Decyzja wykonawcza 2019/1326 w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1326 w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.206.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1326
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 2  w przypadku urządzeń elektrycznych zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania objęte tymi normami lub ich częściami określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Komisja zwróciła się - w formie decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 7641 3  - do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE, w tym także o opracowanie zmian w normach oraz zakończenie prac nad stosownymi normami.

(3) Na podstawie decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC opracowały zharmonizowane normy EN IEC 61058-1:2018 dotyczącą łączników do przyrządów oraz EN 55035:2017 dotyczącą urządzeń multimedialnych. Na podstawie tej decyzji CEN i CENELEC dokonały zmian w normie zharmonizowanej EN 13309:2010 dotyczącej maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym oraz w normie zharmonizowanej EN 50557:2011 dotyczącej wyłączników obwodu, do których to norm odniesienia są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 , w celu dostosowania ich do postępu technicznego.

(4) Komisja wspólnie z CEN i CENELEC dokonała oceny, czy normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 i EN 63024:2018 są zgodne z wnioskiem określonym w decyzji wykonawczej C(2016) 7641.

(5) Normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 i EN 63024:2018 uwzględniają wymogi, które mają obejmować i które zostały określone w dyrektywie 2014/30/UE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) CENELEC sporządził sprostowanie EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 służące sprostowaniu normy zharmonizowanej EN 61000-6-5:2015, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5 . W związku z tym, że sprostowanie to wprowadza istotne poprawki techniczne oraz w celu zapewnienia prawidłowego i spójnego stosowania normy EN 61000-6-5:2015, odniesienie do tej normy zharmonizowanej należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do tego sprostowania.

(7) Normy EN 13309:2010 i EN 50557:2011 zostały zmienione, a norma EN 61000-6-5:2015 została sprostowana. Należy zatem wycofać odniesienia do tych norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania zmienionych i sprostowanych norm, należy odroczyć wycofanie odniesień do tych norm.

(8) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji, ze skutkiem od dat wymienionych w tym załączniku.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  6

NrOdniesienie do normy
1.EN ISO 13766-1:2018

Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem - Część 1: Wymagania ogólne EMC w typowych elektromagnetycznych warunkach środowiska (ISO 13766-1:2018)

2.EN 55035:2017

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące odporności

EN 55035:2017/A11:2020

3.EN 61000-6-5:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-5: Normy ogólne - Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.EN IEC 61058-1:2018

Łączniki do przyrządów - Część 1: Wymagania ogólne

5.EN 63024:2018

Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO, RCCB do użytku domowego i podobnego (IEC 63024:2017, zmieniona)

6.EN IEC 60947-4-1:2019

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

7.EN IEC 60947-9-1:2019

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych - Urządzenia do gaszenia łuku

8.EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

9.EN 12895:2015+A1:2019

Wózki jezdniowe - Kompatybilność elektromagnetyczna

10.EN 55011:2016

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

EN 55011:2016/A1:2017

EN 55011:2016/A11:2020

11.EN 55014-1:2017

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

EN 55014-1:2017/A11:2020

12.EN IEC 55015:2019

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

EN IEC 55015:2019/A11:2020

13.EN 55032:2015

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące emisji

EN 55032:2015/A11:2020

14.EN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

EN 62026-2:2013/A1:2019

15.EN IEC 60947-5-2:2020

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze - Łączniki zbliżeniowe

16.EN IEC 62053-21:2021

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej - Wymagania szczegółowe - Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas 0,5, 1 i 2)

EN IEC 62053-21:2021/A11:2021

17.EN IEC 62053-22:2021

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej - Wymagania szczegółowe - Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas 0,1S, 0,2S i 0,5S)

EN IEC 62053-22:2022/A11:2021

18.EN IEC 62053-23:2021

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej - Wymagania szczegółowe - Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

EN IEC 62053-23:2022/A11:2021

19.EN IEC 62053-24:2021

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej - Wymagania szczegółowe - Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S, 1, 2 i 3)

EN IEC 62053-24:2022/A11:2021

20.EN 61009-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólne

EN 61009-1:2012/A13:2021

21.EN IEC 60947-3:2021

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

ZAŁĄCZNIK  II  7

NrOdniesienie do normyData wycofania
1.EN 13309:2010 Maszyny budowlane - Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym30 czerwca 2021 r.
2.EN 50557:2011 Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego17 stycznia 2021 r.
3.EN 61000-6-5:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-5: Normy ogólne - Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowiskach elektrowni i stacji elektroenergetycznych31 stycznia 2020 r.
4.EN 55103-2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna - Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym - Część 2: Odporność

28 lipca 2022 r.
5.EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

18 listopada 2020 r.
6.EN 12895:2015

Wózki jezdniowe - Kompatybilność elektromagnetyczna

18 listopada 2021 r.
7.EN 55011:2009

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

EN 55011:2009/A1:2010

4 maja 2022 r.
8.EN 55014-1:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

EN 55014-1:2006/A1:2009

EN 55014-1:2006/A2:2011

4 maja 2022 r.
9.EN 55015:2013

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

4 maja 2022 r.
10.EN 55032:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące emisji

EN 55032:2012/AC:2013

4 maja 2022 r.
11.EN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

4 maja 2022 r.
12.EN 55024:2010

Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Poziomy wymagane i metody pomiarów

16 września 2022 r.
13.EN 60947-5-2:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze - Łączniki zbliżeniowe

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

16 września 2022 r.
14.EN 62053-21:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe -

Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 1 i 2)

13 października

2023 r.

15.EN 62053-22:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe -

Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 0,2 S i 0,5 S)

13 października

2023 r.

16.EN 62053-23:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe -

Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klasy 2 i 3)

13 października

2023 r.

17.EN 61009-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -

Część 1: Postanowienia ogólne

13 października

2023 r.

18.EN IEC 60947-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

EN IEC 60947-3:2009/A1:2012

10 grudnia 2023 r.
19.EN 301 489-34 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej(EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych

10 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).
3 Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 7641 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
4 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
6 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 660/2020 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.155.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 1630/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.366.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 listopada 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 455/2021 z dnia 15 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.89.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 marca 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2022/622 z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.115.85) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 kwietnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2022/910 z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.157.70) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 czerwca 2022 r.

7 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 660/2020 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.155.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 1630/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.366.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 listopada 2020 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 455/2021 z dnia 15 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.89.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 marca 2021 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 2022/622 z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.115.85) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 kwietnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 2022/910 z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.157.70) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 czerwca 2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.