Decyzja wykonawcza 2019/1247 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1247 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.194.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1247
z dnia 19 lipca 2019 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5533)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 3 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE 4  ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gdzie wystąpiły potwierdzone przypadki tej choroby u świń domowych lub zdziczałych ("zainteresowane państwa członkowskie"). W częściach I-IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które to zmiany należało odzwierciedlić w tym załączniku. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1212 5  w następstwie wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń w Bułgarii.

(2) Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2019/1212 w Polsce, Bułgarii i na Litwie odnotowano kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń u świń zdziczałych i domowych, co należy również uwzględnić w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(3) W lipcu 2019 r. odnotowano trzy ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w gminie Tomaszów Lubelski oraz w powiatach mińskim i radzyńskim w Polsce na obszarach obecnie wymienionych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Te ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniane obszary Polski, na których występuje afrykański pomór świń, powinny być wymienione w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, a nie w jego części II.

(4) W lipcu 2019 r. odnotowano dwa przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń w powiatach olsztyńskim i ciechanowskim w Polsce na obszarach obecnie wymienionych w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Te przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniane obszary Polski, na których występuje afrykański pomór świń, powinny być wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, a nie w jego części I.

(5) W lipcu 2019 r. odnotowano cztery ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w obwodach Ruse, Wraca i Plewen w Bułgarii na obszarach obecnie wymienionych w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Te ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniane obszary Bułgarii, na których występuje afrykański pomór świń, powinny być wymienione w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, a nie w jego części I.

(6) W lipcu 2019 r. odnotowano jedno ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w rejonie mariam-polskim na Litwie w bliskim sąsiedztwie obszaru wymienionego w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. To ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych oznacza wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniany obszar Litwy, na którym występuje afrykański pomór świń, powinien być wymieniony w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, a nie w jego części II.

(7) Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Polsce, Bułgarii i na Litwie należy wyznaczyć nowe obszary podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić je w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:

- Frontière avec la France,

- Rue Mersinhat,

- La N818jusque son intersection avec la N83,

- La N83 jusque son intersection avec la N884,

- La N884 jusque son intersection avec la N824,

- La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

- Le Routeux,

- Rue d'Orgéo,

- Rue de la Vierre,

- Rue du Bout-d'en-Bas,

- Rue Sous l'Eglise,

- Rue Notre-Dame,

- Rue du Centre,

- La N845 jusque son intersection avec la N85,

- La N85 jusque son intersection avec la N40,

- La N40 jusque son intersection avec la N802,

- La N802 jusque son intersection avec la N825,

- La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

- La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

- Rue du Tombois,

- Rue Du Pierroy,

- Rue Saint-Orban,

- Rue Saint-Aubain,

- Rue des Cottages,

- Rue de Relune,

- Rue de Rulune,

- Route de l'Ermitage,

- N87: Route de Habay,

- Chemin des Ecoliers,

- Le Routy,

- Rue Burgknapp,

- Rue de la Halte,

- Rue du Centre,

- Rue de l'Eglise,

- Rue du Marquisat,

- Rue de la Carrière,

- Rue de la Lorraine,

- Rue du Beynert,

- Millewée,

- Rue du Tram,

- Millewée,

- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

- Frontière avec la France,

- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

- La N871 jusque son intersection avec la N88,

- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

- La N811 jusque son intersection avec la N88,

- La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

- Rue du Fet,

- Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

- Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

- Rue des Bruyères,

- Rue de Neufchâteau,

- Rue de la Motte,

- La N894 jusque son intersection avec laN85,

- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

the whole region of Varna excluding the villages covered in Part II,

the whole Silistra region,

the whole Dobrich region excluding the areas in Part II,

the whole region of Ruse excluding the areas in Part III,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Shumen,

the whole region of Vidin,

the whole region of Montana,

in the region of Sofia District:

- the whole municipality of Dragoman,

- the whole municipality of Svoge,

- the whole municipality of Botevgrad,

- the whole municipality of Etropole,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III, the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

- Hiiu maakond.

4. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Hajdú-Bihar megye900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Heves megye702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660és 855850kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

- Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

- Alsungas novads,

- Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

- Pāvilostas novads,

- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

- Grobiņas novads,

- Rucavas novada Dunikas pagasts.

6. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

- Pagėgių savivaldybė,

- Plungės rajono savivaldybė,

- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

- Rietavo savivaldybė,

- Skuodo rajono savivaldybė,

- Šilalės rajono savivaldybė,

- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane-Nida w powiecie piskim,

- część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

- gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

- gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

- gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

- gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

- gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

- gmina Poświętne w powiecie białostockim,

- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

- powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,

- powiat miejski Ostrołęka,

- powiat ostrowski,

- powiat płocki,

- powiat sierpecki,

- powiat żuromiński,

- powiat mławski,

- powiat przasnyski,

- powiat makowski,

- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

- gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

- powiat żyrardowski,

- gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

- gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

- gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

- gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

- gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

- gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

- gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

- gminy Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Radecznica w powiecie zamojskim,

- powiat miejski Zamość,

- gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

- gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

- gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

- gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

- gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

- gmina Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

- gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

- gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj w powiecie biłgorajskim,

- gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

- gminy Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów i Batorz w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

- gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

- gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

- gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

- gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

- Județ ul Alba,

- Județ ul Cluj,

- Județ ul Harghita,

- Județ ul Hunedoara,

- Județ ul Iaș i cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

- Județ ul Neamț ,

- Restul județ ului Mehedinț i care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

- Comuna Garla Mare,

- Hinova,

- Burila Mare,

- Gruia,

- Pristol,

- Dubova,

- Municipiul Drobeta Turnu Severin,

- Eselniț a,

- Salcia,

- Devesel,

- Sviniț a,

- Gogoș u,

- Simian,

- Orș ova,

- Obârș ia Closani,

- Baia de Aramă,

- Bala,

- Floreș ti,

- Broș teni,

- Corcova,

- Isverna,

- Balta,

- Podeni,

- Cireș u,

- Iloviț a,

- Ponoarele,

- Ilovăț ,

- Patulele,

- Jiana,

- Iyvoru Bârzii,

- Malovat,

- Bălvăneș ti,

- Brezniț a Ocol,

- Godeanu,

- Padina Mare,

- Corlăț el,

- Vânju Mare,

- Vânjuleț ,

- Obârș ia de Câmp,

- Vânători,

- Vladaia,

- Punghina,

- Cujmir,

- Opriș or,

- Dârvari,

- Căzăneș ti,

- Husnicioara,

- Poroina Mare,

- Pruniș or,

- Tămna,

- Livezile,

- Rogova,

- Voloiac,

- Siseș ti,

- Sovarna,

- Bălăciț a,

- Județ ul Gorj,

- Județ ul Suceava,

- Județ ul Mureș ,

- Județ ul Sibiu,

- Județ ul Caraș -Severin.

CZĘŚĆ II

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:

- La frontière avec la France au niveau de Florenville,

- La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

- La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

- La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

- La rue de Neufchâteau,

- La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

- La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

- La rue de l'Accord,

- La rue du Fet,

- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

- La N88 jusque son intersection avec la N811,

- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

- La N88 jusque son intersection avec la N871,

- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

in Varna region:

- within municipality of Beloslav:

- Razdelna,

- within municipalty of Devnya:

- Devnya,

- Povelyanovo,

- Padina,

- within municipality of Vetrino:

- Gabarnitsa,

- within municipality of Provadiya:

- Staroselets,

- Petrov dol,

- Provadiya,

- Dobrina,

- Manastir,

- Zhitnitsa,

- Tutrakantsi,

- Bozveliysko,

- Barzitsa,

- Tchayka,

- within municipality of Avren:

- Trastikovo,

- Sindel,

- Avren,

- Kazashka reka,

- Yunak,

- Tsarevtsi,

- Dabravino,

- within municipality of Dalgopol:

- Tsonevo,

- Velichkovo,

- within municipality of Dolni chiflik:

- Nova shipka,

- Goren chiflik,

- Pchelnik,

- Venelin,

in Silistra region:

- within municipality of Kaynardzha:

- Voynovo,

- Kaynardzha,

- Kranovo,

- Zarnik,

- Dobrudzhanka,

- Golesh,

- Svetoslav,

- Polkovnik Cholakovo,

- Kamentzi,

- Gospodinovo,

- Davidovo,

- Sredishte,

- Strelkovo,

- Poprusanovo,

- Posev,

- within municipality of Alfatar:

- Alfatar,

- Alekovo,

- Bistra,

- Kutlovitza,

- Tzar Asen,

- Chukovetz,

- Vasil Levski,

- within municipality of Silistra:

- Glavan,

- Silistra,

- Aydemir,

- Babuk,

- Popkralevo,

- Bogorovo,

- Bradvari,

- Sratzimir,

- Bulgarka,

- Tsenovich,

- Sarpovo,

- Srebarna,

- Smiletz,

- Profesor Ishirkovo,

- Polkovnik Lambrinovo,

- Kalipetrovo,

- Kazimir,

- Yordanovo,

- within municipality of Sitovo:

- Dobrotitza,

- Lyuben,

- Slatina,

- within municipality of Dulovo:

- Varbino,

- Polkovnik Taslakovo,

- Kolobar,

- Kozyak,

- Mezhden,

- Tcherkovna,

- Dulovo,

- Razdel,

- Tchernik,

- Poroyno,

- Vodno,

- Zlatoklas,

- Tchernolik,

in Dobrich region:

- within municipality of Krushari:

- Kapitan Dimitrovo,

- Ognyanovo,

- Zimnitza,

- Gaber,

- within municipality of Dobrich-selska:

- Altsek,

- Vodnyantsi,

- Feldfebel Denkovo,

- Hitovo,

- within municipality of Tervel:

- Brestnitza,

- Kolartzi,

- Angelariy,

- Balik,

- Bezmer,

- Bozhan,

- Bonevo,

- Voynikovo,

- Glavantsi,

- Gradnitsa,

- Guslar,

- Kableshkovo,

- Kladentsi,

- Kochmar,

- Mali izvor,

- Nova Kamena,

- Onogur,

- Polkovnik Savovo,

- Popgruevo,

- Profesor Zlatarski,

- Sartents,

- Tervel,

- Chestimenstko,

- within municipality Shabla:

- Shabla,

- Tyulenovo,

- Bozhanovo,

- Gorun,

- Gorichane,

- Prolez,

- Ezeretz,

- Zahari Stoyanovo,

- Vaklino,

- Granichar,

- Durankulak,

- Krapetz,

- Smin,

- Staevtsi,

- Tvarditsa,

- Chernomortzi,

- within municipality of Kavarna:

- Balgarevo,

- Bozhurets,

- Vranino,

- Vidno,

- Irechek,

- Kavarna,

- Kamen briag,

- Mogilishte,

- Neykovo,

- Poruchik Chunchevo,

- Rakovski,

- Sveti Nikola,

- Seltse,

- Topola,

- Travnik,

- Hadzhi Dimitar,

- Chelopechene.

3. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

- Ādažu novads,

- Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

- Aglonas novads,

- Aizkraukles novads,

- Aknīstes novads,

- Alojas novads,

- Alūksnes novads,

- Amatas novads,

- Apes novads,

- Auces novads,

- Babītes novads,

- Baldones novads,

- Baltinavas novads,

- Balvu novads,

- Bauskas novads,

- Beverīnas novads,

- Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

- Burtnieku novads,

- Carnikavas novads,

- Cēsu novads,

- Cesvaines novads,

- Ciblas novads,

- Dagdas novads,

- Daugavpils novads,

- Dobeles novads,

- Dundagas novads,

- Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

- Engures novads,

- Ērgļu novads,

- Garkalnes novads,

- Gulbenes novads,

- Iecavas novads,

- Ikšķiles novads,

- Ilūkstes novads,

- Inčukalna novads,

- Jaunjelgavas novads,

- Jaunpiebalgas novads,

- Jaunpils novads,

- Jēkabpils novads,

- Jelgavas novads,

- Kandavas novads,

- Kārsavas novads,

- Ķeguma novads,

- Ķekavas novads,

- Kocēnu novads,

- Kokneses novads,

- Krāslavas novads,

- Krimuldas novads,

- Krustpils novads,

- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

- Lielvārdes novads,

- Līgatnes novads,

- Limbažu novads,

- Līvānu novads,

- Lubānas novads,

- Ludzas novads,

- Madonas novads,

- Mālpils novads,

- Mārupes novads,

- Mazsalacas novads,

- Mērsraga novads,

- Naukšēnu novads,

- Neretas novads,

- Ogres novads,

- Olaines novads,

- Ozolnieku novads,

- Pārgaujas novads,

- Pļaviņu novads,

- Preiļu novads,

- Priekules novads,

- Priekuļu novads,

- Raunas novads,

- republikas pilsēta Daugavpils,

- republikas pilsēta Jelgava,

- republikas pilsēta Jēkabpils,

- republikas pilsēta Jūrmala,

- republikas pilsēta Rēzekne,

- republikas pilsēta Valmiera,

- Rēzeknes novads,

- Riebiņu novads,

- Rojas novads,

- Ropažu novads,

- Rugāju novads,

- Rundāles novads,

- Rūjienas novads,

- Salacgrīvas novads,

- Salas novads,

- Salaspils novads,

- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

- Saulkrastu novads,

- Sējas novads,

- Siguldas novads,

- Skrīveru novads,

- Skrundas novads,

- Smiltenes novads,

- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

- Strenču novads,

- Talsu novads,

- Tērvetes novads,

- Tukuma novads,

- Vaiņodes novads,

- Valkas novads,

- Varakļānu novads,

- Vārkavas novads,

- Vecpiebalgas novads,

- Vecumnieku novads,

- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

- Viesītes novads,

- Viļakas novads,

- Viļānu novads,

- Zilupes novads.

6. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

- Alytaus miesto savivaldybė,

- Alytaus rajono savivaldybė,

- Anykščių rajono savivaldybė,

- Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

- Biržų miesto savivaldybė,

- Biržų rajono savivaldybė,

- Druskininkų savivaldybė,

- Elektrėnų savivaldybė,

- Ignalinos rajono savivaldybė,

- Jonavos rajono savivaldybė,

- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

- Jurbarko rajono savivaldybė,

- Kaišiadorių rajono savivaldybė,

- Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

- Kauno miesto savivaldybė,

- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

- Kėdainių rajono savivaldybė,

- Kupiškio rajono savivaldybė,

- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

- Marijampolės savivaldybė: Degučių,Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

- Molėtų rajono savivaldybė,

- Pakruojo rajono savivaldybė,

- Panevėžio rajono savivaldybė,

- Panevėžio miesto savivaldybė,

- Pasvalio rajono savivaldybė,

- Radviliškio rajono savivaldybė,

- Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

- Rokiškio rajono savivaldybė,

- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

- Šalčininkų rajono savivaldybė,

- Šiaulių miesto savivaldybė,

- Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

- Širvintų rajono savivaldybė,

- Švenčionių rajono savivaldybė,

- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

- Telšių rajono savivaldybė,

- Trakų rajono savivaldybė,

- Ukmergės rajono savivaldybė,

- Utenos rajono savivaldybė,

- Varėnos rajono savivaldybė,

- Vilniaus miesto savivaldybė,

- Vilniaus rajono savivaldybė,

- Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

- Visagino savivaldybė,

- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

- powiat miejski Elbląg,

- powiat gołdapski,

- gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

- gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

- gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

- powiat braniewski,

- gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

- gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,

- powiat moniecki,

- powiat sejneński,

- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

- powiat miejski Łomża,

- gminy Mielnik, Nurzec-Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

- gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

- miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowozachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

- powiat suwalski,

- powiat miejski Suwałki,

- powiat augustowski,

- powiat sokólski,

- powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

- powiat miejski Siedlce,

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

- powiat węgrowski,

- powiat łosicki,

- gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

- powiat nowodworski,

- powiat ciechanowski,

- powiat płoński,

- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

- powiat otwocki,

- powiat warszawski zachodni,

- powiat legionowski,

- powiat piaseczyński,

- powiat pruszkowski,

- gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

- gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

- powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

- powiat miejski Biała Podlaska,

- gminy Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

- gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

- gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

- gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

- gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

- Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

- część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

- gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

- gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

- gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

- gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

- gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

- gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

- Restul județ ului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

- Comuna Viș eu de Sus,

- Comuna Moisei,

- Comuna Borș a,

- Comuna Oarț a de Jos,

- Comuna Suciu de Sus,

- Comuna Coroieni,

- Comuna Târgu Lăpuș ,

- Comuna Vima Mică,

- Comuna Boiu Mare,

- Comuna Valea Chioarului,

- Comuna Ulmeni,

- Comuna Băseș ti,

- Comuna Baia Mare,

- Comuna Tăuț ii Magherăuș ,

- Comuna Cicărlău,

- Comuna Seini,

- Comuna Ardusat,

- Comuna Farcasa,

- Comuna Salsig,

- Comuna Asuaju de Sus,

- Comuna Băiț a de sub Codru,

- Comuna Bicaz,

- Comuna Grosi,

- Comuna Recea,

- Comuna Baia Sprie,

- Comuna Sisesti,

- Comuna Cernesti,

- Copalnic Mănăstur,

- Comuna Dumbrăviț a,

- Comuna Cupseni,

- Comuna Ș omcuț a Mare,

- Comuna Sacaleș eni,

- Comuna Remetea Chioarului,

- Comuna Mireș u Mare,

- Comuna Ariniș ,

- Județ ul Bistriț a-Năsăud,

- Județ ul Iaș i cu următoarele comune:

- Bivolari,

- Trifeș ti,

- Probota,

- Movileni,

- Ț igănaș i,

- Popricani,

- Victoria,

- Golăeș ti,

- Aroneanu,

- Iaș i,

- Rediu,

- Miroslava,

- Bârnova,

- Ciurea,

- Mogoseș ti,

- Grajduri,

- Scânteia,

- Scheia,

- Dobrovăț ,

- Schitu Duca,

- Tuț ora,

- Tomeș ti,

- Bosia,

- Prisăcani,

- Osoi,

- Costuleni,

- Răducăneni,

- Dolheș ti,

- Gorban,

- Ciorteș ti,

- Moș na,

- Cozmeș ti,

- Grozeș ti,

- Holboca.

CZĘŚĆ III

1. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

in the region of Lovech:

- within municipality of Lovech:

- Bahovitsa,

- Vladinya,

- Goran,

- Devetaki,

- Doyrentsi,

- Drenov,

- Yoglav,

- Lisets,

- Slavyani,

- Slatina,

- Smochan,

- within municipality of Lukovit:

- Bezhanovo,

- Dermantsi,

- Karlukovo,

- Lukovit,

- Petrevene,

- Todorichene,

- Aglen,

- within municipality of Ugarchin:

- Dragana,

- Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

- the whole municipality of Svishtov,

- the whole municipality of Pavlikeni

- the whole municipality of Polski Trambesh

- the whole municipality of Strajitsa,

the whole region of Targovishte,

in the region of Ruse:

- the whole municipality of Borovo,

- the whole municipality of Tsenovo,

- the whole municipality of Biala,

- the whole municipality of Dve Mogili,

- the whole municipality of Ivanovo,

in Burgas region:

- the whole municipality of Burgas,

- the whole municipality of Kameno,

- the whole municipality of Malko Tarnovo,

- the whole municipality of Primorsko,

- the whole municipality of Sozopol,

- the whole municipality of Sredets,

- the whole municipality of Tsarevo.

2. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

- Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

- Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

- Birštono savivaldybė,

- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

- Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

- Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

- Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

- część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

- gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

- gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

- gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

- powiat węgorzewski,

- gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowozachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

- gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

- gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

- powiat miński,

w województwie lubelskim:

- gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

- powiat miejski Chełm,

- gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

- gmina Stary Zamość, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

- powiat łęczyński,

- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

- powiat parczewski,

- powiat radzyński,

- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

- gminy Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów, Niedźwiada i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

- gminy Horodło, Uchanie, Lubartów i miasto Lubartów, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

- gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

- gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

- powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

- gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

- Zona oraș ului Bucureș ti,

- Județ ul Constanț a,

- Județ ul Satu Mare,

- Județ ul Tulcea,

- Județ ul Bacău,

- Județ ul Bihor,

- Județ ul Brăila,

- Județ ul Buzău,

- Județ ul Călăraș i,

- Județ ul Dâmboviț a,

- Județ ul Galaț i,

- Județ ul Giurgiu,

- Județ ul Ialomiț a,

- Județ ul Ilfov,

- Județ ul Prahova,

- Județ ul Sălaj,

- Județ ul Vaslui,

- Județ ul Vrancea,

- Județ ul Teleorman,

- Partea din județ ul Maramureș cu următoarele delimitări:

- Comuna Petrova,

- Comuna Bistra,

- Comuna Repedea,

- Comuna Poienile de sub Munte,

- Comuna Viș eu e Jos,

- Comuna Ruscova,

- Comuna Leordina,

- Comuna Rozavlea,

- Comuna Strâmtura,

- Comuna Bârsana,

- Comuna Rona de Sus,

- Comuna Rona de Jos,

- Comuna Bocoiu Mare,

- Comuna Sighetu Marmaț iei,

- Comuna Sarasau,

- Comuna Câmpulung la Tisa,

- Comuna Săpânț a,

- Comuna Remeti,

- Comuna Giuleș ti,

- Comuna Ocna Ș ugatag,

- Comuna Deseș ti,

- Comuna Budeș ti,

- Comuna Băiuț ,

- Comuna Cavnic,

- Comuna Lăpuș ,

- Comuna Dragomireș ti,

- Comuna Ieud,

- Comuna Saliș tea de Sus,

- Comuna Săcel,

- Comuna Călineș ti,

- Comuna Vadu Izei,

- Comuna Botiza,

- Comuna Bogdan Vodă,

- Localitatea Groș ii Ț ibileș ului, comuna Suciu de Sus,

- Localitatea Viș eu de Mijloc, comuna Viș eu de Sus,

- Localitatea Viș eu de Sus, comuna Viș eu de Sus.

- Partea din județ ul Mehedinț i cu următoarele comune:

- Comuna Strehaia,

- Comuna Greci,

- Comuna Brejnita Motru,

- Comuna Butoieș ti,

- Comuna Stângăceaua,

- Comuna Grozesti,

- Comuna Dumbrava de Jos,

- Comuna Băcles,

- Comuna Bălăciț a,

- Județ ul Argeș ,

- Județ ul Olt,

- Județ ul Dolj,

- Județ ul Arad,

- Județ ul Timiș ,

- Județ ul Covasna,

- Județ ul Braș ov,

- Județ ul Botoș ani,

- Județ ul Vâlcea.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary we Włoszech:

- tutto il territorio della Sardegna."

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1212 z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 191 z 17.7.2019, s. 14).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.