Decyzja wykonawcza 2021/1878 w sprawie wyznaczenia Rejestru domeny najwyższego poziomu .eu - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/1878 w sprawie wyznaczenia Rejestru domeny najwyższego poziomu .eu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.378.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1878
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wyznaczenia Rejestru domeny najwyższego poziomu .eu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 1 , w szczególności jego art. 8,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1083 z dnia 14 maja 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 poprzez ustanowienie kryteriów kwalifikowalności i wyboru oraz procedurę wyznaczania Rejestru nazwy domeny najwyższego poziomu .eu, w szczególności jego art. 9 ust. 3 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wyznacza Rejestr, któremu powierzono organizację domeny najwyższego poziomu .eu oraz administrowanie i zarządzanie tą domeną na podstawie otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru. Procedura wyboru ma zostać zorganizowana przez Komisję w dwóch etapach, przy czym Komisja ma najpierw ocenić kwalifi- kowalność wnioskodawców, a następnie ustalić ranking kwalifikujących się wnioskodawców na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1083.

(2) Obecna umowa między Komisją a Rejestrem dotycząca organizacji domeny najwyższego poziomu .eu oraz administrowania i zarządzania nią została podpisana w dniu 10 października 2014 r. na okres pięciu lat, a następnie w 2019 r. została przedłużona o kolejne trzy lata. Umowa wygasa z dniem 12 października 2022 r.

(3) W dniu 1 marca 2021 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do wyboru Rejestru domeny najwyższego poziomu .eu (2021-026011), zapraszając do składania wniosków organizacje, które chcą się podjąć organizacji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zarządzania i administrowania tą domeną.

(4) Zaproszenie zostało zamknięte w dniu 18 maja 2021 r. Wpłynęło pięć wniosków.

(5) Na pierwszym etapie procedury wyboru Komisja oceniła brak kryteriów wykluczenia oraz to, czy wnioskodawcy spełniają kryteria kwalifikowalności. Cztery wnioski uznano za kwalifikowalne. Lista kwalifikujących się wnioskodawców została opublikowana w dniu 9 lipca 2021 r., a Komisja poinformowała każdego wnioskodawcę o wynikach pierwszego etapu postępowania.

(6) Na drugim etapie procedury Komisja oceniła kwalifikujących się wnioskodawców i ustaliła ranking na podstawie kryteriów wyboru. Komisja rozpatrzyła wnioski i sporządziła kartę oceny zawierającą indywidualne oceny każdego z wniosków. Jakość wniosków oceniono, zgodnie z sekcją 3.2 zaproszenia, biorąc pod uwagę zaproponowaną jakość usług, odpowiedni poziomem zasobów ludzkich i technicznych zaproponowanych do realizacji zadań Rejestru oraz zdolność finansową i zdolność do przestrzegania przepisów zaproponowaną do realizacji zadań Rejestru. Podczas analizy wniosków Komisja otrzymała wsparcie od niezależnych ekspertów zewnętrznych.

(7) Komisja ustaliła ranking wnioskodawców. Jako następny Rejestr domen najwyższego poziomu .eu należy wyznaczyć kandydata, który zajął pierwsze miejsce - Europejski Rejestr Domen Internetowych (EURid) - i zaprosić go do rozpoczęcia negocjacji w celu podpisania umowy zgodnie z zaproszeniem do składania ofert. Umowa taka podlega zasadom określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/857 3 .

(8) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1083, w przypadku gdy negocjacje dobiegną końca bez zawarcia umowy między zwycięskim kandydatem a instytucją zamawiającą, Komisja wyznacza jako Rejestr następnego wnioskodawcę w rankingu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Europejski Rejestr Domen Internetowych (EURid) jest Rejestrem domen najwyższego poziomu .eu, któremu powierzono organizację domeny najwyższego poziomu .eu oraz zarządzanie i administrowanie tą domeną zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/517 i z zastrzeżeniem przepisów art. 2.

Artykuł  2

Europejski Rejestr Domen Internetowych (EURid) jest proszony o zawarcie umowy określającej warunki, na jakich Komisja nadzoruje organizację domeny najwyższego poziomu .eu oraz administrowanie i zarządzanie tą domeną przez Rejestr, zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2019/517.

W przypadku gdy negocjacje w sprawie umowy między Europejskim Rejestrem Domen Internetowych (EURid) a Komisją dobiegną końca bez zawarcia umowy, Komisja wyznaczy jako Rejestr następnego wnioskodawcę w rankingu zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1083.

Umowa koncesji na usługi obowiązuje początkowo przez pięć lat i może zostać przedłużona jednorazowo o dodatkowy okres wynoszący maksymalnie pięć lat.

Artykuł  3

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/207/UE 4  traci moc.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 25.
2 Dz.U. L 239 z 24.7.2020, s. 1.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/857 z dnia 17 czerwca 2020 r. określające zasady, jakie należy zawrzeć w umowie między Komisją Europejską a Rejestrem domeny najwyższego poziomu .eu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 (Dz.U. L 195 z 19.6.2020, s. 52).
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/207/UE z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu (Dz.U. L 109 z 12.4.2014, s. 41).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.