Decyzja wykonawcza 2017/1282 w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2017/1282 w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.184.69

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1282
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 , w szczególności jego art. 90 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 2  W dniu 26 listopada 2009 r. Polska otrzymała - zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  - wniosek w sprawie włączenia substancji czynnej 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on (nr WE: nie dotyczy, nr CAS 2527-66-4) do załącznika I do tej dyrektywy w celu stosowania w produktach należących do grupy produktowej 13 (środki ochronne służące do ochrony płynów stosowanych przy obróbce metali), zdefiniowanej w załączniku V do tej dyrektywy i odpowiadającej grupie produktowej 13 określonej w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(2) W dniu 24 marca 2016 r. Polska przedłożyła sprawozdanie z oceny oraz zalecenia, zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(3) W dniu 16 grudnia 2016 r. Komitet ds. Produktów Biobójczych wydał opinię w imieniu Europejskiej Agencji Chemikaliów, uwzględniając wnioski właściwego organu oceniającego.

(4) 4  Zgodnie z tą opinią nie można oczekiwać, że produkty biobójcze stosowane jako produkty należące do grupy produktowej 13 i zawierające 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on spełniają wymogi ustanowione w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Scenariusze poddane ocenie ryzyka dla środowiska w odniesieniu do wspomnianej grupy produktowej wykazały niedopuszczalne ryzyko.

(5) 5  Nie należy zatem zatwierdzać 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1  6

Nie zatwierdza się 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu (nr WE: nie dotyczy, nr CAS 2527-66-4) jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Motyw 1 zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.234.7/2).
3 Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1).
4 Motyw 4 zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.234.7/2).
5 Motyw 5 zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.234.7/2).
6 Art. 1 zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.234.7/2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.