Decyzja wykonawcza 2021/2014 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/2014 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.410.180

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2014
z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2021/953 ustanowiono unijne cyfrowe zaświadczenia COVID - które mają służyć jako dowód na to, że dana osoba otrzymała szczepionkę przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub powróciła do zdrowia po zakażeniu - w celu ułatwienia ich posiadaczom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

(2) Aby unijne cyfrowe zaświadczenie COVID mogło funkcjonować w całej Unii, Komisja przyjęła decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1073 2 , w której określono specyfikację techniczną i zasady na potrzeby wypełniania, bezpiecznego wydawania i weryfikacji unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, zapewnienia ochrony danych osobowych, określenia wspólnej struktury niepowtarzalnego identyfikatora zaświadczenia oraz wydawania ważnego, bezpiecznego i interoperacyjnego kodu kreskowego.

(3) Wiele państw członkowskich zapowiedziało już lub rozpoczęło już podawanie dodatkowych dawek szczepionek przeciwko COVID-19 - oprócz standardowych serii szczepień pierwotnych, tj. serii szczepień mających zapewnić wystarczającą ochronę na początkowym etapie - w szczególności osobom, które mogły nie zareagować odpowiednio na serię szczepień pierwotnych, oraz rozważa stosowanie dawek przypominających w przypadku osób, które odpowiednio zareagowały na szczepienie pierwotne. W tym kontekście Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało w dniu 1 września 2021 r. śródokresową analizę dotyczącą dodatkowych dawek szczepionek przeciwko COVID-19 3 .

(4) W dniu 4 października 2021 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków stwierdził, że osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym można podać dodatkową dawkę szczepionek przeciwko COVID-19 Comirnaty i Spikevax co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki 4 . Komitet ocenił również dane dotyczące Comirnaty wskazujące na wzrost poziomów przeciwciał u ludzi w wieku 18-55 lat w przypadku podania dawki przypominającej około 6 miesięcy po podaniu drugiej dawki. Na podstawie tych danych Komitet stwierdził, że podanie dawek przypominających Comirnaty można rozważyć co najmniej 6 miesięcy po drugiej dawce w przypadku osób w wieku 18 lat i starszych. Jak stwierdziła Europejska Agencja Leków, organy ds. zdrowia publicznego na szczeblu krajowym mogą wydawać oficjalne zalecenia dotyczące stosowania dawek przypominających, uwzględniające pojawiające się dane dotyczące skuteczności oraz ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa. Informacje o produkcie Comirnaty 5  i Spikevax 6  zostały odpowiednio zaktualizowane w celu uwzględnienia tych zaleceń.

(5) Aby uniknąć stosowania przez państwa członkowskie rozbieżnych, mylących lub technicznie niekompatybilnych metod, konieczne jest przyjęcie jednolitych zasad na potrzeby wypełniania zaświadczeń o szczepieniu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/953, wydawanych po podaniu takich dodatkowych dawek.

(6) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2021/953 zaświadczenie o szczepieniu wydawane jest po podaniu każdej dawki i wyraźnie wskazuje ono, czy cykl szczepienia został ukończony, oraz zawiera informacje o liczbie dawek podanych posiadaczowi. Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia pola danych wymagane w zaświadczeniu o szczepieniu powinny zawierać numer w serii dawek i łączną liczbę dawek w serii. Wszelkie zasady wypełniania zaświadczeń o szczepieniu wydawanych po podaniu dodatkowych dawek, przyjęte w drodze aktu wykonawczego, muszą być zgodne z wymogami ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(7) Zaświadczenia o szczepieniu wydawane w przypadku podania dawek serii szczepień pierwotnych powinny wskazywać pełne zaszczepienie po zakończeniu standardowej serii pierwotnej, nawet wówczas gdy zaleca się późniejsze podanie dodatkowych dawek. Zaświadczenia o szczepieniu wydawane w przypadku dodatkowych dawek podawanych po serii standardowych szczepień pierwotnych powinny wskazywać liczbę dawek podanych posiadaczowi, jak przewidziano w art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2021/953, a także łączną liczbę dawek w serii z uwzględnieniem dawek szczepienia pierwotnego oraz wszelkich dodatkowych dawek.

(8) Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację grup szczególnie wrażliwych, które mogą otrzymać dodatkowe dawki w trybie priorytetowym. Jeżeli państwo członkowskie postanowi o podaniu dodatkowych dawek wyłącznie określonym podgrupom populacji, może rozważyć wydanie zaświadczeń o szczepieniach wskazujących na podanie takich dodatkowych dawek wyłącznie na wniosek, a nie automatycznie, biorąc pod uwagę, że art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/953 daje państwom członkowskim możliwość wyboru między tymi dwoma wariantami. O ile dodatkowe dawki są podawane tylko określonej podgrupie populacji, osoby należące do tej podgrupy nie powinny być zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego na podanie dodatkowej dawki przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19, a zamiast tego mogą korzystać z zaświadczenia otrzymanego po zakończeniu serii szczepień pierwotnych.

(9) Jednocześnie ważne jest, aby zaświadczenia o szczepieniu wydawane osobom należącym do takich grup po podaniu dodatkowych dawek odzwierciedlały również prawidłowo liczbę podanych im dawek. Po pierwsze, rozporządzenie (UE) 2021/953 daje wszystkim osobom prawo do otrzymania zaświadczenia o szczepieniu wskazującego liczbę dawek podanych posiadaczowi, po podaniu każdej dawki. Po drugie, państwa członkowskie mogą ostatecznie ograniczyć okres uznawania, do celów swobodnego przemieszczania się, zaświadczeń o szczepieniu wydanych po zakończeniu serii szczepień pierwotnych, jeżeli dostępne będą dowody naukowe, na to że ochrona zapewniana przez serię szczepień pierwotnych spada poniżej pewnego poziomu po pewnym okresie. Uniemożliwienie grupom szczególnie wrażliwym uzyskania zaświadczeń o szczepieniu po podaniu dodatkowej dawki wiązałoby się z koniecznością podjęcia przez te osoby dodatkowych kroków administracyjnych w celu uzyskania tych zaświadczeń, w czasie gdy stają się one coraz bardziej istotne dla swobody przemieszczania się tych osób, co mogłoby prowadzić do powstania przeszkód w tym zakresie.

(10) Ponadto należy doprecyzować zasady wypełniania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Konkretne zestawy wartości, w których stosuje się ustalone zasady kodowania, powinny być podawane do wiadomości publicznej.

(11) Aby zapewnić interoperacyjność unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, należy określić z wykorzystaniem schematu JSON wspólną skoordynowaną strukturę danych w odniesieniu do danych, które mają być zawarte w zaświadczeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/953.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073.

(13) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady 7  skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który przedłożył uwagi formalne w dniu 18 października 2021 r. 8

(14) W świetle potrzeby szybkiego wdrożenia zmienionych specyfikacji technicznych unijnego cyfrowego zaświadczenie COVID niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2021/953,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej (UE) 2021/1073 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Zasady zarządzania mające zastosowanie do certyfikatów klucza publicznego w odniesieniu do bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID wspierającej aspekty interoperacyjności ram zaufania określono w załączniku IV.";

2)
dodaje się art. 5 i 6 w brzmieniu:

"Artykuł 5

Wspólną skoordynowaną strukturę danych w odniesieniu do danych, które mają być zawarte w zaświadczeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/953, wykorzystującą schemat JSON, określono w załączniku V do niniejszej decyzji.".

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.";

3)
załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;
4)
w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji;
5)
tekst znajdujący się w załączniku III do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik V.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK II

ZASADY WYPEŁNIANIA UNIJNEGO CYFROWEGO ZAŚWIADCZENIA COVID

Ogólne zasady dotyczące zestawów wartości ustanowione w niniejszym załączniku mają na celu zapewnienie interoperacyjności na poziomie semantycznym i umożliwiają jednolite wdrożenie techniczne unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Elementy zawarte w niniejszym załączniku można stosować w odniesieniu do trzech różnych kontekstów (szcze- pienie/test/powrót do zdrowia) przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/953. W niniejszym załączniku wymieniono jedynie elementy, w przypadku których konieczna jest normalizacja semantyczna za pomocą zakodowanych zestawów wartości.

Tłumaczenie zakodowanych elementów na język krajowy należy do kompetencji państw członkowskich.

W przypadku wszystkich pól danych niewymienionych w poniższych opisach zestawów wartości kodowanie opisano w załączniku V.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie można zastosować preferowanych systemów kodów wymienionych poniżej, można zastosować inne międzynarodowe systemy kodów, przy czym zapewnia się wskazówki dotyczące sposobu przyporządkowywania kodów z innego systemu kodom z systemu preferowanego. W wyjątkowych przypadkach, gdy odpowiedni kod nie jest dostępny w zdefiniowanych zestawach wartości, jako mechanizm rezerwowy można stosować tekst (wyświetlanie nazw).

Państwa członkowskie stosujące w swoich systemach inne kody przyporządkowują takie kody opisanym zestawom wartości. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wszelkie takie przyporządkowania.

Ponieważ niektóre zestawy wartości oparte na systemach kodowania przewidzianych w niniejszym załączniku, takie jak zestawy wartości do kodowania szczepionek i szybkich testów antygenowych, często się zmieniają, Komisja publikuje je i regularnie aktualizuje przy wsparciu sieci e-zdrowie i Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. Zaktualizowane zestawy wartości są publikowane na odpowiedniej stronie internetowej Komisji, jak również na stronie internetowej sieci e-zdrowie. Przedstawia się historię zmian.

1. Choroba lub czynnik chorobotwórczy, której/którego dotyczy szczepienie/choroba lub czynnik chorobotwórczy, w kierunku której/którego wykonano test/choroba lub czynnik chorobotwórczy, po której/którym posiadacz powrócił do zdrowia: COVID-19 (SARS-CoV-2 lub jeden z jego wariantów)

Kod stosowany w zaświadczeniach 1, 2 i 3.

Stosuje się następujący kod:

KodWyświetlanieNazwa systemu kodówURL systemu kodówOID systemu kodówWersja systemu kodów
840539006COVID-19SNOMED CThttp://snomed.info/sct2.16.840.1.113883.6.962021-01-31

2. Szczepionka przeciwko COVID-19 lub profilaktyka COVID-19

Preferowany system kodów: SNOMED CT lub klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna (ATC).

Kod stosowany w zaświadczeniu 1.

Przykłady kodów z preferowanych systemów kodów, które należy stosować, to kod SNOMED CT 1119305005 (szczepionka zawierająca antygen SARS-CoV-2), 1119349007 (szczepionka zawierająca mRNA SARS-CoV-2) lub J07BX03 (szczepionki przeciwko COVID-19).

Komisja publikuje i regularnie aktualizuje przy wsparciu sieci e-zdrowie zestaw wartości określający kody, które należy stosować zgodnie z systemami kodów ustanowionymi w niniejszej sekcji. Zestaw wartości należy rozszerzyć, gdy nowe typy szczepionek zostaną opracowane i wprowadzone do użytku.

3. Szczepionka przeciwko COVID-19 stanowiąca produkt leczniczy

Preferowane systemy kodów (w kolejności preferencji):

– unijny rejestr produktów leczniczych w przypadku szczepionek, dla których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE (numery pozwoleń);

– światowy rejestr szczepionek, taki jak rejestr, który mogłaby ustanowić Światowa Organizacja Zdrowia;

– w innych przypadkach nazwa szczepionki stanowiącej produkt leczniczy. Jeżeli nazwa zawiera znaki niedruko- wane, należy je zastąpić łącznikiem (-).

Nazwa zestawu wartości: szczepionka.

Kod stosowany w zaświadczeniu 1.

Przykładem kodu z preferowanych systemów kodów, który należy stosować, jest EU/1/20/1528 (Comirnaty). Przykład nazwy szczepionki, którą należy stosować jako kod: Sputnik-V (co oznacza Sputnik V).

Komisja publikuje i regularnie aktualizuje przy wsparciu sieci e-zdrowie zestaw wartości określający kody, które należy stosować zgodnie z systemami kodów ustanowionymi w niniejszej sekcji.

Szczepionki są kodowane przy użyciu istniejącego kodu w opublikowanym zestawie wartości, nawet jeśli ich nazwy różnią się w różnych krajach. Wynika to z faktu, że nie istnieje jeszcze światowy rejestr szczepionek obejmujący wszystkie szczepionki, które są obecnie stosowane. Przykład:

– W przypadku szczepionki »COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection«, która jest nazwą szczepionki Spikevax w Japonii, należy użyć kodu EU/1/20/1507, ponieważ jest to nazwa tej szczepionki w UE.

Jeżeli nie jest to możliwe lub zalecane w konkretnym przypadku, w opublikowanym zestawie wartości podany zostanie osobny kod.

4. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 lub jej producent

Preferowany system kodów:

– kod organizacji EMA (system SPOR dla ISO IDMP);

– światowy rejestr posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie szczepionki do obrotu lub producentów szczepionek, taki jak rejestr, który mogłaby ustanowić Światowa Organizacja Zdrowia;

– w pozostałych przypadkach nazwa organizacji. Jeżeli nazwa zawiera znaki niedrukowane, należy je zastąpić łącznikiem (-).

Kod stosowany w zaświadczeniu 1.

Przykładem kodu z preferowanych systemów kodów, który należy stosować, jest ORG-100001699 (AstraZeneca AB). Przykład nazwy organizacji, którą należy stosować jako kod: Sinovac-Biotech (co oznacza Sinovac Biotech).

Komisja publikuje i regularnie aktualizuje przy wsparciu sieci e-zdrowie zestaw wartości określający kody, które należy stosować zgodnie z systemami kodów ustanowionymi w niniejszej sekcji.

Różne oddziały tego samego posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub tego samego producenta powinny używać kodu istniejącego w opublikowanym zestawie wartości.

Co do zasady w odniesieniu do tej samej szczepionki stosuje się kod odnoszący się do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie jej do obrotu w UE, ponieważ nie istnieje jeszcze uzgodniony na szczeblu międzynarodowym rejestr producentów szczepionek ani posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie szczepionki do obrotu. Przykłady:

– W przypadku organizacji »Pfizer AG«, która jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki »Comirnaty« stosowanej w Szwajcarii, należy zastosować kod ORG-100030215 odnoszący się do BioNTech Manufacturing GmbH, ponieważ jest to posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MAH) Comirnaty w UE.

– W przypadku organizacji »Zuellig Pharma«, która jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki Covid-19 Vaccine Moderna (Spikevax) stosowanej na Filipinach, należy zastosować kod ORG-100031184 odnoszący się do Moderna Biotech Spain S.L., ponieważ jest to MAH Spikevax w UE.

Jeżeli nie jest to możliwe lub zalecane w konkretnym przypadku, w opublikowanym zestawie wartości podany zostanie osobny kod.

5. Numer w serii dawek i łączna liczba dawek w serii;

Kod stosowany w zaświadczeniu 1.

Dwa pola:

1) Numer w serii dawek szczepionki przeciwko COVID-19 (N);

2) Łączna liczba dawek w serii szczepień (C).

5.1. Seria szczepienia pierwotnego

W przypadku gdy dana osoba otrzymuje dawki w ramach szczepienia pierwotnego, tj. serii szczepień mających zapewnić wystarczającą ochronę na początkowym etapie, (C) odzwierciedla łączną liczbę dawek serii standardowego szczepienia pierwotnego (np. 1 lub 2, w zależności od rodzaju podanej szczepionki). Obejmuje to możliwość stosowania krótszej serii (C=1), w przypadku gdy protokół szczepień stosowany przez państwo członkowskie przewiduje podawanie pojedynczej dawki szczepionki 2-dawkowej osobom uprzednio zakażonym SARS-CoV-2. Zakończoną serię szczepień pierwotnych wskazuje się zatem za pomocą N/C = 1. Na przykład:

– 1/1 wskazywałoby na zakończenie cyklu szczepień pierwotnych szczepionką jednodawkową lub zakończenie cyklu szczepień pierwotnych obejmującego jedną dawkę szczepionki 2-dawkowej podanej osobie, która powróciła do zdrowia zgodnie z protokołem szczepień stosowanym przez dane państwo członkowskie;

– 2/2 wskazywałoby na zakończenie 2-dawkowego cyklu szczepień pierwotnych.

W przypadku wydłużenia cyklu szczepień pierwotnych, na przykład dla osób z poważnie osłabionym układem odpornościowymi lub gdy nie przestrzegano zalecanego odstępu między dawkami szczepienia pierwotnego, wszelkie takie dawki należy zakodować jako dawki dodatkowe objęte sekcją 5.2.

5.2. Dodatkowe dawki

W przypadku gdy dana osoba otrzymuje dawki po cyklu szczepienia pierwotnego, takie dodatkowe dawki (X) odzwierciedla się w odpowiednich zaświadczeniach poprzez zwiększenie liczby podanych dawek (N) i łącznej liczby dawek (C) (co daje (N+X)/(C+X)). Na przykład:

– 2/2 wskazywałoby na podanie dodatkowej dawki po cyklu szczepień pierwotnych szczepionką jednodawkową lub podanie dodatkowej dawki po zakończeniu cyklu szczepień pierwotnych obejmującego jedną dawkę szczepionki 2-dawkowej podanej osobie, która powróciła do zdrowia zgodnie z protokołem szczepień stosowanym przez dane państwo członkowskie;

– 3/3 wskazywałoby na podanie dodatkowej dawki po 2-dawkowym cyklu szczepień pierwotnych.

Dodatkowe dawki podawane po zakończeniu cyklu szczepień pierwotnych należy zatem wskazać za pomocą (N+X)/(C+X) = 1.

Zaświadczenia o szczepieniu wydane do dnia 31 grudnia 2021 r. są nadal akceptowane, nawet jeśli są one zgodne z inną zasadą kodowania numeru w serii dawek lub łącznej liczby dawek w serii. W tym celu mogą zostać opracowane środki techniczne.

W ramach prawnych ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953 państwa członkowskie mogą przyjąć środki w celu zaradzenia sytuacji grup szczególnie wrażliwych, które mogą otrzymać dodatkowe dawki w trybie priorytetowym. Na przykład jeżeli państwo członkowskie postanowi o podaniu dodatkowych dawek wyłącznie określonym podgrupom populacji, może zdecydować - zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/953 - o wydawaniu zaświadczeń o szczepieniach wskazujących na podanie takich dodatkowych dawek wyłącznie na wniosek, a nie automatycznie. W przypadku przyjęcia takich środków państwa członkowskie informują o tym zainteresowane osoby, a także o tym, że mogą one nadal korzystać z zaświadczenia otrzymanego po zakończeniu serii standardowego szczepienia pierwotnego.

6. Państwo członkowskie lub państwo trzecie, w którym podano szczepionkę/wykonano test

Preferowany system kodów: kody państw ISO 3166.

Kod stosowany w zaświadczeniach 1, 2 i 3.

Zawartość zestawu wartości: pełna lista dwuliterowych kodów, dostępna jako zestaw wartości zdefiniowany w FHIR (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2). Jeżeli szczepienie lub test przeprowadziła organizacja międzynarodowa (taka jak UNHCR lub WHO), a informacje o kraju nie są dostępne, stosuje się kod organizacji. Komisja publikuje i regularnie aktualizuje przy wsparciu sieci e-zdrowie takie dodatkowe kody.

7. Rodzaj testu

Kod stosowany w zaświadczeniu 2, a w zaświadczeniu 3 - jeżeli aktem delegowanym wprowadzone zostanie wsparcie dla wydawania zaświadczeń o powrocie do zdrowia opartych na rodzajach testów innych niż test NAAT.

Stosuje się następujące kody.

KodWyświetlanieNazwa systemu kodówURL systemu kodówOID systemu kodówWersja systemu kodów
LP6464-4Amplifikacja kwasu nukleinowego z sondą detekcyjnąLOINChttp://loinc.org2.16.840.1.113883.6.12.69
LP217198-3Szybki test immunologicznyLOINChttp://loinc.org2.16.840.1.113883.6.12.69

8. Producent i nazwa handlowa wykonanego testu (fakultatywne w przypadku testu NAAT)

Kod stosowany w zaświadczeniu 2.

Zawartość zestawu wartości obejmuje wybór szybkiego testu antygenowego wymienionego we wspólnym i uaktualnionym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID-19, ustanowionym na podstawie zalecenia Rady 2021/C 24/01 i uzgodnionym przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. Wykaz ten prowadzi JRC w bazie danych dotyczącej wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i metod testowania zakażeń COVID-19 pod adresem: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat

W przypadku tego systemu kodów wykorzystuje się odpowiednie pola, takie jak: identyfikator zestawu testu, nazwa testu i producent, zgodnie ze zorganizowanym formatem JRC dostępnym pod adresem: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices

9. Wynik testu

Kod stosowany w zaświadczeniu 2.

Stosuje się następujące kody:

KodWyświetlanieNazwa systemu kodówURL systemu kodówOID systemu kodówWersja systemu kodów
260415000Nie wykrytoSNOMED CThttp://snomed.info/sct2.16.840.1.113883.6.962021-01-31
260373001WykrytoSNOMED CThttp://snomed.info/sct2.16.840.1.113883.6.962021-01-31"

ZAŁĄCZNIK  II

Sekcja 3 załącznika III do decyzji wykonawczej (UE) 2021/1073 otrzymuje brzmienie:

"3. Wymogi ogólne

W odniesieniu do niepowtarzalnego identyfikatora zaświadczenia należy spełnić następujące nadrzędne wymogi:

1) zestaw znaków: dozwolone są tylko znaki alfanumeryczne US-ASCII, w tym wyłącznie duże litery (»A«-»Z«, »0«-»9«), wraz z dodatkowymi znakami specjalnymi na potrzeby oddzielenia od RFC3986 9 , mianowicie {'/','#',':'};

2) maksymalna długość: autorzy powinni dążyć do długości wynoszącej 27-30 znaków 10 ;

3) prefiks wersji: odnosi się do wersji schematu niepowtarzalnego identyfikatora zaświadczenia. Prefiks wersji to '01' w przypadku niniejszej wersji dokumentu; prefiks wersji składa się z dwóch cyfr;

4) prefiks państwa: kod państwa jest określony normą ISO 3166-1. Dłuższe kody (np. zawierające co najmniej trzy znaki, np. »UNHCR«) są zarezerwowane do użytku w przyszłości;

5) sufiks kodu/suma kontrolna:

5.1 Państwa członkowskie mogą stosować sumę kontrolną, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że może dojść do transmisji, transkrypcji (przez człowieka) lub innych uszkodzeń kodu (tj. w przypadku używania w druku).

5.2 Suma kontrolna nie jest podstawą do walidacji zaświadczenia i z technicznego punktu widzenia nie stanowi części identyfikatora, lecz służy do weryfikacji integralności kodu. Suma kontrolna jest zgodnym z ISO- 7812-1 (LUHN-10) 11 streszczeniem całego niepowtarzalnego identyfikatora zaświadczenia w formacie cyfrowym/transportowym. Suma kontrolna jest oddzielona od pozostałej części identyfikatora znakiem »#«.

Zapewnia się kompatybilność wsteczną: państwa członkowskie, które na przestrzeni czasu zmieniają strukturę swoich identyfikatorów (w ramach głównej wersji, obecnie ustalonej jako v1), zapewniają, aby dowolne dwa identyczne identyfikatory odpowiadały temu samemu zaświadczeniu o szczepieniu/potwierdzeniu szczepienia. Innymi słowy, państwa członkowskie nie mogą używać identyfikatorów ponownie.".

ZAŁĄCZNIK  III

"ZAŁĄCZNIK V

SCHEMAT JSON

1. Wprowadzenie

Niniejszy załącznik ustanawia techniczną strukturę danych na potrzeby unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, przedstawioną w postaci schematu JSON. Dokument zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych pól danych.

2. Lokalizacja i wersje schematu JSON

Miarodajny schemat JSON dla unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID jest dostępny pod adresem https://github.com/ehn-dcc-development/ehn-dcc-schema. Inne lokalizacje nie są miarodajne, ale mogą być wykorzystywane do przygotowania przyszłych zmian.

Domyślnie aktualna wersja określona w niniejszym załączniku i stosowana przez wszystkie państwa obecnie wydające zaświadczenia jest widoczna pod wskazanym adresem URL.

Kolejna wersja, która ma być stosowana w wyznaczonym terminie przez wszystkie państwa, jest widoczna pod wskazanym adresem URL przy użyciu znakowania wersji, co zostało opisane bardziej szczegółowo w pliku Readme.

3. Wspólne struktury i wymagania ogólne

Nie wydaje się unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, jeżeli ze względu na brakujące informacje nie wszystkie pola danych można prawidłowo wypełnić zgodnie z niniejszą specyfikacją. Powyższego nie należy interpretować jako wpływającego na obowiązek państw członkowskich w zakresie wydawania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Informacje we wszystkich polach można podawać przy użyciu pełnego zestawu znaków UNICODE 13.0 zakodowanych przy użyciu UTF-8, chyba że znaki te wyraźnie ograniczają się do zestawów wartości lub węższych zestawów znaków.

Wspólna struktura jest następująca:

"JSON": {

"ver": <informacja na temat wersji>,

"nam": {

<informacja na temat nazwiska i imienia osoby>

}

"dob": <data urodzenia>,

"v" or "t" or "r": [

{<Dawka szczepienia lub test lub informacja na temat powrotu do zdrowia, jedna pozycja>}

]

}

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kategorii i pól przedstawiono w kolejnych sekcjach.

3.1. Wersja

Należy podać informacje na temat wersji. Zapisywanie wersji następuje zgodnie z wersjonowaniem semantycznym (semver: https://semver.org). W czasie wydawania zaświadczenia powinna to być jedna z oficjalnie opublikowanych wersji (obecna lub jedna ze starszych oficjalnie opublikowanych wersji). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji JSON Schema location.

ID polaNazwa polaInstrukcje
verWersja schematuOdpowiada identyfikatorowi wersji schematu wykorzystywanej na potrzeby sporządzania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19.

Przykład:

"ver": "1.3.0"

3.2. Imię i nazwisko oraz data urodzenia osoby

Imię i nazwisko osoby to oficjalne pełne imię i nazwisko osoby, odpowiadające imieniu i nazwisku podanym w dokumentach podróży. Identyfikatorem struktury jest nam. Należy podać imię i nazwisko dokładnie 1 (jednej) osoby.

ID polaNazwa polaInstrukcje
nam/fnNazwisko(-a)Nazwisko(-a) posiadacza

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste, zawierające wszystkie nazwiska. W przypadku kilku nazwisk należy je oddzielić spacją. Nazwiska wieloczłonowe zawierające łączniki lub podobne znaki muszą jednak pozostać niezmienione.

Przykłady:

"fn": "Musterfrau-GöEinger"

"fn": "Musterfrau-GöEinger Müller"

nam/fntZnormalizowane nazwisko(-a)Nazwisko(-a) posiadacza transliterowane przy zastosowaniu tej samej konwencji jak konwencja stosowana w dokumentach podróży posiadacza odczytywanych maszynowo (np. zasady określone w dokumencie 9303 ICAO część 3).

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste, zawierające wyłącznie znaki A-Z i <. maksymalna długość: 80 znaków (zgodnie ze specyfikacją 9303 ICAO).

Przykłady:

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER"

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER<MUELLER"

nam/gnImię(-ona)Imię(-ona) posiadacza.

Jeżeli posiadacz nie ma imienia, pole należy pominąć.

We wszystkich pozostałych przypadkach należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste, zawierające wszystkie imiona. W przypadku kilku imion należy je oddzielić spacją.

Przykład:

"gn": "Isolde Erika"

nam/gntZnormalizowane imię (-ona)Imię(-ona) posiadacza transliterowane przy zastosowaniu tej samej konwencji jak konwencja stosowana w dokumentach podróży posiadacza odczytywanych maszynowo (np. zasady określone w dokumencie 9303 ICAO część 3).

Jeżeli posiadacz nie ma imienia, pole należy pominąć.

We wszystkich pozostałych przypadkach należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste, zawierające wyłącznie znaki A-Z i <. maksymalna długość: 80 znaków.

Przykład:

"gnt": "ISOLDE<ERIKA"

dobData urodzeniaData urodzenia posiadacza unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID

Pełna lub częściowa data bez godziny w przedziale

od 1900-01-01 do 2099-12-31.

Jeżeli znana jest pełna lub częściowa data urodzenia, należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste. Jeżeli data urodzenia nie jest znana nawet częściowo, pole ustawia się jako pusty łańcuch znaków "". Powyższe powinno odpowiadać informacjom podanym w dokumentach podróży.

Jeżeli dostępne są informacje o dacie urodzenia, stosuje się jeden z poniższych formatów ISO 8601. Nie obsługuje się innych wariantów.

RRRR-MM-DD

RRRR-MM

RRRR

(Aplikacja kontrolna może wykazywać brakujące części daty urodzenia przy zastosowaniu konwencji XX takiej jak konwencja stosowana w dokumentach podróży odczytywanych maszynowo, np. 1990-XX-XX.)

Przykłady:

"dob": "1979-04-14"

"dob": "1901-08"

"dob": "1939"

"dob": ""

3.3. Kategorie informacji specyficznych dla danego typu zaświadczenia

W schemacie JSON obsługiwane są się trzy kategorie pozycji obejmujące informacje specyficzne dla danego typu zaświadczenia. Każde unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zawiera dokładnie 1 (jedną) kategorię. Puste kategorie nie są dozwolone.

Identyfikator kategoriiNazwa kategoriiPozycje
vKategoria »szczepienie«Jeżeli występuje, musi zawierać dokładnie 1 (jedną) pozycję opisującą dokładnie jedną (1) dawkę szczepionki (jedną dawkę).
tKategoria »test«Jeżeli występuje, musi zawierać dokładnie 1 (jedną) pozycję opisującą dokładnie jeden (1) wynik testu.
rKategoria »powrót do zdrowia«Jeżeli występuje, musi zawierać dokładnie 1 (jedną) pozycję zawierającą jedno (1) oświadczenie dotyczące powrotu do zdrowia.

4. Informacje specyficzne dla danego typu zaświadczenia 4.1. Zaświadczenie o szczepieniu

Kategoria »szczepienie«, jeżeli występuje, musi zawierać dokładnie 1 (jedną) pozycję opisującą dokładnie jedno szczepienie (jedną dawkę). Wszystkie elementy kategorii »szczepienia« są obowiązkowe, puste wartości nie są obsługiwane.

ID polaNazwa polaInstrukcje
v/tgChoroba lub czynnik chorobotwórczy, której/którego dotyczy szczepienie: COVID-19 (SARS- CoV-2 lub jeden z jego wariantów)Wartość kodowana z zestawu wartości

disease-agent-targeted.json.

Ten zestaw wartości ma pojedynczy kod 840539006, który jest kodem dla

COVID-19 z SNOMED CT (GPS).

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"tg": "840539006"

v/vpSzczepionka przeciwko COVID-19 lub profilaktyka COVID-19Rodzaj zastosowanej szczepionki lub profilaktyki.

Wartość kodowana z zestawu wartości

vaccine-prophylaxis.json.

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"vp": "1119349007" (szczepionka zawierająca mRNA SARS-CoV-2)

v/mpSzczepionka przeciwko COVID-19Produkt leczniczy zastosowany w ramach tej konkretnej dawki szczepień. Wartość kodowana z zestawu wartości vaccine-medicinal-product.json.

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste. Przykład: "mp": »EU/1/20/1528« (Comirnaty)

v/maPosiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 lub jej producentPosiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub producent, jeżeli nie ma posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wartość kodowana z zestawu wartości vaccine-mah-manf.json.

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste. Przykład: "ma": "OrG-100030215" (przedsiębiorstwo Biontech Manufacturing GmbH)

v/dnNumer w serii dawekNumer porządkowy (dodatnia liczba całkowita) dawki podanej podczas tego szczepienia. 1 dla pierwszej dawki, 2 dla drugiej dawki itp. Więcej szczegółowych zasad przedstawiono w sekcji 5 załącznika II.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykłady:

"dn": "1" (pierwsza dawka)

"dn": "2" (druga dawka)

"dn": "3" (trzecia dawka)

v/sdŁączna liczba dawek w seriiŁączna liczba dawek (dodatnia liczba całkowita) w serii szczepień. Bardziej szczegółowe zasady przedstawiono w sekcji 5 załącznika II.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykłady:

"sd": "1" (w przypadku 1-dawkowego cyklu szczepień pierwotnych) "sd": "2" (w przypadku 2-dawkowego cyklu szczepień pierwotnych lub dawki dodatkowej po 1-dawkowym cyklu szczepień pierwotnych) "sd": "3" (np. w przypadku dodatkowych dawek po 2-dawkowym cyklu szczepień pierwotnych)

v/dtData szczepieniaDzień, w którym otrzymano opisaną dawkę, w formacie RRRR-MM-DD (pełna data bez godziny). Inne formaty nie są obsługiwane.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste. Przykład:

"dt": "2021-03-28"

v/coPaństwo członkowskie lub państwo trzecie, w którym podano szczepionkęPaństwo wyrażone jako dwuliterowy kod ISO3166 (ZALECANE) lub odniesienie do organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za szczepienie (takiej jak UNHCR lub WHO). Jest to wartość kodowana z zestawu wartości country- 2-codes.json.

4.2. Zaświadczenie o wyniku testu

Kategoria »test«, jeżeli występuje, musi zawierać dokładnie 1 (jedną) pozycję opisującą dokładnie jeden wynik testu.

ID polaNazwa polaInstrukcje
t/tgChoroba lub czynnik chorobotwórczy, w kierunku której/którego wykonano test: COVID-19 (SARS- CoV-2 lub jeden z jego wariantów)Wartość kodowana z zestawu wartości disease-agent-targeted.json.

Ten zestaw wartości ma pojedynczy kod 840539006, który jest kodem dla

COVID-19 z SNOMED CT (GPS).

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"tg": "840539006"

t/ttRodzaj testuRodzaj zastosowanego testu w oparciu o materiał, którego dotyczy test. Wartość kodowana z zestawu wartości test-type.json (w oparciu o LOINC). Wartości spoza zestawu wartości nie są dozwolone.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"tt": "LP6464-4" (Amplifikacja kwasu nukleinowego z sondą detekcyjną) "tt": "LP217198-3" (Szybki test immunologiczny)

t/nmNazwa testu (wyłącznie testy z wykorzystaniem amplifikacji kwasów nukleinowych)Nazwa użytego testu z wykorzystaniem amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT). Nazwa powinna zawierać nazwę producenta testu oraz nazwę handlową testu, oddzielone przecinkiem.

W przypadku testu NAAT: pole jest nieobowiązkowe.

W przypadku szybkiego testu antygenowego: nie stosuje się tego pola, ponieważ nazwę testu podaje się pośrednio za pomocą identyfikatora zestawu testu (t/ma).

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole.

Przykład:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

v/isWystawca zaświadczeniaNazwa organizacji, która wydała zaświadczenie. Identyfikatory są dozwolone jako część nazwy, ale nie zaleca się ich indywidualnego stosowania bez nazwy w postaci tekstu. Maksymalnie 80 znaków w systemie kodowania UTF-8.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste. Przykład:

"is": "Ministry of Health of the Czech Republic"

"is": "Vaccination Centre South District 3"

v/ciNiepowtarzalny identyfikator zaświadczeniaNiepowtarzalny identyfikator zaświadczenia, jak określono w dokumencie dostępnym pod adresem https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf

Uwzględnienie sumy kontrolnej jest fakultatywne. Można dodać prefiks »

URN:UVCI:«.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykłady:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

Jeśli pole jest dostępne, nie może być puste.

Przykład:

"nm": "ELITechGroup, SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit"

t/maIdentyfikator zestawu testu (tylko szybkie testy antygenowe)Identyfikator zestawu szybkiego testu antygenowego z bazy danych JRC. Zestaw wartości (wspólny wykaz KBZ):

- Wszystkie szybkie testy antygenowe zawarte we wspólnym wykazie KBZ (informacje w formacie czytelnym dla człowieka).

- https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recogni tion-rat (w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego, id_device odpowiada wartości umieszczonej w wykazie zestawu wartości).

W krajach UE/EOG wystawca zaświadczenia wydaje zaświadczenia wyłącznie z tytułu testów należących do obowiązującego zestawu wartości. Zestaw wartości jest aktualizowany co 24 godziny.

Wartości spoza zestawu wartości mogą być stosowane w zaświadczeniach wydanych przez państwa trzecie, jednak identyfikatory powinny pochodzić z bazy danych JRC. Stosowanie innych identyfikatorów, takich jak identyfikatory udostępniane bezpośrednio przez producentów testów, nie jest dozwolone. Aplikacje kontrolne wykrywają wartości, które nie należą do aktualnego zestawu wartości i wyświetlają zaświadczenia zawierające takie wartości jako nieważne. Jeżeli z zestawu wartości usunięto identyfikator, zaświadczenia zawierające taki identyfikator mogą być akceptowane maksymalnie przez 72 godziny od daty usunięcia.

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

W przypadku szybkiego testu antygenowego: należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

W przypadku testu NAAT: pole to nie jest używane, nawet jeżeli identyfikator testu NAAT jest dostępny w bazie danych JRC.

Przykład:

"ma": "344" (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)

t/scData i godzina pobrania próbki do testuData i godzina pobrania próbki do testu. Godzina obejmuje informacje na temat strefy czasowej. Wartość nie oznacza godziny uzyskania wyniku testu.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Stosuje się jeden z następujących formatów ISO 8601. Nie obsługuje się innych wariantów.

RRRR-MM-DD hh:mm:ssZ

RRRR-MM-DD hh:mm:ss[+-]hhmm

RRRR-MM-DD hh:mm:ss[+-]hh:mm

RRRR-MM-DD hh:mm:ss[+-]hh:mm

Przykłady:

"sc": "2021-08-20T10:03:12Z" (czas UTC)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02" (czas środkowoeuropejski)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+0200" (czas środkowoeuropejski)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02:00" (czas środkowoeuropejski)

t/trWynik testuWynik testu. Wartość kodowana z zestawu wartości test-type.json (w oparciu o SNOMED CT, GPS).

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"tr": "260415000" (Nie wykryto)

t/tcPunkt lub obiekt, w którym wykonano test.Nazwa podmiotu, który przeprowadził test. Identyfikatory są dozwolone jako część nazwy, ale nie zaleca się ich indywidualnego stosowania bez nazwy w postaci tekstu. Maksymalnie 80 znaków w systemie kodowania UTF-8. Wszelkie dodatkowe znaki należy obciąć. Nazwa nie podlega automatycznej weryfikacji.

W przypadku testów NAAT: należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

W przypadku szybkich testów antygenowych: pole jest nieobowiązkowe. Jeżeli jest dostępne, nie może być puste.

Przykład:

"tc": "Test centre west region 245"

t/coPaństwo członkowskie lub państwo trzecie, w którym wykonano testPaństwo wyrażone jako dwuliterowy kod ISO3166 (ZALECANE) lub odniesienie do organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za wykonanie testu (takiej jak UNHCR lub WHO). Jest to wartość kodowana z zestawu wartości country- 2-codes.json

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole.

Przykłady:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

t/isWystawca zaświadczeniaNazwa organizacji, która wydała zaświadczenie. Identyfikatory są dozwolone jako część nazwy, ale nie zaleca się ich indywidualnego stosowania bez nazwy w postaci tekstu. Maksymalnie 80 znaków w systemie kodowania UTF-8.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykłady:

"is": "Ministry of Health of the Czech Republic"

"is": "North-West region health authority"

t/ciNiepowtarzalny identyfikator zaświadczeniaNiepowtarzalny identyfikator zaświadczenia, jak określono w vaccination- proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

Uwzględnienie sumy kontrolnej jest fakultatywne. Można dodać prefiks »

URN:UVCI:«.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykłady:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.3. Zaświadczenie o powrocie do zdrowia

Kategoria »powrót do zdrowia«, jeżeli występuje, musi zawierać dokładnie 1 (jedną) pozycję zawierającą dokładnie jedno oświadczenie dotyczące powrotu do zdrowia. Wszystkie elementy kategorii »powrót do zdrowia« są obowiązkowe, puste wartości nie są obsługiwane.

ID polaNazwa polaInstrukcje
r/tgChoroba lub czynnik chorobotwórczy, po której/którym posiadacz powrócił do zdrowia: COVID-19 (SARS-CoV-2 lub jeden z jego wariantów)Wartość kodowana z zestawu wartości

disease-agent-targeted.json.

Ten zestaw wartości ma pojedynczy kod 840539006, który jest kodem dla

COVID-19 z SNOMED CT (GPS).

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"tg": "840539006"

r/frData pierwszego dodatniego wyniku testu NAAT posiadaczaData pobrania próbki do testu NAAT, który wykazał wynik dodatni, w formacie RRRR-MM-DD (pełna data bez godziny). Inne formaty nie są obsługiwane. Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"fr": "2021-05-18"

r/coPaństwo członkowskie lub państwo trzecie, w którym wykonano testPaństwo wyrażone jako dwuliterowy kod ISO3166 (ZALECANE) lub odniesienie do organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za wykonanie testu (takiej jak UNHCR lub WHO). Jest to wartość kodowana z zestawu wartości country-2-codes.json.

Zestaw wartości jest dystrybuowany z bramy sieciowej unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole.

Przykłady:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

r/isWystawca zaświadczeniaNazwa organizacji, która wydała zaświadczenie. Identyfikatory są dozwolone jako część nazwy, ale nie zaleca się ich indywidualnego stosowania bez nazwy w postaci tekstu. Maksymalnie 80 znaków w systemie kodowania UTF-8.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste. Przykład:

"is": "Ministry of Health of the Czech Republic"

"is": "Central University Hospital"

r/dfZaświadczenie ważne odPierwszy dzień, w którym zaświadczenie uznaje się za ważne. Dzień ten nie może przypadać wcześniej od dnia obliczonego według wzoru r/fr + 11 days. Wspomniany dzień podaje się w formacie RRRR-MM-DD (pełna data bez godziny). Inne formaty nie są obsługiwane.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"df': "2021-05-29"

r/duZaświadczenie ważne do dniaOstatni dzień, w którym zaświadczenie uznaje się za ważne, wyznaczony przez wystawcę zaświadczenia. Dzień ten nie może przypadać później od dnia obliczonego według wzoru r/fr + 180 days.

Wspomniany dzień podaje się w formacie RRRR-MM-DD (pełna data bez godziny). Inne formaty nie są obsługiwane.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykład:

"du": "2021-11-14"

r/ciNiepowtarzalny identyfikator zaświadczeniaNiepowtarzalny identyfikator zaświadczenia, jak określono w vaccination- proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

Uwzględnienie sumy kontrolnej jest fakultatywne. Można dodać prefiks »

URN:UVCI:«.

Należy podać dokładnie 1 (jedno) pole, które nie jest puste.

Przykłady:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B""

1 Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1073 z dnia 28 czerwca 2021 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Dz.U. L 230 z 30.6.2021, s. 32).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
9 rfc3986 (ietf.org)
10 W przypadku wdrożenia wykorzystującego kody QR państwa członkowskie mogłyby rozważyć zastosowanie dodatkowego zestawu znaków o łącznej długości do 72 znaków (w tym 27-30 znaków samego identyfikatora) do przekazywania innych informacji. Określenie tych informacji należy do państw członkowskich.
11 Algorytm Luhna mod N jest rozszerzoną wersją algorytmu Luhna (zwanego również algorytmem mod 10) dotyczącą kodów numerycznych i stosowaną na przykład do obliczania sumy kontrolnej w przypadku numerów kart kredytowych. Rozszerzona wersja umożliwia stosowanie tego algorytmu do sekwencji wartości przy dowolnej podstawie (w tym przypadku znaków alfabetycznych).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.