Decyzja wykonawcza 2015/2053 w sprawie wykonania decyzji 2010/231/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.300.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2015/2053
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie wykonania decyzji 2010/231/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii i uchylającą wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 7,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/231/WPZiB.

(2) W dniu 11 marca 2014 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 751 (1992) i RB ONZ 1907 (2009), skreślił jedną osobę z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi określonymi w pkt 1, 3 i 7 RB ONZ 1844 (2008).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2010/231/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2010/231/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2010/231/WPZiB skreśla się wpis dotyczący następującej osoby:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur
1 Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.