Decyzja wykonawcza 2022/2261 wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.299.20

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2261
z dnia 11 listopada 2022 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7841)

(Jedynie teksty w języku angielskim, chorwackim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, maltańskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 2022 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7) Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii 2 .

(8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 21 września 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wyłącza się z finansowania unijnego kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich i zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Węgier, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczpospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Pozycja budżetu: 08020601

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETO

WY

UzasadnienieTypKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
HUPomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2018Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-57/21KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR4 217 241,320,004 217 241,32
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2018Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-57/21KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR116 826,700,00116 826,70
Ogółem

HU:

EUR4 334 068,020,004 334 068,02
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR4 334 068,020,004 334 068,02
Pozycja budżetu: 08030102
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieTypKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATRozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019RB 2019, M11: Zniesienie zawieszeń dokonanych na podstawie decyzji Komisji C(2020)3210KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR0,00- 1 750 000,001 750 000,00
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020RB 2020, M11: Zniesienie zawieszeń dokonanych na podstawie decyzji Komisji C(2020)5522, C(2021)3454, C(2021)5955KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR0,00- 9 453 433,029 453 433,02
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021RB 2021, M11: Zniesienie zawieszeń dokonanych na podstawie decyzji Komisji C(2021)5955, C(2022)3067KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR0,00- 2 003 803,002 003 803,00
Ogółem

AT:

EUR0,00-

13 207 236,0

,02

13 207 236,02
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR0,00- 13 207 236,0213 207 236,02

Pozycja budżetu: 6200

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieTypKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATWino - inwestycje2019Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli - prawidłowość oszacowań. RB 2019STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

3,00%EUR- 149 903,150,00- 149 903,15
Wino - inwestycje2020Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli - prawidłowość oszacowań. RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTOWANA3,00%EUR- 106 053,660,00- 106 053,66
Wino - inwestycje2021Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli - prawidłowość oszacowań. RB 2021STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

3,00%EUR- 121 348,490,00- 121 348,49
Ogółem

AT:

EUR- 377 305,300,00- 377 305,30
DECertyfikacja20111.1 Terminowe monitorowanie procedur odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 184,590,00- 184,59
Certyfikacja20121.1 Terminowe monitorowanie procedur odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 434,050,00- 434,05
Certyfikacja20131.1 Terminowe monitorowanie procedur odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5,170,00- 5,17
Certyfikacja20141.1 Terminowe monitorowanie procedur odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 17 119,220,00- 17 119,22
Certyfikacja20161.1 Terminowe monitorowanie procedur odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 44,070,00- 44,07
Certyfikacja20171.1 Terminowe monitorowanie procedur odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 21,760,00- 21,76
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20161.1 Terminowe działania następcze w związku z procedurami odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 28,240,00- 28,24
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20181.1 Terminowe działania następcze w związku z procedurami odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 081,590,00- 2 081,59
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20201.3. Najbardziej prawdopodobne ryzyko finansowe w przypadku środków EFRG nieobjętych ZSZiKSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 632 077,320,00- 632 077,32
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20201.5 Inne błędy stwierdzone przez jednostkę certyfikującąKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 21 699,360,00- 21 699,36
Ogółem

DE:

EUR- 673 695,370,00- 673 695,37
ESZasada wzajemnej zgodności20182 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 205,43- 6,16- 199,27
Zasada wzajemnej zgodności20192 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 597 650,87- 13,17- 597 637,70
Zasada wzajemnej zgodności20202 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

2,00%EUR- 597 001,68- 2,17- 596 999,51
Zasada wzajemnej zgodności20212 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 538 096,010,00- 538 096,01
Akredytacja agencji płatniczej2019Kryteria akredytacji, RB 2019 - działanie I.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 217 554,150,00- 217 554,15
Akredytacja agencji płatniczej2019Kryteria akredytacji, RB 2019 - środek IIKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 23 165,760,00- 23 165,76
Akredytacja agencji płatniczej2019Kryteria akredytacji, RB 2019 - poddziałanie I.4.2KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 842,150,00- 8 842,15
POSEI (2014+)2019Kryteria akredytacji, RB 2019 - poddziałanie III.4.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 136 291,720,00- 136 291,72
POSEI (2014+)2019Kryteria akredytacji, RB 2019 - poddziałanie III.6.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 167 607,590,00- 167 607,59
Akredytacja agencji płatniczej2020Kryteria akredytacji, RB 2020 - działanie I.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 197 895,870,00- 197 895,87
Akredytacja agencji płatniczej2020Kryteria akredytacji, RB 2020 - środek IIKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 12 156,180,00- 12 156,18
Akredytacja agencji płatniczej2020Kryteria akredytacji, RB 2020 - środek III.11KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 315,160,00- 315,16
Akredytacja agencji płatniczej2020Kryteria akredytacji, RB 2020 - poddziałanie I.4.2KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 22 207,800,00- 22 207,80
Owoce i warzywa - Programy operacyjne (PO), w tym operacje wycofania2018Środki rynkowe - programy operacyjne w sektorze owoców i warzyw: prawidłowość oszacowań - PO 2017-2018-2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 114 200,880,00- 114 200,88
Owoce i warzywa - Programy operacyjne (PO), w tym operacje wycofania2019Środki rynkowe - programy operacyjne w sektorze owoców i warzyw: prawidłowość oszacowań - PO 2017-2018-2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 132 550,840,00- 132 550,84
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Środki rynkowe - programy operacyjne w sektorze owoców i warzyw: prawidłowość oszacowań - PO 2017-2018-2019STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 78 404,880,00- 78 404,88
Unijny program dla szkół2018Program dla szkół: brak ogłoszenia o zamówieniu w Katalonii i innych regionach niespełniających wymogów - RB 2018, rok szkolny 2017-2018, 2018-2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA25,00%EUR- 2 274 909,020,00- 2 274 909,02
Unijny program dla szkół2019Program dla szkół: brak ogłoszenia o zamówieniu w Katalonii i innych regionach niespełniających wymogów - RB 2019 i RB 2020, rok szkolny 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

25,00%EUR- 3 003 576,650,00- 3 003 576,65
Unijny program dla szkół2020Program dla szkół: brak ogłoszenia o zamówieniu w Katalonii i innych regionach niespełniających wymogów - RB 2019 i RB 2020, rok szkolny 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020STAWKA ZRYCZAŁTOWANA25,00%EUR- 1 489 069,030,00- 1 489 069,03
Unijny program dla szkół2021Program dla szkół: brak ogłoszenia o zamówieniu w Katalonii i innych regionach niespełniających wymogów - RB 2021, rok szkolny 2018-2019STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

25,00%EUR- 1 644,740,00- 1 644,74
Zasada wzajemnej zgodności2018Zasada wzajemnej zgodności - wymóg podstawowy w zakresie zarządzania 7 - rok składania wniosków 2017KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 27 145,110,00- 27 145,11
Zasada wzajemnej zgodności2019Zasada wzajemnej zgodności - wymóg podstawowy w zakresie zarządzania 7 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 19 754,480,00- 19 754,48
Ogółem

ES:

EUR- 9 660 246,00- 21,50- 9 660 224,50
FIDobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Niedociągnięcia w sektorze bydła - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 269 020,250,00- 269 020,25
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Niedociągnięcia w sektorze bydła - rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 250 103,200,00- 250 103,20
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Niedociągnięcia w sektorze bydła - rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 190 240,190,00- 190 240,19
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Niedociągnięcia w sektorze owiec/kóz - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 21 297,540,00- 21 297,54
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Niedociągnięcia w sektorze owiec/kóz - rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 38 967,060,00- 38 967,06
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Niedociągnięcia w sektorze owiec/kóz - rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 22 832,920,00- 22 832,92
Ogółem FI:EUR- 792 461,160,00- 792 461,16
FRPomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2019Klauzula dotycząca przypadków obchodzenia prawaKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 11 634,440,00- 11 634,44
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2020Klauzula dotycząca przypadków obchodzenia prawaKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 20 025,170,00- 20 025,17
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2021Klauzula dotycząca przypadków obchodzenia prawaKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 24 569,630,00- 24 569,63
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Badanie zgodności 2020-FR05-2S-GC-009 - błędna klasyfikacja danychKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 45 016,720,00- 45 016,72
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2019Niedociągnięcia w graficznym rejestrze działek 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 801 609,820,00- 8 801 609,82
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2020Niedociągnięcia w graficznym rejestrze działek 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 791 113,640,00- 8 791 113,64
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją2021Niedociągnięcia w graficznym rejestrze działek 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 554 784,160,00- 8 554 784,16
System płatności podstawowej2019PE-BPS-2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 207 850,320,00- 2 207 850,32
System płatności podstawowej2020PE-BPS-2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 462,270,00- 462,27
System płatności podstawowej2021PE-BPS-2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 88,030,00- 88,03
System płatności podstawowej2020PE-BPS-2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 913 392,280,00- 1 913 392,28
System płatności podstawowej2021PE-BPS-2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 362,210,00- 362,21
System płatności podstawowej2021PE-BPS-2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 213 153,940,00- 2 213 153,94
Płatność z tytułu zazieleniania2019Uprawnienie do płatności - zazielenianie - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 540 698,290,00- 1 540 698,29
Płatność z tytułu zazieleniania2020Uprawnienie do płatności - zazielenianie - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 357,390,00- 1 357,39
Płatność z tytułu zazieleniania2021Uprawnienie do płatności - zazielenianie - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 188,140,00- 188,14
Płatność z tytułu zazieleniania2020Uprawnienie do płatności - zazielenianie - 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 344 907,010,00- 1 344 907,01
Płatność z tytułu zazieleniania2021Uprawnienie do płatności - zazielenianie - 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 462,750,00- 462,75
Płatność z tytułu zazieleniania2021Uprawnienie do płatności - zazielenianie - 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 560 264,440,00- 1 560 264,44
Płatność redystrybucyjna2019Uprawnienie do płatności - płatność redystrybucyjna - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 15 166,970,00- 15 166,97
Płatność redystrybucyjna2020Uprawnienie do płatności - płatność redystrybucyjna - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2,460,00- 2,46
Płatność redystrybucyjna2021Uprawnienie do płatności - płatność redystrybucyjna - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1,090,00- 1,09
Płatność redystrybucyjna2020Uprawnienie do płatności - płatność redystrybucyjna - 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 35 227,160,00- 35 227,16
Płatność redystrybucyjna2021Uprawnienie do płatności - płatność redystrybucyjna - 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 4,890,00- 4,89
Płatność redystrybucyjna2021Uprawnienie do płatności - płatność redystrybucyjna - 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 56 890,940,00- 56 890,94
System dla młodych rolników2019Uprawnienie do płatności - młodzi rolnicy - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 443 491,770,00- 2 443 491,77
System dla młodych rolników2020Uprawnienie do płatności - młodzi rolnicy - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 3 087,720,00- 3 087,72
System dla młodych rolników2021Uprawnienie do płatności - młodzi rolnicy - 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 231,280,00- 1 231,28
System dla młodych rolników2020Uprawnienie do płatności - młodzi rolnicy - 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 716 570,050,00- 2 716 570,05
System dla młodych rolników2021Uprawnienie do płatności - młodzi rolnicy - 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 3 578,430,00- 3 578,43
System dla młodych rolników2021Uprawnienie do płatności - młodzi rolnicy - 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 943 160,940,00- 943 160,94
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Badanie ponownej weryfikacji 2020-FR05-2H-VD-13 - niewystarczające badanie wydatkówKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 41 084,140,00- 41 084,14
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Badania ponownej weryfikacji 2020-FR05-2H-VD-008, 2020-FR05-2H-VD-011, 2020-FR05-2H-VD-013 - znane błędyKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 6 997,000,00- 6 997,00
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M05 i M06 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 451 780,160,00- 2 451 780,16
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M05 i M06 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 672,230,00- 1 672,23
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M05 i M06 - rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 940 613,460,00- 1 940 613,46
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M05 i M06 - rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 954 860,350,00- 1 954 860,35
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M12 - rok składania wniosków 2018 - 5 %STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 668 528,050,00- 668 528,05
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M12 - rok składania wniosków 2018 - 5 %STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 91,770,00- 91,77
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M12 - rok składania wniosków 2019 - 5 %STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 664 810,150,00- 664 810,15
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M12 - rok składania wniosków 2020 - 5 %STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 657 104,060,00- 657 104,06
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M31 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 15 953 974,220,00- 15 953 974,22
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M31 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 9 591,900,00- 9 591,90
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M31 - rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 15 318 514,350,00- 15 318 514,35
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M31 - rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 12 580 925,930,00- 12 580 925,93
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M32 i M11 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 281 811,080,00- 2 281 811,08
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M32 i M11 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR233,340,00233,34
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M32 i M11 - rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 525 388,410,00- 2 525 388,41
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - M32 i M11 - rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 815 158,690,00- 2 815 158,69
Ogółem

FR:

EUR- 103 123 026,960,00- 103 123 026,96
GRWino - Promocja w państwach trzecich2017Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 1 - przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, obejmujących wszystkie wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatnośćSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 109 773,130,00- 109 773,13
Wino - Promocja w państwach trzecich2018Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 1 - przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, obejmujących wszystkie wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatnośćSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 127 162,540,00- 127 162,54
Wino - Promocja w państwach trzecich2019Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 1 - przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, obejmujących wszystkie wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatnośćSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 62 379,440,00- 62 379,44
Wino - Promocja w państwach trzecich2020Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli 1 - przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, obejmujących wszystkie wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatnośćSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 4 053,660,00- 4 053,66
Ogółem GR:EUR- 303 368,770,00- 303 368,77
HRRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Niedociągnięcia w procedurach dotyczących długu - niezgodność z art. 54 ust. 1 EFRGKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 158 878,680,00- 158 878,68
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Błędy w rozliczeniach EFRGKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 61 790,760,00- 61 790,76
Ogółem HR:EUR- 220 669,440,00- 220 669,44
ITZasada wzajemnej zgodności20182017 aSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 5 924 072,19- 144 799,97- 5 779 272,22
Zasada wzajemnej zgodności20192017 aSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 148 094,890,00- 148 094,89
Zasada wzajemnej zgodności20202017 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 28 324,910,00- 28 324,91
Zasada wzajemnej zgodności20202017 a różnicaSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 115,130,00- 115,13
Zasada wzajemnej zgodności20182017 bSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

2,00%EUR- 433 719,02- 8 674,38- 425 044,64
Zasada wzajemnej zgodności20192017 bSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 5 172,490,00- 5 172,49
Zasada wzajemnej zgodności20202017 bSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 985,640,00- 985,64
Zasada wzajemnej zgodności20172018 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 4 163,570,00- 4 163,57
Zasada wzajemnej zgodności20192018 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 5 891 329,900,00- 5 891 329,90
Zasada wzajemnej zgodności20202018 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 168 206,750,00- 168 206,75
Zasada wzajemnej zgodności20172018 bSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 2 052,820,00- 2 052,82
Zasada wzajemnej zgodności20192018 bSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 519 370,050,00- 519 370,05
Zasada wzajemnej zgodności20202018 bSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

2,00%EUR- 7 791,110,00- 7 791,11
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Korekta dotycząca organizacji producentów Guidizzolo - PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 102 021,990,00- 102 021,99
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Korekta dotycząca organizacji producentów Guidizzolo - PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 858 632,500,00- 858 632,50
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Korekta dotycząca organizacji producentów Guidizzolo - PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 792 212,940,00- 792 212,94
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Korekta dotycząca grupy producentów Guidizzolo w PO2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA100,00%EUR- 948 550,120,00- 948 550,12
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Ustalenie 1.1.1. Prawidłowość oszacowań, spójność i jakość technicznaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA3,00%EUR- 366 636,83- 78 616,25- 288 020,58
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Ustalenie 1.1.1. Prawidłowość oszacowań, spójność i jakość technicznaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA3,00%EUR- 321 494,86- 81 312,57- 240 182,29
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Ustalenie 1.1.1. Prawidłowość oszacowań, spójność i jakość technicznaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA3,00%EUR- 289 102,74- 64 759,14- 224 343,60
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Ustalenie 1.1.2 Drzewa wieloletnieSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

3,00%EUR- 97 020,98- 97 020,980,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Ustalenie 1.1.2 Drzewa wieloletnieSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

3,00%EUR- 20 465,66- 20 465,660,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Ustalenie 1.1.2 Drzewa wieloletnieSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA3,00%EUR- 1 877,86- 1 877,860,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Stawka zryczałtowana IT01 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 627 228,760,00- 627 228,76
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Stawka zryczałtowana IT01 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 1 310 289,690,00- 1 310 289,69
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Stawka zryczałtowana IT01 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 905 048,010,00- 905 048,01
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Stawka zryczałtowana IT05 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 94 950,320,00- 94 950,32
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Stawka zryczałtowana IT05 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 108 044,270,00- 108 044,27
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Stawka zryczałtowana IT05 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 115 114,440,00- 115 114,44
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Stawka zryczałtowana IT07 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 4 959,630,00- 4 959,63
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Stawka zryczałtowana IT07 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 11 367,250,00- 11 367,25
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Stawka zryczałtowana IT07 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 1 802,990,00- 1 802,99
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Stawka zryczałtowana IT08 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 83 857,830,00- 83 857,83
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Stawka zryczałtowana IT08 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 373 561,040,00- 373 561,04
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Stawka zryczałtowana IT08 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2016, PO2017, PO2018STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 8 477,020,00- 8 477,02
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Stawka zryczałtowana IT23 - niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanych w PO2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 69 598,790,00- 69 598,79
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Stawka zryczałtowana PO2019

IT01

STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 763 752,540,00- 763 752,54
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Stawka zryczałtowana PO2019

IT05

STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 97 291,290,00- 97 291,29
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Stawka zryczałtowana PO2019 IT07STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 2 124,760,00- 2 124,76
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Stawka zryczałtowana PO2019 IT23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 54 978,240,00- 54 978,24
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Jednorazowa korekta IT01 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 988 335,490,00- 2 988 335,49
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Jednorazowa korekta IT01 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5 606 739,830,00- 5 606 739,83
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Jednorazowa korekta IT01 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 431 979,700,00- 2 431 979,70
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Jednorazowa korekta IT05 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 236 671,310,00- 236 671,31
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Jednorazowa korekta IT05 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 279 500,090,00- 279 500,09
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Jednorazowa korekta IT05 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 244 878,000,00- 244 878,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Jednorazowa korekta IT07 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 176 311,660,00- 176 311,66
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Jednorazowa korekta IT07 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 382 293,130,00- 382 293,13
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Jednorazowa korekta IT07 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 26 445,700,00- 26 445,70
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Jednorazowa korekta IT08 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 028 459,590,00- 1 028 459,59
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Jednorazowa korekta IT08 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 4 508 381,690,00- 4 508 381,69
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Jednorazowa korekta IT08 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 401 204,690,00- 1 401 204,69
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Jednorazowa korekta IT23 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 291 622,690,00- 291 622,69
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018Jednorazowa korekta IT23 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 331 886,160,00- 1 331 886,16
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2019Jednorazowa korekta IT23 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2016, PO2017, PO2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 857 594,720,00- 857 594,72
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2020Jednorazowa korekta IT01, IT05, IT07, IT23 - oszczędności i wydatki niekwalifikowalne w PO2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 606 702,750,00- 2 606 702,75
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017OPLO (IT23) - prawidłowość oszacowań w PO2016 i PO2017 oraz niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanychSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 245 076,250,00- 245 076,25
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018OPLO (IT23) - prawidłowość oszacowań w PO2016 i PO2017 oraz niedociągnięcia dotyczące stawek zryczałtowanychSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 736 442,110,00- 736 442,11
Ogółem IT:EUR- 46 944 387,38- 497 526,81- 46 446 860,57
MTRozliczanie rachunków -

Rozliczanie finansowe

2020EFRG - korekta z tytułu zarządzania długiemKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 800 260,080,00- 800 260,08
Rozliczanie rachunków -

Rozliczanie finansowe

2020PIR - środki EFRG nieobjęte ZSZiK - pszczelarstwoSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 2 368,340,00- 2 368,34
Ogółem MT:EUR- 802 628,420,00- 802 628,42
PLNieprawidłowości2019EFRG - należności niesłusznie uznane za nieściągalneKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 181 155,350,00- 181 155,35
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019Środki EFRG nieobjęte ZSZiK: znany błąd dotyczący grup producentówSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 734 141,100,00- 734 141,10
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019Przewidywany wskaźnik niezgodności dotyczący środków EFRG nieobjętych ZSZiK (1 007 642,28 EUR)SZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 1 007 642,280,00- 1 007 642,28
Ogółem PL:EUR- 1 922 938,730,00- 1 922 938,73
ROZasada wzajemnej zgodności2018Rok składania wniosków 2017STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 6 398 025,50- 211 200,32- 6 186 825,18
Zasada wzajemnej zgodności2019Rok składania wniosków 2017STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 21 126,240,00- 21 126,24
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2017STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 5 841,280,00- 5 841,28
Zasada wzajemnej zgodności2019Rok składania wniosków 2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 6 671 901,02- 258 626,83- 6 413 274,19
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2018STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 27 411,070,00- 27 411,07
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2019STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 6 989 037,910,00- 6 989 037,91
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2018Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2017 -M20STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 4 691 433,300,00- 4 691 433,30
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2017 -M20STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 11 402,260,00- 11 402,26
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2017 - M20STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 3 004,070,00- 3 004,07
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2017 - M20STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 1 531,010,00- 1 531,01
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2018 -M20STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 5 045 654,960,00- 5 045 654,96
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2018 -M20STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 7 772,480,00- 7 772,48
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2018 -M20STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 2 091,980,00- 2 091,98
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2019 -M20STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 5 935 724,230,00- 5 935 724,23
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % - 2019 -M20STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 1 958,130,00- 1 958,13
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2018Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % dla beneficjentów niewybranych do kontroli na miejscu - 2017 - M22STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 7 991 708,940,00- 7 991 708,94
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % dla beneficjentów niewybranych do kontroli na miejscu - 2017 - M22STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 4 597,350,00- 4 597,35
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 10 % dla beneficjentów niewybranych do kontroli na miejscu - 2017 - M22STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 4 534,410,00- 4 534,41
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2018Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2017 - M21-M23STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 610 633,720,00- 610 633,72
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2017 - M21-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 2 920,670,00- 2 920,67
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2017 - M21-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 3 480,610,00- 3 480,61
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2017 - M21-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 290,010,00- 290,01
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2018 - M21-M22-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 4 968 149,120,00- 4 968 149,12
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2018 - M21-M22-M23STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 7 982,950,00- 7 982,95
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2018 - M21-M22-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 1 618,940,00- 1 618,94
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2019 - M21-M22-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 5 284 248,630,00- 5 284 248,63
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2021Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % - 2019 - M21-M22-M23STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 5 224,060,00- 5 224,06
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2018Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % dla beneficjentów wybranych do kontroli na miejscu - 2017 - M22STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 210 308,130,00- 210 308,13
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2019Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % dla beneficjentów wybranych do kontroli na miejscu - 2017 - M22STAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%EUR- 120,990,00- 120,99
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2020Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - 5 % dla beneficjentów wybranych do kontroli na miejscu - 2017 - M22STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 119,330,00- 119,33
Ogółem RO:EUR- 54 909 853,30- 469 827,15- 54 440 026,15
SEUprawnienia do płatności2020System płatności podstawowej - Rok składania wniosków

2019

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 356 362,630,00- 356 362,63
Uprawnienia do płatności2021System płatności podstawowej - Rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 341 357,820,00- 341 357,82
Płatność z tytułu zazieleniania2020Zazielenianie - Rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 196 436,190,00- 196 436,19
Płatność z tytułu zazieleniania2021Zazielenianie - Rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 185 612,410,00- 185 612,41
System dla młodych rolników2020System dla młodych rolników - Rok składania wniosków 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 14 892,230,00- 14 892,23
System dla młodych rolników2021System dla młodych rolników - Rok składania wniosków 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 19 152,390,00- 19 152,39
Ogółem

SE:

EUR- 1 113 813,670,00- 1 113 813,67
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 220 844 394,50- 967 375,46- 219 877 019,04

Pozycja budżetu: 6201

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieTypKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATRozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2015Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UESTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 2 699 976,10- 61 752,66- 2 638 223,44
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2016Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UESTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 2 801 225,500,00- 2 801 225,50
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2017Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UESTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 2 874 494,60- 2 578,15- 2 871 916,45
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2018Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UESTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 3 016 957,700,00- 3 016 957,70
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UESTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 3 048 935,500,00- 3 048 935,50
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UESTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 1 107 947,600,00- 1 107 947,60
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Brak kluczowego mechanizmu kontroli: Odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że wnioski spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w prawodawstwie UE w roku składania wniosków 2021STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 942 966,000,00- 942 966,00
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019M10: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 9 136,400,00- 9 136,40
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020M10: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 13 455,100,00- 13 455,10
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021M10: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2021STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 6 523,070,00- 6 523,07
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019M11: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 3 007,970,00- 3 007,97
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020M11: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 6 084,630,00- 6 084,63
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021M11: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2021STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 1 636,850,00- 1 636,85
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019M14: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 15 417,600,00- 15 417,60
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020M14: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 13 109,030,00- 13 109,03
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021M14: Wstępne powiadomienie o kontroli na miejscu przekroczyło 48 godzin (w przypadku zwierząt) i 14 dni (w przypadku obszarów) - RB 2021STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 11 090,520,00- 11 090,52
Ogółem AT:EU

R

- 16 571 964,17- 64 330,81- 16 507 633,36
DERozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20201.1 Terminowe działania następcze w związku z procedurami odzyskiwania należnościKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 3 231,040,00- 3 231,04
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20201.2 Uzgodnienie załącznika II

i załącznika III z księgą dłużników

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 3 674,190,00- 3 674,19
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe20201.5 Inne błędy stwierdzone przez jednostkę certyfikującąKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5 169,860,00- 5 169,86
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Błąd w EFRROW - RB 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 34 238,120,00- 34 238,12
Ogółem

DE:

EU

R

- 46 313,210,00- 46 313,21
ESZasada wzajemnej zgodności20192 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

2,00%EUR- 47 602,060,00- 47 602,06
Zasada wzajemnej zgodności20202 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 69 185,750,00- 69 185,75
Zasada wzajemnej zgodności20212 % rolników posiadających zwierzętaSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

2,00%EUR- 9 973,380,00- 9 973,38
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Brak kluczowego mechanizmu kontroli: "Wystarczająca ilość kontroli na miejscu"KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 731,000,00- 731,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2017Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 21 002,660,00- 21 002,66
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2018Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 2 986,710,00- 2 986,71
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2018Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 386 100,000,00- 386 100,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2019Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 33 602,980,00- 33 602,98
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2019Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 90 360,000,00- 90 360,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2020Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 5 191,730,00- 5 191,73
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2020Niedociągnięcie w jednym kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 68 040,000,00- 68 040,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2017Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 10 320,650,00- 10 320,65
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2018Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 150 852,470,00- 150 852,47
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2019Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 460 742,160,00- 460 742,16
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2020Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 72 809,650,00- 72 809,65
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2019Wydatki niekwalifikowalne (oferty niesamodzielne) - jednorazowe (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5 212,270,00- 5 212,27
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 105 146,580,00- 105 146,58
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2018Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 33 365,020,00- 33 365,02
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2018Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 50 220,360,00- 50 220,36
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2018Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 833,090,00- 833,09
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 89 030,630,00- 89 030,63
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2019Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 1 656,250,00- 1 656,25
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2019Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 30 602,600,00- 30 602,60
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2019Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 66 099,400,00- 66 099,40
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2019Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 4 640,540,00- 4 640,54
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 54 942,520,00- 54 942,52
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2020Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 353,610,00- 353,61
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2020Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 42 894,100,00- 42 894,10
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2020Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 54 192,370,00- 54 192,37
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2020Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów (kluczowy mechanizm kontroli) - stawka zryczałtowana 5 % (środki EFRROW nieobjęte ZSZiK)STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 5 202,860,00- 5 202,86
Zasada wzajemnej zgodności2018Zasada wzajemnej zgodności - wymóg podstawowy w zakresie zarządzania 7 - rok składania wniosków 2017KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 386,420,00- 386,42
Zasada wzajemnej zgodności2019Zasada wzajemnej zgodności - wymóg podstawowy w zakresie zarządzania 7 - rok składania wniosków 2017KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 325,600,00- 325,60
Zasada wzajemnej zgodności2019Zasada wzajemnej zgodności - wymóg podstawowy w zakresie zarządzania 7 - rok składania wniosków 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 371,460,00- 371,46
Ogółem ES:EU

R

- 1 974 976,880,00- 1 974 976,88
FRRozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Brak ścieżki audytu w odniesieniu do środków EFRROW objętych ZSZiK 2021STAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 230 916,89- 2 476,29- 228 440,60
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Niedociągnięcia w graficznym rejestrze działek 2018KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 549 994,210,00- 1 549 994,21
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Niedociągnięcia w graficznym rejestrze działek 2019KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 657 114,580,00- 1 657 114,58
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Niedociągnięcia w graficznym rejestrze działek 2020KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 595 157,040,00- 1 595 157,04
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2019Wydatki niekwalifikowalne w odniesieniu do określonej subpopulacjiKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 3 024,000,00- 3 024,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2020Wydatki niekwalifikowalne w odniesieniu do określonej subpopulacjiKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 46 688,000,00- 46 688,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2021Wydatki niekwalifikowalne w odniesieniu do określonej subpopulacjiKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 91 457,880,00- 91 457,88
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Środki objęte wsparciem ryczałtowym2022Wydatki niekwalifikowalne w odniesieniu do określonej subpopulacjiKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 37 400,000,00- 37 400,00
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Błędy dotyczące populacji EFRROW nieobjętej ZSZiKKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 052,250,00- 8 052,25
Ogółem

FR:

EU

R

- 5 219 804,85- 2 476,29- 5 217 328,56
GRRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Działanie 4.2.1 = poprzednio M123A RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 74 197,890,00- 74 197,89
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Działanie 4.2.1 = poprzednio M123A RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 98 454,910,00- 98 454,91
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Działanie 4.2.1 = poprzednio M123A

RB 2020

STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 25 899,190,00- 25 899,19
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Działanie 4.3.1 = poprzednio M321 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 27 476,450,00- 27 476,45
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Działanie 4.3.1 = poprzednio M321 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 50 273,480,00- 50 273,48
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Działanie 4.3.1 = dawne M321 RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 25 506,430,00- 25 506,43
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Działanie 4.3.1 (dawne M125A1) + działanie 4.3.2 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 892 319,340,00- 892 319,34
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Działanie 4.3.1 (dawne M125A1) + działanie 4.3.2 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 1 524 954,770,00- 1 524 954,77
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Działanie 4.3.1 (dawne M125A1) + działanie 4.3.2 RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 2 239 768,280,00- 2 239 768,28
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Działanie 4.3.4 = dawne M321 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 79 844,810,00- 79 844,81
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Działanie 4.3.4 = dawne M321 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 35 947,890,00- 35 947,89
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Działanie 4.3.4 = dawne M321 RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 17 400,110,00- 17 400,11
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Zaliczki i powiązane płatności pośrednie - Część 1 10 %STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 156 791,890,00- 156 791,89
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Zaliczki i powiązane płatności pośrednie - Część 1 5 %STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 6 314,160,00- 6 314,16
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Zaliczki i powiązane płatności pośrednie - Część 2 5 %STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 44 098,560,00- 44 098,56
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Poddziałanie 7.2 = dawne M322 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 137 758,840,00- 137 758,84
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2019Poddziałanie 7.2 = dawne M322 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 109 294,440,00- 109 294,44
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2020Poddziałanie 7.2 = dawne M322 RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 37 340,490,00- 37 340,49
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Poddziałanie 7.4 = dawne M321 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 26 886,320,00- 26 886,32
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2019Poddziałanie 7.4 = dawne M321 RB 2018 2019STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 1 974,630,00- 1 974,63
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2020Poddziałanie 7.4 = dawne M321 RB 2020STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 5 308,660,00- 5 308,66
Ogółem

GR:

EU

R

- 5 617 811,540,00- 5 617 811,54
HRRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Niedociągnięcia w procedurach zarządzania długiem (art. 54 ust. 1) efrRowKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 601 247,410,00- 601 247,41
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Błędy w rozliczeniach EFRROWKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 111,920,00- 111,92
Ogółem

HR:

EU

R

- 601 359,330,00- 601 359,33
IERozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2021Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli - M4.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 35 627,660,00- 35 627,66
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli - M4.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 40 265,960,00- 40 265,96
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli - M4.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 76 881,160,00- 76 881,16
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli - M4.1KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 77 309,920,00- 77 309,92
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2018Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli - M1.1STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 232 879,320,00- 232 879,32
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2019Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli - M1.1STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 692 670,770,00- 692 670,77
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2020Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli - M1.1STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 398 436,580,00- 398 436,58
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Wiedza i innowacje2021Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli - M1.1STAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 1 796,960,00- 1 796,96
Ogółem IE:EU

R

- 1 555 868,330,00- 1 555 868,33
ITZasada wzajemnej zgodności20182017 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 772 465,62- 3 466,36- 768 999,26
Zasada wzajemnej zgodności20192017 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 658 890,61- 2 560,98- 656 329,63
Zasada wzajemnej zgodności20202017 aSTAWKA

ZRYCZAŁTOWANA

10,00%EUR- 79 116,590,00- 79 116,59
Zasada wzajemnej zgodności20182017 bSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

2,00%EUR- 61 618,86- 141,56- 61 477,30
Zasada wzajemnej zgodności20192017 bSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

2,00%EUR- 57 313,68- 217,98- 57 095,70
Zasada wzajemnej zgodności20202017 bSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 8 766,790,00- 8 766,79
Zasada wzajemnej zgodności20192018 aSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 924 028,72- 1 725,15- 922 303,57
Zasada wzajemnej zgodności20202018 aSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 182 674,140,00- 182 674,14
Zasada wzajemnej zgodności20192018 bSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR- 106 448,50- 289,47- 106 159,03
Zasada wzajemnej zgodności20202018 bSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

2,00%EUR- 28 391,220,00- 28 391,22
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M08 - rok składania wniosków 2018 - ARCEA IT26KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 390,350,00- 390,35
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M08 - rok składania wniosków 2020 - ARCEA IT26KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 113,820,00- 113,82
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M08 - rok składania wniosków 2020 - ARGEA IT27KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 205,300,00- 205,30
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 25 116,940,00- 25 116,94
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - AGREA IT08KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 825,140,00- 8 825,14
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - APPAG IT25KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 927,260,00- 1 927,26
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - ARCEA

IT26

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5 106,160,00- 5 106,16
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - ARGEA

IT27

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 4 471,710,00- 4 471,71
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 300,230,00- 8 300,23
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2018 - OPLO IT23KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 6 263,89- 0,65- 6 263,24
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 833,270,00- 1 833,27
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 256,830,00- 256,83
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - AGREA IT08KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 303,460,00- 303,46
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 7,110,00- 7,11
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - APPAG

IT25

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 193,640,00- 193,64
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - APPAG

IT25

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,590,00- 0,59
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 276,490,00- 276,49
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 216,830,00- 216,83
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8,760,00- 8,76
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - OPLO IT23KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 192,520,00- 192,52
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2019 - OPLO IT23KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,020,00- 0,02
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M10 - rok składania wniosków 2020 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 16,020,00- 16,02
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 18 627,54- 14,54- 18 613,00
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 752,060,00- 1 752,06
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - APPAG

IT25

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 9 089,74- 0,43- 9 089,31
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - ARCEA

IT26

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 476,490,00- 2 476,49
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - ARGEA

IT27

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 984,790,00- 984,79
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 3 524,910,00- 3 524,91
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - ARTEA

IT07

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 567,09- 0,22- 1 566,87
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2018 - OPLO IT23KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 139,89- 0,75- 1 139,14
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 894,220,00- 894,22
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 28,960,00- 28,96
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2019 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 329,710,00- 329,71
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M11 - rok składania wniosków 2019 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 7,690,00- 7,69
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M12 - rok składania wniosków 2018 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1,130,00- 1,13
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M12 - rok składania wniosków 2018 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 109,770,00- 1 109,77
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M12 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2 635,690,00- 2 635,69
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M12 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 178,690,00- 178,69
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M12 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8,970,00- 8,97
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M12 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,040,00- 0,04
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 36 137,66- 11,68- 36 125,98
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 52,41- 0,01- 52,40
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - APPAG

IT25

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 940,28- 0,07- 1 940,21
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - ARCEA

IT26

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 4 436,080,00- 4 436,08
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - ARGEA

IT27

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5 954,330,00- 5 954,33
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 766,930,00- 766,93
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - ARTEA

IT07

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 27,960,00- 27,96
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2018 - OPLO IT23KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 163,67- 0,02- 163,65
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 898,850,00- 898,85
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 10,440,00- 10,44
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 18,010,00- 18,01
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - AGREA

IT08

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,100,00- 0,10
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - APPAG

IT25

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 138,890,00- 138,89
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - APPAG

IT25

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR0,290,000,29
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 83,960,00- 83,96
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 47,450,00- 47,45
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA

IT10

KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 2,550,00- 2,55
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M13 - rok składania wniosków 2020 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 145,070,00- 145,07
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2018 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 4 012,910,00- 4 012,91
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2018 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,060,00- 0,06
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2018 - ARTEA IT07KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 4,810,00- 4,81
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2019Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2018 - AVEPA IT05KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 21,500,00- 21,50
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 504,720,00- 1 504,72
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2019 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 71,050,00- 71,05
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2020Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,080,00- 0,08
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2019 - ARPEA IT10KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 0,050,00- 0,05
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2021Maks. pow. kwalifikująca się do objęcia pomocą - zmiana w systemie identyfikacji działek rolnych - M8 - rok składania wniosków 2020 - AGEA IT01KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 133,400,00- 133,40
Ogółem IT:EU

R

- 3 044 671,38- 8 429,87- 3 036 241,51
MTRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020EFRROW - korekty z tytułu zarządzania długiemKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 845 129,820,00- 845 129,82
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Przewidywany wskaźnik niezgodności - Środki EFRROW nieobjęte ZSZiKSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 3 954,050,00- 3 954,05
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2020Przejściowy Instrument Rozwoju Obszarów Wiejskich (TRDI) - korekta z tytułu zarządzania długiemKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 5 823,970,00- 5 823,97
Ogółem

MT:

EU

R

- 854 907,840,00- 854 907,84
PLRozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019EFRROW- należności niesłusznie uznane za nieściągalneKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 68 241,080,00- 68 241,08
Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe2019Znane błędy dotyczące EFRROWKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 42 980,400,00- 42 980,40
Ogółem PL:EU

R

- 111 221,480,00- 111 221,48
ROZasada wzajemnej zgodności2018Rok składania wniosków 2017STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 3 189 626,18- 444 903,38- 2 744 722,80
Zasada wzajemnej zgodności2019Rok składania wniosków 2017STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 1 060,58- 46,91- 1 013,67
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2017STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 1 663,90- 141,10- 1 522,80
Zasada wzajemnej zgodności2019Rok składania wniosków 2018STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 2 863 693,97- 198 629,94- 2 665 064,03
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2018STAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

10,00%EUR- 7 050,43- 5,07- 7 045,36
Zasada wzajemnej zgodności2020Rok składania wniosków 2019STAWKA ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 2 913 164,04- 93 858,10- 2 819 305,94
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2014Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 130 471,67- 65 840,64- 64 631,03
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2015Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 49 163,410,00- 49 163,41
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2015Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 455,10- 280,03- 175,07
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2016Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 53 261,210,00- 53 261,21
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2017Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 55 058,860,00- 55 058,86
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2017Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 127 018,490,00- 127 018,49
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 31 023,820,00- 31 023,82
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 82 752,950,00- 82 752,95
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2018Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 16 116,890,00- 16 116,89
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2019Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 44 804,46- 11 789,02- 33 015,44
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2019Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 49 979,80- 13 150,77- 36 829,03
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2020Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 27 319,060,00- 27 319,06
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2020Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 7 712,830,00- 7 712,83
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2021Korekta finansowa dotycząca kluczowego mechanizmu kontroli w dziedzinie zamówień publicznych - nieprzestrzeganie terminów - stawka zryczałtowana zastosowana w odniesieniu do wartości umowy w projektach, w których wykryto niedociągnięciaSZACUNKOWY

ODSETEK

5,00%EUR- 6 405,360,00- 6 405,36
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2016Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - 3 projekty skontrolowane przez DG AGRISZACUNKOWY

ODSETEK

10,00%EUR- 31 261,720,00- 31 261,72
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2017Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - 3 projekty skontrolowane przez DG AGRISZACUNKOWY

ODSETEK

10,00%EUR- 52 286,340,00- 52 286,34
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - 3 projekty skontrolowane przez DG AGRISZACUNKOWY

ODSETEK

10,00%EUR- 94 375,360,00- 94 375,36
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - 3 projekty skontrolowane przez DG AGRISZACUNKOWY

ODSETEK

10,00%EUR- 37 092,020,00- 37 092,02
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - 3 projekty skontrolowane przez DG AGRISZACUNKOWY

ODSETEK

10,00%EUR- 21 308,80- 2 803,41- 18 505,39
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - 3 projekty skontrolowane przez DG AGRISZACUNKOWY

ODSETEK

10,00%EUR- 554,180,00- 554,18
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2016Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 7 420,540,00- 7 420,54
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2017Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 329 384,610,00- 329 384,61
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2017Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 455 952,810,00- 455 952,81
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2017Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 12,040,00- 12,04
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 1 408 096,590,00- 1 408 096,59
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 3 127 956,600,00- 3 127 956,60
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2018Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 103 492,130,00- 103 492,13
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 575 055,30- 151 309,52- 423 745,78
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2019Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 1 459 791,60- 384 102,85- 1 075 688,75
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2019Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 366 160,98- 96 344,90- 269 816,08
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 102 341,830,00- 102 341,83
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2020Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 145 116,180,00- 145 116,18
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2020Kluczowy mechanizm kontroli dotyczący zamówień publicznych - arbitralne wykluczenie oferentów - pozostała populacja obarczona ryzykiemSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 71 743,300,00- 71 743,30
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2016Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 124,730,00- 124,73
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2016Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 386,310,00- 386,31
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2017Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 10 492,670,00- 10 492,67
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2017Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 17 257,160,00- 17 257,16
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2017Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 583,320,00- 583,32
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2018Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 64 644,830,00- 64 644,83
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2018Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 169 819,230,00- 169 819,23
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2018Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 20 812,800,00- 20 812,80
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2019Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 84 014,02- 22 105,91- 61 908,11
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2019Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 188 432,63- 49 580,71- 138 851,92
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2019Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 39 630,91- 10 427,75- 29 203,16
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci prywatni2020Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR- 28 633,180,00- 28 633,18
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Inwestycje - Beneficjenci publiczni2020Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 27 531,650,00- 27 531,65
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW, Leader2020Kluczowy mechanizm kontroli - Racjonalność kosztów zamówień publicznych, których udzielono bezpośrednioSTAWKA ZRYCZAŁTO

WANA

5,00%EUR- 18 508,470,00- 18 508,47
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2018Rozwój obszarów wiejskich 2 - RB 2018 - "żółta kartka" dotycząca M13KWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 8 416,11- 168,36- 8 247,75
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Rozwój obszarów wiejskich 2 - RB 2019 - M10 - Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 371 845,71- 7 436,92- 364 408,79
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2019Rozwój obszarów wiejskich 2 - RB 2019 - M13 - Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 891 351,29- 17 827,03- 873 524,26
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Rozwój obszarów wiejskich 2 - RB 2020 - M10 - Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 369 093,050,00- 369 093,05
Rozwój obszarów wiejskich - Środki EFRROW objęte ZSZiK2020Rozwój obszarów wiejskich 2 - RB 2020 - M13 - Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroliKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 881 567,450,00- 881 567,45
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - Działania w zakresie leśnictwa2020Rozwój obszarów wiejskich 2 - RB 2020 - M8.1 - Podwójne finansowanieKWOTA

JEDNORAZOWA

EUR- 1 284,280,00- 1 284,28
Ogółem

RO:

EU

R

- 21 241 635,74- 1 570 752,32- 19 670 883,42
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 56 840 534,75- 1 645 989,29- 55 194 545,46
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Dokument Ares(2022)7205141.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.