Decyzja wykonawcza 2021/1956 w sprawie ustanowienia i organizacji unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/1956 w sprawie ustanowienia i organizacji unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.399.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 listopada 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1956
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie ustanowienia i organizacji unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 7939)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 listopada 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 1 , w szczególności jej art. 32 ust. 1 lit. h),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (zwany dalej "unijnym mechanizmem"), uregulowany decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE, ma na celu wzmocnienie współpracy między Unią i państwami członkowskimi oraz ułatwia koordynację w dziedzinie ochrony ludności w celu poprawienia zdolności Unii do reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

(2) Zgodnie z art. 13 decyzji nr 1313/2013/UE należy ustanowić unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności ("sieć wiedzy") w celu gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wiedzy i informacji istotnych dla unijnego mechanizmu poprzez włączenie odpowiednich podmiotów zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami żywiołowymi i katastrofami, centrów doskonałości, uniwersytetów i naukowców oraz w oparciu o podejście uwzględniające wiele rodzajów ryzyka.

(3) Zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE Komisja, za pośrednictwem sieci wiedzy, wspiera spójność procesów planowania i podejmowania decyzji przez ułatwianie ciągłej wymiany wiedzy i informacji we wszystkich obszarach działalności unijnego mechanizmu. W ramach ułatwiania ciągłej wymiany wiedzy i informacji Komisja, za pośrednictwem sieci wiedzy, powinna przygotować plany strategiczne, w których określi strategiczny kierunek sieci wiedzy na nadchodzące lata.

(4) W celu stworzenia synergii z innymi odpowiednimi grupami i sieciami sieć wiedzy powinna ściśle współpracować z komitetem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE, a także z grupami ekspertów Komisji zajmującymi się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami żywiołowymi i katastrofami, zarejestrowanymi w Rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów. Sieć wiedzy i Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) mają ze sobą ściśle współpracować w celu zapewnienia komplementarności swoich działań i wzajemnego wsparcia.

(5) Sieć wiedzy nie powinna powielać, lecz wykorzystywać wyniki innych inicjatyw Komisji związanych z zakresem sieci.

(6) W celu formalnego ustanowienia sieci wiedzy konieczne jest przyjęcie przepisów określających strukturę organizacyjną i funkcjonowanie sieci wiedzy.

(7) Struktura organizacyjna sieci wiedzy powinna składać się z organów doradczych i sekretariatu. Organami doradczymi sieci wiedzy są rada i grupy robocze każdego filaru sieci wiedzy.

(8) Rada powinna przede wszystkim pełnić funkcję forum strategicznego, zapewniając Komisji strategiczne wytyczne, oraz pełnić w sieci wiedzy funkcje doradczo-nadzorcze.

(9) Zagwarantowanie skutecznej i wydajnej organizacji działania sieci wiedzy wymaga ustanowienia sekretariatu sieci wiedzy. Sekretariat powinien być zapewniany przez Komisję, a jego zadaniem powinno być przede wszystkim zarządzanie i administrowanie siecią wiedzy oraz jej koordynowanie. Do obowiązków sekretariatu należy zapewnienie spójności, synergii i sprawnego przepływu informacji w ramach sieci wiedzy, a także koordynowanie działań sieci wiedzy zgodnie z planowaniem strategicznym.

(10) Sieć wiedzy i jej działania powinny być zorganizowane wokół dwóch głównych filarów stanowiących ramy kluczowych działań sieci wiedzy i ułatwiających opartą na sieci wymianę: filar budowania zdolności i filar naukowy. Filar budowania zdolności powinien mieć na celu łączenie, promowanie i wzmacnianie inicjatyw dotyczących budowania zdolności, mających znaczenie dla podmiotów zainteresowanych ochroną ludności i zarządzaniem klęskami żywiołowymi i katastrofami, ze szczególnym uwzględnieniem unijnego mechanizmu. Filar naukowy powinien mieć na celu ułatwienie środowiskom akademickim, praktykom i decydentom prowadzenia multidyscyplinarnej, międzysek- torowej i transgranicznej współpracy w celu skuteczniejszego stosowania wiedzy naukowej do zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, a w szczególności do działań w zakresie zapobiegania i gotowości.

(11) Filar budowania zdolności powinien koncentrować się na dobrze znanych istniejących programach i projektach, takich jak program szkoleń i ćwiczeń w ramach unijnego mechanizmu, wymiana ekspertów w dziedzinie ochrony ludności, partnerstwa sieci wiedzy oraz program zapobiegania i gotowości w ramach unijnego mechanizmu. Programy te powinny być stopniowo i stale konsolidowane oraz uzupełniane innymi działaniami w zakresie budowania zdolności. Filar naukowy powinien opierać się na istniejących strukturach naukowych i sieciach wspierających unijny mechanizm oraz integrować te struktury i sieci. Chodzi w szczególności o centrum wiedzy o zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, zarządzane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, a także odpowiednie programy "Horyzont Europa", z których finansowane są działania w zakresie badań naukowych i innowacji oraz powiązane inicjatywy sieciowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

(12) Przepisy dotyczące ujawniania informacji przez członków sieci wiedzy powinny być zgodne z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

(13) Aby zapewnić przejrzystość działań prowadzonych przez organy sieci wiedzy, Komisja powinna publikować odpowiednie dokumenty robocze na platformie internetowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) decyzji nr 1313/ 2013/UE.

(14) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 2 .

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejszą decyzją określa się strukturę organizacyjną i funkcjonowanie sieci wiedzy, powołuje się radę, sekretariat i grupy robocze filarów, określa się ich skład i zadania oraz zasady ich funkcjonowania.

Artykuł  2

Unijna sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności

Ustanawia się unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności.

Ma ona na celu osiągnięcie celów i realizację zadań określonych w art. 13 decyzji nr 1313/2013/UE.

Artykuł  3

Struktura sieci wiedzy

W skład struktury organizacyjnej sieci wiedzy wchodzą następujące organy doradcze:

a)
rada;
b)
grupy robocze filarów.
Artykuł  4

Rada

Rada doradza Komisji w zakresie zarządzania siecią wiedzy oraz zapewnia realizację ogólnego celu sieci wiedzy i jej głównych zadań, zgodnie z art. 13 decyzji nr 1313/2013/UE.

Artykuł  5

Członkowie rady

1. 
W skład rady wchodzi przedstawiciel Komisji oraz po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego. Komisja i państwa członkowskie wyznaczają swoich przedstawicieli i zastępców przedstawicieli do rady. Propaguje się udział zrównoważony pod względem płci.
2. 
Członków rady reprezentujących państwa członkowskie uznaje się za "członków typu D" w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. d) decyzji Komisji C(2016) 3301 final z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.
Artykuł  6

Zadania rady

1. 
Do zadań rady należy w szczególności:
1)
doradztwo w zakresie strategicznego kierunku sieci wiedzy ustanowionej przez Komisję;
2)
przegląd, monitorowanie i zapewnianie zgodności z regulaminem sieci wiedzy, jej polityką członkostwa i polityką zarządzania;
3)
zatwierdzanie sprawozdania rocznego sieci wiedzy;
4)
składanie sprawozdań ze swojej działalności komitetowi, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE.
2. 
Komisja zapewnia prowadzenie prac rady w ścisłej koordynacji z komitetem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE, a także z grupami ekspertów Komisji zajmującymi się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami i katastrofami zarejestrowanymi w Rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów.
Artykuł  7

Funkcjonowanie rady

1. 
Przewodniczącym rady jest przedstawiciel Komisji, a współprzewodniczącym - przedstawiciel państwa członkowskiego, które - w dniu posiedzenia - sprawowało poprzednią rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawiciel Komisji zwołuje posiedzenie w porozumieniu ze współprzewodniczącym co najmniej raz w roku. Posiedzenia rady odbywają się w formie udziału osobistego lub w formie zdalnej.
2. 
Przewodniczący i współprzewodniczący, wspomagani przez sekretariat, opracowują porządek obrad i przekazują go członkom rady. Członkowie rady mogą z własnej inicjatywy proponować włączenie punktów do porządku obrad najpóźniej na początku posiedzenia. Rada przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia.
3. 
Rada przyjmuje swój regulamin na podstawie standardowego regulaminu grup ekspertów przyjętego przez Komisję 3 .
4. 
Rada przyjmuje niewiążące zalecenia i sprawozdania w drodze konsensusu. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu do przegłosowania niewiążących zaleceń lub sprawozdań wymagana jest większość zwykła obecnych członków.

Niewiążące zalecenia i sprawozdania przyjmowane przez radę mają charakter przygotowawczy i służą wspieraniu prac komitetu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE.

Artykuł  8

Zwrot kosztów ponoszonych przez członków rady

1. 
Członkowie rady nie otrzymują wynagrodzenia za swoje usługi.
2. 
Koszty podróży i zakwaterowania ponoszone przez członków rady w związku z udziałem w posiedzeniach rady są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami 4  obowiązującymi w Komisji.
3. 
Koszty, o których mowa w ust. 2, są zwracane w granicach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.
Artykuł  9

Filary sieci wiedzy

1. 
Filary sieci wiedzy to fora, na których inicjuje się, planuje, projektuje i wdraża działania w celu przyczynienia się do realizacji celów sieci wiedzy zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE.
2. 
Filar budowania zdolności ma na celu łączenie, promowanie i wzmacnianie inicjatyw dotyczących budowania zdolności, mających znaczenie dla podmiotów zainteresowanych ochroną ludności i zarządzaniem klęskami żywiołowymi i katastrofami, ze szczególnym uwzględnieniem unijnego mechanizmu.
3. 
Filar naukowy ma na celu ułatwienie środowiskom akademickim, praktykom i decydentom prowadzenia multidyscyplinarnej, międzysektorowej i transgranicznej współpracy w celu skuteczniejszego stosowania wiedzy naukowej do zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, a w szczególności do działań w zakresie zapobiegania i gotowości.
Artykuł  10

Skład i funkcjonowanie grup roboczych filarów

1. 
W skład grup roboczych filarów wchodzi przedstawiciel Komisji, po jednym przedstawicielu każdego z państw członkowskich i każdego z państw uczestniczących w unijnym mechanizmie.
2. 
Członków grup roboczych filarów, którzy reprezentują państwa członkowskie, uznaje się za "członków typu D" w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. d) decyzji Komisji C(2016) 3301 final z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.

Członków grup roboczych filarów, którzy reprezentują państwa uczestniczące w unijnym mechanizmie, uznaje się za "członków typu E" w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. e) decyzji Komisji C(2016) 3301 final z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.

3. 
Grupom roboczym przewodniczy przedstawiciel Komisji.
4. 
Funkcjonowanie grup roboczych filarów określa regulamin sieci wiedzy przyjęty przez radę zgodnie z art. 7.
5. 
Grupy robocze filarów nie sporządzają żadnych zaleceń ani sprawozdań.
Artykuł  11

Zadania grup roboczych filarów

1. 
Grupy robocze filaru budowania zdolności i filaru naukowego wspierają prace sieci wiedzy.
2. 
Do zadań grup roboczych filarów należy w szczególności:
a)
ocena potrzeb unijnego mechanizmu oraz państw członkowskich i państw uczestniczących w unijnym mechanizmie, kierowanie odpowiednich inicjatyw oddolnych do sieci wiedzy oraz proponowanie działań w ramach strategicznych kierunków sieci wiedzy;
b)
wdrażanie i promowanie działań filarów przy wsparciu ze strony sekretariatu oraz dążenie do osiągnięcia synergii między inicjatywami obu filarów;
c)
informowanie rady o swoich działaniach.
3. 
Grupy robocze mogą z własnej inicjatywy tworzyć podgrupy zajmujące się konkretnymi zagadnieniami w zależności od potrzeb swoich członków lub od priorytetów opartych na ryzyku lub na różnych scenariuszach.
4. 
Grupy robocze zapewniają odpowiedni przepływ informacji i koordynację między obydwoma filarami i ich działaniami.
Artykuł  12

Zwrot kosztów ponoszonych przez członków grup roboczych filarów

Do kosztów podróży i zakwaterowania ponoszonych przez członków grup roboczych filarów zastosowanie ma art. 8.

Artykuł  13

Obserwatorzy

1. 
Państwa uczestniczące w unijnym mechanizmie mają w radzie status obserwatora. Każde z państw uczestniczących wyznacza swojego przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela do rady jako obserwatora. Propaguje się udział zrównoważony pod względem płci.
2. 
Obserwatorzy biorą udział w dyskusjach i zapewniają wiedzę fachową. Nie mają jednak prawa głosu.
3. 
Obserwatorów uznaje się za "członków typu E" w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. e) decyzji Komisji C(2016) 3301 final z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.
Artykuł  14

Sekretariat

1. 
Sekretariat wspiera pracę organów sieci wiedzy w celu zapewnienia ich koordynacji, spójności i wymiany informacji.
2. 
Obsługę sekretariatu zapewnia Komisja.
3. 
Do zadań sekretariatu należy:
a)
przygotowanie i zapewnienie realizacji planów strategicznych, a także działań przyjętych w rocznym lub wieloletnim programie prac Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;
b)
zarządzanie działaniami sieci wiedzy, administrowanie nimi i ich koordynowanie;
c)
zarządzanie procesem składania sprawozdań z działań sieci wiedzy.
4. 
W razie potrzeby sekretariat służy wsparciem podczas posiedzeń organów doradczych sieci wiedzy.
Artykuł  15

Poufność

Członkowie rady, sekretariat oraz grupy robocze filarów podlegają wymogom zachowania tajemnicy zawodowej ustanowionym w Traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii, określonych w załączniku do decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 5 . W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań Komisja podejmuje właściwe środki.

Artykuł  16

Przejrzystość

1. 
Następujące dane dotyczące składu sieci wiedzy publikowane są w Rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów oraz na platformie internetowej, która wspiera i ułatwia realizację poszczególnych zadań, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) decyzji nr 1313/2013/UE:
a)
nazwy państw członkowskich reprezentowanych przez organy, które są członkami rady, oraz grupy robocze filarów;
b)
nazwy organów reprezentujących państwa uczestniczące w unijnym mechanizmie w grupach roboczych filarów;
c)
nazwy organów reprezentujących państwa uczestniczące w unijnym mechanizmie, którym nadano status obserwatora.
2. 
Wszystkie dokumenty z posiedzeń organów sieci wiedzy, w tym porządki obrad, protokoły i uwagi uczestników, są udostępniane w rejestrze grup ekspertów Komisji i publikowane na tej samej platformie internetowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) decyzji nr 1313/2013/UE. W szczególności porządek obrad oraz inne istotne dokumenty referencyjne publikuje się w odpowiednim czasie przed posiedzeniem, a protokoły - terminowo po posiedzeniu. Wyjątki od zasady publikacji ograniczają się do przypadków, w których ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 6 .
Artykuł  17

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych dla celów niniejszego regulaminu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Artykuł  18

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2021 r.
W imieniu Komisji
Janez LENARČIČ
Członek Komisji
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
3 Załącznik 3 do decyzji Komisji C(2016) 3301 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.
4 Decyzja Komisji C(2007) 5858 z dnia 5 grudnia 2007 r. - Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami Komisji zaproszone do udziału w posiedzeniach w charakterze ekspertów.
5 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
6 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.