Decyzja wykonawcza 2021/1482 ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Państwo Izrael z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.325.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1482
z dnia 14 września 2021 r.
ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Państwo Izrael z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2021/953 określa ramy wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 ("unijne cyfrowe zaświadczenie COVID") w celu ułatwienia ich posiadaczom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Przyczynia się ono również do ułatwienia stopniowego znoszenia ograniczeń swobodnego przemieszczania się wprowadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z prawem Unii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, w skoordynowany sposób.

(2) Rozporządzenie (UE) 2021/953 umożliwia uznawanie zaświadczeń COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez państwa trzecie, jeżeli Komisja stwierdzi, że takie zaświadczenia COVID-19 są wydawane zgodnie z normami, które należy uznać za równoważne normom ustanowionym na podstawie tego rozporządzenia. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 2  państwa członkowskie muszą stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2021/953 do obywateli państw trzecich, którzy nie są objęci zakresem stosowania tego rozporządzenia, ale którzy legalnie przebywają lub zamieszkują na ich terytorium i są uprawnieni do podróżowania do innych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii. W związku z tym wszelkie ustalenia dotyczące równoważności określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez Państwo Izrael. Podobnie na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/954 takie ustalenia dotyczące równoważności powinny mieć również zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 wydawanych przez Państwo Izrael obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytorium państw członkowskich na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

(3) W dniu 19 lipca 2021 r. Państwo Izrael przekazało Komisji szczegółowe informacje na temat wydawania interopera- cyjnych zaświadczeń o szczepieniu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 w ramach systemu o nazwie "Ramzor". Państwo Izrael poinformowało Komisję, że jego zdaniem zaświadczenia COVID-19 są przez nie wydawane zgodnie z normą i systemem technologicznym, które są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i które umożliwiają weryfikację autentyczności, ważności i integralności zaświadczeń. W tym kontekście Państwo Izrael przekazało Komisji informacje, że zaświadczenia COVID-19 wydawane przez Państwo Izrael zgodnie z systemem "Ramzor" zawierają dane określone w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/953.

(4) W dniu 6 września 2021 r. na wniosek Państwa Izrael Komisja przeprowadziła testy techniczne, które wykazały, że zaświadczenia o szczepieniu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, są wydawane przez Państwo Izrael zgodnie z systemem "Ramzor", który jest interoperacyjny z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i umożliwia weryfikację autentyczności, ważności i integralności tych zaświadczeń. Komisja potwierdziła również, że zaświadczenia o szczepieniu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 wydawane przez Państwo Izrael zgodnie z systemem "Ramzor" zawierają niezbędne dane.

(5) Ponadto Państwo Izrael poinformowało Komisję, że wydaje interoperacyjne zaświadczenia o szczepieniu w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19. Obecnie dotyczy to szczepionek Comirnaty i Spikevax.

(6) Ponadto Państwo Izrael poinformowało Komisję, że wydaje interoperacyjne zaświadczenia o powrocie do zdrowia. Zaświadczenia te są ważne przez okres nie dłuższy niż 180 dni od daty pierwszego dodatniego wyniku testu.

(7) Państwo Izrael poinformowało również Komisję, że uznaje zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia wydawane przez państwa członkowskie i kraje EOG zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(8) Państwo Izrael poinformowało również Komisję, że uznaje zaświadczenie o szczepieniu i znosi ograniczenia związane z podróżą w odniesieniu do osób zaszczepionych szczepionkami, dla których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

(9) Państwo Izrael poinformowało ponadto Komisję, że uznaje zaświadczenia o wyniku testu na COVID-19 z wykorzystaniem amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) (np. łańcuchowa reakcja polimerazy z odwrotną transkrypcją, RT-PCR) wydawane przez państwa członkowskie i kraje EOG. Państwo Izrael informuje jednak, że wszyscy podróżni, również posiadający lokalne wyniki testu, muszą powtórzyć test NAAT (np. RT-PCR) po wylądowaniu, co oznacza, że ograniczenia związane z podróżą nie są znoszone w związku z testem wykonanym przed wylotem oprócz prawa do przyjęcia na pokład. Ponadto Izrael nie uznaje szybkich testów antygenowych.

(10) Ponadto Państwo Izrael poinformowało Komisję, że podczas weryfikacji zaświadczeń w Państwie Izrael zawarte w tych zaświadczeniach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia szczepienia, wyniku testu lub powrotu do zdrowia posiadacza zaświadczenia i nie będą następnie przechowywane.

(11) Spełnione są zatem elementy niezbędne do stwierdzenia, że zaświadczenia COVID-19 wydawane przez Państwo Izrael zgodnie z systemem "Ramzor" należy uznać za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(12) W związku z tym zaświadczenia COVID-19 wydawane przez Państwo Izrael zgodnie z systemem "Ramzor" powinny być uznawane na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 i art. 7 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2021/953.

(13) Aby niniejsza decyzja mogła wejść w życie, Państwo Izrael powinno zostać włączone do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(14) W celu ochrony interesów Unii, w szczególności w dziedzinie zdrowia publicznego, Komisja może skorzystać ze swoich uprawnień do zawieszenia lub uchylenia niniejszej decyzji, jeżeli warunki określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/953 nie są już spełniane.

(15) W związku z potrzebą jak najszybszego włączenia Państwa Izrael do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2021/953,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zaświadczenia o szczepieniu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 wydawane przez Państwo Izrael zgodnie z systemem "Ramzor" są, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Państwo Izrael zostaje włączone do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 inte- roperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 24).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.