Decyzja wykonawcza 2022/2035 dotycząca wykonania decyzji 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.274I.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2022/2035
z dnia 24 października 2022 r.
dotycząca wykonania decyzji 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie 1 , w szczególności jej art. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/932/WPZiB.

(2) W dniu 4 października 2022 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2140 (2014), dodał jedną osobę do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/932/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB (Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 2a ust. 1 i art. 2b ust. 1 i 2) w części "Osoby" dodaje się wpis w brzmieniu:

"12. Ahmad Al-Hamzi

Nazwisko w pisowni oryginalnej:

Rola: Generał dywizji, dowódca sił powietrznych i sił obrony powietrznej Huti Data urodzenia: 1985 r. Miejsce urodzenia: Sana, Jemen. Potwierdzony alias: brak danych. Niepotwierdzony alias: a) Ahmad 'Ali al-Hamzi b) Ahmad 'Ali Ahsan al-Hamzi c) Ahmed Ali al-Hamzi d) Muti al-Hamzi Obywatelstwo: jemeńskie Nr paszportu: nie dotyczy Krajowy numer identyfikacyjny: nie dotyczy Adres: Jemen Umieszczony w wykazie: 4 października 2022 r. Inne informacje: Ahmad al-Hamzi, dowódca sił powietrznych i sił obrony powietrznej Huti, a także jego programu bezzałogowych statków powietrznych, odgrywa wiodącą rolę w działaniach wojskowych Huti, które bezpośrednio zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu. Opis cech fizycznych: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: brązowy. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- Notices-Individuals

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Zgodnie z sekcją 5 lit. h) swoich wytycznych Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony na podstawie rezolucji nr 2140 udostępnia streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów ujętych w jego wykazie sankcji.

Data udostępnienia streszczenia na stronie internetowej Komitetu: 4 października 2022 r.

Ahmad Al-Hamzi został umieszczony w wykazie 4 października 2022 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji nr 2140 (2014) jako spełniający kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 rezolucji nr 2140 (2014), w tym w rozwinięciu zawartym w pkt 19 rezolucji nr 2216 (2015).

Ahmad Al-Hamzi był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu i wspierał takie działania, w tym poprzez naruszanie ukierunkowanego embarga na broń.

Informacje dodatkowe:

Jako dowódca sił powietrznych i sił obrony powietrznej Huti, a także jego programu bezzałogowych statków powietrznych, al-Hamzi nabył broń do użytku podczas wojny domowej w Jemenie z naruszeniem ukierunkowanego embarga na broń określonego w pkt 14 rezolucji nr 2216 (2015). Siły wojskowe Huti pod dowództwem generała dywizji Al-Hamziego przeprowadziły ukierunkowane ataki z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Al-Hamzi jest odpowiedzialny za organizowanie ataków sił Huti mających wpływ na ludność cywilną Jemenu, obywateli krajów sąsiadujących i statki handlowe na wodach międzynarodowych.

Potwierdzenie czynnej roli wojskowej:

– Al-Sharea News (w jęz. arabskim) - »The Masterminds of the Houthi Attacks« (Organizatorzy ataków z udziałem Huti) (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [dostęp 11.2.2022]

(»Mansour Al-Saadi i Ahmed Al-Hamzi, dwie tajemnicze postaci w siłach powietrznych i morskich Huti, odegrali kluczową rolę w wojnie w Jemenie, rozszerzając jej skutki tak, że zagroziły terytorium Arabii Saudyjskiej i bezpieczeństwu na Morzu Czerwonym.«)".

1 Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.