Decyzja wykonawcza 2019/1275 w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wskaźników... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1275 w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wskaźników referencyjnych w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.201.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1275
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wskaźników referencyjnych w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 1 , w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2016/1011 wprowadza wspólne ramy mające na celu zapewnienie dokładności i rzetelności indeksów stosowanych w Unii jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

(2) Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r., a administratorzy spoza Unii korzystają z okresu przejściowego umożliwiającego stosowanie w UE wskaźników referencyjnych z państw trzecich. Po upływie okresu przejściowego wskaźnik referencyjny lub zestaw wskaźników referencyjnych opracowywany(ch) przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim może być stosowany w Unii jedynie w przypadku, gdy wskaźnik referencyjny i administrator są wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") na podstawie przyjętej przez Komisję decyzji dotyczącej równoważności bądź w następstwie uznania lub zatwierdzenia przez właściwe organy.

(3) Komisja jest uprawniona do przyjmowania decyzji wykonawczych stwierdzających, że ramy prawne i nadzorcze w państwie trzecim w odniesieniu do poszczególnych administratorów lub poszczególnych wskaźników referencyjnych bądź rodzin wskaźników referencyjnych są równoważne wymogom wynikającym z rozporządzenia (UE) 2016/1011. W ramach oceny równoważności Komisja bierze pod uwagę, czy ramy prawne i praktyki nadzorcze państwa trzeciego zapewniają zgodność z zasadami IOSCO dotyczącymi finansowych wskaźników referencyjnych lub, w stosownych przypadkach, z zasadami IOSCO dotyczącymi agencji zgłaszających ceny ropy naftowej oraz czy poszczególni administratorzy lub poszczególne wskaźniki referencyjne bądź rodziny wskaźników referencyjnych podlegają w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu w tym państwie trzecim.

(4) W Singapurze administrowane są wskaźniki referencyjne, takie jak singapurska międzybankowa stopa procentowa SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) i singapurska syntetyczna stopa procentowa SOR (Singapore Dollar Swap Offer Rate), które są stosowane w Unii przez niektóre podmioty nadzorowane. W związku z tym Komisja przeprowadziła ocenę systemu wskaźników referencyjnych w Singapurze.

(5) Ramy prawne i nadzorcze obowiązujące w Singapurze w odniesieniu do administratorów wyznaczonych wskaźników referencyjnych i podmiotów przekazujących dane na potrzeby tych wskaźników są określone w ustawie o papierach wartościowych i transakcjach terminowych (Securities and Futures Act, "SFA") oraz w regulacjach z 2018 r. w sprawie finansowych wskaźników referencyjnych dla papierów wartościowych i transakcji terminowych (Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018, "regulacje w sprawie wskaźników referencyjnych SFA"). Opracowując wymogi na podstawie SFA i regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA, Urząd Monetarny Singapuru (Monetary Authority of Singapore, "MAS") przeanalizował zagraniczne systemy wskaźników referencyjnych, w tym rozporządzenie (UE) 2016/1011.

(6) Na podstawie części VIAA SFA wprowadzono system regulacyjny, w którym wszyscy administratorzy wskaźników referencyjnych i podmioty przekazujące dane na potrzeby wyznaczonych wskaźników referencyjnych muszą uzyskać zezwolenie MAS na pełnienie roli zatwierdzonego administratora wskaźnika referencyjnego ("ABA") lub zatwierdzonego dostawcy danych na potrzeby wskaźnika referencyjnego ("ABS"). Na administratorów ABA i dostawców danych ABS nałożono szczegółowe obowiązki, a w odniesieniu do obowiązkowego administrowania wyznaczonymi wskaźnikami referencyjnymi i przekazywania danych na potrzeby takich wskaźników zastosowanie mają określone wymogi. Dodatkowo - zgodnie z SFA - MAS jest uprawniony do ustanawiania przepisów. Wprowadzone przez MAS przepisy są prawnie wiążące.

(7) Zgodnie z definicją w sekcji 2 SFA finansowym wskaźnikiem referencyjnym jest dowolna(-y) cena, stopa, indeks lub wartość, która(-y) (i) jest określana(-y) cyklicznie poprzez zastosowanie (bezpośrednio lub pośrednio) wzoru lub jakiejkolwiek innej metody obliczania do informacji lub opinii dotyczących transakcji na rynku lub stanu rynku w ujęciu co najmniej jednego instrumentu bazowego; (ii) jest udostępniona(-y) publicznie (bezpłatnie lub odpłatnie); oraz (iii) jest stosowana(-y) jako odniesienie do określania przypadających do zapłaty odsetek lub innych kwot należnych z tytułu depozytów lub instrumentów kredytowych; do określania ceny lub wartości różnych produktów inwestycyjnych; lub do pomiaru wyników różnych produktów oferowanych przez osobę przewidzianą przepisami.

(8) MAS może, zgodnie z sekcją 123B SFA, zaklasyfikować - na mocy zarządzenia w dzienniku urzędowym - finansowy wskaźnik referencyjny jako wyznaczony wskaźnik referencyjny. MAS może tak zrobić, jeżeli stwierdzi, że (i) finansowy wskaźnik referencyjny ma znaczenie systemowe w ramach systemu finansowego Singapuru, (ii) zakłócenie procesu ustalania finansowego wskaźnika referencyjnego może mieć wpływ na ogólne zaufanie do tego wskaźnika referencyjnego lub systemu finansowego Singapuru, (iii) ustalanie finansowego wskaźnika referencyjnego może być narażone na manipulację, lub (iv) jest to uzasadnione innymi względami leżącymi w interesie publicznym.

(9) MAS wyznaczył finansowe wskaźniki referencyjne w zarządzeniu z 2018 r. w sprawie wyznaczonych wskaźników referencyjnych dla papierów wartościowych i transakcji terminowych wydanym na podstawie sekcji 123B SFA. Niniejsza decyzja jest ograniczona do administratorów powyższych wskaźników referencyjnych wymienionych w ostatniej obowiązującej wersji zarządzenia w sprawie wyznaczonych wskaźników referencyjnych dla papierów wartościowych i transakcji terminowych. Niniejsza decyzja nie obejmuje administratorów finansowych wskaźników referencyjnych, które kwalifikują się do wyłączenia z zakresu rozporządzenia (UE) 2016/1011 zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

(10) Administratorzy wyznaczonych wskaźników referencyjnych i dostawcy danych na potrzeby tych wskaźników muszą zostać zatwierdzeni na podstawie SFA (w szczególności sekcji 123D i 123ZC tej ustawy), o ile nie zostaną zwolnieni z tego wymogu. Podejmując decyzję o udzieleniu, zawieszeniu lub cofnięciu zezwolenia dla ABA, MAS może brać pod uwagę czynniki określone w sekcjach 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1) i 123J(6) SFA, oraz w regulacji 4(1) regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA. MAS może również nakładać, zmieniać lub uchylać warunki lub ograniczenia dotyczące ABA na podstawie sekcji 123F(2) i 123F(3) SFA. Przestępstwem jest administrowanie wyznaczonym wskaźnikiem referencyjnym bez zezwolenia, o ile nie udzielono zwolnienia z tego wymogu; przestępstwem jest też podawanie się za administratora w takiej sytuacji.

(11) Zgodnie z sekcją 123O SFA administratorzy wskaźników referencyjnych muszą wydać kodeks dotyczący każdego wyznaczonego wskaźnika referencyjnego, zawierający opis standardów obowiązujących wszystkich dostawców danych na potrzeby danego wyznaczonego wskaźnika referencyjnego. Konieczne jest również ustanowienie, na podstawie regulacji 8 regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA, komitetu nadzoru prowadzącego cykliczne przeglądy zakresu, konstrukcji i metody wyznaczonego wskaźnika referencyjnego oraz przyjętych zasad służących administrowaniu wyznaczonym wskaźnikiem referencyjnym.

(12) Na podstawie sekcji 123J(4) i 123ZZB SFA MAS może zobligować ABA do kontynuacji administrowania wyznaczonym wskaźnikiem referencyjnym. Sekcje 123F(2) i 123F(3) SFA umożliwiają MAS nakładanie na ABA warunków dotyczących procesu ustalania wyznaczonego wskaźnika referencyjnego. Na podstawie sekcji 123ZI(1) i 123ZJ(1) SFA MAS może zobligować dowolną osobę do przekazywania danych na potrzeby wyznaczonego wskaźnika referencyjnego poprzez wyznaczenie tej osoby jako dostawcę danych na potrzeby wyznaczonego wskaźnika referencyjnego ("DBS"). Podejmując decyzję o tym, czy daną osobę wyznaczyć jako DBS czy cofnąć takie wyznaczenie, MAS musi wziąć pod uwagę czynniki określone w sekcjach 123ZI(2) i 123ZI(3) SFA. DBS podlega tym samym bieżącym obowiązkom, co ABS.

(13) Część VIAA SFA i regulacje w sprawie wskaźników referencyjnych SFA zasadniczo odzwierciedlają zasady IOSCO dotyczące finansowych wskaźników referencyjnych. Administrator głównie odpowiada za wszystkie aspekty administrowania wyznaczonymi wskaźnikami referencyjnymi i podlega wymogom regulacyjnym określonym w SFA i regulacjach w sprawie wskaźników referencyjnych SFA. W przypadku gdy administrator zleca niektóre zadania podmiotowi zewnętrznemu, musi przestrzegać wytycznych MAS dotyczących outsourcingu. Wszystkie te elementy są zgodne z zasadami IOSCO dotyczącymi ogólnej odpowiedzialności administratora i nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi.

(14) W sekcji 123 A SFA określono następujące cele systemu regulacyjnego: promowanie sprawiedliwego i przejrzystego ustalania finansowych wskaźników referencyjnych oraz ograniczanie ryzyka systemowego. W sekcji 123P SFA przewiduje się zgodnie z tymi celami, że należy stosować odpowiednie zasady zarządzania, aby wyznaczony wskaźnik referencyjny ustalać w sprawiedliwy i efektywny sposób, uwzględniający ogólną zasadę unikania przez administratorów konfliktów interesów. Ponadto należy zapewnić, aby systemy i środki kontroli prowadzenia działalności w zakresie administrowania wyznaczonymi wskaźnikami referencyjnymi były wystarczające i odpowiednie do skali i charakteru operacji, odzwierciedlając zasady IOSCO dotyczące ram kontroli administratorów.

(15) Jako że SFA przewiduje też opracowanie kodeksu dla każdego wyznaczonego wskaźnika referencyjnego i konieczność uzyskania przez administratora pisemnego zatwierdzenia tego kodeksu przez MAS oraz ustanowienie komitetu nadzoru prowadzącego cykliczne przeglądy zakresu i adekwatności definicji, konstrukcji i metody opracowywania wyznaczonego wskaźnika referencyjnego, uwzględnione są również zasady dotyczące przejrzystości, metod, wewnętrznego nadzoru, cyklicznego przeglądu oraz kodeksu postępowania dostawców danych.

(16) Zgodnie z zasadą IOSCO dotyczącą ustaleń przejściowych, sekcja 123J umożliwia MAS odmowę cofnięcia zezwolenia dla ABA, jeżeli nie leży to w interesie publicznym. Sekcja 123S SFA, wraz z regulacją 13 regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA oraz ogłoszeniem w sprawie składania cyklicznych sprawozdań dotyczących administratorów wskaźników referencyjnych, odpowiadają zasadzie IOSCO dotyczącej audytów. Sekcja 123R SFA i regulacja 12 regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA w odniesieniu do administratorów wskaźników referencyjnych oraz sekcja 123ZN(1) SFA i regulacja 20 regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA w odniesieniu do dostawców danych na potrzeby wskaźników referencyjnych są zgodne z zasadą IOSCO dotyczącą ścieżki audytu. Sekcje 123 V i 123ZR SFA odpowiadają zasadzie IOSCO dotyczącej współpracy z organami regulacyjnymi.

(17) Można zatem stwierdzić, że wiążące wymogi dotyczące administratorów finansowych wskaźników referencyjnych zaklasyfikowanych jako "wyznaczone wskaźniki referencyjne" w drodze zarządzenia w sprawie wyznaczonych wskaźników referencyjnych dla papierów wartościowych i transakcji terminowych są równoważne odpowiednim wymogom określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/1011.

(18) Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1011 wiążące wymogi muszą podlegać w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu w państwie trzecim.

(19) Regulowani administratorzy i dostawcy danych są w Singapurze nadzorowani i monitorowani w sposób ciągły przez MAS. MAS odpowiada za egzekwowanie wypełniania przez regulowanych administratorów i dostawców obowiązków wynikających z SFA i regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA; prowadzi w tym zakresie cykliczne oceny zgodności regulowanych administratorów i dostawców danych z przepisami. W swojej ocenie MAS może uwzględnić wszelkie informacje i sprawozdania, które uzna za stosowne. W sekcjach 123O-123 V SFA określono ogólne obowiązki, a sekcje 123F(4) i 123K(6) SFA przewidują, że administratorzy muszą spełniać wszystkie warunki udzielenia im zezwoleń lub zwolnień. Zgodnie z sekcjami 123ZZA i 123ZZB SFA MAS może wprowadzać dodatkowe przepisy i zalecenia, których administratorzy muszą przestrzegać.

(20) Sekcje 123Q(1) i 123S SFA oraz regulacje 11, 13(1) i 13(2) regulacji w sprawie wskaźników referencyjnych SFA przewidują wymóg, aby administratorzy powiadamiali MAS o niektórych sprawach, w tym o przypadkach niewypełnienia przez administratora swoich obowiązków regulacyjnych. MAS ma uprawnienia do gromadzenia informacji na potrzeby oceny zgodności licencjobiorców z SFA.

(21) MAS jest uprawniony, na podstawie sekcji 123ZZB SFA, do wydawania administratorom zaleceń; może na przykład zwrócić się do administratora o przekazanie MAS sprawozdania na temat określonej sprawy, w tym dokumentów z audytów dotyczących danego sprawozdania. MAS jest uprawniony, na podstawie sekcji 150 i 150 A, do kontrolowania administratora i, w odpowiednich przypadkach, do przekazywania odnośnego sprawozdania zagranicznym organom regulacyjnym.

(22) W przypadku niewypełniania przez administratora wskaźnika referencyjnego swoich obowiązków regulacyjnych MAS może wydać - na podstawie sekcji 123ZZB SFA - zalecenia wprowadzenia określonych środków korygujących. MAS może udzielić administratorowi nagany na podstawie sekcji 334 SFA bądź nałożyć warunki lub ograniczenia dotyczące przedsiębiorstwa lub działalności administratora wskaźnika referencyjnego na podstawie sekcji 123F(3) i 123K(4) SFA. MAS może też w określonych okolicznościach zawiesić lub cofnąć zezwolenie lub zwolnienie [zob. sekcje 123J(1), 123J(2), 123J(6), 123N(1) i 123N(3)]. Dodatkowo MAS może wydać zakaz w stosunku do administratora na podstawie sekcji 123ZZC(1) SFA. Ponadto nieprzestrzeganie wymogów określonych w SFA jest przestępstwem. W SFA przewidziano kary za naruszanie tych wymogów.

(23) Ponadto w art. 4(n) formularza 7 "Wniosek o zezwolenie dla zatwierdzonego administratora wskaźnika referencyjnego", wydanego na podstawie sekcji 123E(2) SFA, wymóg zgodności z zasadami IOSCO jest jednym z kryteriów bycia zatwierdzonym administratorem wskaźnika referencyjnego. MAS sprawdza zasady, procedury, system i mechanizmy kontroli administratora wskaźnika referencyjnego w ramach procesu rozpatrywania jego wniosku o udzielenie zezwolenia lub zwolnienia. Zgodnie z sekcją 123P(1)(a) SFA administrator wyznaczonego wskaźnika referencyjnego musi też w rozważny sposób zarządzać wszelkimi rodzajami ryzyka związanego ze swoimi działaniami i operacjami.

(24) Komisja stwierdza zatem, że wiążące wymogi dotyczące administratorów finansowych wskaźników referencyjnych zaklasyfikowanych jako "wyznaczone wskaźniki referencyjne" w drodze zarządzenia w sprawie wyznaczonych wskaźników referencyjnych dla papierów wartościowych i transakcji terminowych podlegają w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu.

(25) Administratorzy unijnych wskaźników referencyjnych nie muszą uzyskiwać zezwolenia na stosowanie swoich wskaźników w Singapurze, o ile dany wskaźnik nie zostanie zaklasyfikowany przez MAS jako wyznaczony wskaźnik referencyjny. MAS poinformował Komisję, że zgodnie z jego oceną żaden unijny wskaźnik referencyjny nie spełnia kryteriów wyznaczonego wskaźnika referencyjnego w Singapurze.

(26) Uzupełnieniem niniejszej decyzji będzie porozumienie o współpracy służące zapewnieniu skutecznej wymiany informacji i koordynacji działań nadzorczych między ESMA i MAS.

(27) Podstawą niniejszej decyzji jest ocena mających zastosowanie prawnie wiążących wymogów dotyczących wskaźników referencyjnych w Singapurze; ocena ta dotyczy sytuacji w momencie przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja będzie nadal regularnie monitorować rozwój sytuacji rynkowej, zmiany ram prawnych i nadzorczych dotyczących wskaźników referencyjnych oraz skuteczność współpracy nadzorczej w zakresie monitorowania i egzekwowania odnośnych wymogów, tak aby zapewnić ciągłe spełnianie wymogów będących podstawą przyjęcia niniejszej decyzji.

(28) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji do przeprowadzania w dowolnym momencie szczegółowych kontroli, w przypadku gdy w następstwie istotnych zmian Komisja musi dokonać ponownej oceny niniejszej decyzji.

(29) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dla celów art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1011 ramy prawne i nadzorcze mające zastosowanie w Singapurze do administratorów finansowych wskaźników referencyjnych zaklasyfikowanych jako wyznaczone wskaźniki referencyjne w drodze zarządzenia z 2018 r. w sprawie wyznaczonych wskaźników referencyjnych dla papierów wartościowych i transakcji terminowych, uznaje się za równoważne wymogom określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/1011 i za podlegające w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.