Decyzja wykonawcza 2021/1999 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1215 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/1999 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1215 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz jego przedstawiciela w Unii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.408.6

Akt indywidualny
Wersja od: 17 listopada 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1999
z dnia 15 listopada 2021 r. r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1215 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz jego przedstawiciela w Unii

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8000)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 17 listopada 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest posiadaczem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, dopuszczonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1215 2 . Przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC jest reprezentowane w Unii przez BASF SE z siedzibą w Niemczech. Przedsiębiorstwo BASF Belgium Coordination Center CommV z siedzibą w Belgii jest oddziałem przedsiębiorstwa BASF SE.

(2) Pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r. przedsiębiorstwo BASF Belgium Coordination Center CommV poinformowało Komisję, że przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC przeniosło swoje prawa i obowiązki związane z zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 na przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii, reprezentowane w Unii przez Syngenta Crop Protection NV/SA z siedzibą w Belgii ze skutkiem od dnia 2 czerwca 2020 r.

(3) Pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection NV/SA poinformowało Komisję, że przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG wyraziło zgodę na to przeniesienie.

(4) Wnioskowane zmiany mają charakter czysto administracyjny i w związku z tym nie wymagają przeprowadzenia ponownej oceny przedmiotowych produktów.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/1215.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2016/1215

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/1215 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG, Szwajcaria, reprezentowane w Unii przez Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia.";

2)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Szwajcaria, reprezentowanego w Unii przez Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, BE-1050 Brussels, Belgia.";

3)
w załączniku lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG

Adres: Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Szwajcaria,

reprezentowane w Unii przez Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Brussels, Belgia.".

Artykuł  2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Szwajcaria, reprezentowanego w Unii przez Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Brussels, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2021 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1215 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FG072-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 199 z 26.7.2016, s. 16).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.