Decyzja wykonawcza 2022/2188 wykonująca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.288.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2022/2188
z dnia 8 listopada 2022 r.
wykonująca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849/WPZiB z dnia 27 maja 2016 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 33 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849.

(2) W dniu 14 września 2022 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1718 (2006) uaktualnił informacje dotyczące dwóch podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/849,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji (WPZiB) 2016/849 wpisy 36 i 74 w części "B. Podmioty" otrzymują brzmienie:
NazwaPseudonimMiejsceData umieszczenia w wykazie ONZInne informacje
"36.Singwang Economics and Trading General CorporationAdres: KRLD30.11.2016Północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące węglem. KRLD pozyskuje istotną część pieniędzy na swoje programy jądrowe i programy dotyczące pocisków balistycznych z wydobycia zasobów naturalnych i sprzedawania ich za granicą.
74.Weihai WorldShipping FreightAdres: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Chiny; Numer IMO: 590580130.3.2018Armator i zarządca handlowy statku XIN GUANG HAI, który 27 października 2017 r. załadował węgiel w Taean, KRLD, i który miał zawinąć 14 listopada 2017 r. do Cam Pha w Wietnamie, lecz tam nie dotarł."
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.