Decyzja wykonawcza 2021/786 upoważniająca Republikę Chorwacji do zastosowania zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE w odniesieniu do oleju napędowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.173.1

Akt indywidualny
Wersja od: 17 maja 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2021/786
z dnia 10 maja 2021 r.
upoważniająca Republikę Chorwacji do zastosowania zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE w odniesieniu do oleju napędowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 1 , w szczególności jej art. 19,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Rady 2014/921/UE 2  Chorwacja została upoważniona do zastosowania do dnia 19 grudnia 2020 r. zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE w odniesieniu do oleju napędowego wykorzystywanego do obsługi specjalistycznego sprzętu do humanitarnego rozminowywania (zwanego dalej "zwolnieniem podatkowym").

(2) W dniu 18 września 2020 r. Chorwacja wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania zwolnienia podatkowego w okresie od dnia 20 grudnia 2020 r. do dnia 19 grudnia 2026 r. Na wniosek Komisji Chorwacja przekazała w dniach 13 października i 6 listopada 2020 r. dodatkowe informacje potwierdzające.

(3) Celem Chorwacji, realizowanym przy pomocy zwolnienia podatkowego, które zamierza nadal stosować, jest przyspieszenie rozminowywania pozostałych zaminowanych obszarów w różnych regionach. Zwolnienie podatkowe miałoby bezpośredni pozytywny wpływ na życie i zdrowie ludzi żyjących w tych regionach.

(4) Zwolnienie podatkowe powinno być ograniczone do dopuszczonych maszyn specjalnego przeznaczenia zaprojektowanych i wyprodukowanych konkretnie w celu oczyszczania zaminowanych obszarów.

(5) Zwolnienie podatkowe powinno być ograniczony do zaminowanych obszarów znajdujących się na terytorium Chorwacji.

(6) Zwolnienie podatkowe powinno mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów prowadzących działania w zakresie humanitarnego rozminowywania w Chorwacji, żadnemu podmiotowi nie zostanie zatem przyznana korzyść ekonomiczna.

(7) W związku z tym zwolnienie podatkowe jest dopuszczalne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji, a także jest zgodny z polityką Unii w dziedzinie zdrowia, środowiska, energii i transportu.

(8) Każde upoważnienie przyznawane na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE musi być ściśle ograniczone w czasie. W celu zagwarantowania przedmiotowym podmiotom gospodarczym wystarczającego stopnia pewności i wystarczającego czasu na zakończenie procesu rozminowywania zaminowanych obszarów upoważnienie powinno zostać udzielone na okres sześciu lat.

(9) Aby zapewnić pewność prawa podmiotom gospodarczym biorącym udział w operacjach rozminowywania oraz aby uniknąć potencjalnego wzrostu obciążenia administracyjnego wynikającego ze zmian obowiązującej stawki podatkowej, Chorwacja powinna mieć możliwość nieprzerwanego stosowania zwolnienia podatkowego. Należy zatem udzielić wnioskowanego upoważnienia ze skutkiem od dnia 20 grudnia 2020 r., w celu zachowania ciągłości w stosunku do wcześniejszych uregulowań na podstawie decyzji wykonawczej 2014/921/UE.

(10) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Upoważnia się Chorwację do zwolnienia z opodatkowania oleju napędowego wykorzystywanego na jej terytorium do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania. Zwolnienie podatkowe jest ograniczone do dopuszczonych maszyn specjalnego przeznaczenia zaprojektowanych i wyprodukowanych konkretnie w celu oczyszczania zaminowanych obszarów.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 20 grudnia 2020 r. do dnia 19 grudnia 2026 r.

W przypadku jednak gdy Rada, działając na podstawie art. 113 lub innych stosownych postanowień Traktatu, wprowadzi ogólne przepisy dotyczące korzyści podatkowych w odniesieniu do humanitarnego rozminowywania, niniejsza decyzja przestaje obowiązywać z dniem rozpoczęcia stosowania tych ogólnych przepisów.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Chorwacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2021 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.
2 Decyzja wykonawcza Rady 2014/921/UE z dnia 16 grudnia 2014 r. upoważniająca Chorwację do zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do oleju gazowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 150).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.