Decyzja wykonawcza 2021/1886 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/1886 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.386.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1886
z dnia 27 października 2021 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 7570)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 29 października 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 1 , w szczególności jej art. 32 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 1313/2013/UE określa ramy prawne rescEU - rezerwy zdolności na szczeblu unijnym, stworzonej w celu zapewnienia pomocy w bardzo trudnych sytuacjach, w których wszystkie dostępne zdolności na szczeblu krajowym oraz zdolności państw członkowskich udostępnione w ramach europejskiej puli ochrony ludności nie umożliwiają zapewnienia skutecznego reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

(2) Zgodnie z art. 12 ust. 2 decyzji 1313/2013/UE zdolności rescEU należy określać z uwzględnieniem zidentyfikowanych i pojawiających się rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności i braków na poziomie Unii. W artykule tym określono również cztery obszary, na których rescEU powinno się w szczególności skupiać, a mianowicie: gaszenie pożarów lasów z powietrza, pilna pomoc medyczna, incydenty chemiczne, biologiczne, radiacyjne i jądrowe (CBRJ), a także transport i logistyka.

(3) W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/570 2  określono początkowy skład rescEU pod względem zdolności reagowania i wymogów dotyczących jakości. Rezerwa rescEU obejmuje jak na razie zdolności w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza, powietrznej ewakuacji medycznej, zespołów ratownictwa medycznego oraz gromadzenia zapasów sprzętu medycznego lub wyposażenia ochrony osobistej ("zdolności w zakresie gromadzenia zapasów środków medycznych") oraz zdolności w zakresie usuwania skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi (CBRJ).

(4) Analiza zidentyfikowanych i pojawiających się rodzajów ryzyka, a także zdolności i braków na poziomie Unii wskazuje na zapotrzebowanie na zdolności rescEU w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych("zdolności w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ").

(5) Zdolności takie, rozwijane w ramach rescEU, powinny zapewnić możliwość reagowania na incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe. Zaletą pełnej zdolności w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ byłoby zapewnienie możliwości reagowania na sytuacje, w których zastosowano mieszankę środków, a tym samym zapewnienie skutecznego, wielopłaszczyznowego uruchomienia operacji.

(6) Główne zadanie zdolności rescEU w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ polega na zapewnieniu środków przeciwdziałania w dziedzinie CBRJ, takich jak środki ochrony indywidualnej, urządzenia, wyposażenie laboratoryjne i elementy logistyczne, które można rozmieścić w celu reagowania na incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe. Te środki przeciwdziałania w dziedzinie CBRJ mogłyby być również wykorzystywane do wspierania innych zdolności rescEU rozmieszczonych wskutek działania jakichkolwiek odizolowanych lub połączonych środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych w odniesieniu do infrastruktury, budynków, pojazdów, sprzętu i decydujących dowodów. Środki te mogłyby obejmować środki lecznicze i inne odpowiednie materiały niezbędne służbom udzielającym pierwszej pomocy i ogółowi społeczeństwa. Zdolności w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ należy wdrażać w uzupełnieniu do zdolności w zakresie gromadzenia zapasów środków medycznych.

(7) Zgodnie z art. 12 ust. 4 decyzji nr 1313/2013/UE wymogi jakościowe dotyczące zdolności reagowania stanowiących część zdolności rescEU należy określić w porozumieniu z państwami członkowskimi.

(8) W celu reagowania na mało prawdopodobne ryzyko o poważnych skutkach zdolności w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ należy ustanowić zgodnie z kategoriami kosztów kwalifikowalnych określonymi w art. 3e decyzji wykonawczej (UE) 2019/570 i po konsultacji z państwami członkowskimi.

(9) Aby zapewnić unijną pomoc finansową na rozwój takich zdolności w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ, zgodnie z art. 21 ust. 3 decyzji nr 1313/2013/UE, ich koszty kwalifikowalne należy ustalić z uwzględnieniem kategorii określonych w załączniku IA do tej decyzji.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/570.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej (UE) 2019/570 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
lit. g) otrzymuje brzmienie:

"g) zdolności w zakresie usuwania skażenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego (CBRJ);";

b)
dodaje się lit. h) w brzmieniu:

"h) zdolności w zakresie gromadzenia zapasów w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych(CBRJ).";

2)
art. 3a otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3a

Koszty kwalifikowalne zdolności rescEU w zakresie powietrznej ewakuacji medycznej, zdolności zespołów ratownictwa medycznego typu 3, gromadzenia zapasów środków medycznych, usuwania skażenia środkami CBRJ i gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ

Przy obliczaniu całkowitych kwalifikowalnych kosztów w odniesieniu do zdolności rescEU uwzględnia się wszystkie kategorie kosztów, o których mowa w załączniku IA do decyzji nr 1313/2013/UE.";

3)
uchyla się art. 3b, 3c i 3f;
4)
w art. 3e ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W celu zarządzania mało prawdopodobnym ryzykiem o poważnych skutkach ustanawia się zdolności rescEU, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c)-h).

4. W przypadkach, w których zdolności rescEU, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c)-h), są uruchamiane w ramach unijnego mechanizmu, unijna pomoc finansowa obejmuje 100 % kosztów operacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 4b decyzji nr 1313/2013/UE.";

5)
w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2021 r.
W imieniu Komisji
Janez LENARCIC
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/570 dodaje się sekcję 8 w brzmieniu:

"8. Gromadzenie zapasów środków przeciwdziałania w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych lub środków ochrony indywidualnej służących pomocy w kontekście CBRJ

Zadania- Gromadzenie zapasów środków przeciwdziałania w dziedzinie CBRJ, które może obejmować m. in. środki ochrony indywidualnej (ŚOI), urządzenia, wyposażenie laboratoryjne i elementy logistyczne, a także uzupełnianie i wspieranie innych zdolności rescEU, takich jak usuwanie i wykrywanie skażenia środkami CBRJ, zdolności w zakresie nadzoru i monitorowania do celów gotowości i reagowania na zdarzenie CBRJ, w tym w odpowiedzi na transgraniczne zagrożenie zdrowia (1).
Zdolności- Materiały i systemy (2) przeznaczone do usuwania skażenia osób, infrastruktury, budynków, pojazdów, sprzętu wrażliwego lub decydujących dowodów, w tym możliwego skażenia toksycznymi chemikaliami przemysłowymi, rozpoznanymi chemicznymi środkami bojowymi, biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi (patogenami), biotoksynami i radionuklidami;

- materiały i urządzenia niezbędne do wykrywania, pobierania próbek, identyfikacji, nadzoru i monitorowania w celu ochrony środowiska potencjalnie narażonego na działanie czynników CBRJ;

- materiały i systemy niezbędne do ograniczenia skażenia oraz do gospodarowania odpadami i szkodliwymi produktami ubocznymi, w tym skażoną wodą i odzieżą;

- materiały i systemy niezbędne do zapobiegania rozprzestrzenianiu się i tłumienia ognia w czasie zdarzenia CBRJ;

- leki podawane na wstępie, szczepionki (3), odpowiednie generyczne zestawy szybkiej diagnostyki i odtrutki przeciwko czynnikom CBRJ (np. atropina i tabletki z jodem);

- materiały pomocnicze i jednorazowego użytku, takie jak materiały zużywalne, które mają funkcję uzupełniającą w reagowaniu na zagrożenia CBRJ, narzędzia niezbędne do konserwacji i utrzymywania w stanie gotowości (np. sprężarki powietrza), pojemniki na materiały zabrudzone lub skażone różnymi czynnikami;

- elementy wsparcia logistycznego związane z CBRJ, takie jak m.in. namioty, kontenery logistyczne, sprzęt do przewozu ofiar oraz namioty dekontaminacyjne w szpitalach;

- środki ochrony indywidualnej (4) oraz ich systemy regeneracji lub ponownego napełniania, w stosownych przypadkach, dla osób uważanych za zagrożone (5) zarówno dla pracowników pierwszej linii, jak i dla ludności;

- materiały laboratoryjne, w tym materiały do pobierania próbek, odczynniki laboratoryjne, sprzęt i materiały zużywalne (6), aby zapewnić zdolności laboratoryjne w zakresie zagrożeń związanych z CBRJ;

- worki na zwłoki na ciała ofiar śmiertelnych skażone środkami CBRN;

- wszelkie inne konieczne przedmioty, w zależności od zidentyfikowanego ryzyka.

Główne elementy- Odpowiednie obiekty magazynowe w Unii (7) oraz adekwatny system monitorowania zapasów;

- odpowiednie procedury zapewniające właściwe opakowanie, transport i dostawę produktów, o których mowa w sekcji "Zdolności", tam, gdzie to konieczne;

- personel odpowiednio przeszkolony do nadzorowania produktów, o których mowa w sekcji "Zdolności" i zajmowania się nimi;

- odpowiedni poziom zgodności z międzynarodowymi normami i modelami działania, takimi jak normy UE, WHO lub NATO, w tym, w stosownych przypadkach, odpowiednimi przepisami Unii.

Udostępnianie- Dostępność do wysyłki w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.
(1) Zdefiniowane w decyzji nr 1082/2013/UE.
(2) Takie jak systemy regeneracji i ponownego napełniania ŚOI.
(3) Wymogi dotyczące jakości szczepionek powinny być takie jak określone w pkt 6 powyżej.
(4) Obejmujące następujące kategorie: (i) ochrona oczu; (ii) ochrona rąk; (iii) ochrona dróg oddechowych; (iv) ochrona ciała; oraz (v) ochrona stóp, w różnych rozmiarach.
(5) Zob. przypis 2.
(6) Może obejmować m.in. odczynniki RT-PCR, takie jak enzymy, odczynniki do izolacji RNA, czas pracy urządzeń do izolacji RNA, czas pracy urządzeń do PCR, odczynniki do starterów i sond, odczynniki do kontroli dodatniej, laboratoryjne materiały zużywalne do PCR (np. próbówki i płytki) oraz środki odkażające.
(7) Do celów logistyki obiektów magazynowych wyrażenie "w Unii" obejmuje terytoria państw członkowskich i państw uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności."
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/570 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE (Dz.U. L 99 z 10.4.2019, s. 41).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.