Decyzja wykonawcza 2015/2189 upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.312.23

Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2015/2189
z dnia 25 listopada 2015 r.
upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8179)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 27 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 3 tiret pierwsze,

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 376 dyrektywy Rady 2006/112/WE 2 Hiszpania może utrzymać zwolnienie w odniesieniu do usług świadczonych przez twórców wymienionych w załączniku X, część B pkt 2 i do transakcji wymienionych w załączniku X część B pkt 11 i 12, na warunkach obowiązujących w tym państwie członkowskim w dniu 1 stycznia 1993 r.; transakcje te należy uwzględniać przy określaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT.

(2) Hiszpania złożyła wniosek o upoważnienie jej do nieuwzględniania usług świadczonych przez twórców, ponieważ nie jest w stanie obliczyć dokładnej podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 2 w załączniku X do dyrektywy 2006/112/WE. Przeprowadzenie dokładnych obliczeń prawdopodobnie pociągnęłoby za sobą obciążenia administracyjne niewspółmierne do skutków tych transakcji dla łącznej podstawy zasobów własnych Hiszpanii opartych na VAT. Należy zatem upoważnić Hiszpanię do nieuwzględniania usług świadczonych przez twórców.

(3) W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie niniejszego upoważnienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. upoważnia się Hiszpanię do nieuwzględniania transakcji, o których mowa w części B pkt 2 (twórcy) w załączniku X do dyrektywy 2006/112/WE.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Kristalina GEORGIEVA

Wiceprzewodniczący

1 Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.