Decyzja wykonawcza 2022/2462 zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.321.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2462
z dnia 14 grudnia 2022 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE 1 , w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 zobowiązuje właścicieli statków do zapewnienia, aby statki przeznaczone do recyklingu były poddawane recyklingowi wyłącznie w zakładach recyklingu statków wymienionych w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków ("europejski wykaz") opublikowanym zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia.

(2) Europejski wykaz jest ustanowiony w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2323 2 .

(3) Zezwolenie dla UAB Armar i Demonaval Recycling - zakładów recyklingu statków zlokalizowanych odpowiednio na Litwie i we Francji - wygasło odpowiednio w dniu 19 kwietnia 2022 r. i w dniu 11 grudnia 2022 r. Komisja otrzymała od Litwy i Francji informację, że przyznane tym zakładom zezwolenie na prowadzenie recyklingu statków zostało przedłużone przed jego wygaśnięciem, zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Należy zatem zaktualizować datę, od której wygasa włączenie tych zakładów do europejskiego wykazu.

(4) Bułgaria poinformowała Komisję, że Ship and Industrial Service Ltd. - zakład recyklingu statków znajdujący się na jej terytorium - uzyskał zezwolenie właściwego organu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Bułgaria przedstawiła Komisji wszystkie informacje niezbędne, aby zakład ten włączyć do europejskiego wykazu. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu włączenia tego zakładu.

(5) Komisja została poinformowana o zmianach danych kontaktowych Dales Marine Services Ltd i Gardet & De Bezenac Recycling - zakładów recyklingu statków zlokalizowanych odpowiednio w Zjednoczonym Królestwie i we Francji. Należy zatem odpowiednio zaktualizować europejski wykaz.

(6) Przedsiębiorstwo Kishorn Port Ltd poinformowało Komisję o zmianie licencji, która ogranicza zakres działalności i nakłada warunki na operatora tego zakładu. Zmiana zwiększa maksymalne dopuszczalne wymiary statku. Należy zatem odpowiednio zaktualizować europejski wykaz.

(7) Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Komisja przeprowadziła przegląd śródokresowy Isiksan - zakładu recyklingu statków zlokalizowanego w Turcji - w wyniku którego nie udało się potwierdzić, że zakład ten nadal spełnia odpowiednie wymogi art. 13 ust. 1, w szczególności lit. b), f) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Ponadto ustalono, że przedmiotowy zakład nie spełnił wymogów dotyczących recyklingu statków pływających pod banderą państw członkowskich UE, określonych w art. 13 ust. 2 lit. a)-c) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Poza tym dostępne informacje nie pozwalają na stwierdzenie, czy pewna liczba statków pływających pod banderą państw członkowskich UE, które miały zostać poddane recyklingowi w Isiksan, została ostatecznie zdemontowana w tym zakładzie, ale wskazują, że statki te zostały przekazane do pobliskich zakładów, które nie są ujęte w europejskim wykazie. Praktyka ta stanowi naruszenie wymogów określonych w art. 13 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013, zgodnie z którym operatorzy zakładów znajdujących się w europejskim wykazie muszą poddać recyklingowi statki pływające pod banderą państw członkowskich UE w swoim zakładzie zgodnie z planem recyklingu dla danego statku. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu usunięcia tego zakładu.

(8) Komisja przeprowadziła ocenę badania wypadków i analizę pierwotnych przyczyn dwóch wypadków śmiertelnych, które miały miejsce w lutym 2021 r. i czerwcu 2022 r. w Simsekler - innym zakładzie recyklingu statków znajdującym się w Turcji. Z oceny wynika, że przyczyną wypadków były nie tylko indywidualne działania, ale raczej czynniki organizacyjne, na które stocznia powinna położyć nacisk, aby poprawić kontrolę ryzyka. Ponadto sprawozdanie na temat pierwszego wypadku śmiertelnego, przekazane do zakładu w czerwcu 2021 r., zawierało konkretne zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracowników. Zakład nie zastosował się do wniosku Komisji o informowanie jej o wprowadzonych w tym zakresie środkach. Przedmiotowy zakład nie spełnia zatem odpowiednich wymogów art. 13 ust. 1, w szczególności lit. b), f) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. W związku z powyższym należy zaktualizować europejski wykaz w celu usunięcia tego zakładu.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2323 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Europejski wykaz zakładów recyklingu statków, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

CZĘŚĆ A

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwie członkowskim

Nazwa zakładuMetoda recyklinguRodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowiOgraniczenia

i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Informacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (1)Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LDT masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2)Data, od której wygasa włączenie do europejskiego wykazu (3)

BELGIA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgia

Tel. +32 (0)9/2512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.

com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 265 m

Szerokość: 37 m

Zanurzenie: 12,5 m

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni34 000 (4)31 marca 2025 r.
BUŁGARIA
Ship and Industrial Service Ltd

Slipway 3

Asparuhovo district

9000 Varna

Bułgaria

Tel. + 359 888334114

E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk

Suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 140 m

Szerokość: 16 m

Zanurzenie: 6 m

Masa statku pustego: 1 800 t

Ograniczenia i warunki określono w zezwoleniu na gospodarowanie odpadami (decyzja nr 03-DO-655-00/ 25.01.2019).Wyraźne zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej jest dyrekcja regionalnego inspektoratu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w regionie, w którym znajduje się zakład recyklingu statków.12 500 (5)25 stycznia 2024 r.
DANIA
FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dania

www.fayard.dk

Tel. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 415 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 7,8 m

Zakład recyklingu statków j est regulowany zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem i z warunkami określonymi w pozwoleniu środowiskowym z 7 listopada 2018 r. wydanym przez gminę Kerteminde. Pozwolenie środowiskowe zawiera warunki dotyczące godzin pracy, specjalnych warunków eksploatacji, gospodarowania odpadami i ich składowania, a także warunek, zgodnie z którym działania muszą być prowadzone w suchym doku.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.0(6)7 listopada 2023 r.
Fornas ApS

Rolsh0jvej 12-16

8500 Grenaa

Dania

www.fornaes.com

Tel. +45 86326393

E-mail: recyding@fomaes.dk

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 25 m

Zanurzenie: 7 m

Pojemność brutto (GT): 10 000

Gmina Norddjurs ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.30 000 (7)12 maja 2026 r.
Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Dania www.jatob.dk

Tel. +45 86681689

E-mail: post@jatob.dk mathias@jatob.dk

Wzdłuż burty statku, pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 30 m

Zanurzenie: 6 m

Gospodarowanie frakcjami odpadów i ich składowanie jest przedmiotem pozwolenia środowiskowego.

Tymczasowe składowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się przez okres do jednego roku na terenie zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.13 000 (8)9 marca 2025 r.
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dania

www.

modernamericanrecyclingservi ces.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

PochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 290 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 14 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 9 marca 2018 r. wydanym przez gminę Frederikshavn.

Gmina Frederikshavn ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.

Zakład nie może przechowywać odpadów niebezpiecznych przez okres dłuższy niż rok.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.0(9)23 sierpnia 2023 r.
Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dania

www.smedegaarden.net

Tel. +45 75128888

E-mail: m@smedegaarden.net

Wzdłuż burty statku, pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 200 m*

Szerokość: 48 m

Zanurzenie: 7,5 m (*Jeśli długość > 170 m, wymagane jest dopuszczenie przez gminę Esbjerg)

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 4 czerwca 2015 r. wydanym przez gminę Esbjerg.

Gmina Esbjerg ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.20 000 (10)11 marca 2026 r.
Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dania

www.stenarecycling.dk

Tel. +45 20699190

E-mail: jakob.

kristensen@stenarecycling.com

Suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 40 m

Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 10 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 5 października 2017 r. wydanym przez gminę Esbjerg.

Gmina Esbjerg ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych, określonych w pozwoleniu środowiskowym dla tego zakładu recyklingu statków.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.0(11)7 lutego 2024 r.
ESTONIA
BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6102933

Faks: +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Na wodzie przy nabrzeżu i w doku pływającymStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 197 m

Szerokość: 32 m

Zanurzenie: 9,6 m

Zezwolenie na składowanie odpadów nr KL-511809. Pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi nr 0546. Regulamin portu Vene- Balti, podręcznik recyklingu statków MSR- Refonda. System zarządzania środowiskowego, gospodarowanie odpadami EP 4.4.6-1-13

Zakład może poddawać recyklingowi wyłącznie te materiały niebezpieczne, na które otrzymał pozwolenie.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni24 364 (12)15 lutego 2026 r.
HISZPANIA
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Hiszpania

Tel. +34 944971552

E-mail: dina@dinascrapping.

com

www.redena.es

Wzdłuż burty statku, rampa do demontażuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 120 m

Szerokość: 20 m

Zanurzenie: 6 m

Ograniczenia te są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.Dorozumiane zatwierdzenie. Właściwym organem w sprawie zatwierdzenia jest organ ds. ochrony środowiska wspólnoty autonomicznej, w której znajduje się zakład.2 086 (13)3 marca 2026 r.
Port »El Musel«

Gijon

Hiszpania

Tel. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.

com

statku, rampa do demontażuust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 169,9 m (Statki o długości przekraczającej tę długość, które można tak ustabilizować, aby powodowały zerowy lub ujemny ruch rampy, mogą być zaakceptowane w zależności od wyników szczegółowego studium wykonalności.) Szerokość: 25 m

włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.zatwierdzenie. Właściwym organem w sprawie zatwierdzenia jest organ ds. ochrony środowiska wspólnoty autonomicznej, w której znajduje się zakład.
FRANCJA
Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tel. +33 (0)769791280

E-mail: patrick@demonaval- recycling.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 140 m

Szerokość: 25 m

Głębokość: 5 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.1 500 (I5)21 września 2027 r.
GARDET & DE BEZENAC

Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT - GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francja

Tel. +33 (0)235951634

E-mail: normandie@baudelet.fr

Urządzenia pływające i pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 18 m

Głębokość: 7 m

LDT: 7 000

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.7 730 (16)29 grudnia 2026 r.
Grand Port Maritime de

Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Francja

Tel. +33 (0)556905800

E-mail: maintenance@bordeaux- port.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 240 m

Szerokość: 37 m

Głębokość: 17 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.9 000 (17)27 września 2026 r.
Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Francja

Tel. +33 (0)298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 225 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: 27 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.15 000 (18)19 czerwca 2025 r.
WŁOCHY
San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 - Genova -

Włochy

Tel. +39 (0)10251561

E-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 350 m

Szerokość: 75 m

Głębokość: 16 m

Pojemność brutto (GT): 130 000

Te ograniczenia i restrykcje są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.Wyraźne zatwierdzenie38 564 (19)6 czerwca 2023 r.
ŁOTWA
»Galaksis N«, Ltd.

Kapsedes Street 2D, Liepāja, LV - 3414 Łotwa

Tel. +371 29410506

E-mail: galaksisn@inbox.lv

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 165 m

Szerokość: 22 m

Głębokość: 7 m

Pojemność brutto (GT): 12 000

Zob. zezwolenie krajowe nr LI12IB0053Wyraźne zatwierdzenie - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych0(20)17 lipca 2024 r.
LITWA
UAB APK

Minijos 180 (miejsce postoju 133 A), LT 93269, Klaipēda,

Litwa

Tel. +370 (46)365776

Faks: +370 (46)365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 130 m

Szerokość: 35 m

Głębokość: 10 m

Pojemność brutto (GT): 3 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-15/2015.Wyraźne zatwierdzenie - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych1 500 (21)12 marca 2025 r.
UAB Armar

Minijos 180 (miejsce postoju 131 A), LT 93269, Klaipēda,

Litwa

Tel. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 80 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto (GT): 1 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-51/2017.Wyraźne zatwierdzenie - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych3 910 (22)12 kwietnia 2027 r.
UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (miejsce postoju 121), LT 93277 Klaipēda

Litwa

Tel. +370 63069903

E-mail: uabdemeksa@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie

w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 58 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto (GT): 3 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-64/2019.Wyraźne zatwierdzenie - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych0(23)22 maja 2024 r.
UAB Vakary refonda

Minijos 180 (miejsca postoju 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipeda,

Litwa

Tel. +370 (46)483940/483891

Faks: +370 (46)483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: 55 m

Głębokość: 14 m

Pojemność brutto (GT): 70 000

Zob. zezwolenie krajowe nr (11.2)-30-161/2011/ TL-KL.1-18/2015.Wyraźne zatwierdzenie - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych20 140 (24)30 kwietnia 2025 r.
NIDERLANDY
Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Niderlandy

Tel. +31 (0)181234353

E-mail:

MZoethout@damenverolme.

com

Suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 400 m

Szerokość: 90 m

Głębokość: 12 m

Wysokość: 90 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.Wyraźne zatwierdzenie0(25)21 maja 2026 r.
DECOM Amsterdam B.V.

Sicilieweg 10 1045 AS

Amsterdam

Niderlandy

Tel. +31 235581937

E-mail: info@decomamsterdam.

eu

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowaniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 240 m

Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 9 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.Wyraźne zatwierdzenie17 500 (26)5 października

2026 r.

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Tel. +31 113352510

E-mail: info@hsd.nl

Działania

przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 175 m

Szerokość: 40 m

Głębokość: 10 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.Wyraźne zatwierdzenie30 000 (27)26 stycznia 2026 r.
Sagro

Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Niderlandy

Tel. +31 113351710

E-mail: slf@sagro.nl

Działania

przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 120 m

Szerokość: 20 m

Głębokość: 6 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.Wyraźne zatwierdzenie15 000 (28)28 marca 2024 r.
Scheepssloperij Nederland B. V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Niderlandy

Tel. +31 180463990

E-mail: gsnoek@sloperij- nederland.nl

Na wodzie w miejscu cumowania i na pochylniStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 200 m

Szerokość: 33 m

Głębokość: 5,5 m

Wysokość: 45 m (most Botlek)

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Działania przygotowawcze odbywają się wzdłuż nabrzeża, do momentu gdy kadłub może zostać zaholowany na pochylnię przy użyciu wciągarki o zdolności pociągowej 2 000 ton.

Wyraźne zatwierdzenie17 500 (29)12 maja 2026 r.
NORWEGIA
ADRS Decom Gulen

Adres zakładu:

Sl0vågen 2, 5960 Dals0yra, Norwegia

Adres biura:

Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis,

Norwegia https://adrs.no/

Wzdłuż burty statku, pochylnia, suchy dok/na wodzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 360 m

Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2019.0501.TWyraźne zatwierdzenie0(30)1 października

2024 r.

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats

Norwegia

https://afgruppen.no/selskaper/ af-offshore-decom/

Wzdłuż burty statkuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 290 m

Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2005.0038.T.Wyraźne zatwierdzenie31 000 (31)28 stycznia 2024 r.
Green Yard AS

Angholmen, 4485 Feda, Norwegia www.greenyard.no

Suchy dok (obiekt zamknięty), pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: 25 m

Głębokość: 20 m

Zob. zezwolenie krajowe nr 2018.0833.T.

Duże operacje demontażu muszą być przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych.

Jedynymi operacjami demontażu i cięcia, które są dozwolone na zewnątrz, są drobne czynności umożliwiające wprowadzanie statków do obiektu zamkniętego. Więcej informacji można znaleźć w zezwoleniu.

Wyraźne zatwierdzenie0 (32)28 stycznia 2024 r.
Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norwegia www.kleven.no

Wzdłuż burty statku, pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 170 m

Szerokość: 35 m

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2021.0011.TWyraźne zatwierdzenie0(33)9 kwietnia 2026 r.
Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norwegia

Tel. +47 40039479

Email: knut@fosengjenvinning.

no

Wzdłuż burty statkuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform lub statków stosowanych do wydobywania węglowodorów

Maksymalne wymiary statku: Długość: 150 m

Szerokość: 20 m

Głębokość: 7 m

Zob. zezwolenie krajowe nr 2006.0250.T.Wyraźne zatwierdzenie8 000 (34)9 stycznia 2024 r.
Aker Solutions AS (Stord)

Eld0yane 59

5411 Stord

Norwegia

www.akersolutions.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2013.0111.T.Wyraźne zatwierdzenie43 000 (35)28 stycznia 2024 r.
Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund,

Norwegia

www.lutelandetoffshore.com

Wzdłuż burty statkuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. pozwolenie krajowe nr 2014.0646.T.Wyraźne zatwierdzenie14 000 (36)28 stycznia 2024 r.
Norscrap West AS Han0ytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norwegia www.norscrap.noWzdłuż burty statku, pływająca pochylnia, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2017.0864.T.

Maksymalnie 8 000 LDT na pływającej pochylni Statki przekraczające 8 000 LDT muszą zostać częściowo rozebrane przed holowaniem na pochylnię

Wyraźne zatwierdzenie4 500 (37)1 marca 2024 r.
FINLANDIA
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Finlandia

Tel. +358 244511

Email try@turkurepairyard.com

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 250 m

Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 7,9 m

Ograniczenia te są zawarte w krajowym pozwoleniu środowiskowym.Wyraźne zatwierdzenie20 000 (38)1 października

2023 r.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - IRLANDIA PÓŁNOCNA
Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Tel. +44 (0)2890534189

Faks:+44 (0)2890458515

E-mail: Eoghan.

Rainey@harland-wolff.com

Suchy dok i na wodzie w miejscu postojuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 556 m

Szerokość: 93 m

Zanurzenie: 7,5 m

Nośność: 550 000

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia LN/20/11), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.Wyraźne zatwierdzenie12 000 (39)16 czerwca 2025 r.
(1) Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(2) Na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(3) Data, od której wygasa włączenie do europejskiego wykazu odpowiada dacie wygaśnięcia zezwolenia lub pozwolenia przyznanego zakładowi w państwie członkowskim.

(4) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 50 000 LDT rocznie.

(5) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 12 500 LDT rocznie.

(6) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 30 000 LDT rocznie.

(7) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 50 000 LDT rocznie.

(8) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 30 000 LDT rocznie.

(9) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 200 000 LDT rocznie.

(10) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 50 000 LDT rocznie.

(11) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 45 000 LDT rocznie.

(12) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 36 000 LDT rocznie.

(13) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 6 000 LDT rocznie.

(14) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.

(15) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 15 000 LDT rocznie.

(16) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 12 000 LDT rocznie.

(17) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 23 000 LDT rocznie.

(18) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 40 000 LDT rocznie.

(19) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.

(20) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 10 000 LDT rocznie.

(21) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(22) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 6 000 LDT rocznie.

(23) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 10 000 LDT rocznie.

(24) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 45 000 LDT rocznie.

(25) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(26) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 47 500 LDT rocznie.

(27) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(28) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(29) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 40 000 LDT rocznie.

(30) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 75 000 LDT rocznie.

(31) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 75 000 LDT rocznie.

(32) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(33) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(34) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 10 000 LDT rocznie.

(35) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 85 000 LDT rocznie.

(36) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 200 000 LDT rocznie.

(37) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 100 000 LDT rocznie.

(38) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 40 000 LDT rocznie.

(39) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 300 000 LDT rocznie.

CZĘŚĆ B

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwach trzecich

Nazwa zakładuMetoda recyklinguRodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowiOgraniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymiInformacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (1)Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LDT masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2)Data, od której wygasa włączenie do europejskiego wykazu (3)
TURCJA
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliaga

izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182107 - 08 - 09

E-mail: info@avsargemiltd.com

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

54 224 (4)2 grudnia 2025 r.
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182162

E-mail: pamirtaner@egecelik.

com

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

55 503 (5)12 lutego 2025 r.
LEYAL GEMÍ SOKÜM SANAYÍ ve TÍCARET

LTD.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 100 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

64 815 (6)9 grudnia 2023 r.
LEYAL-DEMTAS GEMÍ SOKÜM SANAYÍ ve TÍCARET A.§.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 63 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

57 275 (7)9 grudnia 2023 r.
OGE GEMÍ SOKÜM ÍTH. ÍHR.

TiC. SAN.A§.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182105

E-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 70 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

62 471 (8)12 lutego 2025 r.
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Sôkũm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182092

E-mail: info@sokship.com

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

66 167 (9)12 lutego 2025 r.
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Tel. + 44 (0)1314543380; + 44

(0)7834658588

E-mail: Phil@dalemarine.co.uk

Suchy dok i na wodzie w miejscu postojuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 165 m Szerokość: 20 m

Zanurzenie: 7,7 m

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia WML/L/1157331), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.Wyraźne zatwierdzenie5 019 (10)22 maja 2027 r.
Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Zjednoczone Królestwo Tel. +44 (0)1397773840

E-mail:

enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk

Suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 160 m

Szerokość: 160 m

Zanurzenie: 13,8 m

LDT: 26 448

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nry pozwoleń WML/L/1175043 Modification 01 i

WML/L/1175043 Modification 02), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Wyraźne zatwierdzenie38148 O22 maja 2027 r.
STANYZJEDNOCZONE AMERYKI
International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

Stany Zjednoczone

Tel. 956-831-2299

E-mail: chris.

green@internationalshipbreak ing.com

robert.

berry@internationalshipbreak ing.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 366 m

Szerokość: 48 m

Zanurzenie: 9 m

Warunki, na jakich zezwala się zakładowi na prowadzenie działalności, są określone w zezwoleniach, świadectwach i upoważnieniach wydanych przez Agencję Ochrony Środowiska, Teksańską Komisję ds. Jakości Środowiska Naturalnego (Texas Commission of Environmental Quality), teksański Generalny Urząd Gruntów (General Land Office) oraz straż przybrzeżną Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska ustawa o kontroli substancji toksycznych zakazuje przywozu do Stanów Zjednoczonych statków pływających pod banderą państw trzecich i zawierających stężenia PCB wyższe niż 50 ppm.

Zakład posiada dwie pochylnie do ostatecznego recyklingu statków (pochylnia wschodnia i zachodnia). Statki pływające pod banderą państw członkowskich UE poddaje się recyklingowi wyłącznie na pochylni wschodniej.

W prawie Stanów Zjednoczonych nie istnieje obecnie procedura związana z zatwierdzaniem planów recyklingu statków.120 000 (12)9 grudnia 2023 r."
(1) Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.
(2) Na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.
(3) Zakład recyklingu statków znajdujący się w państwie trzecim jest włączony do europejskiego wykazu na okres pięciu lat od daty wejścia w życie odpowiedniej decyzji wykonawczej Komisji, która przewiduje
włączenie tego zakładu do wykazu, chyba że określono inaczej.
(4) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.
(5) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.
(6) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 80 000 LDT rocznie.
(7) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 70 000 LDT rocznie.
(8) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 90 000 LDT rocznie.
(9) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.
(10) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 7 275 LDT rocznie.
(11) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 38 148 LDT rocznie.
(12) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 120 000 LDT rocznie.
1 Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2323 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 119).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.