Decyzja wykonawcza 2015/749 uchylająca decyzję 2007/410/WE w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.119.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/749
z dnia 7 maja 2015 r.
uchylająca decyzję 2007/410/WE w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3023)

(Dz.U.UE L z dnia 12 maja 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej artykuł 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jak wynika z urzędowych badań przeprowadzonych przez państwa członkowskie na podstawie decyzji Komisji 2007/410/WE 2 , pomimo środków ustanowionych tą decyzją wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka jest obecnie rozprzestrzeniony w Unii na roślinach objętych zakresem tej decyzji, zwanych dalej "określonymi roślinami".

(2) Niemniej jednak od rozpoczęcia stosowania decyzji 2007/410/WE nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka na określonych roślinach, a - zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 3 - wpływ wiroidów z rodziny Pospiviroidae na te rośliny powinien być minimalny. Ponadto obecność tego organizmu na określonych roślinach nie doprowadziła do jego rozprzestrzenienia się w Unii na rośliny inne niż określone rośliny.

(3) Stwierdza się zatem, że środki określone w decyzji 2007/410/WE nie są odpowiednie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka na określonych roślinach w obrębie Unii oraz że nie występuje ryzyko fitosanitarne uzasadniające stosowanie takich środków.

(4) Należy zatem uchylić decyzję 2007/410/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzja 2007/410/WE traci moc.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2007/410/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 71).
3 Opinia naukowa EFSA w sprawie oceny ryzyka zainfekowania roślin z rodziny psiankowatych przez wiroidy z rodziny Pospiviroidae na terytorium UE oraz określenie i ocena wariantów zarządzania ryzykiem, Dziennik EFSA 2011; 9(8):2330.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.