Decyzja wykonawcza 2021/1982 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/1982 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.403.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1982
z dnia 12 listopada 2021 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8226)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 15 listopada 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków i może wywierać poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Dlatego występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza stałe ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.

(2) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 2  uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(3) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 3  przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki zwalczania chorób w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(5) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą (UE) 2021/1908 4  w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków żyjących w niewoli w Niemczech, Estonii, we Włoszech i w Niderlandach, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku.

(6) Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2021/1908 Niemcy, Włochy i Niderlandy powiadomiły Komisję o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdujących się poza obszarami wymienionymi w załączniku do tej decyzji wykonawczej.

(7) Ponadto Dania powiadomiła Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w regionie Zelandia tego państwa członkowskiego.

(8) Ponadto Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w województwie mazowieckim, łódzkim, lubuskim i śląskim tego państwa członkowskiego.

(9) Właściwe organy Danii, Niemiec, Włoch, Niderlandów i Polski wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk.

(10) Żadne obszary Danii i Polski nie są obecnie wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zapowietrzone lub zagrożone.

(11) Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Danię, Niemcy, Włochy, Niderlandy i Polskę we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od zakładów, w których potwierdzono niedawne wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(12) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Danią, Niemcami, Włochami, Niderlandami i Polską, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez te państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687.

(13) Należy zatem zmienić obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 w odniesieniu do Niemiec, Włoch i Niderlandów.

(14) Ponadto w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 należy wymienić obszary zapowietrzone i zagrożone w Danii i Polsce.

(15) W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez Danię, Niemcy, Włochy, Niderlandy i Polskę zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(16) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641.

(17) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(18) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2021 r. r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Obszary zapowietrzone, o których mowa w art. 1 i 2:

Państwo członkowskie: Dania

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The parts of Slagelse municipality that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2905; E 11,281026.11.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,284227.11.2021

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BRANDENBURG
Kreis Spree-Neiße

- Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem südlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab der Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz, dem Rohrkanal bis BurgLübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über die Straße "Am Fischerfließ" bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße und dem Teil der Gemarkung Müschen - beginnend von der Gemarkungsgrenze bis Dorfgraben Babow,

- Gemeinde Werben mit dem westlichen Teil beginnend ab der Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze und

- Gemeinde Kolkwitz mit dem Teil der Gemarkung Babow - beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis zum Greifenhainer Fließ folgend und dem Grei- fenhainer Fließ bis zur Gemarkungsgrenze Suschow,

Kreis Oberspreewald-Lausitz

- Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Raddusch, Göritz, Stradow, Naundorf, Fleißdorf und Suschow,

- Gemeinde Lübbenau mit der Gemarkung Leipe

23.11.2021
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Landkreis Nordwestmecklenburg

- Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Hohenkirchen, Gramkow, Manderow, Alt Jassewitz und Neu Jassewitz

- Gemeinde Grevesmühlen die Ortsteile Barendorf und Hoikendorf

- Gemeinde Gägelow die Orte und Ortsteile Gressow, Sternkrug, Voßkuhl, Wolde, Stofferstorf, Weitendorf, Neu Weitendorf und Jamel

29.11.2021
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Kreis Dithmarschen

- Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op'n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

- von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

- dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

- der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

- dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

- von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

16.11.2021
Kreis Pinneberg:

Die Schutzzone umfasst folgendes Gebiet im Bereich der Gemeinden Bevern, Ellerhoop, Hemdingen, Heede, Bullenkuhlen, Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen der Gemeinde Borstel-Hohenraden und Kummerfeld, sowie Teilen der Stadt Barmstedt Beginnend an der Anschlussstelle A14 der Bundesautobahn A23 (Elmshorn) in Fahrtrichtung Norden bis Autobahnbrücke über die Krückau an der Grenze der Gemeinde Kölln-Reisiek/Bokholt-Hanredder, dann nach Osten entlang der Krückau, nach Norden entlang des Radebrooksbaches bis zur Kreisgrenze. Der Krückau (Kreisgrenze) entlang bis zum Radebroksbach folgend, durch den Rantzauer Forst bis zum Kreisel L110 (Pinneberger Landstraße)/L75 /Spitzerfurth in Barmstedt. Der L75 über Spitzerfurth, Mühlenweg und Hamburger Straße folgend bis zur Kreuzung Heeder Damm/Hemdinger Chaussee in der Gemeinde Heede. Von dort weiter auf der L110 (Hemdinger Chaussee) bis zur Kreuzung Grasenmoor/Rieloh. Der Straße Rieloh und weiter nach Süden der Heeder Straße in der Gemeinde Hemdingen bis zur L195 (Steindamm) folgend, von dort nach Westen auf der L195 bis zur Kreuzung Hochmoorsheide/Breedenmoor/Steindamm. Nach Süden der Straße Hochmoorsheide folgend bis zur Gemeindegrenze nach Ellerhoop dann weiter nach Süden entlang der östlichen Seite des Ellerhooper Geheges (Staatsforst Rantzau). Im Süden des Waldgebietes weiter nach Süden bis zur nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds von da aus nach Westen entlang der Waldgrenze des Borsteler Wohlds und Kummerfelder Ostholz bis Straße Baumschulenweg nach Westen folgend auf Höhe der Straße Zum Bilsbek in der Gemeinde Ellerhoop. Der Straße Zum Bilsbek nach Westen in den Thiensen und dann weiter bis zur Kreuzung an die K21 (Alte B5/Oha) an der Grenze zur Stadt Tornesch folgend. Von dort aus der K21 nach Nordwesten folgend über die Gemeindegrenze nach Seeth-Ekholt bis zur Anschlussstelle an der Autobahnabfahrt Elmshorn (AS 14).

28.11.2021
Kreis Steinburg

- Gemeinde Blomesche Wildnis ab dem östlichen Elbufer entlang des Elbuferweges bis zur Auffahrt Störsperrwerk

- ab dem Störsperrwerk entlang des Störufers bis zur Einmündung Grevenkoper Wettern

- ab dort entlang der Grevenkoper Wettern bis zur Straße L 119

- der L 119 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die L 118

- entlang der Straße L 118 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Krempe

- Beginnend mit Flurstück 65/9 entlang der Gemeindegrenze Krempe in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Elskop

- ab der Gemeindegrenze Elskop / Landscheide in westlicher Richtung bis zum Flurstück 503

- entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 503 bis zum Flurstück 40/5

- In der Gemeinde Elskop Überquerung der Dorfstraße westlich vom Flurstück 541

23.11.2021
- von dort entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 45/3 und 21/2 folgend bis zur Lesigfelder Wettern der Gemeinde Herzhorn

- Lesigfelder Wettern südwestlicher Richtung folgend, dann entlang das schwarze Wasser bis zum Flurstück 24/3 der Gemeinde Engelbrechtschen Wildnis

- von dort entlang westlichen Grenze des Flurstückes 24/3 bis zur Straße "Der Keil" der Stadt Glückstadt

- Nach der Überquerung der B 431 / Stadtstraße weiter in die Straße "Herrenweide" in Glückstadt

- anschließend der Straße "Im Neuland" in nordwestlicher Richtung folgen

- weiter in die Straße "am Rethhövel" bis zur Einmündung Rhin

- ab der Einmündung Rhin weiter entlang der Glückstädter Nebenelbe

- entlang der Elbe in nördlicher Richtung bis zum Elbuferweg der Gemeinde Blomesche Wildnis

Państwo członkowskie: Estonia

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.70708713.11.2021

Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Region: Veneto
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.20930612.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.20333815.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.19023518.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.22992820.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.198351 E11.08644224.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.4063 E11.31627226.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179

E11.272346

30.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262 E11.19353928.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.401824 E11.3308551.12.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.392639 E 11.30915428.11.2021

Państwo członkowskie: Niderlandy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Province Flevoland, Municipality Zeewolde
1. Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2. De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3. De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4. De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5. Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6. De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7. De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8. De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

16.11.2021
1. Vanaf de kruising Vogelweg/Wulpweg, Wulpweg volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg.

2. Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Reigerweg.

3. Reigerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Roerdompweg tot aan Scholle- vaarweg.

4. Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.

5. Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

27.11.2021
Province Friesland, Municipality Sudwest Fryslan
1. Vanaf de kruising Suderseleane/oever Ijsselmeer, oever Ijsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Zeedijk.

2. Zeedijk volgen in noordelijke richting tot aan Boerestreek.

3. Boerestreek volgen in oostelijke richting tot aan Angterperlaan.

4. Angterperlaan volgen in oostelijke richting, overgaand in Trekweg tot aan Workumer Trekfeart(water).

5. Workumer Trekfeart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Opfeart(water).

6. Opfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Doarpswei.

7. Doarpswei volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Ryp tot aan Oudegaasterbrek- ken(water).

8. Oudegaasterbrekken(water) volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Gruns tot aan Heidenskipsterdyk.

9. Heidenskipsterdyk volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden/Stavoren.

10. Spoorlijn Leeuwarden/Stavoren volgen in zuidelijke richting tot aan Nauwe Luts(water).

11. Nauwe Luts(water) volgen in westelijke richting tot aan De Horsa(water).

12. De Horsa(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Burrefeart (water).

13. Burrefeart(water) volgen in westelijke richting tot aan Suderseleane.

14. Suderseleane volgen in zuidelijke richting tot aan oever IJselmeer.

25.11.2021
Province Groningen, Municipality Westerkwartier
1. Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brug- straat tot aan Schoolstraat.

4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Zui- derried.

5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

30.11.2021
11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12. Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17. Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

Province Noord Holland, Municipality Zaanstad
1. Vanaf de kruising Viaductweg/ Wijckermolen, Wijckermolen volgen in oostelijke richting overgaand in Spoorsingel tot aan Schans.

2. Schans volgen in noordelijke richting overgaand in Alkmaarseweg tot aan Plesmanweg.

3. Plesmanweg volgen in oostelijke richting overgaand in Tolweg overgaand in Kleis tot aan Provincialeweg (N203).

4. Provincialeweg (N203) volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat

5. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorderveenweg.

6. Noorderveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Binnen Delft (water).

7. Binnen Delft volgen in westelijke richting overgaand in Delft (water) tot aan Zaandam- merweg.

8. Zaandammerweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorder Y en Zeedijk.

10. Noorder Y en Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in kanaalweg tot aan Zijkanaal A.

11. Zijkanaal A (water) volgen in noordelijke richting tot aan De Pijp (water).

12. De Pijp volgen in noordelijke richting overgaand in Viaductweg tot aan Wijckermolen.

22.11.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Województwo mazowieckie
1) w powiecie siedleckim:

a) w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia,

b) w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica,

c) w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;

2) w powiecie sokołowskim: w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia

1.12.2021
Województwo lubuskie
w powiecie międzyrzeckim:

w gminie Skwierzyna miejscowości: Kijewice, Murzynowo, Rakowo, Trzebiszewo, Murzynowo- Łomno, część. m. Skwierzyna

30.11.2021
Województwo śląskie
1) w powiecie gliwickim: w gminie Wielowieś miejscowość: Sieroty - część Chwoszcz;

2) w powiecie tarnogórskim:

a) w gminie Twaróg miejscowość Wojska od południa do ul. Szkolnej i ul. Powstańców Śląskich;

b) w gminie Zbrosławice miejscowość: Jasiona, Kopienica, Łubie

28.11.2021
Województwo łódzkie
1) w powiecie sieradzkim:

a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów;

b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcin;

c) w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica

30.11.2021

CZĘŚĆ B

Obszary zagrożone, o których mowa w art. 1 i 3:

Państwo członkowskie: Dania

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the areas described in the protection zone and within the circle of 10 kilometers radius, centred on GPS coordinates N 55,2905; E 11,28105.12.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810From 27.11.2021 until

5.12.2021

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of 10 kilometres radius, centred on GPS koordinates coordinates N 55,2940; E 11,28426.12.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842From 28.11.2021 until

6.12.2021

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
BRANDENBURG
Kreis Spree-Neiße

- Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem nördlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über Straße "Am Fischer-fließ" bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße,

- Gemeinde Werben mit dem östlichen Teil - beginnend ab Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und der Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze,

- Gemeinde Schmogrow-Fehrow mit den Gemarkungen Schmogrow und Fehrow,

- Gemeinde Guhrow,

- Gemeinde Briesen,

- Gemeinde Dissen-Striesow mit der Gemarkung Striesow,

- Gemeinde Kolkwitz mit dem südlichen Teil der Gemarkung Babow - beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis Greifenhainer Fließ folgend, dem Greifenhainer Fließ bis Gemarkungsgrenze Suschow, dem nordöstlichen Teil der Gemarkung Kolkwitz - beginnend der Verbindungsstraße Papitz-Dahlitz von Norden kommend folgend, die K7131 querend bis zur Straße "An den Teichen", "An den Teichen" bis zur Gemarkungs-grenze, der Gemarkung Limberg nördlich der Bahn, der Gemarkung Krieschow nördlich der Bahn und den Gemarkungen Eichow, Milkersdorf und Papitz

2.12.2021
Kreis Oberspreewald-Lausitz

- Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Vetschau, Koßwig, Kahnsdorf, Repten, Tornitz und Missen,

- Gemeinde Calau mit den Gemarkungen Bolschwitz, Reuden, Saßleben, Kalkwitz und Mlode,

- Gemeinde Lübbenau mit den Gemarkungen Bischdorf, Kittlitz, Groß Lübbenau, Groß Klessow, Boblitz, Lehde, Lübbenau, Zerkwitz und Krimnitz

Kreis Dahme-Spreewald

- Gemeinde Alt Zauche - Wußwerk mit der Gemarkung Alt Zauche - ab Landkreisgrenze Oberspreewald-Lausitz - Einmündung vom "Irrtumkanal" in das "Großes Fließ" (Malxe) dem "Irrtumkanal" in nördlicher Richtung bis zum Nordumfluter folgend, den Nordumfluter querend und dem Verlauf des "A-Graben Nord", entgegen der Fließrichtung bis zur Gemarkungsgrenze Wußwerk folgend und der Gemarkung Wußwerk - ab Gemarkungsgrenze Wußwerk und der Einmündung des Verbindungskanals in den "A- Graben Nord" dem Verlauf des Verbindungskanals in nordöstlicher, später östlicher Richtung, bis zur Einmündung in das "Klein-Leiner-Fließ",

- Gemeinde Neu Zauche mit der Gemarkung Neu Zauche - dem Verbindungskanal zwischen "A-Graben Nord" und "Klein-Leiner Fließ", dann dem "Klein-Leiner-Fließ" in nördlicher Richtung bis zur Spreestraße (= südlich von Neu Zauche) folgend, die

Spreestraße querend, weiter in östlicher Richtung den Weinbergweg und weiter die L 44 querend und bis zur Gemarkungsgrenze Straupitz,

- Gemeinde Straupitz mit der Gemarkung Straupitz, Gemeinde Byhleguhre-Byhlen mit den Gemarkungen Byhlen und Byhleguhre

Kreis Spree-Neiße

- Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem südlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab der Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz, dem Rohrkanal bis BurgLübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über die Straße "Am Fischer-fließ" bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße und dem Teil der Gemarkung Müschen - beginnend von der Gemarkungsgrenze bis Dorfgraben Babow,

- Gemeinde Werben mit dem westlichen Teil beginnend ab der Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze und

- Gemeinde Kolkwitz mit dem Teil der Gemarkung Babow - beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis zum Greifenhainer Fließ folgend und dem Grei- fenhainer Fließ bis zur Gemarkungsgrenze Suschow,

Kreis Oberspreewald-Lausitz

- Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Raddusch, Göritz, Stradow, Naundorf, Fleißdorf und Suschow,

- Gemeinde Lübbenau mit der Gemarkung Leipe

From 24.11.2021 until

2.12.2021

Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Nordwestmecklenburg

- Hansestadt Wismar,

- Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Groß Walmstorf, Wahrstorf, Beckerwitz, Niendorf, Wohlenhagen und Hohen Wieschendorf,

- Gemeinde Grevesmühlen die Orte und Ortsteile Grevesmühlen, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Santow, Drei Linden und Everstorf,

- Gemeinde Gägelow der Ort Gägelow und Ortsteil Proseken,

- Gemeinde Zierow die Orte und Ortsteile Zierow, Eggerstorf, Fliemstorf, Landstorf und Wisch,

- Gemeinde Barnekow die Orte und Ortsteile Barnekow, Krönkenhagen, Klein Wolters- dorf und Groß Woltersdorf,

- Gemeinde Metelsdorf die Orte und Ortsteile Metelsdorf, Martensdorf, Klüssendorf und Schulenbrock,

- Gemeinde Dorf Mecklenburg die Orte und Ortsteile Karow, Rambow und Steffin,

- Gemeinde Bobitz die Orte und Ortsteile Bobitz, Saunstorf, Beidendorf, Scharfstorf, Grapen Stieten, Lutterstorf, Klein Krankow, Groß Krankow, Quaal, Tressow, Petersdorf, Köchelstorf und Käselow,

- Gemeinde Upahl die Orte und Ortsteile Boienhagen, Waldeck, Plüschow, Naschendorf, Friedrichshagen, Groß Pravtshagen, Meierstorf und Hilgendorf,

- Gemeinde Warnow die Orte und Ortsteile Warnow, Bössow, Gantenbeck, Großenhof und Thorstorf,

- Gemeinde Damshagen der Ortsteil Parin,

- Gemeinde Klütz die Orte und Ortsteile Tarnewitzerhagen, Eulenkrug, Wohlenberg und Oberhof

8.12.2021
Landkreis Nordwestmecklenburg

- Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Hohenkirchen, Gramkow, Manderow, Alt Jassewitz und Neu Jassewitz

- Gemeinde Grevesmühlen die Ortsteile Barendorf und Hoikendorf

- Gemeinde Gägelow die Orte und Ortsteile Gressow, Sternkrug, Voßkuhl, Wolde, Stofferstorf, Weitendorf, Neu Weitendorf und Jamel

From 30.11.2021 until

8.12.2021

NIEDERSACHSEN
Landkreis Cuxhaven

- Von der Landkreisgrenze des Landkreises Stade zum Landkreis Cuxhaven kommend auf dem Fluss "Krummendeicher Wettern" bis zur Einmündung in die "Oste".

- Dem Verlauf des Flusses "Oste" flussabwärts folgend bis zur Überbrückung der L111/ "Dingwörden".

- Auf dieser Straße bis Dingwörden zur Bundesstraße 73 und anschließend dieser folgend in Richtung Cuxhaven bis zum Übergang des "Hadelner Kanals".

- Auf dem "Hadelner Kanal" bis zur Elbmündung und weiter auf der Elbe Richtung Schleswig-Holstein.

Landkreis Stade

- Beginnend an der Elbe in Höhe der Grenze zwischen Stellenfleth Außendeich und Schöneworth Außendeich,

- nach Süden bis zur L 111, der L 111 (Kamp/Wechtern)

- nach Westen folgen bis zur Hünkenbütteler Straße,

- dieser nach Süden bis zur K 10 folgen,

- der K 10 (Süderdeich Ost) nach Westen folgen

- bis zur K 6 (Neuenschleuser Straße),

- auf der K 26 bis zur Kreisgrenze des Landkreises Cuxhaven,

- dann entlang der Kreisgrenze bis zur Ostemündung.

25.11.2021
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Kreis Dithmarschen

- die Stadt Brunsbüttel

- Amt KLG Marne-Nordsee:

die Gemeinden

Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, und Volsemenhusen sowie die Gemeinde Kronprinzenkoog südlich der Mittelstraße

Amt KLG Burg-St. Michaelisdonn:

- die Gemeinden Averlak, Eddelak und Dingen,

Die Gemeinde Sankt Michaelisdonn:

- das Gemeindegebiet südlich des Helser Geestweges,

- westlich der Bebauung zwischen Helser Geestweg und Marner Straße,

- ab Einmündung Westerstraße südlich der Marner Straße bis zur Einmündung in die Eddelaker Straße,

- südlich des Kayenweges,

- ab Einmündung in die Heisterbergstraße der Bahnlinie bis zur Straße Hopen folgend,

- ab Kreuzung Bahnlinie/Straße Hopen in südliche Richtung östlich des Naturschutzgebietes Kleve und westlich des Flugplatzes Hopen bis zur Einmündung in die Friedrich- shöfer Straße,

- der Friedrichshöfer Straße in südliche Richtung folgend bis zur Mühlenstraße,

- südlich der Mühlenstraße folgend bis zur Ortsgrenze Kuden.

Die Gemeinde Kuden:

- das Gemeindegebiet südlich der Mühlenstraße ab Ortsgrenze St. Michaelisdonn bis zur 1. Verbindungsstraße zur Hauptstraße,

- westlich dieser Verbindungsstraße bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Au (Ortgrenze zur Gemeinde Eddelak).

Kreis Steinburg

- Gemeinde Büttel und Kudensee

25.11.2021
Kreis Dithmarschen

- Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op'n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

- von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

From 17.11.2021 until

25.11.2021

- dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

- der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

- dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

- von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

Kreis Steinburg

- die Stadt Glückstadt

- Amt Krempermarsch:

die Stadt Krempe und die Gemeinden

Bahrenfleth, Dägeling, Elskop, Grevenkop, Kremperheide, Krempermoor, Neuenbrook sowie die Gemeinde Süderau

- Amt Itzehoe-Land:

die Gemeinde Hodorf

- Amt Horst-Herzhorn:

die Gemeinden:

Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kiebitzreihe, Kollmar, Krempdorf und Sommerland

Die Gemeinden Hohenfelde und Horst:

- von der Gemeindegrenze Neuenbrook entlang der A 23 in südlicher Richtung bis zur Autobahnausfahrt 12 / Hohenfelde

- von dort weiter in westlicher Richtung in die Straße Niederreihe bis zur Einmündung in die Straße Oberreihe

- der Straße Oberreihe bis zur Gabelung Fegefeuer folgen

- entlang der Straße Fegefeuer und Schulstraße folgend bis zur Einmündung in den Wilhelm-Busch-Weg

- dem Wilhelm-Busch-Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Horstmoor

- Horstmoor folgend bis Hinterm Holz

- Hinterm Holz folgend bis Moordiek

- der Straße Moordiek folgend bis zur Gemeindegrenze Kiebitzreihe

die Gemeinde Neuendorf b. Elmshorn:

- Ab der Gemeindegrenze Altenmoor entlang der Straße Landscheide in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Moorhusen

- der Straße Moorhusen in südlicher Richtung folgend bis Moorhusener Straße und dieser in westlicher Richtung folgend

- von dort entlang dem Gewässer "großer Schleusengraben" in südlicher Richtung folgend

- weiter entlang der Außenwettern bis zur Straße Kuhle

- der Straße Kuhle in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Fleien

- der Straße Fleien folgend bis zur Einmündung Fleiener Damm und von dort bis zum Gewässer Ritt

- dem Gewässer Ritt in südlicher Richtung folgend bis zur Krückau

- entlang der Krückau in westlicher Richtung bis zur Elbe.

- Amt Wilstermarsch

die Gemeinden:

Beidenfleth, Brokdorf, Dammfleth und Wewelsfleth

2.12.2021
Kreis Steinburg:

- Gemeinde Blomesche Wildnis ab dem östlichen Elbufer entlang des Elbuferweges bis zur Auffahrt Störsperrwerk

- ab dem Störsperrwerk entlang des Störufers bis zur Einmündung Grevenkoper Wettern

- ab dort entlang der Grevenkoper Wettern bis zur Straße L 119

- der L 119 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die L 118

- entlang der Straße L 118 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Krempe

From 24.11.2021 until

2.12.2021

- Beginnend mit Flurstück 65/9 entlang der Gemeindegrenze Krempe in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Elskop

- ab der Gemeindegrenze Elskop / Landscheide in westlicher Richtung bis zum Flurstück 503

- entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 503 bis zum Flurstück 40/5

- In der Gemeinde Elskop Überquerung der Dorfstraße westlich vom Flurstück 541

- von dort entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 45/3 und 21/2 folgend bis zur Lesigfelder Wettern der Gemeinde Herzhorn

- Lesigfelder Wettern südwestlicher Richtung folgend, dann entlang das schwarze Wasser bis zum Flurstück 24/3 der Gemeinde Engelbrechtschen Wildnis

- von dort entlang westlichen Grenze des Flurstückes 24/3 bis zur Straße "Der Keil" der Stadt Glückstadt

- Nach der Überquerung der B 431 / Stadtstraße weiter in die Straße "Herrenweide" in Glückstadt

- anschließend der Straße "Im Neuland" in nordwestlicher Richtung folgen

- weiter in die Straße "am Rethhövel" bis zur Einmündung Rhin

- ab der Einmündung Rhin weiter entlang der Glückstädter Nebenelbe

- entlang der Elbe in nördlicher Richtung bis zum Elbuferweg der Gemeinde Blomesche Wildnis

Kreis Pinneberg:

- die Stadt Barmstedt nördlich der L75

- die Stadt Elmshorn

- die Stadt Pinneberg

- die Stadt Tornesch

- die Stadt Uetersen

- die Stadt Quickborn

- die Gemeinde Appen

- die Gemeinde Rellingen

- Amt Elmshorn-Land

die Gemeinden Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Raa-Besenbek, Seester, Seeth-Ekholt süd-südwestlich der K21 ("Alte B5")

- Amt Hörnerkirchen:

die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

- Amt Rantzau:

die Gemeinden: Bilsen, Bokholt-Hanredder, Ellerhoop südlich der Straßen Thiensen und Zum Bilsbek, Groß-Offenseth-Aspern, Heede nord-nordöstlich L110 (Pinneberger Landstraße), Hemdingen (im Süden östlich der Straße Hochmoorsheide, südlich des Steindamms und im Norden östlich der Heeder Straße, Langeln, Lutzhorn

- Amt Geest und Marsch Südholstein:

die Gemeinden Heidgraben, Groß Nordende

- Amt Pinnau

die Gemeinden Borstel-Hohenraden südlich der nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds, Kummerfeld südlich der nördlichen Waldgrenze des Kummerfelder Ostholz, Prisdorf, Tangstedt

- Verwaltungsgemeinschaft Quickborn

die Gemeinden Hasloh und Bönningstedt

Kreis Steinburg:

- Amt Horst-Herzhorn:

die Gemeinden:

Altenmoor, Kiebitzreihe und Horst

- Kreis Segeberg:

- Gemeinde Heidmoor

- Gemeinden Ellerau, Alveslohe sowie Stadt Kaltenkirchen in den Gebieten, die westlich der Bundesautobahn BAB 7 gelegen sind

7.12.2021
Kreis Pinneberg:

Die Schutzzone umfasst folgendes Gebiet im Bereich der Gemeinden Bevern, Ellerhoop, Hemdingen, Heede, Bullenkuhlen, Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen der Gemeinde Borstel-Hohenraden und Kummerfeld, sowie Teilen der Stadt Barmstedt

Beginnend an der Anschlussstelle A14 der Bundesautobahn A23 (Elmshorn) in Fahrtrichtung Norden bis Autobahnbrücke über die Krückau an der Grenze der Gemeinde Kölln-Reisiek/Bokholt-Hanredder, dann nach Osten entlang der Krückau, nach Norden entlang des Radebrooksbaches bis zur Kreisgrenze. Der Krückau (Kreisgrenze) entlang bis zum Radebroksbach folgend, durch den Rantzauer Forst bis zum Kreisel L110 (Pinneberger Landstraße)/L75 /Spitzerfurth in Barmstedt. Der L75 über Spitzerfurth, Mühlenweg und Hamburger Straße folgend bis zur Kreuzung Heeder Damm/Hemdinger Chaussee in der Gemeinde Heede. Von dort weiter auf der L110 (Hemdinger Chaussee) bis zur Kreuzung Grasenmoor/Rieloh. Der Straße Rieloh und weiter nach Süden der Heeder Straße in der Gemeinde Hemdingen bis zur L195 (Steindamm) folgend, von dort nach Westen auf der L195 bis zur Kreuzung Hochmoorsheide/Breedenmoor/Steindamm. Nach Süden der Straße Hochmoorsheide folgend bis zur Gemeindegrenze nach Ellerhoop dann weiter nach Süden entlang der östlichen Seite des Ellerhooper Geheges (Staatsforst Rantzau). Im Süden des Waldgebietes weiter nach Süden bis zur nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds von da aus nach Westen entlang der Waldgrenze des Borsteler Wohlds und Kummerfelder Ostholz bis Straße Baumschulenweg nach Westen folgend auf Höhe der Straße Zum Bilsbek in der Gemeinde Ellerhoop. Der Straße Zum Bilsbek nach Westen in den Thiensen und dann weiter bis zur Kreuzung an die K21 (Alte B5/Oha) an der Grenze zur Stadt Tornesch folgend. Von dort aus der K21 nach Nordwesten folgend über die Gemeindegrenze nach Seeth-Ekholt bis zur Anschlussstelle an der Autobahnabfahrt Elmshorn (AS 14).

From 29.11.2021 until

7.12.2021

Państwo członkowskie: Estonia

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
The parts of Tartu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 58.376077; E 26.70708722.11.2021
The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087From 14.11.2021 until

22.11.2021

Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Region: Veneto
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.20930621.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306From 13.11.2021 until

21.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.20333824.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338From 16.11.2021 until

24.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.19023527.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235From 19.11.2021 until

27.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.22992829.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928From 21.11.2021 until

29.11.2021

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.198351 E11.0864423.12.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.198351 E11.086442From 25.11.2021 until

3.12.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.4063 E11.3162725.12.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.4063 E11.316272From 27.11.2021 until

5.12.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179 E11.2723469.12.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179 E11.272346From 1.12.2021 until

9.12.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262 E11.1935397.12.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262 E11.193539From 29.11.2021 until

7.12.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.401824 E11.33085510.11.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.401824 E11.330855From 2.12.2021 until

10.12.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.392639 E 11.3091547.12.2021
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.392639 E 11.309154From 29.11.2021 until

7.12.2021

Państwo członkowskie: Niderlandy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Province Flevoland, Municipality Zeewolde
1. Vanaf kruising Gooimeerdijk-Oost/ Stamerbos, Stamerbos volgen in noordelijke richting tot aan Meentweg.

2. Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg.

3. Waterlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan A6.

4. A6 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

5. Hoge Vaart volgen in noordelijke richting tot aan Hogering.

6. Hogering volgen in oostelijke richting overgaand in buitenring tot aan Kitsweg.

7. Kitsweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

8. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Wolderwijd(water).

9. Wolderwijd volgen in zuidelijke richting overgaand in Noldernauw overgaand Eemmeer overgaand in Gooimeer tot aan Gooimeerdijk.

25.11.2021
1. Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2. De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3. De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

From 17.11.2021 until

25.11.2021

4. De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5. Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6. De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7. De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8. De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

1. Vanaf de kruising A27/Eemmeerdijk, Eemmeerdijk volgen in noordelijke richting, overgaand in Gooimeerdijk-oost. tot aan Smoddebos.

2. Smoddebos volgen in noordelijke richting tot aan Meesweg.

3. Meesweg volgen in westelijke richting tot aan Meentweg.

4. Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg.

5. Waterlandseweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Veluwdreef, overgaand in Vrijheidsdreef tot aan Hogevaart.

6. Hogevaart volgen in noordelijke richting tot aan Buitenring.

7. Buitenring volgen in oostelijke richting tot aan Grote Vaartweg.

8. Grote Vaartweg volgen in noordelijke richting tot aan Oostvaardersdijk.

9. Oostvaardersdijk volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

10. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Buizerdweg.

11. Buizerdweg volgen in oostelijke richting tot aan Lage Dwarsvaart.

12. Lage Dwarsvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Vaart.

13. Lage Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg.

14. Anthony Fokkerweg volgen in zuidelijke richting tot Larseweg (N302).

15. Larseweg (N302) volgen in zuidelijke richting tot aan Gooiseweg.

16. Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Knardijk.

17. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Zeewolderdijk.

18. Zeewolderdijk volgen in westelijke richting, overgaand in Gelderseweg tot aan Horsterweg.

19. Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg (N705).

20. Spiekweg (N705) volgen in zuidelijke richting, overgaand in Slingerpad tot aan Slin- gerweg (N704).

21. Slingerweg (N704) volgen in noordelijke richting, overgaand in Eemmeerdijk.

6.12.2021
1. Vanaf de kruising Vogelweg/Wulpweg, Wulpweg volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg.

2. Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Reigerweg.

3. Reigerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Roerdompweg tot aan Scholle- vaarweg.

4. Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.

5. Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

From 28.11.2021 until

6.12.2021

Province Friesland, Municipality Sudwest Fryslan
1. Vanaf de kruising 't Seleantstje /oever Ijsselmeer, oever Ijsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsweg(Cornwerd).

2. Dorpsweg(Cornwerd) volgen in oostelijke richting tot aan Hayumerleane.

3. Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Noorderlaan.

4. Noorderlaan volgen in zuidelijke richting tot Wildinghelaan.

5. Wildinghelaan volgen in oostelijke richting tot aan Weersterweg.

6. Weersterweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Van Aylvaweg, overgaand in Gysbert Japiksweg tot aan Easthimmerwei.

7. Easthimmerwei volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.

8. Westergoaweg volgen in noordelijke richting Hemertlaan.

9. Hemertlaan volgen in oostelijke, overgaand in Sjungadijk, overgaand in Schoolstraat, overgaand in Doniaweg, overgaand in Kloosterweg tot aan Middelzeedijk.

10. Middelzeedijk volgen in oostelijke richting tot aan Huniadyk.

11. Huniadyk volgen in zuidelijke richting tot aan Ringdyk.

12. Ringdyk volgen in zuidelijke richting tot aan Ingenawei.

13. Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folgearsterleane.

14. Folgearsterleane volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

15. A7 volgen in zuidelijke richting, overgaand in N7 tot aan Lemmerweg.

16. Lemmerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in N354, overgaand in N928(Ypecolsga) tot aan Keamerlânswei.

17. Keamerlânswei volgen in westelijke richting tot aan Waldwei.

18. Waldwei volgen in zuidelijke richting, overgaand in Ige Galamawei, overgaand in Oor- denwei, overgaand in Flinksboskje tot aan Suderseewei(N359).

19. Suderseewei (N359) volgen in westelijke richting tot aan Johan Frisokanaal.

20. Johan Frisokanaal volgen in zuidelijke richting via de Morra tot aan Jan Broerskanaal.

4.12.2021
21. Jan Broerskanaal volgen in westelijke richting tot aan Stationswei.

22. Stationswei volgen in zuidelijke richting tot aan Hellingstrjitte.

23. Hellingstrjitte, overgaand in 't Seleantstje tot aan oever IJselmeer

1. Vanaf de kruising Sudersèleane/oever Ijsselmeer, oever Ijsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Zeedijk.

2. Zeedijk volgen in noordelijke richting tot aan Boerestreek.

3. Boerestreek volgen in oostelijke richting tot aan Angterperlaan.

4. Angterperlaan volgen in oostelijke richting, overgaand in Trekweg tot aan Workumer Trekfeart(water).

5. Workumer Trekfeart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Opfeart(water).

6. Opfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Doarpswei.

7. Doarpswei volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Ryp tot aan Oudegaasterbrek- ken(water).

From 26.11.2021 until
8. Oudegaasterbrekken(water) volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Gruns tot aan Heidenskipsterdyk.

9. Heidenskipsterdyk volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden/Stavoren.

10. Spoorlijn Leeuwarden/Stavoren volgen in zuidelijke richting tot aan Nauwe Luts(water).

11. Nauwe Luts(water) volgen in westelijke richting tot aan De Horsa(water).

12. De Horsa(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Burrefeart (water).

13. Burrefeart(water) volgen in westelijke richting tot aan Sudersèleane.

14. Sudersèleane volgen in zuidelijke richting tot aan oever IJselmeer.

4.12.2021
Province Groningen, Municipality Westerkwartier
1. Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer.

2. Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aanZoutkamperril(water).

3. Zoutkamperril(water) volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal.

4. Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388).

5. Hunsingoweg (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan S.H.Woldringhstraat.

6. S.H.Woldringhstraat overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg.

7. Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer overgaand in Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep.

9.12.2021
8. Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nieuwe Kampen.

9. Vanaf Boerderij Nieuwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat.

10. Englumstraat volgen inoostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983).

11. Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk.

12. Oude Dijk overgaand in Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardse- dijk Noord.

13. Spanjaardsedijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde.

14. Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraat- weg (N355) volgen in zuidelijke richting tot aan rotonde Fanerweg (N980), de Faner- weg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

15. Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg.

16. Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

17. Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberter- diep.

18. Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

19. A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.

20. Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.

21. Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.

22. Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.

23. Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.

24. Poelbuurt volgen in westelijke richting tot aan Scheiding.

25. Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

26. Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Wareboslaan.

27. Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat.

28. Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand inBadlaan tot aan Gedempte- vaart.

29. Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.

30. Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan War- moltsstrjitte.

31. Warmoltsstrjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.

32. Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.

33. Wopkeloane volgen in noordelijke en vervolgens westelijke richting overgaand in De Singel.

34. De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Kruswei.

35. Kruswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.

36. It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen.

37. De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal.

38. Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.

39. Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.

40. N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.

41. De Wedzevolgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei.

42. Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Ceci- lialoane tot aan Nonnewei.

43. Nonnewei volgen in noordelijke richting tot aan Müntsewei.

44. Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei.

45. Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.

46. Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allema- wei.

47. Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).

48. Lauwersmeerweg (N358) volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.

49. Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.

50. Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs.

51. Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.

1. Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brug- straat tot aan Schoolstraat.

4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Zui- derried.

5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12. Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17. Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

From 1.12.2021 until

9.12.2021

Province Noord Holland, Municipality Zaanstad
1. Vanaf de Noordzeekust bij Bloemendaal aan zee, kust volgen in noordelijke richting tot aan Zeeweg bij Castricum aan Zee.

2. Zeeweg volgen in oostelijke richting tot aan Heereweg.

3. Heereweg volgen in noordelijke richting tot aan Duinweg.

4. Duinweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zanddijk tot aan Westerweg.

5. Westerweg volgen noordelijke richting tot aan Vennewatersweg.

6. Vennewatersweg volgen in oostelijke richting overgaand in Ypesteinerlaan tot aan Rosendaal.

7. Rosendaal volgen in oostelijke richting tot aan Kanaalweg.

8. Kanaalweg volgen in oostelijke richting tot aan Welsdijk.

1.12.2021
9. Welsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemendalerweg.

10. Bloemendalerweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuidervaart.

11. Zuidervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Noorhollandsch kanaal(water).

12. Noordhollandsch kanaal volgen in oostelijke richting tot aan A7.

13. A7 volgen in zuidelijke richting tot aan A7/A8.

14. A7/A8 volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

15. A10 volgen in westelijke richting tot aan A5.

16. A5 volgen in westelijke richting tot aan Haarlemmerweg (N200).

17. Haarlemmerweg (N200) volgen in westelijke richting overgaand in A200 tot aan Camera obscuraweg.

18. Camera obscuraweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oudeweg (N200) tot aan Julianalaan (N200).

19. Julianalaan (N200) volgen in westelijke richting overgaand in Zeeweg tot aan Noor- dzeekust (Bloemendaal aan zee).

1. Vanaf de kruising Viaductweg/ Wijckermolen, Wijckermolen volgen in oostelijke richting overgaand in Spoorsingel tot aan Schans.

2. Schans volgen in noordelijke richting overgaand in Alkmaarseweg tot aan Plesman- weg.

3. Plesmanweg volgen in oostelijke richting overgaand in Tolweg overgaand in Kleis tot aan Provincialeweg (N203).

4. Provincialeweg (N203) volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat

5. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorderveenweg.

6. Noorderveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Binnen Delft (water).

7. Binnen Delft volgen in westelijke richting overgaand in Delft (water) tot aan Zaandam- merweg.

8. Zaandammerweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorder Y en Zeedijk.

10. Noorder Y en Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in kanaalweg tot aan Zijkanaal A.

11. Zijkanaal A (water) volgen in noordelijke richting tot aan De Pijp (water).

12. De Pijp volgen in noordelijke richting overgaand in Viaductweg tot aan Wijckermolen.

From 23.11.2021 until

1.12.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687
Województwo mazowieckie
1. w powiecie siedleckim:

a) w gminie Mordy miejscowości: Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Olędy, Stok Ruski, Kolonia Mordy, Pieńki, Wyczółki, Leśniczówka,

b) miasto Mordy,

c) w gminie Paprotnia miejscowości: Kobylany-Kozy, Czarnoty, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Kaliski, Paprotnia, Łozy, Łęczycki, Pliszki, Grabowiec, Podawce, Pluty, Kory- ciany, Krynki, Hołubla, Stasin,

d) w gminie Przesmyki miejscowości: Tarków, Kukawki,

10.12.2021
e) w gminie Siedlce miejscowości: Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn-Pieńki, Biel, Osiny, Pustki, Grubale, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Błogoszcz, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Jagodnia, Topórek, Purzec, Strzała, Chodów,

f) miasto Siedlce,

g) w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Kopcie, Wola Suchożebrska, Przygody, Suchożebry, Stany Duże, Stany Małe, Podnieśno, Sosna-Kozółki, Sosna- Kicki, Sosna-Trojanki, Sosna-Korabie,

h) w gminie Mokobody miejscowości: Jeruzale, Osiny Dolne, Osiny Górne, Kisielany- Kuce;

2. w powiecie sokołowskim:

a) w gminie Bielany miejscowości: Ruda-Kolonia, Patrykozy, Wyszomierz, Dmochy- Rogale, Wiechetki Duże, Wańtuchy, Wojewódki Górne, Kowiesy, Ruciany, Bielany- Jarosławy, Bielany-Żyłaki, Bielany-Wąsy, Błonie Duże, Brodacze, Błonie Małe, Kożuchów, Kożuchówek,

b) w gminie Repki miejscowości: Kobylany Górne, Smuniew, Ostrówek, Skwierczyn- Dwór, Skwierczyn-Wieś, Kobylany-Skorupki, Włodki, Zawady, Skorupki, Remi- szew Mały, Borychów, Wyrozręby-Konaty, Wyrozręby-Podawce, Sawice-Wieś,

c) w gminie Sokołów Podlaski miejscowości: Krasnodęby-Sypytki, Krasnodęby-Rafały, Dziegietnia, Dziegietnia-Kolonia

1. w powiecie siedleckim:

a) w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia,

b) w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica,

c) w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;

2. w powiecie sokołowskim

w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia

From 2.12.2021 until

10.12.2021

Województwo lubuskie
1) w powiecie międzyrzeckim:

a) w gminie Skwierzyna - miejscowości: Osetnica, Gościnowo, Dobrojewo, Świniary, część

m. Skwierzyna;

b) w gminie Przytoczna - miejscowość: Chełmsko, Krasne Dłusko;

c) w gminie Bledzew - miejscowość: Stary Dworek, Bledzewko, Zemsko, Popowo;

2) w powiecie gorzowskim:

a) w gminie Santok - miejscowość: Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, część.

m. Lipki Wielkie;

b) w gminie Deszczno- miejscowości: Borek, Brzozowiec, Glinik; Deszczno, Maszewo, Brzozowiec, Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce

9.12.2021
w powiecie międzyrzeckim:

w gminie Skwierzyna miejscowości: Kijewice, Murzynowo, Rakowo, Trzebiszewo, Murzynowo- Łomno, część. m. Skwierzyna

From 1.12.2021 until

9.12.2021

Województwo śląskie
1) w powiecie gliwickim:

a) w gminie Wielowieś miejscowości: Borowiany, Raduń, Kieleczka, Czarków, Radonia, Wielowieś, Błażejewice, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Sieroty - bez części Chwoszcz;

b) w gminie Pyskowice miejscowość Pyskowice;

c) w gminie Toszek miejscowości: miasto Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Paczynka;

7.12.2021
2) w powiecie tarnogórskim:

a) w gminie Twaróg miejscowości: Twarówg, Brynek, koty, Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, Połomia, Wykierz, Świniowice;

b) w gmienie Krupski Młyn miejscowość: Potępa - część Odmuchów;

c) w gminie Zbrosławice miejscowości: Miedary, Laryszów, Księży Las, Wilkowice, Zbrosławice; Karchowice; Łubki; Jaśkowice, Boniowice, Kamieniec, Zawada;

d) miasto Tarnowskie Góry - dzielnica Rybna;

1) w powiecie gliwickim:

w gminie Wielowieś miejscowość: Sieroty - część Chwoszcz;

2) w powiecie tarnogórskim:

a) w gminie Twaróg miejscowość Wojska od południa do ul. Szkolnej i ul. Powstańców Śląskich;

b) w gminie Zbrosławice miejscowość: Jasiona, Kopienica, Łubie

From 29.11.2021 until

7.12.2021

Województwo łódzkie i wielkopolskie
w woj. łódzkim w powiecie sieradzkim:

a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wola Tłomakowa, Sulmów, Sokołów, Karolina, Lipicze-Olendry, Rzężawy, Lipicze, Wroniawy, Goszczanów, Kaszew, Poniatówek, Czerniaków, Poniatów, Poradzew, Gawłowice, Poprężniki, Wacławów;

b) w gminie Warta miejscowości: Wola Zadąbrowska, Socha, Socha Kolonia, Cielce, Grzybki, Krąków, Augustynów, Witów, Czartki, Głaniszew, Zagajew, Góra, Upuszew, Gać Warcka, Kawęczynek;

c) w gminie Błaszki miejscowości: Chabierów, Chociszew, Raczków, Kobylniki, Gorzałów, Garbów, Orzeżyn, Kalinowa, Tuwalczew, Adamki, Kwasków, Domaniew, Smaszków, Kostrzewice, Golków, Maciszewice, Woleń, Kokoszki, Kołdów, Sędzimirowice, Skal- mierz, Suliszewice, Mroczki Małe, Nacesławice, Wójcice;

10.12.2021
w woj. wielkopolskim w powiecie kaliskim:

a) w gminie Lisków miejscowości: Swoboda, Budy Liskowskie, Ciekielew, Trzebienie;

b) w gminie Koźminek miejscowości: Chodybki, Dębsko, Żłotniki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Nowy Karolew, Ksawerów, Smułki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów;

c) w gminie Szczytkimi miejscowości: Radliczyce, Gorzuchy, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Kościany, Lipka, Staw, Cieszyków.

10.12.2021
w woj. łódzkim w powiecie sieradzkim:

a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów;

b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcin;

c) w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica

From 1.12.2021 until

10.12.2021"

1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1908 z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 390 z 4.11.2021, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.