Decyzja wykonawcza 2020/2125 w sprawie uznania rządu Nunavut za organ upoważniony do wydawania dokumentów potwierdzających zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w odniesieniu do wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.426.56

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/2125
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie uznania rządu Nunavut za organ upoważniony do wydawania dokumentów potwierdzających zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w odniesieniu do wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 1a akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 wprowadza zharmonizowane zasady dotyczące wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok. W art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia określono warunki wprowadzania do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne społeczności autochtoniczne. W momencie wprowadzania do obrotu produktów z fok, dołącza się do nich dokument poświadczający zgodność z warunkami określonymi w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 wydany przez organ uznany w tym celu przez Komisję.

(2) Decyzją C(2015) 5253 2  Komisja uznała "Departament Środowiska Rządu Nunavut" za organ upoważniony do wydawania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 w odniesieniu do wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok.

(3) W związku ze zmianami do rozporządzenia (WE) nr 1007/2009, wprowadzonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 3  i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1850 4 , Komisja przyjęła decyzję C(2015) 7273 5  w uzupełnieniu decyzji C(2015) 5253.

(4) W dniu 4 sierpnia 2020 r. Komisja otrzymała pismo z Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Transportu Nunavut z dnia 22 kwietnia 2020 r. zawierające wniosek o zmianę nazwy jego uznanego organu w celu odzwierciedlenia reorganizacji w rządzie Nunavut.

(5) Departament Rozwoju Gospodarczego i Transportu rządu Nunavut zwrócił się o zmianę nazwy "Departament Środowiska rządu Nunavut" na "rząd Nunavut".

(6) Departament Rozwoju Gospodarczego i Transportu Rządu Nunavut uściślił, że zmiana nazwy nie oznacza zmiany jakiejkolwiek funkcji lub roli uznanego organu.

(7) Organ "rząd Nunavut" spełnia wymogi dotyczące uznanych organów określone w art. 3 ust. 1a akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850.

(8) Należy zatem uznać organ "rząd Nunavut" za organ upoważniony do wydawania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejszym uznaje się organ "rząd Nunavut" za organ upoważniony do wydawania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009.

Decyzje C(2015) 5253 i C(2015) 7273 tracą moc.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36.
2 Decyzja Komisji C(2015) 5253 z dnia 30 lipca 2015 r. uznająca Departament Środowiska rządu Nunavut do celów art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 262 z 7.10.2015, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1850 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 271 z 16.10.2015, s. 1).
5 Decyzja Komisji C(2015) 7273 z dnia 26 października 2015 r. uznająca Departament Środowiska rządu Nunavut zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1850 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.