Decyzja wykonawcza 2022/1319 w sprawie akceptacji wniosku o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnośnie do rekonfiguracji istniejącego taboru na pociągi zespołowe 19 TGV P-DUPLEX, złożonego przez Francję zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.199.6

Akt indywidualny
Wersja od: 28 lipca 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1319
z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie akceptacji wniosku o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnośnie do rekonfiguracji istniejącego taboru na pociągi zespołowe 19 TGV P-DUPLEX, złożonego przez Francję zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5150)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 28 lipca 2022 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyj- ności systemu kolei w Unii Europejskiej 1 , w szczególności jej art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 grudnia 2021 r. władze Francji przedłożyły Komisji, zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797, wniosek o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności ("TSI"), tj. TSI określonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 2  ("TSI LOC&AS"), TSI określonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 3  ("TSI PRM") oraz TSI określonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1304/2014 4  ("TSI NOI"), do projektu modernizacji taboru kolejowego w odniesieniu do 19 pociągów zespołowych przeznaczonych do eksploatacji we francuskiej sieci kolejowej.

(2) Wniosek został złożony na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy (UE) 2016/797, a mianowicie ze względu na brak ekonomicznej opłacalności projektu w przypadku przeprowadzenia modernizacji przedmiotowych pociągów zespołowych.

(3) Wniosek dotyczy przebudowy 19 pociągów zespołowych, których wagony silnikowe i wagony osobowe zostały rozdzielone w momencie ich produkcji w 2006 r. Ze względu na ówczesny popyt na rynku lokomotywy tych pociągów zespołowych były eksploatowane i są nadal eksploatowane jako wagony łączone typu "Réseau 1N", a wagony osobowe tych pociągów zespołowych były eksploatowane jako lokomotywy łączone typu "Réseau".

(4) Przedmiotowe pociągi zespołowe zbliżają się obecnie do postoju technicznego przewidzianego w połowie ich okresu użytkowania. Planuje się przeprowadzenie konserwacji w celu zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji przez kolejne 16 lat. W ramach konserwacji przewiduje się ponowne połączenie oryginalnych lokomotyw i wagonów osobowych. Etap prac modernizacyjnych ma się odbyć w latach 2022-2025, a pierwsze pociągi zespołowe trafiły do warsztatów w lutym 2022 r. Celem jest uzyskanie do grudnia 2023 r. zezwoleń dla typu dla 19 pociągów zespołowych objętych modernizacją. Następnie dla każdego pociągu zespołowego wydane zostaną zezwolenia dotyczące zgodności z typem.

(5) Strategia udzielania zezwoleń na proces rekonfiguracji opiera się na "nowym" zezwoleniu dotyczącym wariantu typu TGV Duplex, który został już wcześniej dopuszczony. W tych okolicznościach jedynie zmodyfikowane części wagonów osobowych będą musiały być zgodne z TSI. Lokomotywy nie podlegają żadnym zmianom, ale uznaje się je za nowe elementy w stosunku do typu TGV Duplex, a zezwolenie dla nich należy uznać za "pierwsze" zezwolenie, co wymaga wykazania pełnej zgodności z obowiązującymi TSI: LOC &PAS, NOI i PRM.

(6) Lokomotywy i wagony osobowe 19 pociągów zespołowych podlegających modernizacji i rekonfiguracji są zgodne z normami i TSI obowiązującymi w czasie ich produkcji. Od 2006 r. odpowiednie TSI były dopracowywane i wprowadzono w nich bardziej rygorystyczne wymagania. Wnioskuje się o niestosowanie obecnych TSI w związku z tym, że ich zastosowanie do już istniejących pociągów zespołowych spowodowałoby konieczność poniesienia znacznych dodatkowych kosztów modernizacji i rekonfiguracji, a także znaczne opóźnienie, jeśli chodzi o oddanie przedmiotowych pociągów zespołowych do eksploatacji.

(7) Ponadto zastosowanie pkt 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 i 4.2.8.2.9 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014, pkt 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1304/2014 oraz pkt 4.2.2.1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 zobowiązywałoby dostawcę do przeprowadzenia szeroko zakrojonych opracowań w zakresie rozwoju, alokacji zasobów i dodatkowych kosztów materiałowych, co zagrażałoby rentowności projektu, uwzględniając fakt, że szacowany koszt jednostkowy projektu wzrósłby o ponad 60 %.

(8) Koszt dodatkowy nie może zostać pokryty przez 19 pociągów zespołowych bez zakwestionowania znaczenia ekonomicznego oraz rentowności projektu modernizacji i rekonfiguracji.

(9) W ramach projektu zapewniona zostanie zgodność z innymi przepisami obecnych TSI, z uwzględnieniem modyfikacji oświetlenia wnętrza, platform wewnętrznych i pomieszczeń pasażerskich, okien przednich, świateł i kontrolek, sprzęgów awaryjnych, dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych, sygnalizacji wewnętrznej, piktogramów i informacji dotykowych oraz generatora dźwięku w kabinie, zgodnie z pkt 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1-4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 i 4.2.2.7.2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014 oraz pkt 4.2.2.4 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014.

(10) Projekt zapewni również pełną zgodność 19 pociągów zespołowych z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/919 5 , w tym modernizację do wzorca 3 ERTMS.

(11) Jeżeli wniosek o niestosowanie nie zostanie przyjęty, zdolność przewozowa w obszarze przyszłego użytkowania 19 pociągów zespołowych może zostać naruszona ze szkodą dla pasażerów kolei. Nastąpiłoby opóźnienie projektu o około 3 lata. Wstrzymanie realizacji projektu doprowadziłoby do wycofania z eksploatacji pociągów, co wpłynęłoby na interesy handlowe operatora w 2023 r. podczas odbudowy sektora kolejowego po pandemii COVID-19. Szacuje się, że utrata przychodów przez operatora wyniosłaby ponad 100 mln EUR.

(12) Informacje na temat wniosku o niestosowanie zostały przekazane przez przedstawicieli Francji członkom komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797, na jego 93. posiedzeniu.

(13) Ewentualny wpływ na bezpieczeństwo wynikający z niestosowania niektórych przepisów TSI LOC & PAS, PRM oraz NOI jest złagodzony przez fakt, że dla 19 zrekonfigurowanych pociągów zespołowych wykazano już zgodność z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa mającymi zastosowanie w momencie wydania pierwotnego zezwolenia w 2006 r. i od tamtej pory były one bezpiecznie eksploatowane.

(14) W związku z powyższym Komisja uważa, że warunki określone w art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797 należy uznać za spełnione w odniesieniu do wagonów silnikowych i wagonów osobowych 19 przedmiotowych pociągów zespołowych. W związku z tym należy przyjąć złożony przez władze Francji wniosek o niestosowanie pkt 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 oraz 4.2.8.2.9 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014, pkt 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1304/2014 oraz pkt 4.2.2.1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014, przy jednoczesnym ograniczeniu skutków niestosowania tych punktów poprzez zastosowanie przepisów, które obowiązywały w momencie wydania pierwotnego zezwolenia, jako przepisów alternatywnych.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Akceptuje się wniosek władz Francji o niestosowanie przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) określonych w załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014, rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1304/2014, o których mowa w załączniku I do niniejszej decyzji, do 19 zrekonfigurowanych pociągów zespołowych typu TGV P-DUPLEX składających się z pojazdów wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

Przepisy będące przedmiotem wniosku o niestosowanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, wraz z przepisami alternatywnymi, które mają być stosowane, są wymienione w załączniku I.

Obszarem użytkowania pojazdów wymienionych w załączniku II jest Francja.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2022 r.
W imieniu Komisji
Adina-Ioana VÄLEAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Poniższa tabela zawiera wykaz przepisów objętych art. 1, które nie muszą być stosowane, oraz przepisów, które mają być stosowane w zamian.

Niestosowany przepis TSIStosowany przepis alternatywny
TSI LOC&PAS, pkt 4.2.3.1 - skrajniaW przypadku wagonów silnikowych: broszury UIC 505-1 i 506

W przypadku wagonów osobowych: norma EN 15273-2 (listopad 2017 r.), decyzja Komisji 2008/232/WE (uchylona TSI HS RST), decyzja Komisji 2011/291/UE (uchylona TSI LOC &PAS)

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.8.2.6 - współczynnik mocyCertyfikat weryfikacji WE nr: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-

EN/ECA1178AD0048

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.10.4.4 - zdolność ruchuFrancuska norma NF F16-103
TSI LOC&PAS, pkt 4.2.3.3.2 - monitorowanie stanu łożysk osiFrancuska specyfikacja SAMI D 001
TSI LOC&PAS, pkt 4.2.3.7 - odgarniaczeFrancuskie zarządzenie "arrêté MR" z dnia 5 czerwca 2000 r., § 2.2.1
TSI LOC&PAS, pkt 4.2.8.2.9 - wymagania dotyczące pantografuDecyzja Komisji 2002/735/WE (uchylona TSI HS RST), francuskie zarządzenie "arrêté MR" z dnia 5 czerwca 2000 r., § 3.2.1, broszura UIC 608
TSI NOI, pkt 4.2.1 - wartości dopuszczalne hałasu stacjonarnegoDecyzja Komisji 2002/735/WE (uchylona TSI HS RST)
TSI NOI, pkt 4.2.2 - wartości dopuszczalne hałasu ruszania
TSI NOI, pkt 4.2.3 - wartości dopuszczalne hałasu przejazdu
TSI PRM, pkt 4.2.2.1 - siedzeniaDecyzja Komisji 2008/164/WE (uchylona TSI PRM)

ZAŁĄCZNIK  II

W poniższych tabelach wymieniono europejskie numery pojazdów (EVN zgodnie z definicją w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1614) wagonów silnikowych i wagonów osobowych objętych art. 1, które mają zostać zrekonfigurowane jako pociągi zespołowe typu TGV P-DUPLEX.

Kolejność wierszy w tabelach pozostaje bez uszczerbku dla par "wagonów silnikowych + wagonów osobowych", które mają być formowane.

EVN wagonów silnikowych i wagonów osobowych mogą ulec zmianie po rekonfiguracji.

Tabela 2.1

Wagony silnikowe

Wagon silnikowy 1Wagon silnikowy 2
93870384001-893870384002-6
93870384003-493870384004-2
93870384007-593870384008-3
93870384009-193870384010-9
93870384011-793870384012-5
93870384013-393870384014-1
93870384015-893870384016-6
93870384017-493870384018-2
93870384019-093870384020-8
93870384021-693870384022-4
93870384023-293870384024-0
93870384025-793870384026-5
93870384027-393870384028-1
93870384005-993870384006-7
93870384029-993870384030-7
93870384031-593870384032-3
93870384033-193870384034-9
93870384035-693870384036-4
93870384037-293870384038-0

Tabela 2.2

Wagony osobowe

Wagon osobowy 1Wagon osobowy 2Wagon osobowy 3Wagon osobowy 4Wagon osobowy 5Wagon osobowy 6Wagon osobowy 7Wagon osobowy 8
93870291601-793870292601-693870293601-593870294601-493870295601-393870296601-293870297601-193870298601-0
93870291602-593870292602-493870293602-393870294602-293870295602-193870296602-093870297602-993870298602-8
93870291604-193870292604-093870293604-993870294604-893870295604-793870296604-693870297604-593870298604-4
93870291605-893870292605-793870293605-693870294605-593870295605-493870296605-393870297605-293870298605-1
93870291606-693870292606-593870293606-493870294606-393870295606-293870296606-193870297606-093870298606-9
93870291607-493870292607-393870293607-293870294607-193870295607-093870296607-993870297607-893870298607-7
93870291608-293870292608-193870293608-093870294608-993870295608-893870296608-793870297608-693870298608-5
93870291609-093870292609-993870293609-893870294609-793870295609-693870296609-593870297609-493870298609-3
93870291610-893870292610-793870293610-693870294610-593870295610-493870296610-393870297610-293870298610-1
93870291611-693870292611-593870293611-493870294611-393870295611-293870296611-193870297611-093870298611-9
93870291612-493870292612-393870293612-293870294612-193870295612-093870296612-993870297612-893870298612-7
93870291616-593870292616-493870293616-393870294616-293870295616-193870296616-093870297616-993870298616-8
93870291617-393870292617-293870293617-193870294617-093870295617-993870296617-893870297617-793870298617-6
93870291603-393870292603-293870293603-193870294603-093870295603-993870296603-893870297603-793870298603-6
93870291619-993870292619-893870293619-793870294619-693870295619-593870296619-493870297619-393870298619-2
93870291613-293870292613-193870293613-093870294613-993870295613-893870296613-793870297613-693870298613-5
93870291614-093870292614-993870293614-893870294614-793870295614-693870296614-593870297614-493870298614-3
93870291615-793870292615-693870293615-593870294615-493870295615-393870296615-293870297615-193870298615-0
93870291618-193870292618-093870293618-993870294618-893870295618-793870296618-693870297618-593870298618-4
1 Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 228).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 110).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Tabor kolejowy - hałas", zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 421).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 158 z 15.6.2016, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.