Decyzja wykonawcza 2016/542 w sprawie przyznania Grecji krótkoterminowej pomocy finansowej Unii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.91.22

Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2016/542
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie przyznania Grecji krótkoterminowej pomocy finansowej Unii (2015/1181) 1

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej 2 , w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grecja wystąpiła o nową pomoc finansową z Europejskiego Mechanizmu Stabilności (zwanego dalej "EMS") i co do zasady osiągnięto porozumienie dotyczące udzielenia pomocy o którą zwróciła się Grecja.

(2) Dopóki nie będzie można wdrożyć takiej pomocy Grecja potrzebuje jednak finansowania pomostowego w celu zachowania integralności strefy euro, zachowania stabilności finansowej oraz uniknięcia dalszego niewywiązywania się przez Grecję z obowiązku spłaty zadłużenia. W świetle poważnych zaburzeń gospodarczych i finansowych, wynikających z nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą rządu, w dniu 15 lipca 2015 r. Grecja oficjalnie zwróciła się o pilną pomoc finansową Unii w celu zapewnienia stabilności finansowej w Grecji, w strefie euro i w Unii. Pomoc, która ma zostać udzielona Grecji przez EMS, zostanie wykorzystana na spłatę pożyczki przyznanej Grecji w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (zwanego dalej "EFSM").

(3) Projekt gospodarczego i finansowego programu dostosowawczego (zwanego dalej "programem"), który Grecja przedłożyła Komisji i Radzie, ma na celu zapewnienie przyjęcia szeregu reform koniecznych w celu poprawy stabilności finansów publicznych i otoczenia regulacyjnego.

(4) Według szacunków Komisji, dokonanych w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym (zwanym dalej "EBC"), potrzeby finansowe Grecji w lipcu 2015 r. wynoszą łącznie 7 160 mln EUR. Szczegółowe warunki finansowe powinny zostać określone w umowie pożyczki.

(5) Pomocą finansową Unii powinna zarządzać Komisja.

(6) Grecja przedłożyła Komisji i Radzie program mający na celu zapewnienie przyjęcia szeregu reform koniecznych w celu poprawy stabilności finansów publicznych i otoczenia regulacyjnego. W dniu 15 lipca 2015 r. na poziomie odpowiednich służb osiągnięto między rządem Grecji a Komisją porozumienie w odniesieniu do programu, które zostanie ujęte w protokole ustaleń dotyczącym szczegółowych warunków w zakresie polityki gospodarczej (zwanym dalej "protokołem ustaleń").

(7) W regularnych odstępach czasu Komisja powinna weryfikować, na podstawie wyników wizyt kontrolnych i regularnych sprawozdań władz Grecji, czy związane z pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej są spełniane.

(8) Należy przyznać pomoc w celu wsparcia skutecznej realizacji programu.

(9) Państwa członkowskie strefy euro oświadczyły, że zobowiązują się do wspólnego i szybkiego przekazania każdemu państwu członkowskiemu nienależącemu do strefy euro - za pośrednictwem specjalnego mechanizmu - kwoty, jaką to państwo nienależące do strefy euro wpłaciło z tytułu zasobów własnych, odpowiadającej wykorzystaniu środków z budżetu ogólnego Unii w przypadku strat wynikających z udzielenia przez Unię pomocy finansowej państwu członkowskiemu należącemu do strefy euro na mocy rozporządzenia (UE) nr 407/2010. Zostaną również ustanowione odpowiednie mechanizmy, aby nie dopuścić do nadmiernej rekompensaty na rzecz państw członkowskich nienależących do strefy euro, w sytuacji gdy zostały uruchomione instrumenty służące ochronie budżetu ogólnego Unii, w tym odzyskiwanie długu, w razie potrzeby poprzez rozłożone w czasie kompensowanie kwot należności i płatności.

(10) Pożyczka z EFSM jest gwarantowana przez budżet ogólny Unii. W razie niewykonania zobowiązania w związku z taką pożyczką Komisja - w celu obsługi długu Unii - może wezwać do dokonania dodatkowych wpłat w uzupełnieniu aktywów Unii, uwzględniając wszelkie nadwyżki środków pieniężnych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 3 ("rozporządzenie finansowe") mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz jego szczegółowe zasady ustanawiają instrumenty służące ochronie budżetu ogólnego Unii, w tym odzyskiwanie długu, w razie potrzeby poprzez rozłożone w czasie kompensowanie kwot należności i płatności. Komisja zastosuje te instrumenty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Unia udziela Grecji pożyczki w maksymalnej wysokości 7 160 mln EUR na okres maksymalnie trzech miesięcy.
2.
Pomoc finansowa Unii na mocy niniejszej decyzji nie zostanie udzielona, jeżeli nie zapewni się państwom członkowskim, których walutą nie jest euro, płynnego zabezpieczenia odpowiadającego podjętemu przez nie ryzyku, na mocy prawnie wiążących mechanizmów gwarantujących tym państwom natychmiastową wypłatę w zakresie wymaganym do pokrycia wszelkich zobowiązań, jakie może rodzić dla nich niespłacenie przez Grecję pomocy finansowej zgodnie z warunkami tej pomocy.
3.
Pomoc finansowa jest udostępniana w trybie natychmiastowym, począwszy od wejścia w życie niniejszej decyzji.
4.
Pomoc finansowa Unii jest udzielana Grecji przez Komisję w nie więcej niż dwóch transzach.
5.
Warunkiem uruchomienia wypłaty transz jest wejście w życie umowy pożyczki i protokołu ustaleń oraz spełnienie przez Grecję stosownych warunków dotyczących polityki, zgodnie z art. 3.
6.
Grecja pokrywa koszty finansowania ponoszone przez Unię w kwocie powiększonej o marżę w wysokości dziesięciu punktów bazowych.
7.
Grecja pokrywa koszty, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 407/2010.
8.
Jeżeli będzie to wymagane w celu terminowego sfinansowania pożyczki, Komisja jest upoważniona do zaciągania pożyczek w drodze emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku niepublicznym lub za pośrednictwem wszelkich innych odpowiednich mechanizmów finansowania umożliwiających zgromadzenie środków finansowych w bardzo krótkim czasie.
Artykuł  2
1.
Pomocą finansową zarządza Komisja w sposób zgodny z zobowiązaniami Grecji.
2.
Komisja w porozumieniu z EBC uzgadnia z władzami Grecji szczegółowe warunki dotyczące polityki gospodarczej związane z pomocą finansową, zgodnie z art. 3. Warunki te zostają określone w protokole ustaleń, który zostanie podpisany przez Komisję i władze Grecji, zgodnie z zobowiązaniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Szczegółowe warunki finansowe zostają określone w umowie pożyczki, która ma zostać zawarta z Komisją.
3.
Komisja weryfikuje w regularnych odstępach czasu, czy związane z pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej są spełniane, i przedkłada sprawozdanie Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu. W tym celu władze Grecji w pełni współpracują z Komisją i EBC oraz udostępniają im wszelkie niezbędne informacje. Komisja na bieżąco informuje Komitet Ekonomiczno-Finansowy o wszystkich istotnych kwestiach.
Artykuł  3
1.
Niniejszym zatwierdza się przygotowany przez władze Grecji gospodarczy i finansowy program dostosowawczy (zwany dalej "programem").
2.
Wypłata pomocy jest uzależniona od spełnienia przez Grecję następujących warunków:
(i)
przyjęcie wymienionych w programie środków, dla których jako ostateczny termin przyjęcia wyznaczono dzień 15 lipca 2015 r.;
(ii)
podjęcie jednoznacznych kroków mających na celu przygotowanie do spełnienia pozostałych warunków dotyczących polityki, wymienionych w programie; oraz
(iii)
osiągnięcie zasadniczego porozumienia z członkami EMS dotyczącego udzielenia Grecji pomocy finansowej zgodnie z art. 13 ust. 2 Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności.
3.
Grecja terminowo przyjmuje środki wymienione poniżej:

System podatku VAT

-
Przyjęcie do dnia 15 lipca 2015 r. przepisów w celu zreformowania systemu podatku VAT. Reforma ukierunkowana jest na zwiększenie o 1 % PKB przychodów netto w skali rocznej w wyniku zmian parametrów. Nowy system podatku VAT obejmuje: (i) ujednolicenie stawek do stawki podstawowej wynoszącej 23 %, w tym również w odniesieniu do restauracji i usług gastronomicznych, stawkę obniżoną na poziomie 13 % w odniesieniu do podstawowych artykułów spożywczych, energii, usług hotelowych i wody (z wyłączeniem usług kanalizacyjnych) oraz nadzwyczajną stawkę obniżoną na poziomie 6 % w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, książek i biletów teatralnych; (ii) uproszczenie systemu zwolnień podatkowych, tak by poszerzyć bazę podatkową, oraz podniesienie podatku od ubezpieczeń; oraz (iii) wyeliminowanie zniżek obowiązujących na wyspach, począwszy od wysp, które mają wyższe dochody i które są najpopularniejszymi ośrodkami turystycznymi, z wyjątkiem najbardziej oddalonych wysp. W uzupełnieniu tej reformy do końca 2016 r. zostaną określone odpowiednie, ukierunkowane i neutralne budżetowo środki kompensacyjne dla najbardziej potrzebujących. Nowe stawki VAT obowiązujące w przypadku hoteli i na wyspach będą obowiązywały od dnia 1 października 2015 r.

Emerytury

-
Przyjęcie przepisów w celu zamrożenia w ujęciu nominalnym do 2021 r. miesięcznych gwarantowanych maksymalnych emerytur składkowych.
-
Przyjęcie przepisów w celu zapewnienia, by osoby, które przechodzą na emeryturę po wejściu w życie odpowiednich greckich przepisów, otrzymywały podstawowe, gwarantowane emerytury składkowe i emerytury uwarunkowane poziomem dochodów dopiero po osiągnięciu zwykłego ustawowego wieku emerytalnego wynoszącego obecnie 67 lat.
-
Przyjęcie przepisów mających na celu podwyższenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów przeciętnie z 4 % do 6 % i objęcie tymi składkami emerytur dodatkowych.
-
Przyjęcie odpowiedniego instrumentu prawnego w celu zobowiązania wszystkich funduszy emerytalnych do pełnego stosowania przepisów ustawy 3863/2010 w odniesieniu do nowych wniosków emerytalnych składanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Ramy prawne dotyczące statystyki

-
Przyjęcie przepisów w celu wzmocnienia ram zarządzania greckim urzędem statystycznym (zwanym dalej "ELSTAT"). Przepisy te obejmują (i) zadania i strukturę organów doradczych greckiego systemu statystycznego, w tym przekształcenie rady ELSS (greckiego systemu statystycznego) w komitet doradczy ELSS, oraz zadania GPAC (komitetu doradczego ds. dobrych praktyk); (ii) procedurę naboru na stanowisko prezesa ELSTAT, tak by zapewnić zatrudnienie kandydata o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, przy zastosowaniu przejrzystej procedury i przejrzystych kryteriów wyboru; (iii) odpowiedni udział ELSTAT w każdej procedurze legislacyjnej lub w pracach legislacyjnych dotyczących kwestii statystycznych; (iv) pozostałe kwestie mające wpływ na niezależność ELSTAT, w tym autonomię finansową, upoważnienie ELSTAT do przesunięcia istniejących stałych stanowisk i zatrudniania pracowników tam, gdzie jest to konieczne, a także do zatrudniania wyspecjalizowanego personelu naukowego oraz zaklasyfikowanie instytucji jako organu polityki budżetowej zgodnie z niedawno przyjętą ustawą 4270/2014; zadania i kompetencje Bank of Greece w zakresie statystyki zgodnie z prawodawstwem Unii.

Wprowadzenie w życie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej

-
Grecja wprowadzi w życie stosowne postanowienia tego Traktatu do dnia 15 lipca 2015 r.
Artykuł  4

Grecja otwiera specjalny rachunek prowadzony przez Bank of Greece do celów zarządzania środkami otrzymanymi w ramach pomocy finansowej Unii.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z chwilą jej notyfikacji.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2016 r.

W imieniu Rady

M.H.P. VAN DAM

Przewodniczący

1 Niniejszy akt został pierwotnie przyjęty jedynie w języku angielskim i został opublikowany w Dz.U. L 192 z 18.7.2015, s. 15.
2 Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.