Decyzja wykonawcza 2022/1400 zmieniająca dyrektywę Rady 2008/72/WE w celu przedłużenia okresu, w którym państwa członkowskie mogą podejmować decyzje w sprawie warunków przywozu materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw, innego niż nasiona, z państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.213.57

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1400
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 2008/72/WE w celu przedłużenia okresu, w którym państwa członkowskie mogą podejmować decyzje w sprawie warunków przywozu materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw, innego niż nasiona, z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5723)

(Dz.U.UE L z dnia 16 sierpnia 2022 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona 1 , w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/72/WE Komisja ma obowiązek określić, czy materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, produkowany w państwie trzecim i spełniający te same warunki odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowotności roślin, podłoża uprawowego, opakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania, jest równoważny pod każdym z tych względów materiałowi rozmnożeniowemu i nasadzeniowemu warzyw, innemu niż nasiona, produkowanemu w Unii i spełniającemu wymagania i warunki wspomnianej dyrektywy.

(2) Obecnie, w oczekiwaniu na taką decyzję Komisji, państwa członkowskie przywożące taki materiał z państw trzecich mogą do dnia 31 grudnia 2022 r. stosować do takich produktów warunki przywozu co najmniej równoważne warunkom mającym zastosowanie do podobnych produktów unijnych.

(3) Jednakże obecnie dostępne informacje dotyczące warunków stosowanych w państwach trzecich nie są wystarczające, aby umożliwić Komisji przyjęcie takich decyzji w odniesieniu do każdego państwa trzeciego.

(4) Aby zapobiec zakłóceniom struktury handlu, okres, w którym państwa członkowskie mogą stosować do takich produktów warunki co najmniej równoważne warunkom mającym zastosowanie do podobnych produktów unijnych, należy przedłużyć poza dzień 31 grudnia 2022 r. Biorąc pod uwagę inwestycje i czas potrzebny na wyprodukowanie tych produktów zgodnie z warunkami przywozu, należy przedłużyć ten okres o siedem lat.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/72/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2008/72/WE datę "31 grudnia 2022 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2029 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2022 r.

1 Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.