Decyzja wykonawcza 2016/1176 kończąca częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu niektórych gwintowanych łączników rur lub... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2016/1176 kończąca częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.193.115

Akt indywidualny
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1176
z dnia 18 lipca 2016 r.
kończąca częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 430/2013 2 nałożono środki antydumpingowe na niektóre gwintowane łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane z żeliwa ciągliwego, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") i Tajlandii w następstwie dochodzenia zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 ("rozporządzenie podstawowe").

(2) W dniu 25 listopada 2015 r. Komisja Europejska ("Komisja") wszczęła częściowy przegląd okresowy w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z ChRL i Tajlandii na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 ("zawiadomienie o wszczęciu postępowania").

(3) Komisja wszczęła przegląd dotyczący ChRL w następstwie wniosku złożonego w dniu 2 marca 2015 r. przez Metpro Limited ("wnioskodawca"), importera niektórych typów gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, w odniesieniu do przywozu z ChRL. Wnioskodawca zwrócił się o przegląd w celu ustalenia, czy łączniki kablowych rur osłonowych (kolanka, łuki i w kształcie litery T) o standardowym skoku gwintu metrycznego 1,5 mm według ISO BS3643 (produkt do potencjalnego wyłączenia) powinny zostać wyłączone z zakresu produktu objętego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 430/2013. Ponieważ środki obowiązują również w odniesieniu do przywozu z Tajlandii, Komisja z własnej inicjatywy podjęła też decyzję o wszczęciu przeglądu dotyczącego przywozu z Tajlandii. Wniosek zawierał wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu.

(4) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w przeglądzie. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę, znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących w ChRL i Tajlandii oraz władze ChRL i Tajlandii, znanych importerów, dostawców i użytkowników, przedsiębiorstwa handlowe, a także stowarzyszenie, o wszczęciu przeglądu i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(5) Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia przeglądu oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach handlowych.

2. WYCOFANIE WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(6) W piśmie z dnia 5 kwietnia 2016 r. skierowanym do Komisji skarżący wycofał swój wniosek o przeprowadzenie przeglądu.

(7) Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w przypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę przegląd może zostać zakończony, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(8) Komisja uznała, że przegląd powinien zostać zakończony w odniesieniu do ChRL, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii.

(9) W odniesieniu do Tajlandii, żadne ze znanych przedsiębiorstw, z którymi się skontaktowano, ani władze Tajlandii nie przekazały żadnych informacji istotnych dla dochodzenia w odniesieniu do produktu do potencjalnego wyłączenia, które pozwoliłyby na przeprowadzenie przeglądu. Żaden ze znanych importerów, z którymi się skontaktowano, nie zgłosił żadnego przywozu z Tajlandii produktu do potencjalnego wyłączenia. Dochodzenie nie ujawniło żadnych innych istotnych informacji, które mogłyby stanowić podstawę do przeprowadzenia przeglądu zakresu produktu.

(10) Ponieważ skarżący wycofał swój wniosek w odniesieniu do ChRL i ponieważ nie ma dalszych istotnych informacji w odniesieniu do Tajlandii, należy zakończyć przegląd z urzędu w odniesieniu do Tajlandii zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(11) Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. W wyznaczonym terminie nie otrzymano żadnych uwag.

(12) Komisja stwierdza niniejszym, że częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii, powinien zostać zakończony.

(13) Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, z wyłączeniem elementów podstawowych łączników zaciskowych wykorzystujących gwinty metryczne ISO DIN 13 oraz okrągłych skrzynek przyłączowych z żeliwa ciągliwego bez pokrywy, obecnie objętych kodem CN ex 7307 19 10 (kod TARIC 7307 19 10 10) zostaje zakończony.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
2 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji (Dz.U. L 129 z 14.5.2013, s. 1).
3 Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii (Dz.U. C 392 z 25.11.2015, s. 14) i sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu (Dz.U. C 52 z 11.2.2016, s. 27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.