Decyzja wykonawcza 2019/1263 dotycząca emisji monety okolicznościowej o wspólnym wzorze w celu upamiętnienia 35. rocznicy... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1263 dotycząca emisji monety okolicznościowej o wspólnym wzorze w celu upamiętnienia 35. rocznicy programu Erasmus

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.199.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2019/1263
z dnia 18 lipca 2019 r.
dotycząca emisji monety okolicznościowej o wspólnym wzorze w celu upamiętnienia 35. rocznicy programu Erasmus

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając art. 4 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 651/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie emisji monet euro 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (UE) nr 729/2014 2  monety okolicznościowe emitowane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, upamiętniają wyłącznie wydarzenia o najwyższej wadze europejskiej, a ich wzór nie może naruszać konstytucyjnych wymogów tych państw członkowskich.

(2) W dniu 2 lipca 2019 r. na podstawie wniosku Podkomitetu ds. Monet Euro, Komitet Ekonomiczno-Finansowy poparł ideę emisji wspólnej monety okolicznościowej na 2022 r. w celu upamiętnienia 35. rocznicy programu Erasmus.

(3) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 651/2012 decyzję o emisji monet okolicznościowych mających wspólny wzór i emitowanych wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, ma podjąć Rada,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wspólną emisję w 2022 r. monety okolicznościowej o wspólnym wzorze zatwierdzają wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, w celu upamiętnienia 35. rocznicy programu Erasmus.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2019 r.
W imieniu Rady
T. TUPPURAINEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 135.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 729/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 194 z 2.7.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.