierwsza, Janików, Józefów, Michałów Drugi, Rajsko, Rożdżały, Sierzchów, Szulec, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Warszew, Michałów Czwarty, Modła, Słoneczna, Zmyślanka;

3. W gminie Szczytnik: Krowica Zawodnia, Marchwacz.

w powiecie kaliskim.

7.2.2023 - 15.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00017W województwie opolskim:

1. W gminie Walce: Brożec;

2. W gminie Krapkowice: Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kór- nica, Krapkowice, Ligota Krapkowicka, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żywo- cice;

3. W gminie Strzeleczki: Dziedzice, Komorniki, Łowkowice, Pisarzowice, Wawrzyńcowice;

4. W gminie Gogolin: Odrowąż;

w powiecie krapkowickim.

1. W gminie Biała: Chrzelice, Czartowice, Gostomia, Górka Prudnicka, Krobusz, Łącznik, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Pogórze, Radostynia, Wilków;

2. W gminie Głogówek: Błażejowice Dolne, Kierpień, Leśnik, Mionów, Rzepcze, Zawada, część miejscowości Głogówek - na północ od DK 40;

w powiecie prudnickim.

1. W gminie Prószków: Ligota Prószkowska, Przysiecz - na południe od Potoku Prószkowskiego;

w powiecie opolskim.

1. W gminie Korfantów: Przechód; Borek, Rzymkowice

w powiecie nyskim.

15.2.2023
W województwie opolskim w gminie Strzeleczki: Dobra, Kujawy, Moszna, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Zielina w powiecie krapkowickim7.2.2023 -15.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00019

PL-HPAi(p)-2023-00020

PL-HPAi(p)-2023-00022

PL-HPAi(p)-2023-00023

PL-HPAi(p)-2023-00026

W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Ceków-Kolonia: Beznatka (wraz z Korek), Kamień (wraz z Bystrek, Cierpiatka, Kamień-Kolonia, Magdalenów, Orzeł), Morawin, Podzborów;

2. W gminie Godziesze Wielkie: Bałdoń, Borek, Józefów, Końska Wieś, Saczyn, Skrzatki, Stobno, Stobno Siódme, Takomyśle, Wolica, Zajączki Bankowe, Żydów;

3. W gminie Koźminek: Chodybki, Dąbrowa, Dębsko (wraz z Dębsko-Dosinek, Dębsko-Ostoja, Dębsko-Ośrodek), Emilianów (wraz z Pośrednik, Zosina), Gać Kaliska (wraz z Gać Pawęzowa), Józefina (wraz z Murowaniec), Koźminek (wraz z Przydziałki, Warwarówka), Krzyżówki (wraz z Sokołówka), Ksawerów, Marianów, Młynisko, Moskurnia, Nowy Karolew (wraz z Raszawy), Osuchów, Oszczeklin (wraz z Agnieszków), Słowiki, Stary Karolew, Tymianek, Złotniki;

4. W gminie Lisków: Koźlątków, Trzebienie, Zakrzyn, Żychów;

5. W gminie Opatówek: Chełmce, Cienia Druga (wraz Bogumiłów), Cienia Trzecia, Michałów Trzeci, Nędzerzew, Porwity, Szałe, Trojanów, Zawady, Zduny;

6. W gminie Szczytniki: Borek, Bronibór (wraz z Rudunki Szczytnickie), Chojno, Cieszyków, Gorzuchy, Iwanowice (wraz z Górki, Krzywda, Strużka), Korzekwin, Kościany, Kro- wica Pusta, Kuczewola, Lipka, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, Popów, Pośrednik (wraz z Daniel), Radliczyce (wraz z Pieńki), Staw, Szczytniki (Kobylarka), Tymieniec (wraz z Tymieniec-Jastrząb, Tymieniec-Kąty, Tymieniec- Niwka), Włodzimierz, Guzdek;

7. W gminie Żelazków: Biernatki, Borków Nowy, Czartki, Flo- rentyna, Góry Zborowskie, Ilno, Kokanin, Kolonia Kokanin, Kolonia Skarszewek, Koronka, Niedźwiady, Pólko, Skarszew, Skarszewek, Borków Stary, Szosa Turecka, Wojciechówka, Zborów, Żelazków;

18.2.2023
8. W mieście Kalisz: osiedle Adama Asnyka, osiedle Chmielnik, osiedle Czaszki, osiedle Kaliniec, osiedle Korczak, osiedle Maj- ków, osiedle Ogrody, osiedle Piskorzewie, osiedle Piwonice, osiedle Rajsków, osiedle Rogatka, osiedle Rypinek, osiedle Śródmieście I, osiedle Śródmieście II, osiedle Tyniec, osiedle Winiary, osiedle Zagorzynek

w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim część gmin: Błaszki, Goszczanów w powiecie sieradzkim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.75784/18.27414 i 51.75098/ 18.281789

W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Koźminek: Bogdanów, Nowy Nakwasin, Pietrzyków, Rogal, Smółki, Stary Nakwasin;

2. W gminie Opatówek: miasto Opatówek, Borów, Cienia-Fol- wark, Cienia Pierwsza, Dębe-Kolonia, Janików, Józefów, Kobierno, Michałów Drugi (wraz z Michałów Pierwszy), Rajsko, Rożdżały, Sierzchów, Szulec, Tłokinia Kościelna, Tłoki- nia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Warszew, Michałów Czwarty, Modła, Słoneczna (wraz z Frankowizna), Zmyślanka;

3. W gminie Szczytniki: Krowica Zawodnia (wraz z Grab), Mar- chwacz-Kolonia, Trzęsów, Marchwacz;

4. W gminie Żelazków, miejscowości: Dębe.

w powiecie kaliskim.

10.2.2023- 18.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00021W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Sieroszewice, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice w powiecie ostrowskim.

2. Część gminy Mikstat w powiecie ostrzeszowskim.

3. Część miasta Kalisz, część gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.6337/18.0306

18.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Sieroszewice, Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

51.6337/18.0306

10.2.2023- 18.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00024

PL-HPAi(p)-2023-00025

W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Opatówek: Janików, Warszew, Rajsko, Modła, Michalów Drugi, Michałów Trzeci, Michałów Czwarty, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Cienia Folwark, Porwity, Chełmce, Trojanów, Szałe, Zawady, Zduny, Nędzerzew;

2. W gminie Godziesze Wielkie: Żydów, Borek, Wolica, Stobno, Stobno Siódme, Józefów, Bałdoń, Saczyn, Takomyśle;

3. W gminie Szczytniki: Pośrednik, Kuczewola, Marcjanów, Szczytniki, Murowaniec, Krowica Zawodnia, Krowica Pusta, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Cieszyków, Radliczyce, Gorzuchy, Trzęsów, Popów, Guzdek;

4. W gminie Koźminek: Dąbrowa, Oszczeklin, Marianów, Ksawerów, Smółki, Pietrzyków, Słowiki, Koźminek, Złotniki, Chodybki, Nowy Nakwasin, Rogal, Józefina, Bogdanów, Smółki, Nowy Karolew, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskur- nia,

18.2.2023
5. W gminie Lisków: Budy Lisowskie, Chrusty, Ciepielew, Dęb- niałki, Józefów, Madalin, Małgów, Małgów-Kolonia Nadzież, Pyczek, Strzałków, Swoboda, Trzebienie, Tomaszew;

6. W gminie Ceków-Kolonia: Podzborów, Morawin, Beznatka, Ceków, Ceków-Kolonia, Gostynie, Kamień, Kosmów, Kos- mów-Kolonia, Morawin, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Plewnia, Przedzeń, Przespolew Kościelny, Przespolew Pański, Stare Prażuchy, Szadek;

7. W gminie Żelazków: Szosa Turecka, Pólko, Wojciechówka, Skarszew, Kolonia Skarszewek, Skarszewek, Niedźwiady, Borków Nowy, Koronka, Ilno, Kokanin, Borków Stary, Kolonia Kokanin, Czartki, Florentyna, Biernatki, Żelazków, Zborów, Złotniki Wielkie, Strugi, Goliszew, Janków, Góry Zborowskie;

8. Osiedla w mieście Kalisz: Adama Asnyka, Chmielnik, Czaszki, Kaliniec, Korczak, osiedle Majków, Ogrody, Piskorzewie, Piwonice, Rajsków, Rogatka, Rypinek, Śródmieście, Tyniec, Winiary, Zagorzynek;

9. W gminie Mycielin: Kukułka, Kuszyn, Aleksandrów, Stropie- szyn, Teodorów, Elżbietów, Kościelec

w powiecie kaliskim.

1. W gminie Nowe Skalmierzyce: Osiek;

w powiecie ostrowskim.

1. W gminie Malanów: Celestyny, Poroże, Skarżyn-Kolonia;

2. W gminie Kawęczyn: Stanisława, Skarżyn, Marcjanów, Będziechów

w powiecie tureckim.

W województwie łódzkim część gminy Goszczanów

W powiecie sieradzkim zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.83682/18.33489

W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Opatówek: Dębe-Kolonia, Kobierno, Słoneczna, Rożdżały, Tłokinia Mała, Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, Zmyślanka, Borów, Szulec, Opatówek, Cienia Pierwsza, Józefów, Sierzchów;

2. W gminie Żelazków: Dębe;

3. W gminie Koźminek: Stary Nakwasin, Dębsko, Osuchów, Emilianów, Tymianek, Młynisko, Krzyżówki;

4. W gminie Lisków: Koźlątków, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Annopol, Wygoda, Żychów, Lisków-Rzgów, Lisków;

5. W gminie Ceków-Kolonia: Kuźnica

w powiecie kaliskim.

10.2.2023- 18.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00027W województwie śląskim:

1. W gminie Jasienica: Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Roztro- pice, Wieszczęta;

w powiecie bielskim.

1. miasto Cieszyn;

2. w gminie Brenna miejscowość Górki Wielkie;

3. w gminie Chybie: Chybie, Frelichów, Mnich, Zaborze, Zarzecze;

4. w gminie Dębowiec: Gumna, Kostkowice, Łączka, Ogrodzona;

5. w gminie Goleszów: Bażanowice, Godziszów, Goleszów, Kisielów, Kozakowice Dolne, Kozakowice Górne;

6. w gminie Hażlach: Brzezówka, Hażlach na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938, Kończyce Wielkie na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938, Pogwizdów, Zamarski;

17.2.2023
7. w gminie Skoczów: Bładnice Dolne, Bładnice Górne, Harbu- towice, Kiczyce, Kowale, Międzyświec, Pierściec, Pogórze, Skoczów;

8. w gminie Strumień: Bąków, Drogomyśl, Pruchna na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938, Strumień, Zabłocie, Zbytków;

9. w gminie Ustroń osiedla miasta Ustroń: Hermanice, Lipowiec, Nierodzim;

10. w gminie Zebrzydowice: Kaczyce, Kończyce Małe, Zebrzydowice;

w powiecie cieszyńskim.

1. W gminie Pawłowice: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymo- wice;

2. W gminie Goczałkowice-Zdrój: na zachód od zapory na "Zbiorniku Goczałkowickim".

w powiecie pszczyńskim.

W województwie śląskim:

W gminie Dębowiec: Dębowiec, Iskrzyczyn, Simoradz;

1. W gminie Haźlach: Haźlach na wschód od drogi wojewódzkiej nr 938; Kończyce Wielkie na wschód od drogi wojewódzkiej nr 938, Rudnik;

2. W gminie Skoczów: Ochaby Małe, Ochaby Wielkie, Wiślica;

3. W gminie Strumień: Pruchna na wschód od drogi wojewódzkiej nr 938

w powiecie cieszyńskim.

9.2.2023 - 17.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00028

PL-HPAi(p)-2023-00029

PL-HPAi(p)-2023-00031

PL-HPAl(P)-2023-00032

W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Ceków-Kolonia: Beznatka, Kamień, Morawin, Podzborów;

2. W gminie Godziesze Wielkie: Saczyn, Takomyśle, Wolica, Zajączki Bankowe;

3. W gminie Koźminek: Dębsko, Emilianów, Józefina, Krzyżówki, Młynisko, Moskurnia, Osuchów, Tymianek;

4. W gminie Lisków: Budy Liskowskie, Ciepielew, Dębniałki, Józefów, Koźlątków, Lisków, Lisków-Rzgów, Nadzieź, Strzał- ków, Swoboda, Tomaszew, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów;

5. W gminie Opatówek: Chełmce, Cienia Druga, Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia, Cienia-Folwark, Dębe-Kolonia, Kobierno, Michałów Czwarty, Michałów Trzeci, Nędzerzew, Porwity, Roźdźały, Słoneczna, Szałe, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Trojanów, Zawady, Zduny;

6. W gminie Szczytniki: Borek, Bronibór, Chojno, Daniel, Guz- dek, Iwanowice, Korzekwin, Kościany, Kuczewola, Lipka, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, Niemiecka Wieś, Popów, Pośrednik, Staw, Szczytniki, Tymieniec, Włodzimierz;

7. W gminie Żelazków: Biernatki, Dębe, Florentyna, Góry Zborowskie, Ilno, Pólko, Skarszew, Skarszewek, Szosa Turecka, Zborów; w powiecie kaliskim, w mieście Kalisz: osiedle Tyniec, osiedle Winiary.

w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim część gmin:

Goszczanów, Błaszki

w powiecie sieradzkim.

19.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. W gminie Koźminek: Bogdanów, Chodybki, Dąbrowa, Gać Kaliska, Koźminek, Ksawerów, Marianów, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Oszczeklin, Pietrzyków, Rogal, Słowiki, Smółki, Stary Karolew, Stary Nakwasin, Złotniki;

2. W gminie Opatówek: miasto Opatówek, Borów, Janików, Józefów, Michałów Drugi, Modła, Rajsko, Sierzchów, Szulec, Warszew, Zmyślanka;

3. W gminie Szczytniki: Cieszyków, Gorzuchy, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Pieńki, Radliczyce, Trzęsów.

w powiecie kaliskim.

11.2.2023- 19.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00030W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim.

2. Część gminy Kawęczyn w powiecie tureckim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.77377/18.40485

19.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Koźminek, Lisków w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim:

2. Część gminy Goszczanów w powiecie sieradzkim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

51.77377/18.40485

11.2.2023- 19.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00033W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Przykona, Dobra, Kawęczyn, Turek w powiecie tureckim.

W województwie łódzkim:

1. Część gmin: Uniejów, Poddębice, Pęczniew w powiecie pod- dębickim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.92589/18.67206

23.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Przykona, Dobra w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.92589/18.67206

15.2.2023 - 23.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00034W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki, Żelazków w powiecie kaliskim.

2. Część miasta Kalisz w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.80618/18.26055

23.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Koźminek, Ceków-Kolonia, Opatówek, Żelazków w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

51.80618/18.26055

15.2.2023 - 23.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00035

PL-HPAi(p)-2023-00037

W województwie opolskim w gminie Głubczyce: Gadzowice, Gołuszowice, Nowe Gołuszowice, Kwiatoniów, Lwowiany, Głubczyce Sady, Tarnkowa, Sławoszów, Pomorzowiczki, Nowa Wieś, Ściborzyce Małe, Głubczyce, Bogdanowice, Nowy Rożnów, Krzyżowice, Zubrzyce, Zopowy, Mokre, Mokre Kolonia, Radynia, Pielgrzymów, Lenarcice, Krasne Pole, Pietrowice Głubczyckie, Ciermięcice, Chróstno, Braciszów, Bernacice, Grobniki, Królowe, Włodzienin, Zawiszyce na obszarze położonym na zachód od drogi przy której znajdują się posesje o numerach 99, 45, 46, 47, 48.25.2.2023
W województwie opolskim w powiecie głubczyckim w gminie Głubczyce: Równe, Dobieszów, Osiedle Zopowy, Gołuszowice, Gadzowice.17.2.2023 - 25.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00036W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Koźminek, Szczytniki, Lisków, Opatówek w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim:

1. Część gmin: Goszczanów, Błaszki, Warta w powiecie sieradzkim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.76863/18.40770

20.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. Część gmin: Koźminek, Szczytniki, Lisków w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim:

1. Część gminy Goszczanów w powiecie sieradzkim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

51.76863/18.40770

12.2.2023- 20.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00038

PL-HPAi(p)-2023-00039

W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:

1. W gminie Ceków-Kolonia: Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Mora- win, Nowa Plewnia, Plewnia, Podzborów, Przedzeń, Szadek;

2. W gminie Godziesze Wielkie: Wolica;

3. W gminie Koźminek: Chodybki, Dąbrowa, Dębsko, Emilianów, Gać Kaliska, Krzyżówki, Ksawerów, Marianów, Młynisko, Moskurnia, Nowy Karolew, Oszczeklin, Stary Karolew, Tymianek, Złotniki;

4. W gminie Lisków: Budy Liskowskie, Ciepielew, Koźlątków, Lisków, Lisków-Rzgów, Tomaszew, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów;

5. W gminie Mycielin: Jaszczury, Kuszyn;

6. W gminie Opatówek: miasto Opatówek, Chełmce, Cienia Druga, Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia, Cienia-Folwark, Józefów, Michałów Czwarty, Michałów Drugi, Michałów Trzeci, Nędzerzew, Porwity, Szałe, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Trojanów, Zawady, Zduny;

7. W gminie Szczytniki: Bronibór, Cieszyków, Gorzuchy, Kościany, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Kuczewola, Lipka, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, Pieńki, Popów, Radliczyce, Staw, Szczytniki, Trzęsów, Tymieniec;

8. W gminie Żelazków: Biernatki, Borków Nowy, Borków Stary, Chrusty, Czartki, Florentyna, Garzew, Goliszew, Góry Zborowskie, Helenów, Ilno, Janków, Kokanin, Kolonia Kokanin, Kolonia Skarszewek, Koronka, Niedźwiady, Pólko, Skarszew, Skarszewek, Strugi, Szosa Turecka, Tykadłów, Wojciechówka, Zborów, Złotniki Wielkie, Żelazków;

24.2.2023
9. W mieście Kalisz: osiedle Chmielnik, osiedle Majków, osiedle Rajsków, osiedle Rypinek, osiedle Tyniec, osiedle Winiary.

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

1. W gminie Błaszki, miejscowość Nacesławice.

2. W gminie Goszczanów: Świnice Kaliskie, Waliszewice, Wola Tłomakowa.

W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:

1. W gminie Ceków-Kolonia: Beznatka, Kamień;

2. W gminie Koźminek: Bogdanów, Józefina, Koźminek, Nowy Nakwasin, Osuchów, Pietrzyków, Rogal, Słowiki, Smółki, Stary Nakwasin;

3. W gminie Opatówek: Borów, Dębe-Kolonia, Frankowizna, Janików, Kobierno, Modła, Rajsko, Rożdżały, Sierzchów, Słoneczna, Szulec, Tłokinia Wielka, Warszew, Zmyślanka;

4. W gminie Żelazków: Dębe.

16.2.2023-24.2.2023
PL-HPAI(P)-2023-00040

PL-HPAi(p)-2023-00051

PL-HPAi(p)-2023-00052

PL-HPAi(p)-2023-00055

PL-HPAi(p)-2023-00061

W województwie warmińsko - mazurskim:

1. W gminie Lidzbark: Jeleń, Koty, Lidzbark, Podcibórz, Słup, Wąpiersk, Wlewsk, Zalesie, obszar administracyjny miejscowości Cibórz na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Turza Wielka i Klonowo, obszar administracyjny miejscowości Ciechanówko na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Kowaliki i Wąpiersk, obszar administracyjny miejscowości Klonowo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Janówko i Bełk;

2. W gminie Rybno: Dębień, Grabacz, Hartowiec, Jeglia, Kopa- niarze, Koszelewki, Rumian, Rybno, Truszczyny, Tuczki, Wery, obszar administracyjny miejscowości Gronowo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Wery i Ostaszewo, obszar administracyjny miejscowości Koszelewy na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Prusy i Murawki;

3. W gminie Płośnica: obszar administracyjny miejscowości Murawki na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Koszelewy i Bełk, obszar administracyjny miejscowości Płośnica na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Koszelewy i Bełk, obszar administracyjny miejscowości Turza Mała na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Koszelewy i Bełk;

w powiecie działdowskim.

1. W gminie Grodziczno: Boleszyn, Grodziczno, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Zajączkowo, Zwiniarz, obszar administracyjny miejscowości Nowe Grodziczno na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Mroczno i Dębień, obszar administracyjny miejscowości Ostaszewo na północ od linii poprowadzonejprzez miejscowości Mroczenko i Gronowo, obszar administracyjny miejscowości Świniarc na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Rumian i Zajączkowo;

2. W gminie Kurzętnik: Brzozie Lubawskie, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Szafarnia, Wawrowice, obszar administracyjny miejscowości Tereszewo na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Otręba i Szafarnia, obszar administracyjny miejscowości Wielkie Bałówki na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ciche i Nawra;

17.3.2023
3. W gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bratian, Nawra, Skarlin, Tylice, obszar administracyjny miejscowości Chrośle na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wawro- wice i Łążek, obszar administracyjny miejscowości Lekarty na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Chrośle i Sędzice, obszar administracyjny miejscowości Nowy Dwór na południe od linii poprowadzonejprzez miejscowości Lekarty i Mortęgi, obszar administracyjny miejscowości Pacółtowo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Kąciki i Tylice;

4. W gminie Biskupiec obszar administracyjny miejscowości Krotoszyny na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Bagno i Łąkorz, obszar administracyjny miejscowości Łąkorz na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Wonna i Zgniłobłoty;

5. Miasto Nowe Miasto Lubawskie

w powiecie nowomiejskim.

1. w gminie Lubawa: obszar administracyjny miejscowości Mortęgi na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Rakowice i Świniarc, obszar administracyjny miejscowości Rakowice na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Łążyn i Chrośle, obszar administracyjny miejscowości Tuszewo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Dębień

w powiecie iławskim.

W województwie kujawsko - pomorskim:

1. W gminie Zbiczno: Zastawie, Lipowiec, Szramowo, Pokrzy- dowo, Ciche, Koń, w granicach administracyjnych miejscowości Zbiczno na północ od linii biegnącej ulicą Świętego Jakuba od skraju lasu do ulicy Szosa Brodnicka, ulicą Szosa Brodnicka do skrzyżowania z ulicą Pod Sosno, ulicą Pod Sosno w kierunku miejscowości Sumowo, Strzemiuszczek, Gaj Grzmiąca, w granicach administracyjnych miejscowości Czyste Błota na zachód od drogi biegnącej z miejscowości Szafarnia przez miejscowość Tęgowiec do miejscowości Równica, Równica, Zastawie, Lipowiec, Szramowo, Pokrzy- dowo, w granicach administracyjnych miejscowości Żmi- jewko na wschód od drogi powiatowej nr 1805C;

2. W gminie Brzozie: Jajkowo, Mały Głęboczek, Wielki Głębo- czek, Brzozie, Janówko, Zembrze, Sugajno, Wielkie Leźno, Małe Leźno, Trepki.

3. W gminie Brodnica: w granicach administracyjnych miejscowości Karbowo na wschód od linii biegnącej granicą Brodnickiego Parku Krajobrazowego do drogi krajowej Nr 15, na północ od drogi krajowejNr 15 w kierunku miejscowości Jajkowo

w powiecie brodnickim.

W województwie warmińsko -mazurskim:

1. W gminie Lidzbark: Kiełpiny, Tarczyny, obszar administracyjny miejscowości Ciechanówko na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Kowaliki i Wąpiersk;

2. W gminie Rybno: Grądy, obszar administracyjny miejscowości Gronowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wery i Ostaszewo;

w powiecie działdowskim.

9.3.2023-17.3.2023
1. W gminie Grodziczno: Mroczenko, Mroczno, Rynek, Trzcin, obszar administracyjny miejscowości Nowe Grodziczno na południe od linii poprowadzonejprzez miejscowości Mroczno i Dębień, obszar administracyjny miejscowości Ostaszewo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Mroczenko i Gronowo;

2. W gminie Kurzętnik: Bratuszewo, Kamionka, Kąciki, Krzemieniewo, Kurzętnik, Lipowiec, Małe Bałówki, Nielbark, Sugajenko, Tomaszewo, obszar administracyjny miejscowości Tereszewo na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Otręba i Szafarnia, obszar administracyjny miejscowości Wielkie Bałówki na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Ciche i Nawra;

3. W gminie Nowe Miasto Lubawskie: Gwiździny, obszar administracyjny miejscowości Pacółtowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Kąciki i Tylice

w powiecie nowomiejskim

W województwie kujawsko-pomorskim:

1. W gminie Zbiczno: w granicach administracyjnych miejscowości Czyste Błota na wschód od drogi biegnącej z miejscowości Szafarnia przez miejscowość Tęgowiec do miejscowości Równica

w powiecie brodnickim.

PL-HPAI(P)-2023-00041

PL-HPAi(p)-2023-00056

PL-HPAi(p)-2023-00057

PL-HPAi(p)-2023-00060

W województwie lubuskim:

1. Część gmin: Lubiszyn, Witnica, Bogdaniec, Kłodawa w powiecie gorzowskim

W województwie zachodniopomorskim:

1. Część gmin: Dębno, Nowogródek Pomorski, Myślibórz w powiecie myśliborskim

W województwie zachodniopomorskim:

1. Część gmin: Dębno, Nowogródek Pomorski, Myślibórz w powiecie myśliborskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

Zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

52.78399/14.95960, 52.78589/14.94661, 52.81904/

15.03863, 52.81641/15.00399

19.3.2023
W województwie lubuskim część gminy Lubiszyn w powiecie gorzowskim.

W województwie zachodniopomorskim część gminy Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

52.78399/14.95960, 52.78589/14.94661, 52.81904/

15.03863, 52.81641/15.00399

11.3.2023 - 19.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00053W województwie lubuskim:

1. Część miasta Gorzów Wielkopolski

2. W gminie Deszczno: Brzozowiec, Borek, Ciecierzyce, Niwica, Ulim, Prądocin, Płonica, Kiełpin, Krasowiec, Dzierżów, Koszęcin, Karnin, Łagodzin, Bolemin, Glinik, Deszczno, Osiedle Poznańskie

3. W gminie Santok: Górki, Janczewo, Wawrów, Santok, Stare Polichno

4. W gminie Bogdaniec: Jeże, Wieprzyce, Jeżyki, Jasiniec, Chwa- łowice

w powiecie gorzowskim.

1. W gminie Lubniewice: Rogi

2. W gminie: Krzeszyce: Rudnica, Łąków, Kołczyn

w powiecie sulęcińskim.

1. W gminie Bledzew: Pniewo, Stary Dworek,

2. W gminie Skwierzyna: Trzebiszewo, Murzynowo, Gościnowo w powiecie międzyrzeckim.

16.3.2023
W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim w gminie Deszczno: Maszewo, Białobłocie, Dziersławice, Karnin, Łagodzin, Bolemin, Orzelec, Glinik, Deszczno, Osiedle Poznańskie.8.3.2023-16.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00054W województwie łódzkim:

1. Część gmin: Maków, Lipce Reymontowskie, Godzianów, Słupia, Skierniewice,

m. Skierniewice

w powiecie skierniewickim.

1. Część gmin: Nieborów, Łyszkowice, Domaniewice, Łowicz w powiecie łowickim.

1. Część gmin: Dmosin, Rogów

w powiecie brzezińskim.

1. Część gminy Głowno w powiecie zgierskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS:

51.96132/19.96614

14.3.2023
W województwie łódzkim:

1. Część gminy Maków, część gminy Lipce Reymontowskie w powiecie skierniewickim.

1. Część gminy Łyszkowice w powiecie łowickim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS:

51.96132/19.96614

6.3.2023-14.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00058W województwie lubuskim w powiecie krośnieńskim:

1. W gminie Krosno Odrzańskie: Sarbia, Strumienno, Marcinowice, Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Miasto Krosno Odrzańskie, Kamień Morsko, Chyże, Połupin, Gostchorze, Osiecznica, Czarnowo, Łochowice (część miejscowości nie wymieniona w obszarze zapowietrzonym), Nowy Zagór, Dąbie, Szczawno, Radnica,

2. W gminie Bytnica: Drzewica, Struga (część miejscowości nie wymieniona w obszarze zapowietrzonym), Budachów (część miejscowości nie wymieniona w obszarze zapowietrzonym), Grabin, Bytnica, Dobrosułów

3. W gminie Maszewo: Radomicko, Lubogoszcz, Skórzyn (część miejscowości nie wymieniona w obszarze zapowietrzonym), Siedlisko, Trzebiechów, Korczyców), Skarbona, Granice, Maszewo.

16.3.2023
W województwie lubuskim w powiecie krośnieńskim:

1. W gminie Krosno Odrzańskie: Czetowice, Bielów, Osiecznica, Łochowice od granicy administracyjnej miejscowości Bielów w kierunku północnowschodnim przecinając ul. Widokową, następnie wzdłuż ul. Polnej i dalej ul. Plażową w kierunku północnym do granicy administracyjnej miejscowości Struga.

2. W gminie Bytnica: Struga (zachodnia część miejscowości na południowy zachód od cieku wodnego przechodzącego przez tę miejscowość), Budachów.

3. W gminie Maszewo: Skórzyn (na południe od drogi gminnej łączącej miejscowości Skórzyn i Budachów).

8.3.2023-16.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00059W województwie zachodniopomorskim:

1. W gminie Gryfino: Parsówek, Drzenin, Gardno, Wysoka Gry- fińska, Raczki, Stare Brynki (południowa część obrębu Stare Brynki od wysokości miejscowości Raczki wzdłuż Strumienia Wełtyńskiego do jeziora Krzywienko), Wełtyń, Wirów, Wirówek, Szczawno, Bartkowo, Żórawie, Żórawki, Pniewo, obręb ewidencyjny 5 miasta Gryfino, Gajki, Ciosna, Śremsko, Nowe Czarnowo, Krajnik, Pastuszka, Krzypnica, Steklno, Steklinko, Stary Młyn, Włodkowice, Zaborze;

2. W gminie Banie: Baniewice, Banie, Tywica, Górny Młyn, Luba- nowo, Babinek, Sosnowo, Kunowo, Parnica;

3. W gminie Widuchowa: Marwice, Pacholęta, Czarnówko, Tar- nogórki, Lubicz, Żarczyn, Wilcze

4. W gminie Stare Czarnowo: Kartno, Żelisławiec;

w powiecie gryfińskim.

1. W gminie Bielice: Swochowo, Linie, Bielice, Nowe Linie, Cha- bowo, Parsów, Babin, Babinek;

2. W gminie Kozielice: Czarnowo.

w powiecie pyrzyckim.

16.3.2023
W województwie zachodniopomorskim:

1. Część gminy Gryfino: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Skrzynice, Sobieradz, Chwarstnica, Osuch, Mielenko Gryfińskie, Pniewa,

2. Część gminy Banie: Różnowo

w powiecie gryfińskim.

8.3.2023-16.3.2023

Państwo członkowskie: Rumunia

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
County: Brasov
R0-HPAI(P)-2023-00001

R0-HPAl(p)-2023-00002

R0-HPAl(p)-2023-00003

Codlea - Municipiul Codlea26.2.2023 - 6.3.2023
Vlädeni - comuna Dumbrävita Dumbrävita - comuna Dumbrävita Cutus - comuna Crizbav Satu Nou - comuna Hälchiu Hälchiu - comuna Hälchiu Brasov - Municipiul Brasov Ghimbav - Oras Ghimbav Colonia 1 Mai - comuna Vulcan Holbav - comuna Holbav Crizbav - comuna Crizbav Colonia Bod - comuna Bod6.3.2023

Państwo członkowskie: Słowacja

Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku chorobyObszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
SK-HPAI(P)-2023-00001the municipalities of Bzenov, Rokycany, Janov, Radatice9.2.2023 - 18.2.2023
the municipalities of Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Petrovany, Kendice, Záborské, Dulova Ves, Haniska, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Kojatice, Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Ondrašovce, Brežany, Žipov, Krížovany, Hrabkov, Bajerov, Kvačany, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina, Ľubovec, Prešov18.2.2023
SK-HPAI(P)-2023-00002Galanta district:

municipalities Pusté Úľany, Abrahám, Veľké Úľany, Malá Mača, Sládkovičovo, Košúty, Jelka, Veľký Grob

Trnava district:

municipalities Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice

Senec district:

municipalities Čataj, Igram, Nový Svet, Reca, Boldog, Senec, Králová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Tureň, Hrubý Šúr, Hrubá Borša, Hurbanova Ves

Dunajská Streda district:

municipality Nový Život

4.3.2023
Galanta district:

municipality Jánovce

+ Lúčny Dvor (part of the municipality Pusté Úľany)

24.2.2023- 4.3.2023
SK-HPAI(P)-2023-0000310 km zone

In district Levice: the municipalities of: Tešmak, Šahy, Veľké Turovce, Horné Turovce, Plášťovce

In the district Veľký Krtíš: the municipalities of Čelovce, Hrušov, Vinica, Ďurkovce, Dolinka, Sečianky, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Ipeľské Predmostie

3.3.2023
3 km zone:

In district Levice: the municipality of Ipeľské Uľany In district Veľký Krtíš: the municipality of Kleňany

23.2.2023 - 3.3.2023

Część C

Obszary buforowe w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 3a:

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 3a
Les communes suivantes dans le département: Cher (18)
GENOUILLY

GRACAY

SAINT-OUTRILLE

15.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Creuse (23)
CLAIRAVAUX

LA COURTINE

CROZE

LIOUX-LES-MONGES

LE MAS-D'ARTIGE

MAUTES

LA MAZIÈRE-AUX-BONS-HOMMES

MERINCHAL

MOUTIER-ROZEILLE

24.2.2023
NÉOUX

PONTCHARRAUD

POUSSANGES

SAINT-AVIT-DE-TARDES

SAINT-BARD

SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE

SAINT-FRION

SAINT-ORADOUX-PRÈS-CROCQ SAINT-PARDOUX-D'ARNET LA VILLENEUVE LA VILLETELLE

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BASSOUES BAZIAN BELMONT BOURROUILLAN CAILLAVET CALLIAN CASTELNAU-D'ANGLES CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUX-D'ANGLES COURTIES

EAUZE

JU-BELLOC Juillac LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LANNE-SOUBIRAN LANNEPAX

LAUJUZAN LAVERAET LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARCIAC MASCARAS MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

24.2.2023
MONTESQUIOU

NOGARO

NOULENS

PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PRENERON RAMOUZENS RIGUEPEU RISCLE

ROQUEBRUNE

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC SCIEURAC-ET-FLOURES TARSAC

TIESTE-URAGNOUX

TOURDUN

TUDELLE

VERGOIGNAN

VIC-FEZENSAC

VIELLA

ANTRAS

BEAUCAIRE

BEAUMONT

BERAUT

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)
ANGOUME BIARROTTE BIAUDOS CANDRESSE CASTELNAU-CHALOSSE CLERMONT

DAX

ESTIBEAUX

GARREY GOOS HABAS HINX JOSSE MEES MOUSCARDES NARROSSE OEYRELUY OSSAGES OZOURT POMAREZ POYARTIN

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE SAINT-JEAN-DE-MARSACQ SAINT-LAURENT-DE-GOSSE SAINT-MARTIN-DE-HINX SAINT-PAUL-LES-DAX SAINT-VINCENT-DE-PAUL SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE SAUBRIGUES SAUBUSSE

23.2.2023
SORT-EN-CHALOSSE

TETHIEU

TILH

YZOSSE

AIRE SUR L'ADOUR BETBEZER D'ARMAGNAC BORDERES ET LAMENSANS CASTANDET

CAZERES SUR L'ADOUR CREON D'AMAGNAC DUHORT BACHEN ESCALANS

LE FRECHE GABARRET HERRE LABASTIDE D'ARMAGNAC

LACQUY LAGRANGE MAURRIN MAUVEZIN D'ARMAGNAC

PUJO LE PLAN RENUNG

SAINT CRICQ VILLENEUVE SAINTE FOY

SAINT GEIN

SAINT JULIEN D'ARMAGNAC saint Justin

LE VIGNAU

VILLENEUVE DE MARSAN

19.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)
LA CHAPELLE HEULIN LOIREAUXENCE MONTRELAIS PALLET16.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)
ARTENAY

ASCOUX

BAZOCHES LES GALLERANDES BOIGNY EN GATINAIS BOUZONVILLE AUX BOIS BUCY LE ROI CERCOTTES CHAMBRON LA FORET CHANTEAU CHATILLON LE ROI CHAUSSY CHECY CHEVILLY COMBLEUX COMBREUX COURCELLES COURCY AUX LOGES DADONVILLE DONNERY ESCRENNES FAY AUX LOGES FLEURY LES AUBRAIS

23.2.2023
GIDY

GRENEVILLE EN BEAUCE GUIGNEVILLE INGRANNES

JOUY EN PITHIVERAIS

LAAS

LEOUVILLE

LION EN BAUCE

MARDIE

MAREAU AUX BOIS MARIGNY LES USAGES NANCRAY SUR RIMARDE NIBELLE

OISON

OUTARVILLE

PITHIVIERS

PHITIVIERS LE VIEIL RUAN

SAINT JEAN DE BRAYE SARAN

SEICHEBRIERES

SEMOY

SULLY LA CHAPELLE SURY AUX BOIS TIVERNON

BENNECY

VITRY AUX LOGES

VRIGNY

BACCON CHAINGY CHARSONVILLE CLERY SAINT ANDRE COULMIERS DRY

HUISSEAU SUR MAUVES

JOUY LE POTIER LIGNY LE RIBAULT MAREAU AUX PRES MEUNG SUR LOIRE MEZIERES LEZ CLERY SAINT AY

25.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Nord (59)
VILLENEUVE-D'ASCQ

ARMENTIÈRES

BAILLEUL

BOESCHEPE

BOIS-GRENIER

BONDUES

BOUSBECQUE

CAPINGHEM

LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES

COMINES

CROIX

DEÛLÉMONT

ENGLOS

ENNETIÈRES-EN-WEPPES

ERQUINGHEM-LYS

25.2.2023
FRELINGHIEN HALLUIN HEM HOUPLINES LAMBERSART LILLE LINSELLES LOMPRET LA MADELEINE MARCQ-EN-BARŒUL MARQUETTE-LEZ-LILLE MONS-EN-BARŒUL MOUVAUX NEUVILLE-EN-FERRAIN NIEPPE PÉRENCHIES PRÉMESQUES QUESNOY-SUR-DEÛLE RONCQ ROUBAIX SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE SAINT-JANS-CAPPEL SEQUEDIN STEENWERCK TOURCOING VERLINGHEM WAMBRECHIES WARNETON WASQUEHAL WATTRELOS WERVICQ-SUD
Les communes suivantes dans le département: Puy-de-Dôme (63)
BOURG-LASTIC

BRIFFONS

LA CELLE

CONDAT-EN-COMBRAILLE

HERMENT

LASTIC

MESSEIX

PUY-SAINT-GULMIER

SAINT-AVIT

SAINT-ETIENNE-DES-CHAMPS SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT SAUVAGNAT

VOINGT

17.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
ARANCOU

ARRAUTE CHARRITTE

ARROSES

AUBOUS

AURIONS IDERNES

AUTERRIVE

AYDIE

BARDOS

23.2.2023
BELLOCQ

BERGOUEY VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

CARRESSE CASSABER
CASTAGNEDE

CONCHEZ DE BEARN

CROUSEILLES

DIUSSE

ESCOS

GUICHE

LABASTIDE VILLEFRANCHE

LAHONTAN

LASSERRE

MONPEZAT

MONT DISSE

ORAAS

PORTET

PUYOO

RAMOUS

SAINT DOS

SAINT PE DE LEREN

SALIES DE BEARN

URT

ARROSES

AYDIE

CROUSEILLES

AUBOUS

AURIONS IDERNES

BETRACQ

CONCHEZ DE BEARN

DIUSSE

LASSERRE

MONPEZAT

MONT DISSE PORTET

19.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)
VILLEFRANQUE

LABATUT RIVIERE

CASTELNAU RIVIERE BASSE ESTIRAC HAGEDET MAUBOURGUET CAUSSADE-RIVIERE SAINT LANNE AURIEBAT MADIRAN SOUBLECAUSE LASCAZERES HERES

19.2.2023
Les communes suivantes dans le département: Deux - Sèvres (79)
BOUSSAIS GLENAY LUZAY MAISONTIERS PIERREFITE SAINTE-GEMME SAINT-VARENT28.2.2023
BARRY D'ISLEMADE

LES BARTHES

BELVEZE

BOUDOU

BOURG DE VISA

BRASSAC

CASTELMAYRAN CASTELSAGRAT CASTELSARRASIN

GASQUES GOUDOURVILLE L'HONOR DE COS LABARTHE LABASTIDE DU TEMPLE LACOUR

LA VILLE DIEU DU TEMPLE

LIZAC

MALAUSE

MEAUZAC

MIRABEL

MOLIERES

MONTAIGU DE QUERCY MONTASTRUC

MONTJOI

PERVILLE

PIQUECOS

POMMEVIC

PUYCORNET

ROQUECOR

SAINT CLAIR

SAINT NICOLAS DE LA GRAVE

SAINT PAUL D'ESPIS

SAINT VINCENT LESPINASSE VILLEMADE

4.3.2023
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)
AUCHAYSUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L'HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS MOUZEUIL SAINT MARTIN NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L'YON

ROSNAY

23.2.2023
Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 3a
SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE SAINTE GEMME LA PLAINE SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)
BENASSAY

CELLE LEVESCAULT

CHATILLON

CLOUE

COUHE

COULOMBIERS

LA CHAPELLE MONTREUIL

LAVAUSSEAU

LUSIGNAN

PAYRE

15.2.2023

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 3a
W województwie wielkopolskim:

1. Gminy: Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Szczytniki, Żelazków,

2. Miasto Kalisz

w powiecie kaliskim.

18.2.2023
W województwie śląskim:

1. miasto Bielsko-Biała,

2. miasto Szczyrk,

3. Gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice,

4. W gminie Jasienica: Biery, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica, Świętoszówka;

w powiecie bielskim.

1. Miasta: Cieszyn, Wisła;

2. W gminie Ustroń osiedla miasta Ustroń: Polana, Poniwiec, Ustroń Górny, Ustroń Centrum, Ustroń Dolny, Zawidzie,

3. W gminie Brenna: Brenna, Górki Małe,

4. W gminie Goleszów: Cisownica, Dzięgielów, Puńców, Leszna Górna,

5. W gminie Zebrzydowice: Marklowice Górne

6. Gminy: Istebna, Wisła,

w powiecie cieszyńskim.

1. Gminy: Kobiór, Miedźna, Pszczyna, Suszec,

2. W gminie Pawłowice miejscowość Pawłowice,

3. Obszar gminy Goczałkowice-Zdrój na wschód od zapory na "Zbiorniku Goczałkowic- kim",

w powiecie pszczyńskim.

17.2.2023
W województwie wielkopolskim:

1. Gminy: Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Szczytniki, Żelazków,

2. Miasto Kalisz

w powiecie kaliskim.

19.2.2023
W województwie wielkopolskim:

Gmina: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków, miasto Kalisz w powiecie kaliskim.

23.2.2023

* Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państwa członkowskiego obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej."

1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/343 z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 48 z 16.2.2023, s. 26).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.