Decyzja wykonawcza 2021/766 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.165I.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/766
z dnia 7 maja 2021 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3375)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 maja 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków wywierającą poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Dlatego występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza stałe ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.

(2) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz ramy prawne dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 2  uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania chorób HPAI.

(3) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 3  przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki zwalczania chorób w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(5) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/688 4  w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków żyją- cych w niewoli w Czechach, Niemczech, Francji i Polsce, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku.

(6) Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2021/688 Belgia powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się ptaki żyjące w niewoli, w prowincji Flandria Zachodnia tego państwa członkowskiego.

(7) Ponadto Bułgaria powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w obwodach Chaskowo i Płow- diw tego państwa członkowskiego.

(8) Ponadto Dania powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w gminie Holstebro tego państwa członkowskiego.

(9) Ponadto Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w kraju związkowym Dolna Saksonia tego państwa członkowskiego.

(10) Ponadto Francja powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w regionie Grand Est tego państwa członkowskiego.

(11) Ponadto Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w województwach: łódzkim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim tego państwa członkowskiego.

(12) Ponadto Słowacja powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w powiecie Senec tego państwa członkowskiego.

(13) Ponadto Szwecja powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w regionie Skania tego państwa członkowskiego.

(14) Wymienione ogniska choroby w Belgii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Francji, Polsce, na Słowacji i w Szwecji występują poza obszarami obecnie wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, a właściwe organy tych państw członkowskich wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych nowych ognisk.

(15) Komisja zbadała te środki zwalczania chorób wprowadzone przez Belgię, Bułgarię, Danię, Niemcy, Francję, Polskę, Słowację i Szwecję we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczone przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(16) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Belgią, Bułgarią, Danią, Niemcami, Francją, Polską, Słowacją i Szwecją, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez te państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687.

(17) Należy zatem zmienić wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych dla Niemiec, Francji, Polski i Szwecji w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641.

(18) Ponadto w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 należy wymienić obszary zapowietrzone i zagrożone w Belgii, Bułgarii, Danii i na Słowacji.

(19) W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy Belgii, Bułgarii, Danii, Niemiec, Francji, Polski, Słowacji i Szwecji zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641.

(21) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(22) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2021 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Część A

Obszary zapowietrzone, o których mowa w art. 1 i 2:

Państwo członkowskie: Belgia

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Those parts of the municipalitiy of Deerlijk, Harelbeke, Waregem and Wielsbeke contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,3486 - lat 50,879613.5.2021

Państwo członkowskie: Bułgaria

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Haskovo Region:
The following localities in the municipality of Haskovo:

- Krivo pole

19.5.2021
Plovdiv Region:
Municipality of Maritsa:

- State hunting ground Tchekeritsa

31.5.2021

Państwo członkowskie: Czechy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Hradec Králové Region:
Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Klamoš (665428); Štít (665436); Nové Město nad Cidlinou (706396); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)12.5.2021
Pardubice Region:
Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955)12.5.2021
South Bohemian Region:
Chelčice (651117); Stožice (755745); Hvožďany u Vodňan (773603); Újezd u Vodňan (773611); Vodňany (784281)4.5.2021

Państwo członkowskie: Dania

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The parts of Holstebro municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 56,4973; Long. 8,755516.5.2021

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BADEN-WÜRTTEMBERG
Breisgau-Hochschwarzwald

Teile der Gemarkungen der Gemeinden:

a) Buchenbach: Von der Südspitze der Gemarkung nach Norden die kompletten Gebiete östlich des Diezendobelbaches. Ab dem Wagensteigbach verläuft diese Westgrenze für etwa 80m entlang des Bachlaufs talwärts, dann zur direkt zur Höhe des Kappeneck. Von dort zum Sommerberg und weiter zum Winterkapf jeweils vom höchsten Punkt zum höchsten Punkt. Von dort weiter bis zur Gemarkungsgrenze St. Märgen im Norden. Mithin ist die gesamte Fläche des Ortsteiles Wagensteig innerhalb des Sperrbezirks

b) Feldberg: Die Fläche östlich der Steiertenwiese und nördlich und nordöstlich der Linie Seebachweg, Wiesenweg und Talstrasse. Inklusive aller nördlich der B317 gelegenen Ortsteile von Vorderbärental und der gesamten Fläche des Ortsteils Falkau.

c) Friedenweiler: Die Teile der Gemarkung westlich der Linie Höllentalbahn ab Gemarkungsgrenze Lenzkirch bis zur L182 in Rötenbach, dann nördlich bis zur B31, dieser dann bis zur Gemarkungsgrenze Titisee-Neustadt folgend.

d) Lenzkirch: Die gesamte Fläche des Ortsteils Raitenbuch

e) March: Die Ortsteile Neuershausen und Hugstetten

f) Schallstadt: Im Westen das Gewann Erlenmatten, ansonsten das Gebiet nordöstlich der Bebauungsgrenze des Ortsteils Mengen, nach Osten hin inklusive der Gewanne Wolfental, Ödenberg, Spielhofern, Dürrenmatten und Willismatten und den Waldgebieten Papalust und Schererschlag.

g) Schluchsee: Der Ortsteil Schönenbach und der südliche Bereich des Ortsteils Blasiwald inklusive der Gewanne Hüttenstauden, Straß, Blasiwald, Moosmühle und allem südlich und östlich davon ohne oberer Lochwald.

h) Stadt Titisee-Neustadt: Die Gemarkungen der Ortsteile Neustadt, Titisee und Waldau

i) Stadt Vogtsburg: Die Ortsteile Achkarren, Bickensohl, Oberbergen, Oberrotweil und Schelingen.

Zudem die gesamte Gemarkung der Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breitnau, Ebringen, Eichstetten, Hinterzarten, Horben, Ihringen, Merdingen, St. Märgen, Sölden, Umkirch, Wittnau und der Stadt Breisach.

7.5.2021
NIEDERSACHSEN
Landkreis Emsland

Gemeinde Bredenberg, Breddenberger Straße in südlicher Richtung, Roten Steine, Hilken-brooker Straße, Gehlenberger Straße, Gewerbestraße, Industriestraße, Am Funkturm, Her-renhausen, Mühlenstraße, Königshook, Rastdorfer Straße, NordSüd-Straße, Südstraße, Rastdorfer Straße, Hauptstraße, Klinkerstraße, Ohe, Spahner Graben, Börger Spahner Grenzgraben, Spahnharrenstätter Straße, Breddenberger Straße

21.5.2021
NORDRHEIN-WESTFALEN
Landkreis Coesfeld

Im Süden

Der Sperrbezirk beginnt im Süden auf der B 54, 700 m südlich der Kreuzung B 58 / B 54, Abzweig Im Hagen. Von dort in westlicher Richtung entlang der Straße Im Hagen bis zur Querung. Von dort in nördlicher Richtung der Straße Im Hagen folgen bis zur nächsten Querung. Von dort in westlicher Richtung Im Hagen bis zur B 58 (Steinfurter Straße). Der B 58 Richtung Westen folgen bis Einfahrt Holthoff.

Im Westen

Im Westen entlang Holthoff in nördlicher Richtung dem Straßenverlauf folgend bis Querung/Ende. Von dort dem Straßenverlauf in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung folgend und in Verlängerung des namenlosen Gewässers Richtung Norden bis zur Kreisgrenze.

Im Norden und Osten

Der Kreisgrenze zunächst Richtung Osten und im Osten Richtung Süden bis zum Beginn der Beschreibung auf der B 54, Abzweig Hagen (s.o.). folgen.

7.5.2021
Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh südwestlich der Bresserstr.

- Dem Bachlauf von der Kreisgrenze in nordwestlicher Richtung folgen bis Feldkamp

- Rechts auf Feldkamp; in noröstlicher Richtung folgen bis Bresserstr.

- Links auf Bresserstr.; in nördlicher Richtung folgen bis Wulfhorstweg

- Rechts auf Wulfhorstweg; in nördlicher Richtung folgen bis Am Eichenhof

- Links auf Am Eichenhof; in nordwestlicher Richtung folgen bis Mastholter Str.

- Rechts auf Mastholter Str.; in nördlicher Richtung folgen bis B 64

- Rechts auf B 64; in südöstlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.

- Links auf Delbrücker Str.; in nördlicher Richtung folgen bis Schloßstr.

- Rechts auf Schloßstr.; in östlicher Richtung folgen bis Ems

- Ems in nördlicher Richtung folgen bis Torfweg

- Rechts auf Torfweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Westerwieher Str.

- Rechts auf Westerwieher Str.; in östlicher Richtung folgen bis Dortenbach

- Verlauf des Dortenbachs in östlicher Richtung folgen bis Im Plumpe

- Rechts auf im Plumpe; in südlicher Richtung folgen; weiter auf In den Marken

- In den Marken in südlicher Richtung folgen bis zu einem Bachlauf

- Bachlauf in östlicher Richtung folgen bis Kühler Grund

- Kühler Grund in nordöstlicher Richtung folgen bis Kornweg

- Rechts auf Kornweg; in südlicher Richtung folgen; weiter auf Im Thüle

- Im Thüle folgen bis Berkenheide

- Links auf Berkenheide; in nordöstlicher Richtung folgen; weiter auf Wiehenweg

- Wiehenweg in östlicher Richtung folgen bis Westerloher Str.

- Rechts auf Westerloher Str.; in südlicher Richtung folgen bis Emslauf (Kreisgrenze GT/PB)

6.5.2021
Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Einmündung Westerloher Straße

Westerloher Str. in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Giptenweg, Giptenweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grafhörsterweg, Grafhörsterweg in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schöninger Str., Schöninger Str. in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Am Sporckhof, Am Sporckhof in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Nordhagener Str., Nordhagener Str. in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Brinkweg, Brinkweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis zur Einmündung Westenholzer Str., Westenholzer Str. folgen bis zum Übergang Schlinger Str., Schlinger Str. folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, Obenheideweg folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, Rohlingsweg folgen bis zur Einmündung Rieger Str., Rieger Str. folgen bis zur Einmündung Suternstraße, Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, Obernheideweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westenholzer Str.,

6.5.2021
Westenholzer Str. in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst in nordöstlicher, dann in nordwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Haselhorster Str.,

Haselhorster Straße folgen bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Paderborn - Gütersloh

Landkreis Warendorf

Flaggenbach von Kreisgrenze zum Kreis Coesfeld bis zur K40, K40 bis zur B 54, B 54 bis Alte Dorfstraße, Alte Dorfstraße übergehend in L 850 bis rechts Abzweig Sunger. Sunger nach Süden, an der Kreuzung links Ahrenhorst bis zur L585, L585 nach Süden bis Ahren-horst, Ahrenhorst bis 2. Abzweig nach Süden bis zur L851, L851 nach Süden bis Senden-horster Str., Sendenhorster Str. bis Hammer Str., Hammer Str. bis Schützenstr., Schüt-zenstr. bis K 21, K 21 nach Norden bis Riether Str., Riether Str. nach Westen durch Rieth bis zur B54 (Kreisgrenze), Kreisgrenze nach Norden bis zum Flaggenbach

7.5.2021

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Les communes suivantes dans le département: Ardennes (08)
ACY-ROMANCE; BARBY; NANTEUIL-SUR-AISNE; RETHEL; SAULT-LÈS-RETHEL21.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Gers (32)
BEDECHAN; BOULAUR; CASTELNAU-BARBARENS; TIRENT-PONTEJAC; SAINT- CAPRAIS5.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
BIDACHE; CAME30.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (68)
FEGERSHEIM; GEISPOLSHEIM (station); ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN;

OSTWALD

14.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Haute - Savoie (74)
EXCENEVEX; MASSONGY; MESSERY; NERNIER; YVOIRE7.5.2021

Państwo członkowskie: Węgry

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Hajdu-Bihar megye:
Nâdudvar település közigazgatasi területének a 47.423965 és a 21.122518 GPS- koordinâtâk âltal meghatârozott pont körüli 3 km sugaru körön belül eso területe6.5.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Brzeziny, Szczytniki, Koźminek, Opatówek.

Część terytorium gminy Godziesze Wielkie położona w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

- N 51.7311 E 18.1717

- N 51.7239 E 18.1797

- N 51.6983 E 18.1772

- N 51.7236 E 18.1836

21.5.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:
Całe terytorium administracyjne gminy Blaszki21.5.2021
Całe terytorium administracyjne gminy Goszczanów21.5.2021
W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim:
Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 51'21'7.81" E 18°2'57.73"

- N 51°20'57.19"E 18°3'27.43"

- N 51'20'30.12' E 18°3'36.25"

17.05.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim i grodziskim:
Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska 214 o współrzędnych GPS: N 52°09'20,2" E 16°03'00,2"25.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szreńsk, Strzegowo, Radzanów, Bieżuń, Żuromin.

Część terytorium gmin Zawidz i Rościszewo położona w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

52.891231 N, 19.884990 E.

9.6.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim
Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- 53.106585 N, 20.341439 E,

- 53.095992 N, 20.341070 E,

- 53.100187 N, 20.357614 E,

- 53.076395 N, 20.424769 E

- 53,078 N, 20,347 E

1.6.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim:
Część powiatu mrągowskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 53.8069 E 21.590823.4.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:
Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7758 E 18.543629.4.2021
W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim:
Część powiatu gorlickiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.5881 E 21.191123.4.2021
W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim i tarnowskim:
Część powiatów gorlickiego i tarnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.7130 E 20.94337.5.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim i miasto Rzeszów:
Części powiatów rzeszowskiego i miasto Rzeszów położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.9894 E 21.933928.4.2021
W województwie pomorskim, w powiecie kartuskim i kościerskim:
Części powiatów kartuskiego i kościerskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2039 E 17.881730.4.2021
W województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz:
Części powiatów nowosądeckiego i miasto Nowy Sącz położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6286 E 20.627527.4.2021
W województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim:
Część powiatu cieszyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.8142 E 18.736729.4.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim i łańcuckim:
Części powiatów przeworskiego i łańcuckiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.0228 E 22.341930.4.2021
W województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim i limanowskim:
Części powiatów bocheńskiego i limanowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.7928 E 20.478130.4.2021
W województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz:
Części powiatów nowosąeckiego i powiatu Nowy Sącz położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.5992 E 20.7830.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną21.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim i pleszewskim:
Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

- N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

5.6.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim:
Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

- N 53.1814 E 20.3419

- N 53,182 E 20,358

- N:

53.180555 E: 20.354166

26.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:
Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

- N 53.1814 E 20.3419

- N 53,182 E 20,358

- N:

53.180555 E: 20.354166

26.5.2021
W województwie małopolskim, w powiecie limanowskim:
Część powiatu limanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6431 E 20.21173.5.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim i mieście Krosno:
Części powiatów krośnieńskiego i miasto Krosno położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6561 E 21.763.5.2021
W województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim:
Część powiatu choszczeńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.0336 E 15.45036.5.2021
W województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim:
Część powiatu biłgorajskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3242 E 22.91694.5.2021
W województwie lubelskim, w powiecie puławskim:
Część powiatu puławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.425840 N, 22.200828 E

12.5.2021
W województwie lubelskim w powiecie puławskim i w województwie mazowieckim w powiecie kozienickim:
Części powiatu puławskiego w województwie lubelskim i powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.484155 N, 21.878009 E

14.5.2021
W województwie lubelskim w powiecie włodawskim
Część powiatu włodawskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.413611°N 23.528333°E

21.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiatach mławskim i ciechanowskim:
Części powiatów mławskiego i ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53 E 20.533321.4.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim:
Część powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°52'7.466" E 20°31'52.212"21.5.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach olsztyńskim, kętrzyńskim i bartoszyckim:
Części powiatów olsztyńskiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.0464 E 21.08728.5.2021
W województwie łódzkim, w powiatach bełchatowskim i piotrkowskim:
Części powiatów bełchatowskiego i piotrkowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.4231 E 19.43726.5.2021
W województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim oraz cieszyńskim:
Części powiatów pszczyńskiego oraz cieszyńskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.9233 E 18.7769; N 49.934014, E 18.76864713.5.2021
W województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, malborskim, kwidzyńskim i tczewskim:
Części powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.9294 E 19.0042

- N 54,014 E 19,06

- N 53,983 E 19,052

- N 53,949 E 19,091

- N 54,055 E 19,062

- N 53,968 E 19,029

- N 53.874444, E 19.049722

- N 53.872222, E 19.06

- N 53,878 E 19,058

- N 53,851 E 19,159

15.5.2021
W województwie pomorskim w powiecie kwidzyńskim
Część powiatu kwidzyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,68 E 19,17115.5.2021
W województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie elbląskim i w województwie pomorskim w powiecie sztumskim
- część powiatu elbląskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska 190 o współrzędnych GPS: 54°6'59.544"N, 19°20'23.2"E

- część powiatu elbląskiego i część powiatu sztumskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk 188, 189 o współrzędnych GPS: 54o 2' 4.489" N 19o 20' 11,774" E; 54o 3' 7.666" N 19o19' 53,159" E

10.5.2021.
W województwie warmińsko - mazurskim:
Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,569 E 19,24821.5.2021
Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,729 E 19,37621.5.2021
Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,828 E 19,74721.5.2021
Część powiatu ostródzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,657 E 19,85321.5.2021
Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.348056, E 19.816944,

- N 53,388 E 19,814

- N 53,349 E 19,815

- N 53,384 E 19,817

21.5.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim i giżyckim:
Części powiatów ełckiego i giżyckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.9808 E 22.147.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim:
Części powiatów sierpeckiego i płockiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 52.6822 E 19.6897,

- 52°42'29.304"N, 19°39'14.756"E

7.5.2021
Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS N 52.63813 E 19.8428220.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim:
Części powiatu wyszkowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

52.639315, 21.621111

12.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiatach ostroowskim i sokołowskim:
Części powiatów ostrowskiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52 "41'28.346" E 22 "5'21.517"20.5.2021
W województwie lubuskim w powiatach świebodzińskim i sulęcińskim:
Części powiatów świebodzińskiego i sulęcińskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52° 14' 53.733"; E 15° 12' 49.011"13.5.2021
W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim
Część powiatu zielonogórskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51°52'54.793"N 15°27'58.028"E11.5.2021
W województwie świętokrzyskim w powiecie buskim
Część powiatu buskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 500 23' 33.713" E: 200 44' 31.8 2 6"12.5.2021
W województwie kujawsko - pomorskim w powiecie brodnickim, w województwie warmińsko - mazurskim w powiatach działdowskim i nowomiejskim
Część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko - pomorskim, części powiatów działdowskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko - mazurskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 530 17' 29.8" E: 190 41' 8.2"12.5.2021

Państwo członkowskie: Słowacja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Region Senec:
The following municipalities: Malinovo, Zálesie, Most pri Bratislave12.5.2021
Państwo członkowskie: Szwecja
Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Those parts of the municipality of Eslöv contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.47.4 and E13.22.1617.5.2021

Część B

Obszary zagrożone, o których mowa w art. 1 i 3:

Państwo członkowskie: Belgia

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The municipalities or parts of the municipalities Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Deinze, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Tielt, Waregem, Wielsbeke, Wortegem-22.5.2021
Petegem, Zulte and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.3486 lat 50.8796 and beyond the area described in the protection zone.
Those parts of the municipalitiy of Deerlijk, Harelbeke, Waregem and Wielsbeke contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.126743 - lat 50.820040Od 14.5.2021 do 22.5.2021

Państwo członkowskie: Bułgaria

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Haskovo Region:
The following localities in the municipality of Haskovo: - Rodopi; Malevo; Manastir28.5.2021
The following localities in the municipality of Haskovo: - Krivo PoleOd 20.5.2021 do 28.5.2021
The following localities in the municipality of Stambolovo: - Zhalti Bryag28.5.2021
Plovdiv Region:
The following localities in the municipality of Maritsa:

- Rogosh; Skutare; Manole; Manolsko Konare; Yasno pole; Dink; Krislovo; Kale- kovets; Zhelyazno; Voyvodinovo

9.6.2021
The following localities in the municipality of Rakovski: - Rakovski; Stryama; Shishmantsi9.6.2021
The following localities in the municipality of Sadovo: - Sadovo9.6.2021
Municipality of Maritsa:

- Trilistnik locality and State hunting ground Tchekeritsa

Od 1.6.2021 do 9.6.2021

Państwo członkowskie: Czechy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Central Bohemian Region:
Běrunice (603104); Běruničky (603112); Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239); Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Dymokury (634247); chotěšice (653071); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Kněžičky (603121); Ledečky (679771); Městec Králové (693286); Nouzov u Dymokur (704920); Nové Zámky (706841); Opočnice (711926); Osek (712876); Podlužany (742660); Podmoky u Městce Králové (724084); Rožďalovice (742686); Senice (747441); Slibovice (603155); Sloveč (750697); Střihov (750701); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Velké Výkleky (603163); Vestec nad Mrlinou (781011); Vlkov nad Lesy (603171); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Zámostí u Rožďalovic (742694)11.5.2021
Malá Strana u Chotěšic (653080); Nová Ves u Chotěšic (653098); Vinice u Městce Králové (693308); Záhornice u Městce Králové (789828)Od 22.4.2021 do 11.5.2021
Běleč u Litně (685232); Březová u Zvole (794023); Bubovice (615137); Budňany (663719); Černolice (620351); Dobříč u Prahy (627763); Dobřichovice (627810); Drahelčice (631531); Dušníky u Rudné (743313); Hlásná Třebaň (638901); Hořelice (743321); Chrášťany u Prahy (654019); Chrustenice (654400); Jíloviště (660175); Jinočany (660744); Karlík (627828); Klínec (666343); Kozolupy (671967); Kuchař (676942); Lety u Dobřichovic (680761); Lhota u Dolních Břežan (628808); Líšnice u Prahy (685054); Loděnice u Berouna (686328); Lužce (689246); Měchenice (692719); Mezouň (693863); Mořina (699306); Mořinka (699322); Nučice u Rudné (708062); Ohrobec (709352); Ořech (712604); Poučník (663743); Řevnice (745375); Řitka (745804); Tachlovice (764825); Trněný Újezd (768324); Trnová u Jíloviště (660183); Vrané nad Vltavou (785318); Všenory (787272); Vysoký Újezd u Berouna (788449); Zadní Třebaň (789593); Zbuzany (791962); Zvole u Prahy (794058)7.5.2021
Černošice (620386); Choteč u Prahy (652989); Chýnice (652997); Kosoř (669971); Roblín (740195); Třebotov (770396); Vonoklasy (784982)Od 29.4.2021 do 7.5.2021
Bítov u Koněprus (669024); Bykoš (616494); Čisovice (623946); Dobříš (627968); Hostim u Berouna (645737); Koněprusy (669032); Korno (693006); Kytín (678759); Lážovice (679577); Měňany (69301); Mníšek pod Brdy (697621); Nesvačily u Berouna (703842); Nová Ves pod Pleší (705811); Osov (713325); Podbrdy (723363); Rymaně (697630); Skřipel (748919); Srbsko u Karlštejna (752983); Stříbrná Lhota (697648); Suchomasty (759244); Tetín u Berouna (766917); Tobolka (693022); Velký Chlumec (779598); Vinaříce u Suchomast (782246); Vižina (783200); Voznice (785059); Všeradice (787299); Zahořany u Mníšku pod Brdy (697656); Želkovice u Libomyšle (683213)10.5.2021
Liteň (685267); Hodyně u Skuhrova (748994); Skuhrov pod Brdy (749010); Svinaře (760790)Od 2.5.2021 do 10.5.2021
Slibovice (603155); Vlkov nad Lesy (603171); Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Rasochy (773174); Uhlířská Lhota (773182); Hradišťko II (797430); Končice (797448); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)21.5.2021
Capital City of Prague:
Hlubočepy (728837); Holyně (750573); Jinonice (728730); Komořany (728519); Lahovice (729248); Lipence (683973); Lochkov (686425); Malá Chuchle (729183); Modřany (728616); Radotín (738620); Řeporyje (745251); Slivenec (750590); Stodůlky (755541); Točná (652407); Třebonice (770353); Velká Chuchle (729213); Zadní Kopanina (745278); Zbraslav (791733); Zličín (793264)7.5.2021
Hradec Králové Region:
Velké Babice (600610); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Dobřenice (627747); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hrádek u Nechanic (647322); Humburky (649317); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Kobylice (732869); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Kunčice u Nechanic (677051); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Měník u Nového Bydžova (693073); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Osice (713058); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Prasek (732885); Převýšov (735299); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Roudnice (741639); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Syrovátka (761826); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)5.5.2021
Barchov (600890); Chlumec nad Cidlinou (651800); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056); Zachrašťany (790338)Od 22.4.2021 do 5.5.2021
Boharyně (605972); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Dobřenice (627747); Hrádek u Nechanic (647322); Humburky (649317); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Kobylice (732869); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Michnovka (674150); Kunčice u Nechanic (677051); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Prasek (732885); Převýšov (735299); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Roudnice (741639); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Starý Bydžov (754943); Syrovátka (761826); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)5.5.2021
Velké Babice (600610); Barchov (600890); Trnava (768260); Chudeřice (654787);

Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141);

Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)

Od 25.4.2021 do 5.5.2021
Barchov (600890); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Humburky (649317); Chlumec nad Cidlinou (651800); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kozojedy u Žlunic (797677); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Myštěves (700801); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Ohnišťany (709280); Kanice u Petrovic (720119); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Prasek (732885); Hrobičany (746312); Sběř (746321); Velešice (746339); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Staré Smrkovice (754773); Šaplava (762032); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vinary u Smidar (782181); Volanice (784664); Veselská Lhota (788341); Vysoké Veselí (788350); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Žlunice (797707)11.5.2021
Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Smidarská Lhota (782173)Od 3.5.2021 do 11.5.2021
Velké Babice (600610); Barchov (600890); Trnava (768260); Dobřenice (627747); Humburky (649317); Pamětník (717533); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Obědovice (674168); Levín nad Cidlinou (710342); Převýšov (735299); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)21.5.2021
Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Klamoš (665428); Štít (665436); Nové Město nad Cidlinou (706396); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)Od 13.5.2021 do 21.5.2021
Pardubice Region:
Bukovka (616125); Chýšť (655686); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Malé Výkleky (655694); Pravy (664286); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597)5.5.2021
Břehy (613771); Bukovka (616125); Hlavečník (638951); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Bílé Vchynice (604143); Kladruby nad Labem (665410); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Pravy (664286); Přelovice (734641); Rohovládova Bělá (740446); Selmice (747149); Semín (747319); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Tetov (766968); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597)21.5.2021
Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955)Od 13.5.2021 do 21.5.2021
Plzeň Region:
Babice u Holubče (641375); Bernartice u Stráže (602701); Bezděkov u Damnova (624705); Bohuslav (678848); Boječnice (607291); Bonětice (710261); Bonětičky (710270); Borek u Tachova (602710); Borovany u Boru (607312); Částkov u Tachov (618560); Čečkovice (607321); Černá Hora u Bělé nad Radbuzou (601659); Dehetná (602728); Doly u Boru (607339); Dubec (770663); Holostřevy (641308); Jadruž (778702); Jemnice u Tisové (767204); Kosov u Boru (607347); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Labuť (678830); Lhota u Tachova (715964); Malé Dvorce (778729); Málkov u Přimdy (736091); Málkovice (677612); Maršovy Chody (618578); Mchov (754641); Nové Sedliště (754650); Olešná (710288); Ostrov u Tachova (715972); Pavlíkov u Třemešného (770671); Pernolec (618586); Pořejov (646253); Přimda (736112); Racov (754749); Rájov u Třískolup (771112); Skviřín (607380); Staré Sedliště (754668); Staré Sedlo u Tachova (754757); Strachovice u Bernartic (602736); Stráž u Tachova (756369); Svatá Kateřina u Rozvadova (742601); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třemešné (770680); Třískolupy pod Přimdou (771121); Újezd pod Přimdou (773824); Úšava (754676); Velká Ves u Damnova (624721)7.5.2021
Bor u Tachova (607304); Kundratice u Přimdy (778711); Lužná u Boru (607355);

Mlýnec pod Přimdou (773816); Souměř (756351); Velké Dvorce (778737);

Vysočany u Boru (607398)

Od 29.4.2021 do 7.5.2021
South Bohemian Region:
Bavorov (601179); Blanice (636657); Čichtice (623776); Svinětice (760862); Útěšov (672327); Bílsko u Vodňan (604569); Budyně (615609); Číčenice (623482); Dívčice (626180); Albrechtice (600083); Drahonice (631710); Chvalešovice (654981); Záblatí (789089); Hájek u Bavorova (636665); Krajníčko (672319); Krašlovice (674052); Vitice u Vodňan (674079); Černěves u Libějovic (681946); Libějovice (681954); Nestanice (681962); Krtely (691216); Malovice u Netolic (691224); Malovičky (691232); Podeřiště (691241); Pivkovice (721182); Kloub (676705); Pohorovice (676721); Chvaletice u Protivína (655007); Krč u Protivína (674303); Milenovice (733849); Myšenec (700789); Protivín (733857); Těšínov u Protivína (674311); Záboří u Protivína (674320); Lékařova Lhota (746690); Skály u Protivína (748161); Lidmovice (674061); Skočice (748315); Křepice u Vodňan (755729); Protivec (757110); Šipoun (757144); Velký Bor u Strunkovic (779512); Truskovice (651125); Čavyně (784338); Křtětice (676713); Radčice u Vodňan (737402);

Dívčice (626180) - severozápadní část katastrálního území s částí obce Dubenec, Česká Lhota, Novosedly a Dívčice, přičemž hranici na jihovýchodě tvoří pozemní komunikace č. 122;

Netolice (703940) - severní část katastrálního území, přičemž hranici na jihu tvoří pozemní komunikace č. 145 od západu katastrálního území až po konec obce Netolice a následně na ni navazující pozemní komunikace č. 122 směřující na východ katastrálního území.

13.5.2021
Chelčice (651117); Stožice (755745); Hvožďany u Vodňan (773603); Újezd u Vodňan (773611); Vodňany (784281)Od 5.5.2021 do 13.5.2021
Ústí nad Labem Region:
Bečov u Mostu 601233; Milá (601241); Stránce (796816); Zaječice u Bečova (601250);Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Odolice (602051); Bílence (604151); Škrle (604160); Bitozeves (604925); Nehasíce (702374); Tatinná (702382); Vidovle (604933); Blažim (605549); Břvany (615111); Havraň (638021); Korozluky (669610); Sedlec u Obrnic (669628); Kozly u Loun (671827);

Lenešice (679925); Sinutec (671835); Lužice u Mostu (689327);

Svinčice (689335); Bylany u Mostu (616532); Holešice (640956); Malé Březno (690449); Čepirohy (619591); Hořany (645010); Most I (699357); Most II (699594); Rudolice nad Bílinou (699691); Skyřice (749206); Slatinice u Mostu (616559); Souš (903337); Střimice (699748); Třebušice (770540); Velebudice

8.5.2021
(749214); Vtelno (787507); České Zlatníky (708739); Chanov (708747); Obrnice (708755); Patokryje (718301); Postoloprty (726117); Rvenice (747190);

Seménkovice (747203); Vrbka u Postoloprt (726125); Hrádek u Loun (739235); Raná u Loun (739243); Dobrčice u Skršína (748684); Chrámce (748692); Skršín (748706); Strupčice (757195); Sušany (759597); Minice (777706); Velemyšleves (777722); Zálezly (777731); Volevčice (725234); Všestudy (787469); Počerady (723185); Výškov u Počerad (788554)

Kamenná Voda (796808); Židovice u Bečova (796824); Lišnice (685071); Polerady (725226); Třískolupy (771139)Od 30.4.2021 do 8.5.2021
Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Bílina (604208); Bílina-Újezd (604283); Bílka (608246); Braňany (609005); Břešťany (614858); Břežánky (614866); Bžany (617342); Černčice u Žalan (794309); Červený Újezd u Mukova (700380); České Zlatníky (708739); Děkovka (632805); Dobrčice u Skršína (748684); Dřemčice (632813); Dřevce (754072); Hořenec (681741); Hostomice nad Bílinou (645915); Chotějovice (760331); Chotovenka (760340); Chouč (648175); Chrámce (748692); Chrášťany u Dřemčic (632821); Chudeřice u Bíliny (604348); Jablonec u Libčevsi (681750); Jenišův Újezd (658472); Kaňkov (609013); Kocourov u Medvědic (692671); Korozluky (669610); Kostomlaty pod Milešovkou (670669); Kozly u Loun (671827); Křemýž (709221); Lahovice u Libčevsi (681768); Ledvice (679844); Leská (754081); Lhenice u Bžan (617351); Lhota u Medvědic (692689); Libčeves (681776); Liběšice u Želenic (795925); Liptice (684821); Lukov u Bíliny (688959); Lužice u Mostu (689327); Lysec (689653); Medvědice (692697); Měrunice (693227); Milešov u Lovosic (694649); Mirošovice (648191); Mrsklesy (692701); Obrnice (708755); Obřice (724483); Odolice (602051); Ohníč (709239); Páleč u Milešova (798321); Patokryje (718301); Pnětluky u Podsedic (724491); Pohradice (760382); Řisuty u Libčevsi (681784); Sedlec u Obrnic (669628); Sinutec (671835); Skalice u Lovosic (754099); Skršín (748706); Staré (754102); Světec (760366); Svinčice (689335); Šepetely (754111); Štrbice (760374); Třebívlice (770027); Vlastislav (783480); Všechlapy u Libčevsi (681792); Žalany (794325); Želenice u Mostu (795933); Želénky (789402); Želkovice u Loun (796361); Žichov (693235)4.5.2021
Dřínek 738719; Hetov (738727); Hrobčice (648167); Kučlín 648183; Mrzlice (648205); Mukov (700398); Radovesice u Bíliny (738735); Razice (648213); Štěpánov u Lukova (688967); Tvrdín (648221)Od 26.4.2021 do 4.5.2021

Państwo członkowskie: Dania

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The parts of Holstebro municipality Skive, municipality and Struer municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centered on GPS coordinates Lat. 56, 4973; Long. 8,755525.5.2021
The parts of Holstebro municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 56,4973; Long. 8,7555Od 17.5.2021 do 25.5.2021

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BADEN-WÜRTTEMBERG
Biberach

- Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt an der Landkreisgrenze zwischen der Gemarkung Unterschwarzach und Füramoos an der Straße, die von der L306 zur Deponie abzweigt,

6.5.2021
- in der Kurve der linksabzweigenden Straße um das Füramooser Ried folgend bis auf die L306 Richtung Eberhardzell,

- die L306 durch Oberhornstolz entlang bis vor Unterhornstolz,

- links den Landwirtschaftsweg weiter am Wald Oberes Holz entlang und rechts Richtung Guntarz bis zum Bidumwald,

- am Waldrand Bidumwald entlang bis zur Schnittstelle mit der Straße nach Ritzenweiler,

- im Süden am Ortsrand von Ritzenweiler entlang der Straße Richtung Kappel,

- vor der Ortschaft Kappel am Waldrand Oberholz Richtung Süden bis Becken- bauren in der Gemarkung Mühlhausen,

- im Süden am Ortsrand Beckenbauren entlang bis zur Schnittstelle mit der K7569,

- entlang der K7569 bis Kappel,

- vor Kappel auf die Verbindungsstraße zur L306 in westlicher Richtung bis zur Schnittstelle mit der L306,

- entlang der L306 in südwestliche Richtung bis Oberessendorf,

- im Süden am Ortsrand von Oberessendorf entlang bis zur B30,

- die B30 am Ortsrand entlang bis zur Abzweigung Alte Straße,

- entlang des Landwirtschaftsweges durch das Waldgebiet bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungsgrenze Winterstettendorf,

Gemarkungsgrenze Winterstettendorf Richtung Süden entlang bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungsgrenze Michelwinnaden und der Landkreisgrenze.

Breisgau-Hochschwarzwald

Teile der Gemarkungen der Gemeinden:

a) Buchenbach: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

b) Feldberg: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

c) Friedenweiler: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

d) Glottertal: Der Gemeindeteil Föhrental.

e) Hartheim: Die Gemeindeteile Feldkirch und Hartheim.

f) Lenzkirch: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

g) March: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

h) Schallstadt: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

i) Schluchsee: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

j) Stadt Bad Krozingen: Die Ortsteile Hausen an der Möhlin, Schlatt, Biengen und Bad Krozingen

k) Stadt Staufen: Die Ortsteile Staufen und Grunern.

l) Stad, Titisee-Neustadt: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

m)Stadt Vogstburg: Alle Gemeindegebiete, die von Teil A nicht umfasst werden.

Zudem die gesamte Gemarkung der Gemeinden Gottenheim, Gundelfingen, Ehrenkirchen, Eisenbach, Heuweiler, Merzhausen, Münstertal, Oberried, Pfaffenweiler, St. Peter, Stegen und der Stadt Löffingen.

17.5.2021
Breisgau-Hochschwarzwald

Teile der Gemarkungen der Gemeinden:

a) Buchenbach: Von der Südspitze der Gemarkung nach Norden die kompletten Gebiete östlich des Diezendobelbaches. Ab dem Wagensteigbach verläuft diese Westgrenze für etwa 80 m entlang des Bachlaufs talwärts, dann zur direkt zur Höhe des Kappeneck. Von dort zum Sommerberg und weiter zum Winterkapf jeweils vom höchsten Punkt zum höchsten Punkt. Von dort weiter bis zur Gemarkungsgrenze St. Märgen im Norden. Mithin ist die gesamte Fläche des Ortsteiles Wagensteig innerhalb des Sperrbezirks

b) Feldberg: Die Fläche östlich der Steiertenwiese und nördlich und nordöstlich der Linie Seebachweg, Wiesenweg und Talstrasse. Inklusive aller nördlich der B317 gelegenen Ortsteile von Vorderbärental und der gesamten Fläche des Ortsteils Falkau.

c) Friedenweiler: Die Teile der Gemarkung westlich der Linie Höllentalbahn ab Gemarkungsgrenze Lenzkirch bis zur L182 in Rötenbach, dann nördlich bis zur B31, dieser dann bis zur Gemarkungsgrenze Titisee-Neustadt folgend.

d) Lenzkirch: Die gesamte Fläche des Ortsteils Raitenbuch

e) March: Die Ortsteile Neuershausen und Hugstetten

Od 8.5.2021 do 17.5.2021
f) Schallstadt: Im Westen das Gewann Erlenmatten, ansonsten das Gebiet nordöstlich der Bebauungsgrenze des Ortsteils Mengen, nach Osten hin inklusive der Gewanne Wolfental, Ödenberg, Spielhofern, Dürrenmatten und Willismatten und den Waldgebieten Papalust und Schererschlag.

g) Schluchsee: Der Ortsteil Schönenbach und der südliche Bereich des Ortsteils Blasiwald inklusive der Gewanne Hüttenstauden, Straß, Blasiwald, Moosmühle und allem südlich und östlich davon ohne oberer Lochwald.

h) Stadt Titisee-Neustadt: Die Gemarkungen der Ortsteile Neustadt, Titisee und Waldau

i) Stadt Vogtsburg: Die Ortsteile Achkarren, Bickensohl, Oberbergen, Oberrotweil und Schelingen.

Zudem die gesamte Gemarkung der Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breitnau, Ebringen, Eichstetten, Hinterzarten, Horben, Ihringen, Merdingen, St. Märgen, Sölden, Umkirch, Wittnau und der Stadt Breisach

Freiburg

Gesamter Stadtkreis Freiburg

7.5.2021
Freiburg

- Verlauf entlang der Kreislinie zwischen March-Umkirch und Freiburg im Breisgau in nördlicher Richtung, die Gewanne,Hohle' und,Mittelpfad' querend und dem Verlauf der Nimbergstraße folgend bis Ecke Hieberainle/Benzhauser Straße weiter in südöstlicher Richtung dem Flurstück,Benzenweg' folgend bis zur Autobahn A5, die Autobahn querend bis über Bebelstraße hinweg in den 1. Jägerweg,

- danach südlich abbiegend in den Ettenbachweg durch den Wald bis zu den Flurstücken 3210/3209, dem Feldweg zwischen den Feldern in südlicher Richtung folgend, nach einem Stallgebäude dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur T-Kreuzung im Wald, von dort in südlicher Richtung bis Feuerspritzenweg. Diesem in östlicher Richtung folgend bis Einfahrt,Eichelbuck'. Danach südlich dem Bachverlauf Brandbach folgend bis zur Lembergallee, diese querend in die Tullastraße bis Ecke Guerickestraße, entlang Guerickestraße nach Süden den Bahngleisen und dem Rossgässlebach folgend über die Engesserstraße bis zu den Güterbahngleisen. An den Güterbahngleisen in südwestlicher Richtung bis zur Querung der Breisacherstraße (K9860), dann auf der westlichen Seite der Breisacherstraße Richtung Südosten bis zur Kreuzung Fehrenbachallee (K9859) in südöstlicher Richtung der Fehrenbachallee folgend bis zur Kreuzung mit der Straßenbahnlinie, von dort in nordwestlicher Richtung dem Weg zwischen Eschholzpark und dem Kreismedienzentrum folgend bis zur Ferdinand- Weiß-Straße, über die B 31a, Dreisam und in die Bohlstraße bis zur Ecke Haslacherstraße. Von der Haslacherstraße weiter in die Markgrafenstraße in südwestlicher Richtung folgend bis Ecke Opfingerstraße (K 9853). Der Opfingerstraße in nordwestlicher Richtung folgend bis Opfinger Brücke, von hier südwestlich entlang der Bahngleise bis Kreuzung Guildfordallee. Der St. Georgener Straße in nordwestlicher Richtung folgend mit Querung der Besan- conallee und weiter in Richtung Süden auf Munzingerstraße bis Kreuzung Bötzingerstraße. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis Ecke Rimsinger Weg, dort nach Westen Richtung Wald in den Kiesgrubenweg, diesem nach Norden folgend bis zur Opfinger Straße (K9853). Dem Verlauf der Opfinger Straße Richtung Westen folgend bis zur Abzweigung Parkplatz Opfinger See. Den Opfinger See auf dem westlichen Seeweg Richtung Norden bis zur Seemitte umrunden, dann Richtung Westen zwischen Gewann Spittelach und Obermoos bis St. Nikolauser Straße, hier der Tiergartenstraße nach Norden folgend bis zum Stumpenweg und dann in nordöstlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald.

Od 22.4.2021 do 7.5.2021
Freiburg

- In Waltershofen nördlich des Silberbucks von der Kreisgrenze zur Gemeinde Merdingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in nordöstlicher Richtung zum nordöstlichen Ende des Längelbergs, dem Feldweg in südöstlicher Richtung folgend bis Klosterstraße (K9861), der Straße bis zum südlichen Ende des Längelbergs folgend weiter auf dem Feldweg in nördlicher Richtung den Längelberg umrundend danach Richtung Osten entlang der Gewanne 'Bös Breicke' und 'Im Niederfeld'.

Od 29.4.2021 do 7.5.2021
- Dem Feldweg parallel zur St. Nikolauserstraße in Richtung Süden folgend, zuerst östlich dann nordöstlich das Gewann,Eckbaum' umrundend bis zur St. Nikolauserstraße (L187). Diese in südöstlicher Richtung querend bis Mittelmattweg. Diesem in südlicher Richtung folgend entlang der südlichen Grenze des Gewanns,Mittelmatt' bis zum Kretzbach, diesen queren und an der Mündung des Krebsbächle diesem in südöstlicher Richtung bis zum Waldrand folgend. Entlang dem Waldrand weiter südlich, dann östlich bis zur Kleingartenanlage. An den Grenzen der Kleingartenanlage bis zum Parkplatz, entlang dem Gewann,Kuhmatt' nach Süden bis zur Querung der Freiburger Straße (K9853), hier in den westlich gelegenen Feldweg einbiegend und diesem weiter in süd-/südöstli- cher Richtung folgend bis Einmündung Ecke Linkmattstraße. Weiter auf einem Waldweg Richtung Süden zum Waldmösleweg, diesem südöstlich folgend in einer gedachten Linie bis zur Autobahn A 5. Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
Ortenaukreis

Die Stadt Kehl ist betroffen mit Teilen der Kernstadt sowie Sundheim, dem Stadtteil Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg:

Beginnend an der französischen Grenze am Rhein an der Weststraße 12, nach Süden der Weststraße folgend bis zur T-Kreuzung, links in die Hafenstraße abbiegend bis zum Kreisverkehr. Weiter in die Carl-Benz-Straße abbiegend, der Straße Am Läger folgend, weitergehend in die Kinzig-allee und folgend bis zum Übergang in die Straße Am Schutterrain mit Ende an der Söllingstraße. Der Hauptstraße nordöstlich folgend bis zum Kreisverkehr und weiter der Hauptstraße folgend bis zur Daimlerstraße. Dieser folgend bis zur Abbiegung links in die Kehler Straße.

Teile des Stadtteils Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg, beginnend an der Gemarkungsgrenze Willstätt-Eckartsweier der Schutter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Neuried-Altenheim.

Teile der Gemeinde Willstätt-Eckartsweier beginnend an der Kehler Straße, dieser folgend bis zur Kreuzung der Schutter. Der Schutter nach Süden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kehl-Kittersburg.

Die Gemeinde Neuried ist betroffen mit der gesamten Gemarkung Altenheim sowie mit Teilen der Gemarkung Ichenheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Neuried-Altenheim dem Anwendergraben folgend bis in den Altrhein.

Teile der Gemeinde Meißenheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Neuried- Ichenheim dem Althrein weiter folgend, verlängert in westliche Richtung bis zur Landesgrenze

23.5.2021
Ravensburg

Bad Wurzach

Ausgangspunkt ist die Ortschaft Schönbühl nahe Argenbühl

- Der Straße in nördliche Richtung folgend bis Uttenhofen entlang der Uttenhofer Str. bis Winterazhofen

- entlang des Waldrandes, am nördlichen Rand des Hinterweihers vorbei bis Wolfholz entlang des Alpenblickwegs und der Missener Str.

- Am Fetzachmoos nördlich entlang bis zu dem Gewässer Eschach

- entlang des Gewässers bis zur Kreuzung mit der der L318, der L318 folgend bis Friesenhofen entlang der Beurenstr., Rimpracher Str. und dem Riedweg bis zur Landesgrenze zu Bayern

- entlang der Landesgrenze zu Bayern bis zu den Blockwiesen

- entlang des Waldwegs durch den Rohrdorfer Tobel nördlich des Schleifertobel vorbei bis Haslach

- in nordwestliche Richtung um den Rangenberg herum bis zum Gewässer Untere Argen bis Kreuzung mit der L318

- entlang der L318, Waldburgallee und der Riedstraße westlich folgend bis zum Kreisverkehr (nördliche Ausfahrt) - vorbei an der Argentalklinik (Dengeltsho- fen) bis zum Gewässer Untere Argen

- dem Gewässer Untere Argen westlich folgend bis zur Straße nach Oberhar- prechts

- Der Alpenstraße nach Unterharprechts, Argenbauer, Steig, dann der L265 in nördlicher Richtung folgend bis zur Abbiegung östlich nach Baldenhofen - Der Straße nach Baldenhofen weiter folgend bis nach Schönbühl (Ortschaft nahe Argenbühl).

Od 28.4.2021 do 6.5.2021
Waldshut

Soweit nicht in Teil A aufgeführt:

- Gemeinde Albbruck

- Gemeinde Bad Säckingen

- Gemeinde Bernau

- Gemeinde Bonndorf

- Gemeinde Dachsberg

- Gemeinde Dogern

- Gemeinde Görwihl

- Gemeinde Grafenhausen

- Gemeinde Häusern

- Gemeinde Herrischried

- Gemeinde Höchenschwand

- Gemeinde Ibach

- Gemeinde Küssaberg mit der Gemarkung Kadelburg

- Gemeinde Laufenburg

- Gemeinde Murg

- Gemeinde Stühlingen

- Gemeinde Todtmoos

- Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit den Gemarkungen Berau, Brenden, Birkendorf, Hürrlingen, Obermettingen, Riedern a.W.

- Waldshut-Tiengen mit den Gemarkungen Aichen, Eschbach, Gurtweil, Indleko- fen, Oberalpfen, Tiengen, Waldkirch, Waldshut

10.5.2021
Waldshut

Häusern; Höchenschwand mit der Gemarkung Höchenschwand und Teilen der Gemarkungen Tiefenhäusern, Amrigschwand; Grafenhausen mit Teilen der Gemarkung Staufen; Ühlingen-Birkendorf mit Teilen der Gemarkung Brenden; Dachsberg mit der Gemarkungen Urberg und Teile der Gemarkungen Wolpadingen, Wittenschwand und Wilfingen, Schlageten, St. Blasien mit Teilen der Gemarkungen St. Blasien und Immeneich

- Beginnend an der B500 in östlicher Richtung der Kreisgrenze Breisgau-Hochschwarzwald folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße von Schönenbach nach Bulgenbach

- Entlang der Gemeindeverbindungsstraße in südlicher Richtung folgend bis zum Waldaustritt, dort rechts dem Hans-Müller-Weg in westlicher Richtung folgend bis zum Waldaustritt.

- Weiter in südlicher Richtung folgend bis zur Gemeindeverbindungstraße nach Brenden bis zur K6594, rechts auf K6594, 20 Meter links auf Feldweg.

- Dem Bach folgend bis zur Kläranlage, in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in die Schwarza folgend.

- Schwarza abwärts bis Einmündung des Weschbrunnenbachs. Dem Weschbrun- nenbach bis zur Quelle folgend bis zum Waldrand.

- Dem Waldrand in nördlicher Richtung folgend bis zur K6555.

- Der K6555 folgend bis zum Gemeindeverbindungsweg nach Attlisberg.

- Dem Gemeindeverbindungsweg bis Ortseingang Attlisberg folgend, bis Richtung Ellmenegg an der Kreuzung zur K6555, der K6555 bis zur B 500 folgend.

- Links auf B500 in südlicher Richtung bis Abzweigung rechts auf Gemeindeverbindungsweg Richtung Immeneich.

- In Immeneich bis zur Überquerung des Möslebächles, dem Möslebächle folgend bis zur Mündung Alb.

- Dann rechts auf L1154 bis zur Abzweigung, dann links bis Happinger Kapelle. In südlicher Richtung auf Feldweg bis zum Forstweg, dann links Richtung Happingen.

- Dem Waldweg zur Happinger Halde folgend; von dort bis zum höchsten Punkt des Stollens. Dem Waldweg folgend bis zum Ortseingang Wolpadingen.

- Links auf K 6590 bis Abzweigung zum Vogelbach. Dem Vogelbach aufwärts folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße Richtung Langmoos.

- Rechts ab in Richtung Finsterlingen. Am Ortseingang von Finsterlingen entlang der südlichen Ortsbebauung bis zur Gemeindeverbindungsstaße nach Fröhnd, dann Richtung Hierholz.

- Vor Hierholz Verbindungsstraße Richtung Wittenschwand, an der ersten Gabelung links halten auf Forstweg. Nach ca. 120 Metern auf dem Waldweg zum Ibach.

Od 2.5.2021 do 10.5.2021
- Dem Landhagweg folgend zum Westrand des Sumpfgebietes Moos.

- Am Winkelbuch aufwärts zur Verbindungsstraße nach Unteribach, von dort auf der K6526 in nördlicher Richtung nach Oberibach folgend.

- In Oberibach rechts auf der K6525 bis zur Abzweigung, dort links in nördlicher Richtung, bis zum Ramsenbächle.

- Dem Ramsenbächle folgend bis zur Ibacher Säge. Von dort zur L150, rechts ab Richtung St. Blasien.

- An der Ibacher Kluse ca. 400 Meter östlich zur Einfahrtswies. Der nördlichen Einfahrtswies folgend nach St. Blasien-Ziegelfeld.

- Dort links ab auf L150 bis zur Einmündung der L149. Auf der L149 links abbiegen Richtung Bernau.

- Von Bernau der Straße Richtung Menzenschwand folgend.

- Von dort zum Botzbergwerk über die Erhebung Hildahöhe, Erhöhung mittlere Ebene zum Windbergkopf. Von dort zum Ahorntobel und weiter zur Wittleme- hütte.

- Dann entlang der Kreisgrenze von Breisgau-Hochschwarzwald nach Süden bis zum Ausgangspunkt.

Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen mit der Gemarkung Oberalpfen und Teilen der Gemarkungen Waldkirch und Eschbach; Gemeinde Albbruck mit Teilen der Gemarkungen Birkingen, Birndorf, Buch und Unteralpfen, Gemeinde Dachsberg mit Teilen der Gemarkung Wilfingen, St. Blasien mit Teilden der Gemarkung Immeneich, Gemeinde Höchenschwand mit den Teilen der Gemarkungen Remetschwiel, Bannholz und Bierbronnen; Teile der Gemeinde Dogern

- Der K 6556 vom Abzweig der B 500 in Richtung Weilheim folgend bis rechts zur Abzweigung auf K 6558,

- Der K 6558 bis zur Einmündung auf die K6551 folgend, dort rechts abbiegend auf die K 6551 bis Mariabronnen.

- In Mariabronnen links dem Feldweg in südlicher Richtung folgend. An der T-Kreuzung des Feldweges links in südöstlicher Richtung dem Feldweg folgend bis zum ersten Abzweig rechts.

- Dem Feldweg weiter folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße nach Schmit- zingen. Links abbiegend in Richtung Schmitzingen.

- In Schmitzingen links auf Chäpelleweg, dem Chäpelleweg folgend bis zur Kapelle.

- Dort geradeaus weiter der Gemeindeverbindungstraße folgend bis zur ersten Abbiegung, links in südlicher Richtung.

- An der ersten Abzweigung rechts Hausbrunnerstraße links abbiegend auf Gemeindestraße, dort erste rechts abbiegen auf Pankratiusweg.

- Von dort links abbiegend auf Ziegelhüttestraße. Nach der Ziegelhütte rechts am Wegkreuz abbiegend in Richtung Bohland.

- Am letzten Haus links auf Feldweg zum Schürlebach weiter Richtung Behlen bis zur K 6589.

- Der K 6589 in Richtung Birkingen folgend, in Birkingen rechts am nördlichen Ortsrand entlang bis zur Kapelle am Gemeindeverbindungsweg. Dort entlang bis zur Einmündung in die K 6589 bis Birndorf. Am nördlichen Ortsrand entlang bis zur K 6550.

- Rechts abbiegend der K 6550 folgend bis zur Abzweigung auf die K 6549, rechts auf K 6549 weiter Richtung Steinbach.

- In Steinbach dem Feldweg folgend bis zum Bärenbrunnen und dem Bachlauf folgend bis zur Alb.

- Albaufwärts bis zur Einmündung des Gundlisbachs, dann am Waldrand entlang in nordöstlicher Richtung bis zur K 6529.

- Nach rechts der K 6529 folgend bis zur L 152. Nach links abbiegend der L 154 folgend bis K 6551.

- Dem erster Forstweg links folgend bis zum Waldrand, dort In östlicher Richtung dem Waldrand folgend die K6552 kreuzend.

- Dem Waldrand weiter in östliche Richtung folgend bis zur B 500. Rechts auf B 500 weiter bis zum Ausgangspunkt Abzweigung K 6556 Richtung Weilheim.

Od 2.5.2021 do 10.5.2021
Waldshut

Todtmoos; Teile der Gemeinde Ibach; Görwihl mit den Gemarkungen Engelschwand, Hartschwand, Strittmatt, Segeten, Teilen der Gemarkungen Görwihl, Strittmatt, Rotzingen, Rüßwihl, Oberwihl und Niederwihl; Albbruck

Od 2.5.2021 do 10.5.2021
Albbruck mit den Gemarkung Schachen und Teilen der Gemarkung Albbruck; Laufenburg mit allen Gemarkungen; Murg mit allen Gemarkungen; Bad Säckingen mit allen Gemarkungen; Wehr mit allen Gemarkungen; Rickenbach mit allen Gemarkungen; Herrischried mit allen Gemarkungen

- An der Kreisgrenze zum Landkreis Lörrach bei Todtmoos-Lehen ausgehend von Kumlesbühl in nördlicher Richtung dem Wanderweg folgend bis zum Todten- bach.

- Dem Verlauf des Todtenbachs folgend bis zur L146, dort links abbiegend, dann der Zellerstraße bis Weg folgend.

- Rechts abbiegend der Hochkopfstraße entlang zur L151. Der L151 folgend bis nach Höfle.

- In Höfle dem Rüttlebächle folgend bis zur Einmündung des Baches im Unterschweineloch. Dem Bach im Unterschweineloch folgend bis zum Wirtschaftsweg.

- Von dort in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung zum Berglewald an die Verbindungstraße L150 Richtung Ibacher Kreuz.

- Der L150 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der K6591. Der K6591 folgend bis Lindau.

- In Lindau links abbiegend auf den Wirtschaftsweg zum Waldrand. Dem Waldrand in südlicher Richtung folgend bis zur K 6591.

- Der K 6591 folgend bis zur Abzweigung an die K 6698. Weiter auf der K6598 bis zur ersten Abzweigung in den Waldweg.

- Dem Waldweg folgend bis Hölzle, dann links Richtung Hartschwand.

- Am Ortseingang von Hartschwand rechts der Straße Richtung Burg folgend. Nach knapp einem Kilometer kurz vor Burg rechts abbiegend.

- Am Wegkreuz in südlicher Richtung bis zur Hinteren Wühre, der Hinteren Wühre folgend bis zur Vorderen Wühre.

- Der Vorderen Wühre folgend bis zum nördlichen Rand der Ortsbebauung Görwihl, dieser folgend bis zur Straße Günnetsmättle, dort der südlichen Ortsrandbebauung Görwihl folgend bis zur L155.

- Der L155 weiter folgend bis nach Oberwihl, dann links abbiegend auf die L151 bis zur Firma Freudenberg.

- Auf Höhe der Fima Freudenberg linkerhand abbiegend auf die Straße Nieder- wihl. Der Straße bis zum Ortseingang folgend.

- Weiter entlang der nördlichen Ortsrandbebauung am östliche Ortsende in gedachter Linie Richtung Osten bis zur Alb. Dem Verlauf der Alb bis zur Einmündung in den Rhein folgend, dann rheinabwärts in Richtung Westen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Lörrach.

- Entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Ausgangspunkt.

Waldshut

Bernau

- An der Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dem Wanderweg vom Leistungszentrum Herzogenhorn in südlicher Richtung folgend bis zum Eintritt des Wanderweges in den Wald.

- Von der Waldschneise in südlicher Richtung folgend, dann nach links am Waldrand entlang folgend bis zur Bernauer Alb.

- Der Bernauer Alb bis zum Ortsrand von Hof folgend, von dort weiter zum Skilift Hof.

- Vom Parkplatz Skilift dem Wirtschaftsweg in südlicher Richtung folgend durch den Ecklewald zum Hummelloch.

- Von dort dem Wanderweg in südlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze.

Od 2.5.2021 do 10.5.2021
BAYERN
Landkreis Erding

- Gemeinde St. Wolfgang: südöstlicher Gemeindebereich zwischen Jeßling, Stift und Schönbrunn sowie zwischen nördlicher Gemeindegrenze/B 15 und Mayer- hofer Str. bis zur östlichen Gemeindegrenze

- Gemeinde Dorfen: Gemeindebereich östlich B 15 und östlich der Linie der Ortsteile Rinning, Wölling, Hundsmuting, Neuharting und Norlaching

- Gemeinde Taufkirchen: östlich der ED 13 bis zur B 388 sowie Bereich nördlich der B 388 zwischen Hubenstein, Straß und Jettenstetten

5.5.2021
Landkreis Landshut

- Gemeinde Velden

- Gemeinde Wurmsham

innerhalb Gemeinde Bodenkirchen: südl. LA 1 ab Gemeindegrenze Wurmsham bis

Kreuzung LA 47, südl. LA 47 bis Landkreisgrenze zu Mühldorf a. I.

5.5.2021
Landkreis Mühldorf a. I.

- Gemeinde Buchbach

- Gemeinde Schwindegg

- Gemeinde Rattenkirchen

- Gemeinde Oberbergkirchen

- Gemeinde Heldenstein

- Gemeinde Obertaufkirchen, ohne die folgenden Ortsteile:

- Oberthalham bei Oberbergham, Oberbergham, Wies bei Thambach, Vogldorn, Lentfelden

- Gemeinde Ampfing, ohne die folgenden Ortsteile:

- Dirlafing, Rabein, Point bei Ampfing, Reit bei Holzgasse, Holzgasse, Lain bei Ampfing, Schicking, Notzen bei Ampfing, Neuhaus bei Ampfing, das Gewerbegebiet unterer Anger

- Gemeinde Aschau a. Inn: Ortsteile Deinwalln, Ellach, Geidobl, Hamberg bei Waldkraiburg, Haselbach bei Waldkraiburg, Palxöd, Rattenberg bei Aschau am Inn, Rulading, Scheuern bei Rulading, Steinberg bei Waldkraiburg, Thal bei Rattenberg, Wimm bei Rattenberg, Wolfdobl, Ziegelwalln

- Gemeinde Lohkirchen: Ortsteile Deißenbach, Habersam, Holzstraß, Pira, Samet- sham

- Gemeinde Reichertsheim: Ortsteile Albanstett, Anzenberg bei Manholding, Bergham bei Heberding, Brandstett bei Manholding, Heberding, Manholding bei Reichertsheim, Hermannsöd bei Reichertsheim, Hodering, Hub bei Gaßl- hub, Kagen bei Manholding, Karwies, Oberbichl bei Reichertsheim, Reichertsheim, Riedbach bei Waldkraiburg, Rundum (bei Waldkraiburg), Schachen bei Manholding, Unterbichl bei Reichertsheim, Worneding, Zeiler bei Reichertsheim

- Gemeinde Schönberg: Ortsteile Aspertsham, Braunrott, Eglso bei Wurmsham, Hargassen, Hinzing bei Schönberg, Inzlham, Misthilgen, Moosen bei Rafolding, Niedereck bei Haunzenbergersöll, Obereck bei Schönberg, Wiesling bei Oberbergkirchen, Wollerding

- Gemeinde Zangberg: Ortsteile Atzging, Emerkam, Englhör, Hausmanning bei Zangberg, Herrnteisenbach, Permering bei Zangberg, Unterkiefering, Weiher bei Emerkam, Zangberg, Kröppen (bei Waldkraiburg), Taubenthal bei Ampfing, Palmberg bei Zangberg, Moos bei Zangberg

5.5.2021
Landkreis Mühldorf a. I.

- In den Gemeinden Buchbach, Schwindegg, Obertaufkirchen, Ampfing, Rattenkirchen folgende Ortsteile:

Aichmehring, Angering bei Schwindegg, Au bei Wörth, Berg bei Walkersaich, Bichl bei Grüntegernbach, Erb bei Wörth, Forn, Fürfang, Grub bei Grüntegern- bach, Gumpenbau, Hitzling bei Obertaufkirchen, Kothbach, Loinbruck, Mar- kets-Mühle, Mitterhub, Mooshäusl bei Schwindegg, Moosmühle bei Obertaufkirchen, Oberhub bei Loinbruck, Petzenham, Rampoldsheim, Reith bei Schwindegg, Linden bei Steeg, Loiperding bei Buchbach, Niederhub bei Buchbach, Öd bei Besenbuchbach, Pfarrhof bei Buchbach, Plattenberg bei Be Buchbach, Plessenberg bei Buchbach, Spagelsöd, Sterneck bei Buchbach, Ranetsham, Remelberg, Rundbuch, Schwaig bei Buchbach, Wies bei Ranetsham, Zeil bei Steeg, Zelg, Bubing bei Heisting, Edmühle bei Obertaufkirchen, Hasenwinkel bei Stefanskirchen, Schafdorn, Spanbruck, Wagmühle, Wies bei Schwindegg, Zurmühle (bei Schwindegg), Besenbuchbach, Breitenau bei Steeg, Dötzkirchen, Einstetting, Ella, Ellaberg bei Schwindegg, Geiersberg bei Oberbonbruck, Geisel- brechting, Greilhub, Gumpolding, Hagmering, Heimpolding, Hinterholzen bei Buchbach, Hohending, Kagen bei Steeg, Kienrathing, Oberaichet, Oberberg bei Stefanskirchen, Weiher bei Bubing, Windstoß, Allersheim, Au, Buchbach, Fischmühle, Hassenham, Hofmühle, Kothingdorfent, Langenloh, Mesmering, Oberbonbruck, Obertaufkirchen, Schwindegg, Steeg, Thalham, Walkersaich, Wörth

Od 27.4.2021 do 5.5.2021
Landkreis Oberallgäu

Ausgangspunkt ist die Landkreisgrenze zum Landkreis Ravensburg nördlich von Hettisried mit gesamter Ortschaft Hettisried, Luftlinie östlich von Hettisried bis zur St. 1308, das Gebiet süd-westlich der St 1308 folgend bis Kimratshofen mit Kreuzung zur OA 14, das Gebiet westlich der OA 14 folgend bis Walzlings, von Walzlings das Gebiet westlich des Walzlingbachs folgend bis Adelegg, Gebiet westlich der Straße von Adelegg bis zur Kreuzung mit der St 2376, das Gebiet westlich der Luflinie von der St. 2376 zur Großen Schwedenschanze - Galgenbühl - Ochsenkopf - bis zur B 12 Unterführung zwischen Engelhirsch und Jörgenwiese, die B 12 folgend bis zur Landkreisgrenze südlich Klausenmühle.

3.5.2021
Landkreis Regensburg

- Gemeinde Bernhardswald mit den Ortsteilen Darmannsdorf, Dinglstadt, Lam- bertsneukirchen, Oberbraunstuben, Plitting, Unterbraunstuben, Wulkersdorf, Mauth bei Wald, Manghof bei Wulkersdorf, Mantel bei Hackenberg, Stanglhof bei Wulkersdorf, Wolfersdorf bei Kürn, Feldhof b. Lambertsneukirchen, Hackenberg b. Wald, Hacklsberg b. Pettenreuth, Hinterappendorf, Kohlstetten b. Nittenau, Lamlhof, Lehen b. Hackenberg, Lehenfelden, Pettenreuth, Schafhof b. Hackenberg, Wieden b. Hackenberg, Ziegelstadel b. Lehen, Züchmühl.

- Gemeinde Regenstauf mit den Ortsteilen Danersdorf, Drackenstein (bei Regenstauf), Glapfenberg, Gnadenhof, Grafenwinn, Greisberg, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Rappershof, Hirschling bei Maxhütte, Breitwies bei Karlstein, Gibacht bei Heilinghausen, Kirchberg bei Maxhütte, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Schwaighof bei Heilinghausen, Süssenbach bei Heilinghausen, Wiedenhof bei Kürn, Elendhalbstraße

3.5.2021
Landkreis Schwandorf

- Stadt Nittenau: Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgütl, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppelt- shof, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, Obermainsbach, Ödgarten, Reisach, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, Traidling, Überfuhr, Untermainsbach, Vorder- kohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, Weißenhof, Wetzlgütl, Wetzlhof.

- Markt Bodenwöhr: Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte.

- Gemeinde Bruck i.d. Opf: Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Hinterrandsberg, Kölbl- dorf, Mappach, Mögendorf, Schöngras, Vorderrandsberg, Windischbachmühl.

- Gemeinde Neukirchen-Balbini: Ortsteil Unterstocksried.

- Stadt Schwandorf: Ortsteil Oberweiherhaus.

- Gemeinde Steinberg: Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim.

- Stadt Teublitz: Ortsteil Loisnitz.

- Gemeinde Wackersdorf: Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Meldau.

3.5.2021
Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Holzheim, Holzseige, Muckenbach, Nittenau, Trumling.

Gemeinde Bruck i.d.Opf: Ortsteile Grabenberg, Kobl, Ried, Sollbach.

Od 21.4.2021 do 3.5.2021
Landkreis Schwandorf

- Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell.

- Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.

Od 24.4.2021 do 3.5.2021
NIEDERSACHSEN
Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Essen von der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Stromtrasse in Höhe Vor der Landwehr in westliche/ nordwestliche Richtung folgend bis Lager Hase, dem Wasserverlauf in westliche Richtung folgend bis Blocksmühlenbach, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Blocksmühle, dieser nordwestlich folgend bis Mühlendeich, diesem in nördliche, an der Gabelung nordwestliche Richtung folgend bis Dinklager Weg, entlang diesem in nordwestliche Richtung, die Beverner Straße überquerend über Krusen Beuken bis Im Holte, entlang dieser in nördliche Richtung bis Felder Straße, dieser in westliche Richtung folgend bis Steinriede, dieser folgend bis Am Steinkamp, dieser nördlich folgend in direkter Linie bis Bundesstraße 68 - Cloppenburger Straße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Höger Damm, entlang diesem bis Zur Sandbäke, dieser folgend bis Moordamm, diesem westlich und an der Abzweigung nördlich folgend, den Bunner-Hamstruper Moorbach überquerend über Zum Feld bis Zum Moor. Dieser südöstlich, an der Abzweigung östlich folgend bis Suhler Mark, entlang dieser bis Drift, dieser östlich folgend bis Hemmelter Straße, dieser in östliche Richtung folgend über Suhler Straße bis Waldweg, entlang diesem bis Kneheimer Straße, dieser nördlich folgend über Dorfstraße bis Bundesstraße 213 - Krapendorfer Straße, dieser westlich folgend bis Haßkamp, entlang diesem bis Hemstett, entlang dieser bis Matrumer Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Timmerlager Bach, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Ermker Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Stromtrasse, dieser westlich folgend bis Dorgdamm, diesem nördlich folgend und über Südring bis Matrumer Weg. Diesem westlich folgend bis Hauptstraße, dieser in nördliche Richtung folgend bis Drosselstraße, entlang dieser über Molkereistraße südlich bis Kriegerdamm, entlang diesem bis Gemeindegrenze Molbergen/ Lindern, dieser nördlich folgend bis Linderner Straße, dieser nordöstlich folgend bis Trintelweg, entlang diesem bis Kleines Feld und dort der Feldstraße nordwestlich folgend bis Neuen Winkel, entlang diesem bis Vreesner Straße und dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Delschloot, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Grönenort Graben, dem Wasserverlauf östlich folgend und über Delschloot bis Im Lütken Moor und dieser westlich folgend bis Eismoorstraße. Entlang dieser in nördliche Richtung bis Altenend, dieser westlich folgend über Gehlenberger Hauptstraße bis Alte Moorstraße, dieser östlich folgend und über Neuscharreler Straße und Gehlenberger Straße bis Hauptstraße, dieser nordwestlich folgend bis Apfelbaumsweg, entlang diesem bis Neuscharreler Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Marka, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zum Küstenkanal nahe der Bundesstraße 72, entlang dem Verbindungsgraben zum Küstenkanal und dem Küstenkanal in östliche Richtung folgend bis Birkenkolonie. Dieser nördlich folgend entlang des Waldes bis zur Waldgrenze auf der östlichen Seite, der Waldgrenze mehrfach in östliche bzw. nördliche Richtung folgend und sodann in südliche Richtung bis zum Küstenkanal, dem Wasserverlauf in östlich Richtung folgend bis Heinfelder Straße, entlang dieser bis Wasserzug von Langenmoor, dem Wasserverlauf in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, entlang dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, entlang dieser in südöstliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

6.5.2021
Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog- Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich

Od 21.4.2021 do 6.5.2021
bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.
Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang dieser in östliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

Od 21.4.2021 do 6.5.2021
Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der

Od 21.4.2021 do 6.5.2021
Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf'm Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.
Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe an der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Straße Loruper Straße in östlicher Richtung bis zum Tatemeergraben folgend, dem Wasserverlauf erst in südlicher und dann in östlicher Richtung bis Neulorup folgend, dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsgraben zur Straße Am Tatemeer folgend, diesem bis Am Tatenmeer folgend und dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsweg zum Werlter Weg folgend, diesem bis zum Werlter Weg folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zur Waldgrenze folgend, dieser erst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland folgend und dieser in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

30.5.2021
Landkreis Emsland

Gemeinde Esterwegen, Hinterm Busch in südlicher Richtung, Arensweg, Kuhdamm, Reingraben, Hauptstraße, Quintangenweg, Wischweg, Rittveengraben, Tatemeergraben, Kreisgrenze Richtung Gemeinde Vrees, Bischhofsbrücker Weg, Peheimer Straße, L 836, Lindener Straße, Bei der Mühle, Marka, Mittelradde, Lohstraße, Ostersoof, Wiester Straße, Wehmer Straße, Nordholz, Wehmer Straße, Ostenwalder Straße, Lathener Kirchweg, Raddeweg, Lehmhausgraben, Sögeler Grenzweg, Waldhöfe, L 53, Werlter Straße, Schloßallee, Clemens-August-Straße, Wahner Straße, L 53, Jägerhof, Wahner Siedlung, Jägerhöhe, L 53, Wahner Straße, Gutshofstraße, Harpel, Sandpoelgraben I, Püngel, Fleiereigraben II, Börger Graben, Börger Mittelgraben, Binnewegesmoor, Fasanenstraße, Börgerstraße, Großer Schloot, Surwolder Straße, Steintange, Feldstraße, Wattbergweg, Steintange, Am Wattberg, Wollbroeuk, Querkanal, Wachtelweggraben, Am Küstenkanal, B 401, Schleusenstraße, Bohlenweg, Hakengraben, B 401, Hinterm Busch

30.5.2021
Landkreis Emsland

Gemeinde Bredenberg, Breddenberger Straße in südlicher Richtung, Roten Steine, Hilken-brooker Straße, Gehlenberger Straße, Gewerbestraße, Industriestraße, Am Funkturm, Her-renhausen, Mühlenstraße, Königshook, Rastdorfer Straße, NordSüd-Straße, Südstraße, Rastdorfer Straße, Hauptstraße, Klinkerstraße, Ohe, Spahner Graben, Börger Spahner Grenzgraben, Spahnharrenstätter Straße, Breddenberger Straße

Od 22.5.2021 do 30.5.2021
NORDRHEIN-WESTFALEN
Landkreis Coesfeld

Im Norden:

Das Beobachtungsgebiet beginnt im Osten an der Kreisgrenze am Anschlusspunkt Stadt Münster / Venne und verläuft Venne folgend in westlicher Richtung bis zur L 884 (Kappenberger Damm).

Im Westen

Im Westen L 884 (Kappenberger Damm) in südlicher Richtung bis Einmündung Venner Straße, dort links in östlicher Richtung der Straße folgen bis rechts ab auf Broholt. Broholt in südlicher Richtung bis Ascheberger Straße. Ascheberger Straße in westlicher Richtung bis Kreisel, dort in südlicher Richtung Heide bis zur B 58. B 58 in östlicher Richtung bis Gemeindegrenze Ascheberg, Gemeindegrenze Ascheberg in südlicher Richtung bis Hütterstraße. Hütterstraße in östlicher Richtung bis zur nächsten Abbiegung (Hofeinfahrt Dabbelt), dort in südlicher Richtung der Straße folgen bis zur Straße Im Mersch. Im Mersch in südlicher

16.5.2021
Richtung der Straße folgen, übergehend in Hanvert bis Kreuzung mit Westhoven. Westhoven in nord-östlicher Richtung bis zur nächsten Abbiegung (Westhoven), dort der Straße Westhoven in zunächst südlicher, dann östlicher Richtung folgen bis zur Kreuzung mit der K3 (Nordkirchener Straße). K3 in südwestlicher Richtung bis K15. K15 (Mühlenstraße) in südlicher Richtung bis Gemeindegrenze Ascheberg Gemeindegrenze Ascheberg in südlicher Richtung auf der Aschebergerstraße, dann der Gemeindegrenze Ascheberg zunächst in östlicher Richtung, dann in südlicher Richtung folgen bis K6 (Bakenfeld-Aruper-Straße)

Im Süden:

K 6 (Bakenfeld-Aruper-Straße) folgen bis zur Abbiegung in Richtung Schloss Westerwinkel, Straße folgen bis Horn-Westerwinkel. Horn-Westerwinkel in westlicher Richtung bis Horn-Sankt Georgsstiege. Horn-Sankt Georgsstiege in südlicher Richtung bis B 54 (Horn-Werner-Straße). B54 (Horn-Werner Straße) in östlicher Richtung bis L 844 (Bockumer Straße). L 844 (Bockumer Straße, übergehend in Horn-Bockumer-Straße) bis Kreisgrenze, Kreisgrenze folgen bis Eisenbahnlinie

Im Osten:

Kreisgrenze und Grenze mit Sperrbezirk in nord-westlicher Richtung folgend bis zum Beginn der Beschreibung am Anschlusspunkt Stadt Münster im Norden (s.o.).

Landkreis Coesfeld

Im Süden

Der Sperrbezirk beginnt im Süden auf der B 54, 700 m südlich der Kreuzung B 58 / B 54, Abzweig Im Hagen. Von dort in westlicher Richtung entlang der Straße Im Hagen bis zur Querung. Von dort in nördlicher Richtung der Straße Im Hagen folgen bis zur nächsten Querung. Von dort in westlicher Richtung Im Hagen bis zur B 58 (Steinfurter Straße). Der B 58 Richtung Westen folgen bis Einfahrt Holthoff.

Im Westen

Im Westen entlang Holthoff in nördlicher Richtung dem Straßenverlauf folgend bis Querung/Ende. Von dort dem Straßenverlauf in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung folgend und in Verlängerung des namenlosen Gewässers Richtung Norden bis zur Kreisgrenze.

Im Norden und Osten

Der Kreisgrenze zunächst Richtung Osten und im Osten Richtung Süden bis zum Beginn der Beschreibung auf der B 54, Abzweig Hagen (s.o.). folgen.

Od 8.5.2021 do 16.5.2021
Landkreis Gütersloh

- Lippstädter Str. nördlich folgen bis zum Haustenbach (Gewässer)

- Haustenbach westlich folgen bis Waldliesborner Str.

- Waldliesborner Str. nordöstlich folgen bis Bentelerstr.

- Bentelerstr. Nordöstlich folgen bis Kiefernweg

- Kiefernweg nordwestlich folgen bis zur Westernholzer Umleitung (Gewässer)

- Westernholzer Umleitung südwestlich folgen bis Schwarzer Graben (Gewässer)

- Schwarzer Graben nordöstlich folgen bis Vornholzstr.

- Vornholzstr. nordwestlich folgen bis Laumoor

- Laumoor erst nordöstlich dann nordwestlich folgen bis Mastholter Str.

- Mastholter Str. nordwestlich folgen bis Brandgraben (Gewässer)

- Brandgraben nordwestlich folgen bis Unter den Eichen

- Unter den Eichen nordöstlich folgen; Unter den Eichen geht in Hammoor über

- Hammoor nordöstlich folgen bis Alt Hammoor

- Alt Hammoor nördlich folgen; Alt Hammoor geht in Brockstr. Über

- Brockstr. nördlich folgen bis Krögerstr.

- Krögerstr. östlich folgen bis Bokeler Str.

- Bokeler Str. nordöstlich folgen bis Batenhorster Str.

- Batehorster Str. nordwestlich folgen bis Bokel-Mastholte-Hauptkanal (Gewässer)

- Bokel-Mastholte-Hauptkanal nördlich folgen bis zur Grenze der Gemeinden Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

- Grenzverlauf östlich folgen bis Zur Flammemmühle

- Zur Flammenmühle nördlich folgen bis Am Emssee

- Am Emssee nordöstlich folgen; Am Emssee geht über in Junkernweg

- Junkernweg nördlich folgen bis Druffeler Str.

- Druffeler Str. nordöstlich folgen bis Westring

- Westring nördlich folgen bis Breedeweg

3.5.2021
- Breedeweg östlich folgen; Breedeweg geht in Nordring über

- Nordring nordöstlich folgen bis Druffeler Str.

- Druffeler Str. nordöstlich folgen bis Am Postdamm

- Am Postdamm nordwestlich folgen bis zur Grenze zwischen den Gemeinden Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

- Grenze nördlich folgen bis zur zum Große Bastergraben (Gewässer)

- Großer Bastergraben östlich folgen bis er die Gütersloher Str. kreuzt

- Gütersloher Str. südlich folgen bis Schulstr.

- Schulstr. östlich folgen bis Vienstr.

- Vienstr. östlich folgen bis Varenseller Str.

- Varenseller Str. nördlich folgen bis Hemmersweg

- Hemmersweg nordöstlich folgen bis Basterweg

- Basterweg nördlich folgen bis Großer Bastergraben (Gewässer)

- Großer Bastergraben südöstlich folgen bis Schillingsweg

- Schillingsweg erst nordöstlich dann südöstlich folgen; Schillingsweg geht in Frickenweg über

- Frickenweg südöstlich folgen bis Österwieher Str.

- Österwieher Str. nordwestlich folgen bis Großer Bastergraben (Gewässer)

- Großer Bastergraben östlich folgen bis Lönsweg

- Lönsweg südlich folgen bis Bornholter Str.

- Bornholter Str. östlich bis Marienstr.

- Marienstr. südlich folgen bis Alter Postweg

- Alter Postweg südöstlich folgen bis Fürstenstr.

- Fürstenstr. Nordöstlich folgen bis Paderborner Str.

- Paderborner Str. östlich folgen bis Espelner Weg

Espelner Weg südlich folgen bis zur Rietberger Landstr. Und somit der Grenze zwischen den Kreisen Gütersloh, Gemeinde Verl und Paderborn Gemeinde Hövelhof

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der östlichen Kreisgrenze zwischen Warendorf und Gütersloh

- Bergstr. in nördlicher Richtung folgen bis Ackfelder Str.

- Links auf Ackfelder Str.; in östlicher Richtung folgen bis Wadersloher Str.

- Rechts auf Wadersloher Str.; in nördlicher Richtung folgen bis Rennekämper Weg

- Links auf Rennekämper Weg; in westlicher, dann nördlicher Richtung folgen bis Rennefelder Weg

- Rechts auf Rennefelder Weg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Alte Stromberger Str.

- Links auf Alte Stromberger Str.; in nördlicher Richtung folgen bis Stromberger Str.

- Links auf Stromberger Str.; in westlicher Richtung folgen bis Lippentruper Str.

- Rechts auf Lippentruper Str.; in nördlicher Richtung folgen bis Höchtestr.

- Rechts auf Höchtestr.; in nordöstlicher Richtung folgen bis Mühlenstr.

- Links auf Mühlenstr.; in nördlicher Richtung folgen bis Batenhorster Str.

- Rechts auf Batenhorster Str.; in östlicher Richtung folgen bis Bahnstrecke östlich der B55

- Bahnstrecke in nördlicher Richtung folgen bis Beckumer Str.

- Links auf Beckumer Str.; in östlicher Richtung folgen bis B55

- Links auf B55; in nordöstlicher Richtung folgen bis Eusternbach

- Verlauf des Eusternbachs in nördlicher Richtung folgen bis zur Ems

- Emsverlauf in östlicher Richtung folgen bis B55

- B55 in nördlicher Richtung folgen bis Hellingrottstr.

- Rechts auf Hellingrottstr.; in östlicher Richtung folgen bis Winkelstr.

- Rechts auf Winkelstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Patersweg

- Links auf Patersweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.

- Rechts auf Varenseller Str.; in östlicher Richtung folgen

- Varenseller Str. wird zur Hauptstr.; Hauptstr. In östlicher Richtung folgen bis Plümersweg

- Links auf Plümersweg; in nördlicher Richtung folgen

- Rechts auf Plümersweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Str.

- Rechts auf Neuenkirchener Str.; in südlicher Richtung folgen bis Ölbach

- Verlauf des Ölbachs in nordöstlicher Richtung folgen bis Klosterweg

11.5.2021
- Klosterweg in südöstlicher Richtung folgen

- Klosterweg wird zu Wortstr.; Wortstr. In südlicher Richtung folgen bis Haßmannstr.

- Links auf Haßmannstr; in nordöstlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.

- Rechts auf Varenseller Str.; in östlicher Richtung folgen

- Links auf Varenseller Str.; in nördlicher Richtung folgen bis Westfalenweg

- Rechts auf Westfalenweg; in östlicher Richtung folgen bis Chromstr.

- Rechts auf Chromstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Eiserstr.

- Rechts auf Eiserstr.; in südlicher Richtung folgen bis Bogenstr.

- Links auf Bogenstr.; in östlicher Richtung folgen bis Schillingsweg

- Links auf Schillingsweg; in östlicher Richtung folgen

- Schillingsweg wird zu Frickenweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Bornhol- ter Str.

- Links auf Bornholter Str.; in östlicher Richtung folgen bis Wapelweg

- Rechts auf Wapelweg; in südlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Str.

- Links auf Neuenkirchener Str.; in östlicher Richtung folgen bis Schulstr.

- Rechts auf Schulstr.; in südlicher Richtung folgen bis Höwelstr.

- Links auf Höwelstr.; in südlicher Richtung folgen bis Hellweg

- Links auf Hellweg; in östlicher Richtung folgen bis Landweg

- Rechts auf Landweg; in südlicher Richtung folgen bis Südstr.

- Links auf Südstr.; in östlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.

- Rechts auf Delbrücker Str.; in südlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze Gütersloh und Paderborn

Landkreis Gütersloh

- Es beginnt an der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh auf der Straße Am Mastholter See

- Kreisgrenze nördlich folgen bis Haselhorst (Gewässer)

- Haselhorst westlich folgen bis zur Stukemeyerstr.

- Stukemeyerstr. nördlich folgen bis Alte Landstr.

- Alte Landstr. nördlich folgen bis Rietberger Str.

- Rietberger Str. nördlich bis An der Graft

- An der Graft südwestlich bis Löfkenfekd

- Löfkenfeld nordwestliche bis Rietberger Str.

- Rietberger Str. geht nördlich in Mastholter Str. über; nördlich bis Industriestr.

- Industriestr. östlich folgen bis Delbrücker Str.

- Delbrücker Str. nördlich bis Schloßstr.

- Schloßstr. Östlich bis Ems (Gewässer)

- Ems nördlich folgen bis Torfweg

- Torfweg nordöstlich folgen bis An den Teichwiesen

- An den Teichwiesen südöstlich folge bis Markgraben

- Markgraben östlich folgen bis Im Thüle

- Im Thüle südwestlich folgen bis Ems

- Ems südöstlich folgen bis zur Kreisgrenze zwischen Paderborn und

Od 3.5.2021 do 11.5.2021
Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der südlichen Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh (an der Glenne)

- B 55 in nördlicher Richtung folgen bis Lippstädter Str.

- Weiter auf Lippstädter Str. in nördlicher Richtung

- Weiter auf Wiedenbrücker Str. in nördlicher Richtung

- Rechts in östlicher Richtung auf In der Schweiz

- Links in nördlicher Richtung auf B 55 bis Hellingrottstr.

- Rechts auf Hellingrottstr.; in östlicher Richtung folgen bis Patersweg

- Links auf Patersweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Landstr.

- Rechts auf Neuenkirchener Landstr.; in östlicher Richtung folgen bis Heideweg

- Links auf Heideweg; in nördlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.

- Rechts auf Varenseller Str.; in östlicher Richtung folgen bis Brockstr.

- Links auf Brockstr.; in nördlicher Richtung folgen bis Im Brock

- Bachverlauf in östlicher Richtung folgen bis Amelingstr.

- Amelingstr. In nordöstlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Str.

- Rechts auf Neuenkirchener Str.; in südlicher Richtung folgen bis In der Worth

- Links auf In der Worth; in nordwestlicher Richtung folgen bis Klosterweg

- Klosterweg in südöstlicher Richtung folgen bis Ölbach

15.5.2021
- Ölbach in östlicher Richtung folgen bis Varenseller Weg

- Rechts auf Varenseller Weg; südlich folgen bis Alter Ölbach

- Alter Ölbach nordöstlich folgen bis Bahnstrecke

- Bahnstrecke östlich folgen bis Nickelstr.

- Rechts auf Nickelstr.; südlich folgen bis Kraxweg

- Links auf Kraxweg; östlich folgen bis Eiserstr.

- Rechts auf Eiserstr.; in südlicher Richtung folgen bis Westfalenweg

- Links auf Westfalenweg; nordöstlich folgen bis Strothweg

- Rechts auf Strothweg; östlich folgen bis Westring

- Weiter auf Westring; östlich folgen

- Weiter auf Kleiststr.; östlich folgen

- Weiter auf Rilkestr.; östlich folgen bis Lönsweg

- Rechts auf Lönsweg; südlich folgen bis Bachlauf

- Bachlauf östlich folgen bis Lindenstr.

- Lindenstr. südlich folgen; weiter auf Bornholter Str. bis Wapelweg

- Rechts auf Wapelweg; in südlicher Richtung folgen bis Rodenbach

- Verlauf des Rodenbachs in östlicher Richtung folgen bis Alter Postweg

- Alter Postweg südöstlich folgen bis Fürstenstr.

- Rechts auf Fürstenstr.; westlich folgen bis Koldingsweg

- Links auf Koldingsweg; südlich folgen bis Rietberger Landstr.

- Links auf Rietberger Landstr.; östlich folgen bis Kreisgrenze GT/PB

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh südwestlich der Bresserstr.

- Dem Bachlauf von der Kreisgrenze in nordwestlicher Richtung folgen bis Feldkamp

- Rechts auf Feldkamp; in noröstlicher Richtung folgen bis Bresserstr.

- Links auf Bresserstr.; in nördlicher Richtung folgen bis Wulfhorstweg

- Rechts auf Wulfhorstweg; in nördlicher Richtung folgen bis Am Eichenhof

- Links auf Am Eichenhof; in nordwestlicher Richtung folgen bis Mastholter Str.

- Rechts auf Mastholter Str.; in nördlicher Richtung folgen bis B 64

- Rechts auf B 64; in südöstlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.

- Links auf Delbrücker Str.; in nördlicher Richtung folgen bis Schloßstr.

- Rechts auf Schloßstr.; in östlicher Richtung folgen bis Ems

- Ems in nördlicher Richtung folgen bis Torfweg

- Rechts auf Torfweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Westerwieher Str.

- Rechts auf Westerwieher Str.; in östlicher Richtung folgen bis Dortenbach

- Verlauf des Dortenbachs in östlicher Richtung folgen bis Im Plumpe

- Rechts auf im Plumpe; in südlicher Richtung folgen; weiter auf In den Marken

- In den Marken in südlicher Richtung folgen bis zu einem Bachlauf

- Bachlauf in östlicher Richtung folgen bis Kühler Grund

- Kühler Grund in nordöstlicher Richtung folgen bis Kornweg

- Rechts auf Kornweg; in südlicher Richtung folgen; weiter auf Im Thüle

- Im Thüle folgen bis Berkenheide

- Links auf Berkenheide; in nordöstlicher Richtung folgen; weiter auf Wiehenweg

- Wiehenweg in östlicher Richtung folgen bis Westerloher Str.

- Rechts auf Westerloher Str.; in südlicher Richtung folgen bis Emslauf (Kreisgrenze GT/PB)

Od 7.5.2021 do 15.5.2021
Stadt Hamm

Osten: Kreis- / Stadtgrenze Warendorf

Süden: Hölterbach bis Klostermühlenweg (Richtung Norden) bis Griese Hagen

Richtung Osten bis Stadtgrenze Warendorf

Im Westen: Bahnlinie RB 89 Hamm/Warendorf/Münster Richtung Norden bis Stadtgrenze Warendorf

16.5.2021
Landkreis Hochsauerlandkreis

Von Höingen kommend ab der Kreisgrenze auf L732 nach Neheim bis zur Kreuzung mit L745, weiter auf Werler Straße durch den Tunnel übergehend auf Goethestraße, Goethestraße bis zum Abzweig Lange Wende, Lange Wende bis zum Abzweig L544, L544 bis zum Abzweig L682, L682 bis zum Abzweig K1, K1 durch Oelinghauser Heide bis zum Abzweig K26, K26 durch Albringen bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021
Landkreis Hochsauerlandkreis

Von Niederense kommend ab der Kreisgrenze auf L745 nach Neheim bis zum Abzweig Möhnestraße, Möhnestraße bis zum Abzweig Graf-Gottfried-Straße, Graf-Gottfried-Straße bis zum Abzweig Stembergstraße, Stembergstraße folgend weiter auf L544, L544 bis zum Abzweig L682, L682 bis zum Abzweig K2, K2 durch Herdringen bis zum Abzweig L544, L544 folgend nach Hövel bis zum Abzweig K1, K1 durch Wettmarsen bis zum Abzweig K26, K26 bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021
Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna über den Lenninghauser Weg in südlicher Richtung auf die Eichelberger Str. in Richtung Drüpplingsen bis Abzweigung auf Drüpplingser Hardt, dann B 233 über Drüpplingser Str., In der Helle, Kalthofer Str., Ba-rendorfer Str., Baarstr., Seilerseestr., dann geradeaus in die Schlesische Str. bis Ab-zweig Westfalenstr. in östlicher Richtung bis Abzweig Lohstr., geradeaus in die Witte-kindstr., dann L682 - Hauptstr. bis Abzweig Hönnetalstr., dann Abzweig Brockhauser Weg entlang über Bäingnser Weg, an T-Kreuzung links, dann in östlicher Richtung Weg folgen, an T-Kreuzung links über die Hönne durch Ortslage Binolen bis Erreichen der B515 - Mendener Str., diese in nördlicher Richtung bis Abzweig K29 - Haustadt. Dann K29 - Horst, Horster Str., Burgstr. bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021
Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 - Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 - Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

Od 21.4.2021 do 8.5.2021
Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna über den Lenninghauser Weg in südlicher Richtung auf die Eichelberger Str. in Richtung Drüpplingsen bis Abzweigung auf Drüpplingser Hardt, dann B 233 über Drüpplingser Str., In der Helle, Kalthofer Str., Barendorfer Str., Baarstr., Seilerseestr., dann geradeaus in die Schlesische Str. bis Abzweig Westfalenstr. in östlicher Richtung bis Abzweig Lohstr., geradeaus in die Wittekindstr., dann L682 - Hauptstr. bis Abzweig Hönnetalstr., dieser folgen bis Abzweig Balver Weg, diesem folgen bis T-Kreuzung, dort links über In den Klippen, Brockhauser Weg, Bäingnser Weg, an T-Kreuzung links, dann in östlicher Richtung Weg folgen, an T-Kreuzung links über die Hönne durch Ortslage Binolen bis Erreichen der B515 - Mendener Str., diese in nördlicher Richtung bis Abzweig K29 - Haustadt. Dann K29 - Horst, Horster Str. bis Abzweig K39 - Eisborner Dorfstr, Grübecker Str. bis zum Ende, dann links K26 über Grübeck Richtung Möhringen bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021
Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 - Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 - Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

Od 30.4.2021 do 8.5.2021
Stadt Münster

Westlicher Ausgangspunkt ist die Überschneidung der Stadtgrenze mit der Straße Dängsel. Dängsel in nordöstlicher Richtung bis zur Einmündung Bönneweg. Bönneweg in südöstlicher Richtung bis zur Autobahnbrücke über die A1. A1 in nördlicher Richtung bis zur Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal. Dortmund- Ems-Kanal in nordöstlicher Richtung bis zur Davertstraße. Davertstraße in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr. Ab dem Kreisverkehr Amelsbürener Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Westfalenstraße. Marktallee in östlicher Richtung bis Osttor. Osttor in östlicher Richtung bis Loddenweg. Loddenweg bis zum Erdelbach. Erdelbach in nordöstlicher Richtung bis zum Albersloher Weg. Albersloher Weg in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Osttor und Hiltruper Straße. Hiltruper Straße in östlicher Richtung

16.5.2021
bis zur Einmündung Am Steintor. Am Steintor in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Hofstraße. Hofstraße bis zum Bach "Angel". Bachverlauf in südlicher Richtung bis zur Stadtgrenze und von dort aus in westliche Richtung entlang der Stadtgrenze bis zum Ausgangspunkt
Landkreis Paderborn

Beginnend an der Kreisgrenze Gütersloh auf der L757, L 757 in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung L756, L756 in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung A33, A33 in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung B64, B64 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Nesthauser Str., Nesthauser Str. in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Sander Str., Sander Str. in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Gesselner Str. (K5), Gesselner Str. (K5) folgen bis zur Einmündung Elser Hude, Elser Hude bis zur Bahnstrecke Paderborn Richtung Geseke, Bahnstrecke Paderborn Richtung Geseke in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung K32, K32 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung K3, K3 in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Thüler Feld, Thüler Feld übergehend in Stadtteiche, Stadtteiche folgen bis zur Einmündung Verner Straße (L636), Verner Straße (L636) in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Hauptstraße, Hauptstraße folgen bis zur Einmündung K 55, K 55 folgen bis zur Einmündung Im Heil, Im Heil in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Verner Holz, Verner Holz in westlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze Soest

3.5.2015
Landkreis Paderborn

Giptenweg folgen bis zur Einmündung Franzosenweg, Franzosenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Ehlersweg, Ehlersweg in düsliche Richtung folgen bis zur Kreuzung Schöninger Straße (K61), Schöninger Straße (K61) folgen bis zur Einmündung Sudfeld, Sudfeld folgen bis zur Kreuzung Brakendiek, Brakendiek in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hammweg, Hammweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Postdamm, Postdamm in nordöstlicher Richtung folgen bis Lipplinger Straße, Lipplinger Straße folgen in südöstlicher Richtung folgen bis zur Kaunitzer Straße (L751), Kaunitzer Straße (L751) folgen in südlicher Richtung bis zur Einmündung Unterer Weg, Unterer Weg folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Buschweg, Buschweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf- Sporck-Str., Graf-Sporck-Str. folgen bis zur Einmündung Lange Laake, Lange Laake folgen bis zur Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) folgen bis zur Einmündung Kiliansdamm, Kiliansdamm in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schäferweg, Schäferweg folgen bis zur Einmündung Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, ab dort dem Boker Kanal in westlicher Richtung folgen bis zur Kreuzung Suternstraße, Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße, Westenholzer Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in folgen bis zur Einmündung Knäppenstraße, Knäppenstraße folgen bis zur Einmündung Im Knäppen folgen bis zur Einmündung Ottensdamm, Ottensdamm in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Tannenweg, Tannenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rietberger Straße, Rietberger Straße überqueren bis zur Einmündung Hoppenmeer, Hoppenmeer folgen bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze in nordöstlicher Richtung entlang bis zum Entenweg, Entenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grafhörsterweg, Grafhörsterweg in nordwestlicher Richtung folgen bis Giptenweg

Od 25.4.2021 do 3.5.2021
Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn ab dem Ausgangspunkt Kaunitzer Straße, Kaunitzer Straße folgen bis zur Ems, der Ems in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hossengrund, Hossengrund in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Krukenhorst, Krukenhorst in südöstlicher Richtung folgen bis zum Übergang Postweg, Postweg folgen bis zur Einmündung Hohes Feld, Hohes Feld folgen bis zur Einmündung Steinhorster Straße, Steinhorster Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Heideweg, Heideweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Osterloher Straße (K6), Osterloher Straße (K6) in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Auf der Bache, Auf der

11.5.2021
Bache folgen bis zur Einmündung Horsthoefe, Horsthoefe folgen bis zur Einmündung Auf dem Haupte, Auf dem Haupte in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hövelhofer Straße (L822), Hövelhofer Straße in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Am Lohberg, Am Lohberg folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Bühlenbrink, Bühlenbrink in südöstlicher Richtung folgen bis zum Fluss Alter Haustenbach, dem Fluss Alter Haustenbach in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Linnenstraße, Linnenstraße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Paderborner Straße, Paderborner Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Buddenbruch, Buddenbruch folgen bis zur Einmündung Lesterweg, Lesterweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf-Meerveldt-Straße (L815), Graf- Meerveldt-Straße (L815) in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Feldwegs Im Lester Mersch, den Feldwegen Im Lester Mersch, Gerenfeld und In der Ahle folgen bis zur Einmündung Bentfelder Straße, Bentfelder Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Holzweg, Holzweg folgen bis zur Einmündung des Feldwegs Schillerlake, dem Feldweg Schillerlake folgen bis zur Einmündung des Feldwegs Im Barbruch, dem Feldweg Im Barbruch folgen bis zur Einmündung Gunneweg, Gunneweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Thüler Straße, Thüler Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Bleichstraße, Bleichstraße folgen bis zur Einmündung Zum Rauschfeld, Zum Rauschfeld folgen bis zur Einmündung Westernstraße, Westernstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Boker Damm (K55), Boker Damm (K55) in südlicher Richtung folgen bis zum Übergang Mühlendamm, Mühlendamm folgen bis zur Einmündung Bornstraße, Bornstraße folgen bis zum Übergang Auf dem Bruche, Auf dem Bruche folgen bis zur Einmündung Königstraße, Königstraße in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Hedertal, Hedertal folgen bis zum Übergang Holser Heide, Holser Heide folgen bis zur Einmündung Zur Hederaue, Zur Hederauer in südwestlicher Richtung folgen bis zum Übergang Am Flüth, Am Flüth folgen bis zur Einmündung Delbrücker Straße (L549), Delbrücker Straße (L549) in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze Paderborn - Soest, Verlauf der Kreisgrenze Paderborn - Soest ab Delbrücker Straße (L549) bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh auf der Kaunitzer Straße
Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn entlang der Ems bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Entenweg, Entenweg folgen bis zur Einmündung Klosweg, Klosweg folgen bis zum Übergang Brockweg, Brockweg folgen bis zur Einmündung Rietberger Straße (B64), Rietberger Straße (B64) in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Nordhagener Straße, Nordhagener Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Brinkweg, Brinkweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Obernheideweg, Obernheideweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, Rohlingsweg folgen bis zur Einmündung Rieger Str., Rieger Str. in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Talweg, Talweg in südwestlicher Richtung folgen bis zum Brückenweg, Brückenweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Mühlenheider Straße, dem Verbindungsweg folgen bis zur Kreuzung mit dem Entwässerungsgraben, dem Entwässerungsgraben in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Mühlenheider Straße, Mühlenheider Straße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Mastholter Straße, Mastholter Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Moorlaake, Moorlaake folgen bis zur Einmündung Vennegosse, Vennegosse folgen bis zur Einmündung Seitenweg, Seitenweg folgen bis zur Einmündung Vennegosse, Vennegosse folgen bis zur Einmündung Randweg, Randweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Am Mastholter See, Am Mastholter See folgen bis zum Verlauf der Kreisgrenze Paderborn - Gütersloh

Od 3.5.2021 do 11.5.2021
Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn von dem Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Soest am Boker Kanal bis zur Kaunitzer Straße in der Gemeinde Hövelhof

Kaunitzer Straße in der Gemeinde Hövelhof ab Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn folgen bis zur Einmündung Knokenweg, Knokenweg in südlicher Richtung folgen

15.5.2021
bis zum Verbindungsweg zum Haspelkamp, Haspelkamp in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Langer Weg, Langer Weg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Espelner Straße, Espelner Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Kanneworder Weg, Kanneworder Weg folgen bis zur Einmündung Ginsterweg, Ginsterweg folgen bis zum Übergang Feldstraße, Feldstraße folgen bis zur Einmündung Beethovenstraße, Beethovenstraße folgen bis zur Einmündung Auf dem Haupte, Auf dem Haupte folgen bis zum Übergang Wittendorfer Straße, Wittendorfer Straße folgen bis zur Einmündung Reksweg, Reksweg folgen bis zur Einmündung Wasserwerkstraße, Wasserwerkstraße in südlicher Richtung folgen bis zum Verbindungsweg zur Paderborner Straße (B64), Paderborner Straße (b64) folgen bis zur Einmündung Lesterweg, Lesterweg bis zur Einmündung Waldweg, Waldweg folgen bis zur Einmündung Kanalweg, Kanalweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf-Meerveldt-Straße, Graf Meerveldt-Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Heddinghauser Straße (K3), Heddinghauser Straße (K3) folgen bis zum Übergang Scharmeder Straße, Scharmeder Straße folgen bis zur Einmündung Bentfelder Weg, Bentfelder Weg folgen bis zum Übergang Glockenpohl, Glockenpohl folgen bis zur Einmündung Thüler Straße, Thüler Straße in nordwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Bleichstraße, Bleichstraße folgen bis zur Einmündung Westernstraße, Westernstraße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Birkenstraße, Birkenstraße folgen bis zur Einmündung Liemekestraße, Liemekestraße folgen bis Boker Damm (K55), Boker Damm (K55) in südlicher Richtung folgen bis zum Übergang Mühlendamm, Mühlendamm folgen bis zur Einmündung Hauptstraße (L636) (Verne), Hauptstraße (L636) (Verne) in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Enkhausen, Enkhausen folgen bis zum Übergang Verlarer Straße und wiederum folgen bis zum Übergang Lippstädter Straße, Lippstädter Straße folgen bis zur Einmündung Am Damm, Am Damm folgen bis zur Einmündung Dammstraße, Dammstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Verlarer Weg, Verlarer Weg folgen bis zur Kreisgrenze Paderborn - Soest

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn - Soest ab Verlarer Weg bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh am Boker Kanal

Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Einmündung Westerloher Straße

Westerloher Str. in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Giptenweg, Giptenweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grafhörsterweg, Grafhörsterweg in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schöninger Str., Schöninger Str. in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Am Sporckhof, Am Sporckhof in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Nordhagener Str., Nordhagener Str. in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Brinkweg, Brinkweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis zur Einmündung Westenholzer Str., Westenholzer Str. folgen bis zum Übergang Schlinger Str., Schlinger Str. folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, Obenheideweg folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, Rohlingsweg folgen bis zur Einmündung Rieger Str., Rieger Str. folgen bis zur Einmündung Suternstraße, Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, Obernheideweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westenholzer Str., Westenholzer Str. in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst in nordöstlicher, dann in nordwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Haselhorster Str.,

Haselhorster Straße folgen bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Paderborn - Gütersloh

Od 7.5.2021 do 15.5.2021
Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Horstweg, Horstweg bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Lendringser Straße, Lendringser Straße bis Oesberner Weg, Oesberner Weg bis Lendringser Straße, Lendringser Straße in südlicher Richtung bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

Od 30.4.2021 do 8.5.2021
Landkreis Soest

Kreisgrenze Höhe Lippstädter Straße in östlicher Richtung (Kreisgrenze) folgend bis Flachsstraße, Flachsstraße bis Zur Ölmühle, Zur Ölmühle bis Delbrücker Straße, Delbrücker Straße, in nördlicher Richtung bis Dreifaltigkeitsweg, Dreifaltigkeitsweg bis Vitusweg, Vitusweg bis Vöhteich, Vöhteich bis Bruchweg, Bruchweg in nordwestlicher Richtung folgend bis Brandenbaumer Weg, Brandenbaumer Weg, Brandenbaumer Weg in westlicher Richtung folgend bis Corveyer Straße, Corveyer Straße in nördlicher Richtung bis Bahnecke, Bahnecke bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Schambrede, Schambrede bis Lippe, Lippe in westlicher Richtung bis In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße bis Bismarckstraße, Bismarckstraße bis Lippstädter Straße. Lippstädter Straße bis Kreisgrenze

3.5.2021
Landkreis Soest

Höhenweg Höhe Kreisgrenze in östlicher Richtung bis Tiggesloh, Tiggesloh bis Bahnstrecke, Bahstrecke in östlicher Richtung folgend bis Iwering, Iwering in südlicher Richtung bis K18, K18 bis Büdericher Straße, Büdericher Straße bis Dahlienstraße, Dahlienstraße bis L969, L969 in östlicher Richtung bis Neheimer Straße, Neheimer Straße/B516 in südlicher Richtung bis Hauptstraße, Hauptstraße bis Neheimer Straße, Neheimer Straße/L732 bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in westlicher Richtung bis B7, B7 in westlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg bis Kuhlenweg, Kuhlenweg in westlicher Richtung bis B63, B63 bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis Wickeder Straße, Wickeder Straße bis Scheda, Scheda bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung bis Höhenweg.

8.5.2021
Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Feldweg, Feldweg in südlicher Richtung bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Bellingsen (Kreisgrenze), Kreisgrenze in westlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

Od 30.4.2021 do 8.5.2021
Landkreis Soest

Glenne Höhe Bornefeldstraße in östlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis Geseker Bach, Geseker Bach bis Störmder Bach, Störmeder Bach bis Höhe Bruchweg, Bruchweg in nordwestlicher Richtung folgend bis Brandenbaumer Weg, Brandenbaumer Weg in westlicher Richtung folgend bis Corveyer Straße, Corveyer Straße bis An der Raute, An der Raute bis Mönninghauser Straße, Mönninghauser Straße bis Am Lämmerbach, Am Lämmerbach bis Wacholderweg, Wacholderweg bis Paderborner Straße, Paderborner Straße bis Salzkotter Straße, Salzkotter Straße bis Knappstraße, Knappstraße bis In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße bis B 55, B 55 in nördlicher Richtung bis Boker Kanal, Boker Kanal in westlicher Richtung bis Wiedenbrücker Straße, Wiedenbrücker Straße bis Quellenstraße, Quellenstraße bis Parkstraße, Parkstraße bis Bornefeldstraße, Bornefeldstraße in westlicher Richtung bis Kreisgrenze

11.5.2021
Landkreis Soest

B 55 in östlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis Geseker Bach, Geseker Bach bis Brandenbaumer Bach, Brandenbaumer Bach bis Auf der Trift, Auf der Trift in westlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis Bahnecke, Bahnecke bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Schambrede, Schambrede bis Lippe, Lippe in westlicher Richtung bis Höhe In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße in westlicher Richtung bis B55, B55 in nördlicher Richtung 4,7 km folgend bis Höhe Kreisgrenze Gütersloh

15.5.2021
Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr - Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Mende-ner Straße, nordwestlich folgend bis Ruhrstraße, über Marktplatz bis Eulenstraße (L679), der Eulenstraße nördlich folgen bis Schwarzer Weg, über die Ostbürener Straße östlich entlang Ho-henheide bis In den Telgen, nördlich bis "Rammbach", entlang des Baches "Rammbach" Richtung Osten bis Palzstraße (L881), Richtung Norden bis Prozessionsweg, Richtung Osten bis zur Kreisgrenze zum Kreis Soest. Entlang der Kreisgrenze Richtung Süden bis zur Ruhr, westlich folgen bis Mendener Straße. Kreuzung Mendener Straße - Von-Tirpitz-Straße, nördlich bis Uni-onstraße, Richtung Osten bis Eulenstraße.

Od 30.4.2021 do 8.5.2021
Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr - Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Ruhr Sieben Zeichen Brücke, nördlich entlang der Ruhrstraße, weiterhin nördlich über Mühlenstraße (K 27) bis Dorfstraße. Dorfstraße Richtung Westen bis Kleistraße. Richtung Norden über Kleistraße (L678), Hillering, Feldstraße bis zur A44. Der A44 östlich folgen bis Hertingerstraße. Hertingerstraße nördlich folgen bis Südring. Weiter über den Ostring bis Bahnhof Unna. Entlang der Bahnlinie Unna-Hamm bis Gemeindegrenze Bönen. Entlang der Gemeindegrenze Bönen östlich bis zur Kreisgrenze des Kreises Soest, in Südrichtung entlang der Kreisgrenze bis zur Kreisgrenze Märkischer Kreis, Richtung Westen zum Ausgangspunkt.

8.5.2021
Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr - Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Mendener Straße, nordwestlich folgend bis Ruhrstraße, über Marktplatz bis Eulenstraße (L679), der Eulenstraße nördlich folgen bis Schwarzer Weg, über die Ostbürener Straße östlich entlang Hohenheide bis In den Telgen, nördlich bis "Rammbach", entlang des Baches "Rammbach" Richtung Osten bis Palzstraße (L881), Richtung Norden bis Prozessionsweg, Richtung Osten bis zur Kreisgrenze zum Kreis Soest. Entlang der Kreisgrenze Richtung Süden bis zur Ruhr, westlich folgen bis Mendener Straße. Kreuzung Mendener Straße - Von-Tirpitz-Straße, nördlich bis Unionstraße, Richtung Osten bis Eulenstraße.

Od 30.4.2021 do 8.5.2021
Landkreis Warendorf

Fluss Angel von der Kreisgrenze zur Stadt Münster nach Osten und Süden bis Strasse zur Angel, Zur Angel nach Südwesten bis L586, L586 östlich bis Südfeld, Südfeld bis Witten-berg, Wittenberg südlich bis Im Seebrock, Im Seebrock westlich bis Im Pöppelkamp, Im Pöppelkamp südlich bis B 58, B 58 östlich bis Brockhauser Str., Brockhauser Str. südwest-lich bis Am Roggenberg, Am Roggenberg südlich bis Homannsweg, Homannsweg über Hagenbrede bis Am Spiekernbusch, Am Spiekernbusch südlich bis L 671, L 671 westlich bis Herrenstein, Herrenstein südwestlich bis B 63, B 63 südlich bis Abzweig Herrenstein nach Westen, Herrenstein westlich bis Kreisgrenze zur Stadt Hamm Kreisgrenze folgend nach Norden bis zum Fluss Angel

16.5.2021
Landkreis Warendorf

Flaggenbach von Kreisgrenze zum Kreis Coesfeld bis zur K40, K40 bis zur B 54, B 54 bis Alte Dorfstraße, Alte Dorfstraße übergehend in L 850 bis rechts Abzweig Sunger. Sunger nach Süden, an der Kreuzung links Ahrenhorst bis zur L585, L585 nach Süden bis Ahren-horst, Ahrenhorst bis 2. Abzweig nach Süden bis zur L851, L851 nach Süden bis Senden-horster Str., Sendenhorster Str. bis Hammer Str., Hammer Str. bis Schützenstr., Schüt-zenstr. bis K 21, K 21 nach Norden bis Riether Str., Riether Str. nach Westen durch Rieth bis zur B54 (Kreisgrenze), Kreisgrenze nach Norden bis zum Flaggenbach

Od 8.5.2021 do 16.5.2021
THÜRINGEN
Stadt Jena

Gemeinde Jena: Ortsteil Closewitz, Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützeroda, Münchenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

4.5.2021
Stadt Jena

Gemeinde Jena: Ortsteil Isserstedt, Krippendorf, Münchenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

6.5.2021
Landkreis Saale-Holzland-Kreis

- Gemeinde Hainichen: Ortsteil Hainichen (bei Jena), Stiebritz, Striebritz

- Gemeinde Lehesten: Ortsteil Altengonna, Lehesten (bei Jena), Neckewitz, Obermühle (Neckewitz), Rodigen, Untermühle (Neckewitz)

- Gemeinde Zimmern: Ortsteil Zimmern (bei Apolda)

4.5.2021
Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt, Markvippach

- Gemeinde Ollendorf: Ortsteil Ollendorf (bei Erfurt)

- Gemeinde Schloßvippach: Ortsteil Dielsdorf

4.5.2021
- Gemeinde Vogelsberg: Ortsteil Vogelsberg (bei Kölleda)

- Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Großbrembach, Kleinbrembach, Ölmühle (Großbrembach)

Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Großmölsen: Ortsteil Großmölsen

- Gemeinde Kleinmölsen: Ortsteil Kleinmölsen

- Gemeinde Ollendorf: Ortsteil Ollendorf (bei Erfurt)

4.5.2021
Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Großneuhausen: Ortsteil Großneuhausen

- Gemeinde Kleinneuhausen: Ortsteil Kleinneuhausen, Wettelsmühle

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt, Markvippach

- Gemeinde Schloßvippach: Ortsteil Dielsdorf

- Gemeinde Sprötau: Ortsteil Sprötau

- Gemeinde Vogelsberg: Ortsteil Auölmühle (Vogelsberg), Vogelsberg (bei Kölleda)

- Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Buttstädt, Ellersleben, Guthmannshausen, Kleinbrembach, Mannstedt, Olbersleben, Ölmühle (Buttstädt), Ölmühle (Großbrembach), Voigtsmühle (Mannstedt), Wiesenmühle (Hardisleben)

4.5.2021
Landkreis Sömmerda

Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Großbrembach

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Großneuhausen: Ortsteil Großneuhausen

- Gemeinde Kleinneuhausen: Ortsteil Kleinneuhausen, Wettelsmühle

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt, Markvippach

- Gemeinde Schloßvippach: Ortsteil Dielsdorf

- Gemeinde Sprötau: Ortsteil Sprötau

- Gemeinde Vogelsberg: Ortsteil Auölmühle (Vogelsberg), Vogelsberg (bei Kölleda)

- Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Buttstädt, Ellersleben, Guthmannshausen, Kleinbrembach, Mannstedt, Olbersleben, Ölmühle (Buttstädt), Ölmühle (Großbrembach), Voigtsmühle (Mannstedt), Wiesenmühle (Hardisleben)

4.5.2021
Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Eckstedt: Ortsteil Eckstedt

- Gemeinde Großmölsen: Ortsteil Großmölsen

- Gemeinde Kleinmölsen: Ortsteil Kleinmölsen

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt, Markvippach

- Gemeinde Ollendorf: Ortsteil Ollendorf (bei Erfurt)

- Gemeinde Schloßvippach: Ortsteil Dielsdorf

- Gemeinde Sprötau: Ortsteil Sprötau

- Gemeinde Udestedt: Ortsteil Udestedt

- Gemeinde Vogelsberg: Ortsteil Vogelsberg (bei Kölleda)

- Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Großbrembach, Kleinbrembach, Ölmühle (Großbrembach)

4.5.2021
Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt

- Gemeinde Ollendorf: Ortsteil Ollendorf (bei Erfurt)

- Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Großbrembach, Kleinbrembach, Ölmühle (Großbrembach)

4.5.2021
Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Eckstedt: Ortsteil Eckstedt

- Gemeinde Großmölsen: Ortsteil Großmölsen

- Gemeinde Großneuhausen: Ortsteil Großneuhausen

- Gemeinde Großrudestedt: Ortsteil Kleinrudestedt

- Gemeinde Kleinneuhausen: Ortsteil Kleinneuhausen, Wettelsmühle

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt, Markvippach

- Gemeinde Ollendorf, Ortsteil Ollendorf (bei Erfurt)

- Gemeinde Schloßvippach: Ortsteil Dielsdorf, Schloßvippach

- Gemeinde Sömmerda: Ortsteil Frohndorf, Orlishausen, Rohrborn

- Gemeinde Sprötau: Ortsteil Sprötau

4.5.2021
- Gemeinde Udestedt: Ortsteil Udestedt

- Gemeinde Vogelsberg: Ortsteil Auölmühle (Vogelsberg), Vogelsberg (bei Kölleda)

- Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Ellersleben, Großbrembach, Kleinbrembach, Ölmühle (Großbrembach)

Landkreis Sömmerda

- Gemeinde Eckstedt: Ortsteil Eckstedt

- Gemeinde Großmölsen: Ortsteil Großmölsen

- Gemeinde Großneuhausen: Ortsteil Großneuhausen

- Gemeinde Großrudestedt: Ortsteil Kleinrudestedt

- Gemeinden Kleinneuhausen: Ortsteil Kleinneuhausen, Wettelsmühle

- Gemeinde Markvippach: Ortsteil Bachstedt, Markvippach

- Gemeinde Ollendorf: Ollendorf (bei Erfurt)

- Gemeinde Schloßvippach: Ortsteil Dielsdorf, Schloßvippach

- Gemeinden Sömmerda: Ortsteil Orlishausen, Rohrborn

- Gemeinden Spötau: Ortsteil Sprötau

- Gemeinden Udestedt: Orteil Udestedt

- Gemeinden Vogelsberg: Ortsteil Auölmühle (Vogelsberg), Vogelsberg (bei Kölleda)

- Gemeinden Buttstädt: Ortsteil Ellersleben, Großbrembach, Kleinbrembach, Ölmühle (Großbrembach)

4.5.2021
Stadt Weimar

Weimar: Ortsteil Fasanerie (Weimar), Landhaus Süßenborn, Schöndorf (bei Weimar), Süßenborn, Tiefurt

4.5.2021
Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Am Bahnhof Nohra, Am Stadion, Buchenwald (bei Weimar), Dorotheenhof (bei Weimar), Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Gaberndorf, Garerndorf, Lindenberg (Weimar), Max-GreilSiedlung, Neuwallendorf, Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Tiefurt, Tröbsdorf, Weimar (Thüringen)

4.5.2021
Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Am Bahnhof Nohra, Am Stadion, Buchenwald (bei Weimar), Gaberndorf, Garerndorf, Gelmeroda, Holzdorf (bei Weimar), Legefeld, Lindenhof (Weimar), Max-Greil-Siedlung, Neuwallendorf, Niedergrunstedt, Possendorf (bei Weimar), Rosenberg (bei Bad Berka), Tröbsdorf, Weimar (Thüringen)

4.5.2021
Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Buchenwald (bei Weimar), Dorotheenhof (bei Weimar), Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar)

4.5.2021
Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Buchenwald (bei Weimar), Dorotheenhof (bei Weimar), Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar)

4.5.2021
Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Am Bahnhof Nohra, Am Stadion, Buchenwald (bei Weimar), Dorotheenhof (bei Weimar), Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Gaberndorf, Garerndorf, Max-Greil-Siedlung, Neuwallendorf, Rosa-LuxemburgSiedlung, Schöndorf (bei Weimar), Tiefurt, Tröbsdorf, Weimar (In Thüringen

4.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Am Bahnhof Nohra, Am Stadion, Buchenwald (bei Weimar), Dorotheenhof (bei Weimar), Ehringsdorf, Fasanerie (Weimar), Gaberndorf, Garerndorf, Landhaus Süßenborn, Lindenberg (Weimar), Max- Greil-Siedlung, Neuwallendorf, Niedergrunstedt, Oberweimar (bei Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Süßenborn, Tiefurt, Tröbsdorf, Weimar (In Thüringen)

4.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar)

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Buchenwald (bei Weimar), Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Gaberndorf, Garerndorf

4.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Am Bahnhof Nohra, Am Stadion, Belvedere (bei Weimar), Buchenwald (bei Weimar), Ehringsdorf, Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Gaberndorf, Garerndorf, Gelmeroda, Holzdorf (bei Weimar), Legefeld, Lindenhof (Weimar), Max-Greil-Siedlung, Neuwallendorf, Niedergrunstedt, Oberweimar (bei Weimar), Possendorf (bei Weimar), Rosenberg (bei Bad Berka), Taubach, Tröbsdorf, Weimar (In Thüringen)

4.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Dorotheenhof (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Landhaus Süßenborn, Lindenberg (Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Süßenborn, Tiefurt

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Am Stadion, Belvedere (bei Weimar), Dorotheenhof (bei Weimar), Ehringsdorf, Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Gaberndorf, Garerndorf, Gelmeroda, Legefeld, Lindenberg, Weimar), Lindenhof (Weimar), Max-Greil-Siedlung, Neuwallendorf, Niedergrunstedt, Oberweimar (bei Weimar), Possendorf (bei Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Rosenberg (bei Bad Berka), Schöndorf (bei Weimar), Taubach, Tiefurt, Tröbsdorf, Weimar (In Thüringen)

6.5.2021
Stadt Weimar

- Gemeinde Weimar: Ortsteil Landhaus Süßenborn, Süßenborn

Od 28.4.2021 do 6.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Apolda: Ortsteil Heusdorf, Nauendorf, Rödigsdorf, Utenbach, Zottelstedt

- Gemeinde Bad Sulza: Ortsteil Flurstedt, Gebstedt, Ködderitzsch, Wickerstedt

- Gemeinde Eberstedt: Ortsteil Eberstedt

- Gemeinde Frankendorf: Ortsteil Frankendorf

- Gemeinde Großschwabhausen: Ortsteil Großschwabhausen, Hohlstedt, Köt- schau

- Gemeinde Hammerstedt: Ortsteil Hammerstedt

- Gemeinde Kapellendorf: Ortsteil Kapellendorf

- Gemeinde Kleinschwabhausen: Ortsteil Kleinschwabhausen

- Gemeinde Lehnstedt: Ortsteil Lehnstedt

- Gemeinde Niedertrebra: Ortsteil Niedertrebra

- Gemeinde Obertrebra: Ortsteil Obertrebra

- Gemeinde Rannstedt: Ortsteil Rannstedt

- Gemeinde Umpferstedt: Orstteil Umpferstedt

- Gemeinde Wiegendorf: Ortsteil Schwabsdorf, Wiegendorf

- Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Großromstedt, Hermstedt, Kösnitz, Pfuhlsborn, Stobra, Wormstedt

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Goldbach, Kleinkromsdorf, Kromsdorf, Leutenthal, Liebstedt, Mattstedt, Nirmsdorf, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Rohrbach, Ulrichshalben, Wersdorf, Willerstedt

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Sachsenhausen, Wohlsborn

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Herressen, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Schöten, Sulzbach

- Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Kleinromstedt

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Niederroßla

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

- Gemeinde Daasdorf a. Berge: Ortsteil Daasdorf a. Berge

- Gemeinde Hopfgarten: Ortsteil Hopfgarten

4.5.2021
- Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

- Gemeinde Niederzimmern: Ortsteil Niederzimmern

- Gemeinde Nohra: Ortsteil Ulla

- Gemeinde Ottstedt a. Berge: Ortsteil Ottstedt a. Berge

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Kleinkromsdorf, Kromsdorf, Leutenthal, Liebstedt, Nieder-Oberreißen, Oberreißen, Rohrbach

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Buttelstedt, Daasdorf, Großobringen, Haindorf, Hottelstedt, Krautheim, Nermsdorf, Sachsenhausen, Thalborn, Vippachedelhausen, Weiden, Wohlsborn, Daasdorf, Großobringen, Haindorf, Hottelstedt, Krautheim, Nermsdorf, Sachsenhausen, Thalborn, Vippachedelhausen, Weiden, Wohlsborn

Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Bechstedtstraß: Ortsteil Bechstedtsstraß

- Gemeinde Isseroda: Ortsteil Isseroda

- Gemeinde Mönchenholzhausen: Ortsteil Eichelborn, Mönchenholzhausen, Sohnstedt

- Gemeinde Nohra: Ortsteil Nohra, Utzberg

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Bad Berka: Ortsteil Bad Berka, Bergern, Gutendorf, Meckfeld (bei Bad Berka), Schoppendorf, Tiefengruben

- Gemeinde Daasdorf a. Berge: Ortsteil Daasdorf a. Berge

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Hetschburg: Ortsteil Hetschburg

- Gemeinde Hohenfelden: Ortsteil Hohenfelden

- Gemeinde Hopfgarten: Ortsteil Hopfgarten

- Gemeinde Klettbach: Ortsteil Klettbach, Schellroda

- Gemeinde Mönchenholzhausen: Ortsteil Hayn, Obernissa

- Gemeinde Nauendorf: Ortsteil Nauendorf (bei Kranichfeld)

- Gemeinde Niederzimmern: Ortsteil Niederzimmern

- Gemeinde Nohra: Ortsteil Obergrunstedt, Ulla

- Gemeinde Ottstedt a. Berge: ortsteil Ottstedt a. Berge

- Gemeinde Tonndorf: Ortsteil Tonndorf

- Gemeinde Troistedt: Ortsteil Troistedt

- Gemeinde Vollersroda: Ortsteil Vollersroda

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Hottelstedt

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Leutenthal, Liebstedt, Nieder-Oberreißen, Niederreißen, Oberreißen, Pfiffelbach, Rohrbach

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Daasdorf, Großobringen, Heichelheim, Hottelstedt, Kleinobringen, Nermsdorf, Ottmannshausen, Ramsla, Sachsenhausen, Stedten (bei Berlstedt), Thalborn, Vippachedelhausen, Weiden, Wohlsborn

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Buttelstedt, Haindorf, Krautheim, Schwerstedt

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Leutenthal, Liebstedt, Nieder-Oberreißen, Niederreißen, Oberreißen, Pfiffelbach, Rohrbach

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Daasdorf, Großobringen, Heichelheim, Hottelstedt, Kleinobringen, Nermsdorf, Ottmannshausen, Ramsla, Sachsenhausen, Stedten (bei Berlstedt), Thalborn, Vippachedelhausen, Weiden, Wohlsborn

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Ottmannshausen, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Daasdorf a. Berge: Ortsteil Daasdorf a. Berge

- Gemeinde Hopfgarten: Ortsteil Hopfgarten

- Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

- Gemeinde Niederzimmern: Ortsteil Niederzimmern

- Gemeinde Nohra: Ortsteil Nohra, Ulla, Utzberg,

- Gemeinde Ottstedt a. Berge. Ortsteil Ottstedt a. Berge

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Kleinkromsdorf, Kromsdorf, Leutenthal

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Buttelstedt, Daasdorf, Großobringen, Haindorf, Heichelheim, Kleinobringen, Krautheim, Nermsdorf, Sachsenhausen, Schwerstedt, Thalborn, Vippachedelhausen, Weiden, Wohlsborn

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Hottelstedt, Ottmannshausen, Ramsla, Stedten (bei Berlstedt)

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

- Gemeinde Daasdorf a. Berge: Ortsteil Daasdorf a. Berge

- Gemeinde Hopfgarten: Ortsteil Hopfgarten

- Gemeinde Neumark: ortsteil Neumark

- Gemeinde Niederzimmern: Ortsteil Niederzimmern

- Gemeinde Nohra: Ortsteil Ulla

- Gemeinde Ottstedt a. Berge: Ortsteil Ottstedt a. Berge

- Gemeinde Umpferstedt: Ortsteil Umpferstedt

- Gemeinde Wiegendorf: Ortsteil Schwabsdorf

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Goldbach, Kleinkromsdorf, Kromsdorf, Leutenthal, Liebstedt, Nieder-Oberreißen, Niederreißen, Oberreißen, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Rohrbach, Ulrichshalben

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Buttelstedt, Daasdorf, Haindorf, Hottelstedt, Krautheim, Nermsdorf, Ottmannshausen, Sachsenhausen, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt), Thalborn, Vippachedelhausen, Weiden, Wohlsborn

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Ramsla

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

- Gemeinde Daasdorf a. Berge: Ortsteil Daasdorf a. Berge

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Niederzimmern: Ortsteil Niederzimmern

- Gemeinde Ottstedt a. Berge: Ortsteil Ottstedt a. Berge

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Leutenthal

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Buttelstedt, Daasdorf, Großobringen, Haindorf, Heichelheim, Hottelstedt, Kleinobringen, Krautheim, Nermsdorf, Ottmannshausen, Ramsla, Sachsenhausen, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt), Weiden, Wohlsborn

4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Thalborn, Vippachedelhausen

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Apolda: Ortsteil Herressen, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Sulzbach

- Gemeinde Buchfart: Ortsteil Balsamine, Buchfart

- Gemeinde Daasdorf a. Berge: Ortsteil Daasdorf a. Berge

- Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

- Gemeinde Frankendorf: Ortsteil Frankendorf

- Gemeinde Großschwabhausen: Ortsteil Hohlstedt, Kötschau

4.5.2021
- Gemeinde Hammerstedt: Ortsteil Hammerstedt

- Gemeinde Kapellendorf: Ortsteil Kapellendorf

- Gemeinde Kiliansroda: Ortsteil Kiliansroda

- Gemeinde Kleinschwabhausen: Ortsteil Kleinschwabhausen

- Gemeinde Lehnstedt: Ortsteil Lehnstedt

- Gemeinde Mechelroda: Ortsteil Linda, Mechelroda

- Gemeinde Mellingen: Ortsteil Köttendorf, Mellingen

- Gemeinde Nohra: Ortsteil Obergrunstedt, Ulla

- Gemeinde Oettern: Ortsteil Oettern

- Gemeinde Umpferstedt: Ortsteil Umpferstedt

- Gemeinde Vollersroda: Ortsteil Vollersroda

- Gemeinde Wiegendorf: Ortsteil Schwabsdorf, Wiegendorf

- Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Großromstedt, Kleinromstedt

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Goldbach, Leutenthal, Liebstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Rohrbach, Ulrichshalben, Wersdorf

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Buttelstedt, Daasdorf, Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Nermsdorf, Ottmannshausen, Ramsla, Sachsenhausen, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt), Weiden, Wohlsborn

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Kleinkromsdorf, Kromsdorf

Od 26.4.2021 do 4.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Apolda: Ortsteil Herressen, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Zottelstedt

- Gemeinde Buchfart: Ortsteil Balsamine, Buchfart

- Gemeinde Döbritschen: Ortsteil Döbritschen, Vollradisroda

- Gemeinde Frankendorf: Ortsteil Frankendorf

- Gemeinde Großschwabhausen. Ortsteil Großschwabhausen, Hohlstedt, Köt- schau

- Gemeinde Hammerstedt: Ortsteil Hammerstedt

- Gemeinde Kapellendorf: Ortsteil Kapellendorf

- Gemeinde Kiliansroda: Ortsteil Kiliansroda

- Gemeinde Kleinschwabhausen: Ortsteil Kleinschwabhausen

- Gemeinde Lehnstedt: Lehnstedt

- Gemeinde Magdala: Ortsteil Magdala, Maina, Ottstedt

- Gemeinde Mechelroda, Linda, Mechelroda

- Gemeinde Mellingen: Ortsteil Köttendorf, Mellingen

- Gemeinde Oettern: Ortsteil Oettern

- Gemeinde Vollersroda: Ortsteil Vollersroda

- Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Großromstedt, Hermstedt, Kleinromstedt

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Goldbach, Kleinkromsdorf, Kromsdorf, Leutenthal, Liebstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Rohrbach, Ulrichshalben, Wersdorf

- Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Sachsenhausen, Wohlsborn

6.5.2021
Landkreis Weimarer Land

- Gemeinde Umpferstedt: Ortsteil Umpferstedt

- Gemeinde Wiegendorf: Ortsteil Schwabsdorf, Wiegendorf

- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt

Od 28.4.2021 do 6.5.2021

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Les communes suivantes dans le département: Ardennes (08)
ARNICOURT; AVANÇON; BERTONCOURT; BIERMES; CHÂTEAU-PORCIEN; COUCY; DOUX; ÉCLY; HAUTEVILLE; INAUMONT; NOVY-CHEVRIERES; PERTHES; SERY; SEUIL; SORBON; SON; TAGNON; TAIZY; THUGNY-TRUGNY30.5.2021
ACY-ROMANCE; BARBY; NANTEUIL-SUR-AISNE; RETHEL; SAULT-LÈS-RETHELOd 22.5.2021 do 30.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Gers (32)
MAUMUSSON-LAGUIAN; VIELLA11.5.2021
ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU AUJAN-MOURNEDE AUX-AUSSAT BARCUGNAN BARS BASSOUES BAZUGUES BEAUMARCHES BECCAS BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BETPLAN BLOUSSON-SERIAN CALLIAN CASTELNAU-D'ANGLES CASTEX CAZAUX-VILLECOMTAL CLERMONT-POUYGUILLES COULOUME-MONDEBAT COURTIES CUELAS DUFFORT ESCLASSAN-LABASTIDE ESTAMPES ESTIPOUY GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE HAGET IDRAC-RESPAILLES JU-BELLOC Juillac LAAS LABARTHE LABEJAN LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LAGARDE-HACHAN LAGUIAN-MAZOUS LAMAZERE LASSERADE LAVERAET L'ISLE-DE-NOE LOUBERSAN LOURTIES-MONBRUN LOUSLITGES LOUSSOUS-DEBAT MALABAT MANAS-BASTANOUS MARCIAC MARSEILLAN MASCARAS MASSEUBE MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE19.5.2021
MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONPARDIAC MONTAUT MONT-DE-MARRAST MONTEGUT-ARROS MONTESQUIOU MOUCHES PALLANNE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOUR RICOURT SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-CHRISTAUD SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SAINT-ELIX-THEUX SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MAUR SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAMARAN SARRAGUZAN SAUVIAC SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SEMBOUES TIESTE-URAGNOUX TILLAC TOURDUN TRONCENS VILLECOMTAL-SUR-ARROS VIOZAN
AUBIET AURIMONT AUTERIVE BEZERIL FAGET-ABBATIAL GIMONT HAULIES L'ISLE-ARNE

JUILLES LAHAS LARTIGUE LUSSAN MARSAN MONGAUSY MONTAMAT MONTEGUT MONTIRON PELLEFIGUE PESSAN POLASTRON

19.5.2021
SAINT-ANDRE SAINT-ELIX SAINT-MARTIN-GIMOIS SAINT-SOULAN SARAMON SEMEZIES-CACHAN TRAVERSERES
BEDECHAN

BOULAUR

CASTELNAU-BARBARENS

TIRENT-PONTEJAC

SAINT-CAPRAIS

Od 6.5.2021 do 19.5.2021
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN

AYZIEU

BARCELONNE-DU-GERS

BASCOUS

BEAUMONT

BERNEDE

BETOUS

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE D'ARMAGNAC CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CASTEX-D'ARMAGNAC CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON

CAZENEUVE

CORNEILLAN

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LAGRAULET-DU-GERS LANNEMAIGNAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX

LAREE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGUESTAU MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS

MONCLAR

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

15.5.2021
MONTREAL
MORMES

NOGARO

PANJAS

PERCHEDE

PRÉNERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)
Aire-sur-l'Adour Amou Arboucave Argelos Arsague Artassenx Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Audon Aurice Bahus-Soubiran Baigts Banos

Bascons Bas-Mauco Bassercles Bastennes Bats

15.5.2021
Begaar Benesse-les-Dax
Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Borderes-et-Lamensans

Bourdalat

Brassempouy Bretagne-de-Marsan
Buanes

Cagnotte

Campagne

Candresse

Carcares-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens Castandet

Castelnau-Chalosse Castelnau-Tursan Castelner Castel-Sarrazin Cauna

Caupenne Cazalis Cazères-sur-l'Adour Classun

Clèdes

Clermont

Coudures Doazit Donzacq Duhort-Bachen Dumes Escalans Estibeaux Eugénie-les-Bains Eyres-Moncube Fargues Le Frêche Gaas Gabarret Gamarde-les-Bains

Garrey Gaujacq Geaune Gibret Goos Gourbera Gousse Gouts

Grenade-sur-l'Adour Habas

Hagetmau Hauriet Haut-Mauco Herré

Heugas Hinx Hontanx Horsarrieu Labastide-Chalosse Labastide-d'Armagnac Labatut

Lacajunte Lacrabe

Lagrange Lahosse Laluque Lamothe Larbey Larrivière-Saint-Savin Latrille Laurède

Lauret

Lesgor

Le Leuy Louer Lourquen Lussagnet

Mant Marpaps Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Maylis Meilhan Mimbaste Miramont-Sensacq Misson

Momuy Monget Monségur Montaut Montégut Montfort-en-Chalosse Montgaillard Montsoué Morganx Mouscardès Mugron Narrosse

Nassiet Nerbis Nousse Onard Ossages Ozourt Parleboscq Payros-Cazautets Pécorade Perquie Peyre Philondenx Pimbo

Pomarez Pontonx-sur-l'Adour Poudenx

Pouillon Poyanne Poyartin Préchacq-les-Bains Pujo-le-Plan Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Aubin Saint-Cricq-Chalosse Sainte-Colombe Saint-Gein Saint-Geours-d'Auribat Saint-Jean-de-Lier Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Pandelon Saint-Perdon Saint-Sever Saint-Vincent-de-Paul Saint-Yaguen Samadet

Sarraziet Sarron Saugnac-et-Cambran Serres-Gaston Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tartas

Téthieu

Tilh

Toulouzette

Urgons Vicq-d'Auribat Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan Saint-Cricq-du-Gave

Cauneille; Hastingues; Oeyregave; Orthevielle; Peyrehorade; Sordc-l'Ahhaycuuu8.6.2021
Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS15.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
ABIDOS

ABITAIN

ABOS

ANDREIN

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

ARGAGNON

ARGELOS

ARROS-DE-NAY

ARTHEZ-D'ASSON

ARTIX

ARUDY

ASSON

ASTE-BEON

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AURIAC

AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN

AYDIUS

BARRAUTE-CAMU

BEOST

BERENX

BERNADETS

BESCAT

BESINGRAND

BIELLE

BILHERES

BOUGARBER

BOURNOS

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

BUGNEIN

BURGARONNE

BUROS

BUZIET

BUZY

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CAMI

CASTET

CASTETBON

CASTETNER

CAUBIOS-LOOS

5.5.2021
CESCAU CHARRE COUBLUCQ DOMEZAIN-BERRAUTE DOUMY EAUX-BONNES ESCOT ESCOUBES ESPIUTE ETCHARRY GABASTON GARLEDE-MONDEBAT GERE-BELESTEN GESTAS GUINARTHE-PARENTIES HAUT-DE-BOSDARROS HIGUERES-SOUYE HOPITAL-D'ORION IGON IZESTE LAA-MONDRANS LAAS

LABASTIDE-CEZERACQ LABASTIDE-MONREJEAU LAGOR LANNECAUBE LANNEPLAA LARUNS LASSEUBETAT LEME LESTELLE-BETHARRAM LICHOS LOUBIENG LOUVIE-JUZON LOUVIE-SOUBIRON LUSSAGNET-LUSSON LYS MASLACQ MAUCOR MERACQ

MONASSUT-AUDIRACQ MONT MONTARDON MONTAUT MONTFORT MORLAAS MOUHOUS MOURENX NABAS NARP NAVAILLES-ANGOS NAY NOGUERES OGEU-LES-BAINS OLORON-SAINTE-MARIE ORAAS ORION ORRIULE OS-MARSILLON OSSENX OSSERAIN-RIVAREYTE OZENX-MONTESTRUCQ PARDIES

POULIACQ

REBENACQ RIUPEYROUS RIVEHAUTE SAINT-CASTIN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-JAMMES

SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAINTE-COLOME SALIES-DE-BEARN SALLES-MONGISCARD SARPOURENX

SARRANCE

SAUVAGNON

SAUVETERRE-DE-BEARN SERRES-CASTET SERRES-SAINTE-MARIE SEVIGNACQ-MEYRACQ SIMACOURBE TABAILLE-USQUAIN THEZE UZEIN

VIELLENAVE-D'ARTHEZ VIELLENAVE-DE-NAVARRENX VIVEN

ARRICAU-BORDES; ARROSES; AUBOUS; AURIONS-IDERNES; AYDIE; BASSILLON-VAUZE; BETRACQ; BUROSSE-MENDOUSSE; CADILLON; CASTILLON-DE-LEMBEYE; CONCHEZ-DE-BEARN; CORBERE-ABERES;

CROUSEILLES; ESCURES; GAYON; LALONGUE; LASSERRE; LEMBEYE; LESPIELLE; MONCAUP; MONPEZAT; MONT-DISSE; SAINT-JEAN-POUDGE; SEMEACQ-BLACHON; VIALER

11.5.2021
ANOS

ARGET

ARNOS

ARTHEZ-DE-BEARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BELLOCQ

BIRON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

CABIDOS

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

DIUSSE

DOAZON

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

LABEYRIE

15.5.2021
LACADEE

LACQ

LAHONTAN

LALONQUETTE LARREULE

LASCLAVERIES LONCON LOUVIGNY MALAUSSANNE MASCARAAS-HARON MAZEROLLES MESPLEDE MIALOS MIOSSENS-LANUSSE MOMAS MONCLA MONTAGUT MORLANNE ORTHEZ PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS PORTET POURSIUGUES-BOUCOUE PUYOO RAMOUS RIBARROUY SAINT-ARMOU SAINT-BOES SAINT-GIRONS SAINT-MEDARD SALLESPISSE SAULT-DE-NAVAILLES SEBY

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE URDES UZAN VIGNES

BIDACHE; CAMEOd 31.5.2021 do 8.6.2021
ARANCOU; ARRAUTE-CHARRITTE; AUTERRIVE; BARDOS; BERGOUEY- VIELLENAVE; CARRESSE-CASSABER; ESCOS; GUICHE; LABASTIDE- VILLEFRANCHE; LABETS-BISCAY; LEREN; MASPARRAUTE; OREGUE; SAINT- DOS; SAINT-PE-DE-LEREN; SAMES8.6.2021
Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)
AUCUN; FERRIERES; GAILLAGOS; SALLES; SAINT-PE-DE-BIGORRE5.5.2021
AUBAREDE AURENSAN BAZILLAC BERNADETS-DESSUS BONNEFONT BUGARD CABANAC CASTELVIEILH CASTERA-LOU CHIS CLARAC COLLONGUES COUSSAN DOURS ESCONDEAUX7.5.2021
GONEZ GOUDON HOURC LAMARQUE-RUSTAING LASLADES LIZOS LOUIT

LUBY-BETMONT LUSTAR MARQUERIE MARSEILLAN MOULEDOUS MUN OLEAC-DEBAT ORIEUX ORLEIX PEYRIGUERE POUYASTRUC SABALOS SERE-RUSTAING SOREAC SOUYEAUX THUY TOSTAT VILLEMBITS CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CAUSSADE-RIVIERE ESTIRAC HAGEDET LAHITTE-TOUPIERE LASCAZERES MADIRAN SAINT-LANNE SOMBRUN SOUBLECAUSE VIDOUZE VILLEFRANQUE

ESTAMPURES; FRECHEDE19.5.2021
ANSOST ANTIN AURIEBAT BARBACHEN BERNADETS-DEBAT BOUILH-DEVANT BOUILH-PEREUILH BUZON CHELLE-DEBAT FONTRAILLES GUIZERIX HERES
JACQUE LABATUT-RIVIERE19.5.2021
LACASSAGNE LAFITOLE LALANNE-TRIE LAMEAC LAPEYRE LARROQUE LESCURRY LUBRET-SAINT-LUC MANSAN MAUBOURGUET MAZEROLLES
MINGOT
MONFAUCON

MOUMOULOUS

OSMETS

PEYRUN

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

RABASTENS-DE-BIGORRE

SADOURNIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SARRIAC-BIGORRE SAUVETERRE

SEGALAS

SENAC

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE

VIDOU

Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (67)
ACHENHEIM; BLAESHEIM; DUPPIGHEIM; ECKBOLSHEIM

ENTZHEIM; ESCHAU; GEISPOLSHEIM (village); HANGENBIETEN; HINDISHEIM;

HIPSHEIM; HOLTZHEIM; ICHTRATZHEIM; LIMERSHEIM; LINGOLSHEIM;

LIPSHEIM; NORDHOUSE; OBERSCHAEFFOLSHEIM; PLOBSHEIM;

STRASBOURG; WOLFISHEIM

23.5.2021
FEGERSHEIM; GEISPOLSHEIM (station); ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN;

OSTWALD

Od 15.5.2021 do 23.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)
ALGOSHEIM; ARTZENHEIM; BALTZENHEIM; BIESHEIM; DURRENENTZEN;

GEISWASSER; HEITEREN; KUNHEIM; NAMBSHEIM; NEUF-BRISACH;

OBERSHAASHEIM; URSCHENHEIM; VOGELGRUN; VOGELSHEIM;

WIDENSOLEN; WOLFGANTZEN

13.5.2021
Les communes suivantes dans le département: Haute-Savoie (74)
ANTHY-SUR-LEMAN; BALLAISON; BONS-EN-CHABLAIS; BRENTHONNE; CHENS-SUR-LEMAN; DOUVAINE; FESSY; LOISIN; LULLY; MACHILLY; MARGENCEL; PERRIGNIER; SCIEZ; VEIGY-FONCENEX16.5.2021
EXCENEVEX; MASSONGY; MESSERY; NERNIER; YVOIREOd 8.5.2021 do 16.5.2021

Państwo członkowskie: Węgry

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Hajdú-Bihar megye:
Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar és Püspökladâny települések közigazgatâsi területeinek a 47.423965 és a 21.122518 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védokôrzeten kivül eso területei15.5.2021
Nádudvar település közigazgatâsi területének a 47.423965 és a 21.122518 GPS- koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eso területeOd 7.5.2021 do 15.5.2021
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Karcag és Kunmadaras közigazgatâsi területének a 47.423965 és a 21.122518 GPS- koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eso területei15.5.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, tureckim, ostrowskim, ostrzeszowskim i miasto Kalisz:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Ceków-Kolonia, Lisków, Żelazków, Kalisz30.5.2021
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Ostrzeszów, Doruchów, Kraszewice, Czajków.30.5.2021
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Kawęczyn, Dobra Pozostałe terytorium gminy Godziesze Wielkie położone poza obszarem w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

- N 51.7311 E 18.1717

- N 51.7239 E 18.1797

- N 51.6983 E 18.1772

- N 51.7236 E 18.1836

30.5.2021
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Brzeziny, Szczytniki, Koźminek, Opatówek.

Część terytorium gminy Godziesze Wielkie położona w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

- N 51.7311 E 18.1717

- N 51.7239 E 18.1797

- N 51.6983 E 18.1772

- N 51.7236 E 18.1836

Od 22.5.2021 do 30.5.2021
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad ProsnąOd 22.5.2021 do 30.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim i miasto Kalisz:
Części powiatów ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego i miasta Kalisz położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

- N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

14.6.2021
Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

- N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

Od 6.6.2021 do 14.6.2021
W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim:
Całe terytorium gmin Wieruszów i Kępno wykraczające poza obszar opisany w ramach obszaru zapowietrzonego oraz części terytorium gmin Baranów, Galewice i Bralin w promieniu 10 km wokół punktów o współrzędnych:

- N 51'21'7.81" E 18°2'57.73"

- N 51'20'57.19'E 18'3'27.43"

- N 51'20'30.12" E 18'3'36.25"

30.5.2021
Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 51'21'7.81" E 18'2'57.73"

- N 51'20'57.19'E 18'3'27.43"

- N 51'20'30.12" E 18'3'36.25"

Od 18.5.2021 do 30.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, nowotomyskim i grodziskim:
Części powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09'20,2" E 16°03'00,2"3.6.2021
Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09'20,2" E 16°03'00,2"Od 26.5.20213.6.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckimpłońskim i mławskim:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Stupsk, Szydłowo, Grudusk, Regimin, Raciąż, Siemiątkowo, Wieczfnia Kościelna, Rościszewo, Szczutowo.

Pozostałe terytorium gmin Rościszewo i Zawidz wykraczające poza obszar w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych:

52.891231 N, 19.884990 E.

18.6.2021
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szreńsk, Strzegowo, Radzanów, Bieżuń, Żuromin.

Część terytorium gmin Zawidz i Rościszewo położona w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

52.891231 N, 19.884990 E.

Od 10.6.2021 do 18.6.2021
W województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim, powiaty nidzicki, iławski, działdowski, nowomiejski:
- Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Janowiec Kościelny, Iłowo-Osada, Kozłowo, Działdowo, Rybno, Grodziczno, Brzozie, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie.

- miasto Mława i miasto Iława

18.6.2021
Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- 53.106585 N, 20.341439 E,

- 53.095992 N, 20.341070 E,

- 53.100187 N, 20.357614 E,

- 53.076395 N, 20.424769 E

- 53,078 N, 20,347 E

Od 2.6.2021 do 18.6.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, poddębickim i tureckim:
Części powiatów sieradzkiego, poddębickiego i tureckiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7758 E 18.54368.5.2021
Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7758 E 18.5436Od 30.4.2021 do 8.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:
Część powiatu kaliskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7758 E 18.54368.5.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lidzbark, Płośnica18.6.2021
W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim i rypińskim:
Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Górzno, Świedziebnia, Skrwilno, Bartniczka18.6.2021
W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, tarnowskim i nowosądeckim:
Część powiatów gorlickiego, tarnowskiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.7130 E 20.943316.05.2021
Część powiatów gorlickiego i tarnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.7130 E 20.9433Od 8.5.2021 do 16.5.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim i miasto Rzeszów:
Części powiatów rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i miasto Rzeszów położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.9894 E 21.93397.5.2021
Części powiatów rzeszowskiego i miasto Rzeszów położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.9894 E 21.9339Od 29.4.2021 do 7.5.2021
W województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, bytowskim i kościerskim:
Części powiatów kartuskiego, bytowskiego i kościerskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2039 E 17.88179.5.2021
Części powiatów kartuskiego i kościerskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2039 E 17.8817Od 1.5.2021 do 9.5.2021
W województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, limanowskim i miasto Nowy Sącz:
Części powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i miasto Nowy Sącz położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6286 E 20.62756.5.2021
Części powiatów nowosądeckiego i miasto Nowy Sącz położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6286 E 20.6275Od 28.4.2021 do 6.5.2021
W województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, bielskim i pszczyńskim:
Części powiatów cieszyńskiego, bielskiego i pszczyńskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.8142 E 18.73678.5.2021
Część powiatu cieszyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.8142 E 18.7367Od 30.4.2021 do 8.5.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:
Część powiatu sieradzkiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6125 E 18.37288.5.2021
Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6125 E 18.3728Od 30.4.2021 do 8.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim i ostrzeszowskim:
Części powiatów kaliskiego i ostrzeszowskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6125 E 18.37288.5.2021
Część powiatu kaliskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6125 E 18.3728Od 30.4.2021 do 8.5.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:
Część powiatu sieradzkiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6578 E 18.50088.5.2021
Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6578 E 18.5008Od 30.4.2021 do 8.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:
Część powiatu kaliskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6578 E 18.50088.5.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim i łańcuckim:
Części powiatów przeworskiego i łańcuckiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.0228 E 22.34199.5.2021
Części powiatów przeworskiego i łańcuckiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.0228 E 22.3419Od 1.5.2021 do 9.5.2021
W województwie małopolskim, w powiecie bocheńskimbrzeskim, nowosądeckim i limanowskim:
Części powiatów bocheńskiego, limanowskiego, brzeskiego i nowosądeckiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.0228 E 22.34199.5.2021
Części powiatów bocheńskiego i limanowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.7928 E 20.4781Od 1.5.2021 do 9.5.2021
W województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz:
Części powiatów bocheńskiego, limanowskiego, brzeskiego i nowosądeckiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.5992 E 20.789.5.2021
Części powiatów nowosąeckiego i powiatu Nowy Sącz położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.5992 E 20.78Od 1.5.2021 do 9.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, kaliskim i ostrowskim:
Części powiatów ostrowskiego, kaliskiego i ostrzeszowksiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5503 E 18.008113.5.2021
Części powiatów ostrowskiego i ostrzeszowksiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5503 E 18.0081Od 5.5.2021 do 13.5.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, kaliskim i ostrowskim:
Części powiatów ostrowskiego, kaliskiego i ostrzeszowksiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5083 E 18.129214.5.2021
Części powiatów ostrowskiego i ostrzeszowksiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5083 E 18.1292Od 6.5.2021 do 14.5.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim i nidzickim:
Części powiatów działdowskiego i nidzickiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.1814 E 20.3419

- N 53,182 E 20,358

- N:

53.180555 E: 20.354166

4.6.2021
Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.1814 E 20.3419

- N 53,182 E 20,358

- N:

53.180555 E: 20.354166

Od 27.5.2021 do 4.6.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:
Część powiatu mławskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.1814 E 20.3419

- N 53,182 E 20,358

- N:

53.180555 E: 20.354166

4.6.2021
Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.1814 E 20.3419

- N 53,182 E 20,358

- N:

53.180555 E: 20.354166

Od 27.5.2021 do 4.6.2021
W województwie małopolskim, w powiecie limanowskim i nowotarskim:
Części powiatów limanowskiego i nowotarskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6431 E 20.211712.5.2021
Część powiatu limanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6431 E 20.2117Od 4.5.2021 do 12.5.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, brzozowskim i mieście Krosno:
Części powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i miasto Krosno położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6431 E 20.211712.5.2021
Części powiatów krośnieńskiego i miasto Krosno położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6561 E 21.76Od 4.5.2021 do 12.5.2021
W województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim:
Część powiatu choszczeńskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.0336 E 15.450315.5.2021
Część powiatu choszczeńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.0336 E 15.4503Od 7.5.2021 do 15.5.2021
W województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeńskim:
Część powiatu strzelecko-drezdeńskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.0336 E 15.450315.5.2021
W województwie lubuskim, w powiatach świebodzińskim i sulęcińskim:
Części powiatów świebodzińskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52° 14' 53.733"; E 15° 12' 49.011"22.5.2021
Części powiatów świebodzińskiego i sulęcińskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52° 14' 53.733"; E 15° 12' 49.011"Od 14.5.2021 do 22.5.2021
W województwie lubuskim, w powiatachzielonogórskim i nowosolskim:
Część powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51°52'54.793"N 15°27'58.028"E20.5.2021
Część powiatu zielonogórskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51°52'54.793"N 15°27'58.028"EOd 12.5.2021 do 20.5.2021
W województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim:
Część powiatu biłgorajskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3242 E 22.916913.5.2021
Część powiatu biłgorajskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3242 E 22.9169Od 5.5.2021 do 13.5.2021
W województwie lubelskim, w powiecie puławskim:
Część powiatów puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.425840 N, 22.200828 E

22.5.2021
Część powiatu puławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.425840 N, 22.200828 E

Od 13.5.2021 do 22.5.2021
W województwie lubelskim w powiecie puławskim i w województwie mazowieckim w powiecie kozienickim:
Części powiatów puławskiego i ryckiego w województwie lubelskim i powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.484155 N, 21.878009 E

23.5.2021
Części powiatu puławskiego w województwie lubelskim i powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.484155 N, 21.878009 E

Od 15.5.2021 do 23.5.2021
W województwie lubelskim w powiecie włodawskim
Części powiatu włodawskiego i chełmskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.413611°N 23.528333°E

30.5.2021
Część powiatu włodawskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

51.413611°N 23.528333°E

Od 22.5.2021 do 30.5.2021
W województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim i lubaczowskim:
Części powiatów przeworskiego i lubaczowskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3242 E 22.916913.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiatach mławskim, przasnyskim i ciechanowskim:
Części powiatów mławskiego, ciechanowskiego i przasnyskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53 E 20.533330.5.2021
Części powiatów mławskiego i ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53 E 20.5333Od 22.5.2021 do 30.5.2021
Części powiatu ciechanowskiego i mławskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°52'7.466" E 20°31'52.212"30.5.2021
Część powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°52'7.466" E 20°31'52.212"Od 22.5.2021 do 30.5.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach olsztyńskim, kętrzyńskim i bartoszyckim:
Części powiatów olsztyńskiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.0464 E 21.087217.5.2021
Części powiatów olsztyńskiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.0464 E 21.0872Od 9.5.2021 do 17.5.2021
W województwie łódzkim, w powiatach bełchatowskim i piotrkowskim:
Części powiatów bełchatowskiego i piotrkowskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.4231 E 19.437215.5.2021
Części powiatów bełchatowskiego i piotrkowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.4231 E 19.4372Od 7.5.2021 do 15.5.2021
W województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Jastrzębie - Zdrój, Żory:
Części powiatów pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, część miasta Jastrzębie- Zdrój, część miasta Żory położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 49.9233 E 18.7769; N 49.934014, E 18.76864722.5.2021
Części powiatów pszczyńskiego oraz cieszyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.9233 E 18.7769; N 49.934014, E 18.768647Od 14.5.2021 do 22.5.2021
W województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, malborskim, tczewskim i kwidzyńskim:
Części powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk wokół ognisk: o współrzędnych GPS:

- N 53.9294 E 19.0042

- N 54,014 E 19,06

- N 53,983 E 19,052

- N 53,949 E 19,091

- N 54,055 E 19,062

- N 53,968 E 19,029

- N 53.874444, E 19.049722

- N 53.872222, E 19.06

- N 53,878 E 19,058

- N 53,851 E 19,159

- N 53,858 E 18,892

- N 53,796 E 19,148

24.5.2021
Części powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.9294 E 19.0042

- N 54,014 E 19,06

- N 53,983 E 19,052

- N 53,949 E 19,091

- N 54,055 E 19,062

- N 53,968 E 19,029

- N 53.874444, E 19.049722

- N 53.872222, E 19.06

- N 53,878 E 19,058

- N 53,851 E 19,159

- N 53,858 E 18,892

- N 53,796 E 19,148

Od 16.5.2021 do 24.5.2021
W województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim i w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie iławskim
Części powiatów kwidzyńskiego w województwie pomorskim i część powiatu iławskiego w województwie warmińsko - mazurskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,68 E 19,17124.5.2021
Część powiatu kwidzyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,68 E 19,171Od 16.5.2021 do 24.5.2021
W województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie elbląskim i w województwie pomorskim w powiatach sztumskim, nowodworskim, malborskim:
część powiatu elbląskiego, część powiatu część powiatu sztumskiego, nowodworskiego, malborskiego położona w promieniu 10 km wokół ognisk 188, 189,190 o współrzędnych GPS: 54°6'59.544"N, 19°20'23.2"E, 54o 2' 4.489" N 19o 20' 11,774" E; 54o 3' 7.666" N 19o19' 53,159" E19.5.2021
- część powiatu elbląskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska 190 o współrzędnych GPS: 54°6'59.544"N, 19°20'23.2"E

- część powiatu elbląskiego i część powiatu sztumskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk 188, 189o współrzędnych GPS: 54o 2' 4.489" N 19o 20' 11,774" E; 54o 3' 7.666" N 19o19' 53,159" E

Od 11.5.2021 do 19.5.2021
W województwie warmińsko - mazurskim, kujawsko - pomorskim i pomorskim:
Część powiatu iławskiego, nowmiejskiego w województwie warmińsko - mazurskim, część powiatu grudziądzkiego w województwie kujawsko - pomorskim, część powiatu kwidzyńskiego w województwie pomorskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,569 E 19,24830.5.2021
Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,569 E 19,248Od 22.5.2021 do 30.5.2021
Część powiatu iławskiego, część powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego w województwie pomorskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,828 E 19,74730.5.2021
Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,828 E 19,747Od 22.5.2021 do 30.5.2021
Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,828 E 19,74730.5.2021
Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,828 E 19,747Od 22.5.2021 do 30.5.2021
Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,657 E 19,85330.5.2021
Część powiatu ostródzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,657 E 19,853Od 22.5.2021 do 30.5.2021
Część powiatu działdowskiego, nowomiejskiego i iławskiego w województwie warmińsko - mazurskim, część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko - pomorskim, położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: - N 53.348056, E 19.816944, - N 53,388 E 19,814 - N 53,349 E 19,815 - N 53,384 E 19,81730.5.2021
Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 53.348056, E 19.816944,

- N 53,388 E 19,814

- N 53,349 E 19,815

- N 53,384 E 19,817

Od 22.5.2021 do 30.5.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, oleckim i giżyckim:
Części powiatów ełckiego, oleckiego i giżyckiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.9808 E 22.1416.5.2021
Części powiatów ełckiego i giżyckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.9808 E 22.14Od 8.5.2021 do 16.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, płockim i miasto Płock:
Części powiatów sierpeckiego, płockiego i miasta Płock położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: - N 52.6822 E 19.6897, - 52°42'29.304"N, 19°39'14.756"E16.5.2021
Części powiatów sierpeckiego i płockiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

- N 52.6822 E 19.6897,

- 52°42'29.304"N, 19°39'14.756"E

Od 8.5.2021 do 16.5.2021
Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 52.63813 E 19.84282Od 21.5.2021 do 29.5.2021
Części powiatów płockiego, miasta Płock i powiatu sierpeckiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 52.63813 E 19.8428229.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiatach wyszkowskim, ostrowskim i węgrowskim:
Części powiatów wyszkowskiego, ostrowskiego i węgrowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

52.639315, 21.621111

21.5.2021
Część powiatu wyszkowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

52.639315, 21.621111

Od 13.5.2021 do 21.5.2021
W województwie mazowieckim, w powiatach ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim:
Części powiatów ostrowskiego, sokołowskiego i węgrowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52 o41'28.346" E 22 "5'21.517'30.5.2021
Części powiatów ostrowskiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52 "41'28.346" E 22 »5'21.517"Od 21.5.2021 do 30.5.2021
W województwie świętokrzyskim w powiatach buskim i pińczowskim
Część powiatów buskiego i pińczowskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 500 23' 33.713" E: 200 44' 31.8 2 6"22.5.2021
Część powiatu buskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 500 23' 33.713" E: 200 44' 31.8 2 6"Od 13.5.2021 do 22.5.2021
W województwie kujawsko - pomorskim w powiecie brodnickim, w województwie warmińsko - mazurskim w powiatach działdowskim i nowomiejskim
Część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko - pomorskim, części powiatów działdowskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko - mazurskim położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 530 17' 29.8" E: 190 41' 8.2"22.5.2021
Część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko - pomorskim, części powiatów działdowskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko - mazurskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 530 17' 29.8" E: 190 41' 8.2"Od 13.5.2021 do 22.5.2021

Państwo członkowskie: Słowacja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Region Senec:
The following municipalities:

Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Vlky, Nová Dedinka, Tureň, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, Tomášov, Hrubý Šúr

21.5.2021
The following municipalities: Malinovo, Zálesie, Most pri BratislaveOd 13.5.2021 do 21.5.2021
Region Dunajska Streda:
The following municipalities: Janíky, Čakany, Štvrtok na Ostrove21.5.2021
Region Bratislava- city parts:
The following municipalities:

Vajnory, Podunajske Biskupice, Ružinov

21.5.2021

Państwo członkowskie: Szwecja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The area of the parts of the municipality Eslöv extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.47.4 and E13.22.1626.5.2021
Those parts of the municipality of Eslöv contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.47.4 and E13.22.16Od 18.5.2021 do 26.5.2021"
1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/688 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 143 z 27.4.2021, s. 44).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.