Decyzja wykonawcza 2015/103 wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2015/103 wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.16.33

Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/103
z dnia 16 stycznia 2015 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) *

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 53)

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, francuskim, hiszpańskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, rumuńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 23 stycznia 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 2 , a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem unijnym.

(7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 września 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rumunii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2015 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Pozycja budżetu: 05070107
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
GBAudyt finansowy - przekroczenie pułapu2012Przekroczenie pułapu finansowegoJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 63 830,47- 63 830,470,00
Audyt finansowy - opóźnienia w płatnościach i terminy płatności2012Opóźnienia w płatnościachJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 273 941,77- 514 631,58240 689,81
Ogółem GBEUR- 337 772,24- 578 462,05240 689,81
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
NLSkrobia2003Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR5 295 327,280,005 295 327,28
Skrobia2004Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR5 424 788,140,005 424 788,14
Skrobia2005Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR5 871 686,220,005 871 686,22
Skrobia2006Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR5 973 168,710,005 973 168,71
Inna pomoc bezpośrednia - skrobia ziemniaczana2007Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR2 103 632,940,002 103 632,94
Skrobia (2007+)2007Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR955 503,060,00955 503,06
Inna pomoc bezpośrednia - skrobia ziemniaczana2008Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR2 431 551,730,002 431 551,73
Skrobia (2007+)2008Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR891 491,230,00891 491,23
Ogółem NLEUR28 947 149,310,0028 947 149,31

Łącznie dla pozycji budżetu: 05070107

WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
EUR28 609 377,07- 578 462,0529 187 839,12

Pozycja budżetu: 6701

PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
ATUprawnienia2011Konsolidacja pastwisk alpejskich i wielokrotne roczne ratyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 276 374,350,00- 276 374,35
Uprawnienia2012Konsolidacja pastwisk alpejskich i wielokrotne roczne ratyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 293 850,150,00- 293 850,15
Uprawnienia2013Konsolidacja pastwisk alpejskich i wielokrotne roczne ratyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 301 013,790,00- 301 013,79
ATZasada wzajemnej zgodności2012Braki w stosowaniu sankcji w odniesieniu do SMR 7 i zbyt łagodne sankcje dotyczące norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2011JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 76 849,710,00- 76 849,71
Zasada wzajemnej zgodności2010Nieskuteczna kontrola przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie elementów krajobrazu, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 13 484,400,00- 13 484,40
Zasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczna kontrola przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie elementów krajobrazu, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 14 441,580,00- 14 441,58
Zasada wzajemnej zgodności2012Nieskuteczna kontrola przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie elementów krajobrazu, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 14 393,700,00- 14 393,70
Zasada wzajemnej zgodności2010Brak systematycznych działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 5,140,00- 5,14
Zasada wzajemnej zgodności2011Brak systematycznych działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 246,740,00- 246,74
Zasada wzajemnej zgodności2012Brak systematycznych działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 755,780,00- 755,78
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w zakresie wzajemnej sprawozdawczości, braki w stosowaniu sankcji w odniesieniu do SMR 7 i zbyt łagodne sankcje dotyczące norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 47 399,010,00- 47 399,01
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w zakresie wzajemnej sprawozdawczości, braki w stosowaniu sankcji w odniesieniu do SMR 7 i zbyt łagodne sankcje dotyczące norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2010JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 91 372,170,00- 91 372,17
Ogółem ATEUR- 1 130 186,520,00- 1 130 186,52
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
BEZasada wzajemnej zgodności2008Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 3 389,170,00- 3 389,17
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 856,510,00- 1 856,51
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 89,720,00- 89,72
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 527 302,790,00- 527 302,79
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 568,840,00- 568,84
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 20,770,00- 20,77
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 538 273,490,00- 538 273,49
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 94,120,00- 94,12
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 535 293,19- 794,71- 534 498,48
Ogółem BEEUR- 1 606 888,60- 794,71- 1 606 093,89
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
BGWino - restrukturyzacja2010Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjnyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 16 046,310,00- 16 046,31
Wino - restrukturyzacja2011Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjnyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 27 397,900,00- 27 397,90
Wino - restrukturyzacja2012Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjnyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 97 089,530,00- 97 089,53
Wino - restrukturyzacja2013Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjnyJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 33 338,190,00- 33 338,19
BGInna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092011Niezastosowanie wyłączeń regulacyjnychJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 370 455,39- 18 522,77- 351 932,62
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092012Niezastosowanie wyłączeń regulacyjnychJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 381 206,05- 19 060,30- 362 145,75
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092013Niezastosowanie wyłączeń regulacyjnychJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 248 886,64- 12 444,33- 236 442,31
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092011Nienależne płatności, niedociągnięcia kontroli na miejscu, nieodpowiedni wzór sprawozdania z kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 521 954,260,00- 521 954,26
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092012Nienależne płatności, niedociągnięcia kontroli na miejscu, nieodpowiedni wzór sprawozdania z kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 808 560,830,00- 808 560,83
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092013Nienależne płatności, niedociągnięcia kontroli na miejscu, nieodpowiedni wzór sprawozdania z kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 995 079,950,00- 995 079,95
BGPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 13 598 952,950,00- 13 598 952,95
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 77 724,050,00- 77 724,05
BGPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 14 660 582,120,00- 14 660 582,12
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 7 964,580,00- 7 964,58
Ogółem BGEUR- 31 845 238,75- 50 027,40- 31 795 211,35
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
CZWino - restrukturyzacja2010Niekwalifikowalne formy ochrony winnic przed dzikim ptactwemJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 690 350,420,00- 690 350,42
Wino - restrukturyzacja2011Niekwalifikowalne formy ochrony winnic przed dzikim ptactwemJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 865 307,630,00- 865 307,63
Wino - restrukturyzacja2012Niekwalifikowalne formy ochrony winnic przed dzikim ptactwemJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 567 540,990,00- 567 540,99
Ogółem CZEUR- 2 123 199,040,00- 2 123 199,04
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
DEOwoce i warzywa - programy operacyjne2010Niekwalifikowalne wydatki na budowę obiektu magazynowegoJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 430 654,770,00- 430 654,77
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Niedociągnięcia w zakresie kontroli organizacji producentów pod kątem kryterium uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 77 966,780,00- 77 966,78
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Niedociągnięcia w zakresie kontroli organizacji producentów pod kątem kryterium uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 153 735,280,00- 153 735,28
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Niedociągnięcia w zakresie kontroli organizacji producentów pod kątem kryterium uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 70 057,050,00- 70 057,05
DEZasada wzajemnej zgodności2009Łagodne sankcje w odniesieniu do SMR 7, rok składania wniosków 2008JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 190 178,10- 379,60- 189 798,50
Zasada wzajemnej zgodności2010Łagodne sankcje w odniesieniu do SMR 7, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 150 339,66- 300,08- 150 039,58
Zasada wzajemnej zgodności2011Łagodne sankcje w odniesieniu do SMR 7, rok składania wniosków 2010JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 158 485,49- 316,34- 158 169,15
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 3 929 816,78- 126,22- 3 929 690,56
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 3 573 164,560,00- 3 573 164,56
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 3 463 572,310,00- 3 463 572,31
Ogółem DEEUR- 12 197 970,78- 1 122,24- 12 196 848,54
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
EEZasada wzajemnej zgodności2010Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 123 269,500,00- 123 269,50
Zasada wzajemnej zgodności2011Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1,710,00- 1,71
Zasada wzajemnej zgodności2012Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola jednego wymogu SMR 4, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 163 434,310,00- 163 434,31
Zasada wzajemnej zgodności2011Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, nieprzestrzeganie siedmiodniowego terminu powiadomienia, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 143 245,250,00- 143 245,25
Zasada wzajemnej zgodności2012Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, nieprzestrzeganie siedmiodniowego terminu powiadomienia, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 3,330,00- 3,33
Zasada wzajemnej zgodności2010Brak kontroli w zakresie SMR 6, niezastosowanie sankcji za spóźnione powiadomienia i zmiana sankcji, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 22 887,71- 45,78- 22 841,93
Ogółem EEEUR- 452 841,81- 45,78- 452 796,03
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
ESPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Nieskuteczność analizy ryzykaJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 3 586 250,480,00- 3 586 250,48
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Nieskuteczność analizy ryzykaJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 1 866 977,310,00- 1 866 977,31
ESPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2008Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 389 865,14- 1 949,33- 387 915,81
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2008Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 201 023,75- 1 005,12- 200 018,63
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2008Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 9 290 513,97- 46 452,57- 9 244 061,40
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 445 642,75- 2 228,22- 443 414,53
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 283 917,17- 1 419,59- 282 497,58
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 10 345 263,99- 51 726,32- 10 293 537,67
ESPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2007Braki w systemie identyfikacji działek rolnych i w odniesieniu do trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2006JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 20 976,390,00- 20 976,39
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2008Braki w systemie identyfikacji działek rolnych i w odniesieniu do trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 1 994,650,00- 1 994,65
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Braki w systemie identyfikacji działek rolnych i w odniesieniu do trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 294 932,520,00- 294 932,52
ESZasada wzajemnej zgodności2009Łagodność systemu sankcji, rok składania wniosków 2008JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 580 604,92- 479,70- 580 125,22
ESRozliczenie rachunków - rozliczenie zgodności2011Istotny błądJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 18 603,550,00- 18 603,55
Ogółem ESEUR- 27 326 566,59- 105 260,85- 27 221 305,74
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
FRCukier - fundusz restrukturyzacyjny2009Korekta ze względu na częściową restrukturyzację zamiast pełnej restrukturyzacjiJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 69 980 526,560,00- 69 980 526,56
Cukier - fundusz restrukturyzacyjny2009Korekta ze względu na zmniejszenie kwot zamiast pełnej restrukturyzacjiJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 8 734 375,000,00- 8 734 375,00
Refundacje wywozowe - żywe zwierzęta2010Procedury niezgodne z przepisami dotyczącymi refundacji wywozowychZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 94 156,690,00- 94 156,69
Refundacje wywozowe - żywe zwierzęta2011Procedury niezgodne z przepisami dotyczącymi refundacji wywozowychZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 120 146,090,00- 120 146,09
Refundacje wywozowe - żywe zwierzęta2012Procedury niezgodne z przepisami dotyczącymi refundacji wywozowychZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 33 062,270,00- 33 062,27
FRInna pomoc bezpośrednia - bydło2008Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 39 685 694,63- 198 428,46- 39 487 266,17
Inna pomoc bezpośrednia - bydło2009Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 41 704 273,69- 208 521,38- 41 495 752,31
Inna pomoc bezpośrednia - bydło2010Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 41 590 433,76- 83 423,53- 41 507 010,23
Inna pomoc bezpośrednia - bydło2011Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 300 981,50- 618,22- 300 363,28
Inna pomoc bezpośrednia - bydło2012Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 41 102,740,00- 41 102,74
FRPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2008JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 93 510 754,830,00- 93 510 754,83
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 100 407 258,080,00- 100 407 258,08
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2010JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 136 794 783,910,00- 136 794 783,91
FRPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 137 445 484,49- 51 680,63- 137 393 803,86
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 4 203 961,060,00- 4 203 961,06
Inna pomoc bezpośrednia2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 115 587,100,00- 1 115 587,10
Inna pomoc bezpośrednia - nasiona2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 39 946,65- 608,31- 39 338,34
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 9 630 390,110,00- 9 630 390,11
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 1 576 620,230,00- 1 576 620,23
Inna pomoc bezpośrednia2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 968 446,880,01- 968 446,89
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 37 597,170,00- 37 597,17
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 5 914,260,00- 5 914,26
Inna pomoc bezpośrednia2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR321,530,00321,53
Inna pomoc bezpośrednia - nasiona2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 004,560,00- 1 004,56
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 7 377,430,00- 7 377,43
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 2 858,360,00- 2 858,36
Inna pomoc bezpośrednia2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR105,150,00105,15
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 137 992 099,190,00- 137 992 099,19
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 4 605 692,860,00- 4 605 692,86
Inna pomoc bezpośrednia2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 581 825,970,00- 581 825,97
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 9 587 507,150,00- 9 587 507,15
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/20092013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 1 648 707,280,00- 1 648 707,28
Inna pomoc bezpośrednia2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 930 705,930,00- 930 705,93
FRUprawnienia2011Przekroczenie pułapu i nieprawidłowe zastosowanie liniowego zmniejszeniaJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 51 088 369,440,00- 51 088 369,44
Uprawnienia2012Przekroczenie pułapu i nieprawidłowe zastosowanie liniowego zmniejszeniaJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 89 806 974,130,00- 89 806 974,13
Ogółem FREUR- 984 274 193,32- 543 280,52- 983 730 912,80
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
HUCukier - fundusz restrukturyzacyjny2009Silos na terenieJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 11 709 400,000,00- 11 709 400,00
HUOwoce i warzywa - programy operacyjne2009Niedostateczne kontrole kwalifikowalności wydatków zgłoszonych we wnioskach o przyznanie pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 152 928,360,00- 152 928,36
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Niedostateczne kontrole kwalifikowalności wydatków zgłoszonych we wnioskach o przyznanie pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 182 798,140,00- 182 798,14
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Niedostateczne kontrole kwalifikowalności wydatków zgłoszonych we wnioskach o przyznanie pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 121 313,140,00- 121 313,14
Owoce i warzywa - programy operacyjne2012Niedostateczne kontrole kwalifikowalności wydatków zgłoszonych we wnioskach o przyznanie pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 136 159,800,00- 136 159,80
Owoce i warzywa - programy operacyjne2013Niedostateczne kontrole kwalifikowalności wydatków zgłoszonych we wnioskach o przyznanie pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 114 906,700,00- 114 906,70
Ogółem HUEUR- 12 417 506,140,00- 12 417 506,14
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
ITCukier - fundusz restrukturyzacyjny2007Nieprawidłowa interpretacja danych dotyczących produkcji cukruJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 68 011 872,950,00- 68 011 872,95
Cukier - fundusz restrukturyzacyjny2008Nieprawidłowa interpretacja danych dotyczących produkcji cukruJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 4 083 338,770,00- 4 083 338,77
Cukier - fundusz restrukturyzacyjny2009Nieprawidłowa interpretacja danych dotyczących produkcji cukruJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 18 403 523,440,00- 18 403 523,44
ITOwoce i warzywa - wstępnie uznane grupy producentów2007Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 5 442,560,00- 5 442,56
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2008Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 25 041,160,00- 25 041,16
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2008Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 790 270,500,00- 1 790 270,50
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2008Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 20 819,740,00- 20 819,74
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2009Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 13 461,760,00- 13 461,76
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2009Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 1 177 488,950,00- 1 177 488,95
Owoce i warzywa - wstępnie uznane grupy producentów2010Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 9 409,760,00- 9 409,76
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2010Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR12 880,770,0012 880,77
Owoce i warzywa - wstępnie uznane grupy producentów2011Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 3 366,260,00- 3 366,26
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2012Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 261,240,00- 1 261,24
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2012Niedociągnięcia w systemie kontroli dotyczące programu przetwórstwa owoców cytrusowych i wstępnego uznaniaZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR427,980,00427,98
ITOwoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2008Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach i niezastosowanie sankcjiZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 767 966,480,00- 1 767 966,48
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2008Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach i niezastosowanie sankcjiZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 7 653,030,00- 7 653,03
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2009Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach i niezastosowanie sankcjiZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR- 275 541,070,00- 275 541,07
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2010Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach i niezastosowanie sankcjiZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR3 549,050,003 549,05
Owoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2011Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach i niezastosowanie sankcjiZRYCZAŁTOWANA15,00 %EUR2 290,130,002 290,13
ITDziałania promocyjne2009Brak kontroliZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 173 822,130,00- 173 822,13
Działania promocyjne2009Opóźnienia w płatnościachJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 701 700,280,00- 701 700,28
Działania promocyjne2010Opóźnienia w płatnościachJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 497 130,750,00- 497 130,75
Działania promocyjne2008Nieuprawnione przedłużenie programu dotyczącego promocji produktów mlecznych w szkołachJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 103 274,84- 16 388,37- 86 886,47
Działania promocyjne2009Nieuprawnione przedłużenie programu dotyczącego promocji produktów mlecznych w szkołachJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 258 332,750,00- 258 332,75
ITAudyt finansowy - przekroczenie pułapu2010Przekroczenie pułapówJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 9 590,84- 9 590,840,00
Audyt finansowy - opóźnienia w płatnościach i terminy płatności2010Opóźnienia w płatnościachJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 4 006 192,72- 4 006 192,720,00
Cukier - dochody przeznaczone na określony cel2010Tymczasowa restrukturyzacja w sektorze cukru - rok gospodarczy 2008/2009JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 3 821 654,32- 3 821 654,320,00
Mleko - kwoty2010Opłaty wyrównawcze za mlekoJEDNORAZOWA0,00 %EUR193 832,77193 832,770,00
Ogółem ITEUR- 104 955 175,60- 7 659 993,48- 97 295 182,12
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
LTPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2008Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 4 381 809,55- 16 050,66- 4 365 758,89
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 2 406,42- 4,81- 2 401,61
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 336,27- 0,67- 335,60
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 5 503 048,25- 19 432,96- 5 483 615,29
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 2 777,28- 5,55- 2 771,73
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 84,890,00- 84,89
OGÓŁEM LTEUR- 9 890 462,66- 35 494,65- 9 854 968,01
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
ROPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 60 723 392,19- 2 629 950,76- 58 093 441,43
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2010Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 185 062,92- 370,13- 184 692,79
Inna pomoc bezpośrednia2010Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 83 561,22- 7 140,83- 76 420,39
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 34 885 948,11- 765 982,00- 34 119 966,11
Inna pomoc bezpośrednia2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 40 279,670,00- 40 279,67
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 14 498,34- 29,00- 14 469,34
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 23,62- 0,05- 23,57
Inna pomoc bezpośrednia2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR6,620,016,61
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 40 874,570,00- 40 874,57
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR98 628,640,0098 628,64
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2012Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR6,510,006,51
Ogółem ROEUR- 95 874 998,87- 3 403 472,76- 92 471 526,11

Łącznie dla pozycji budżetu: 6701

WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
EUR- 1 284 095 228,68- 11 799 492,39- 1 272 295 736,29

Pozycja budżetu: 6711

PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
ATRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niezweryfikowanie wszystkich działek pod kątem działania rolno-środowiskowego podczas kontroli na miejscuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 172 799,000,00- 172 799,00
Ogółem ATEUR- 172 799,000,00- 172 799,00
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
BEZasada wzajemnej zgodności2008Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 132,460,00- 132,46
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 653,950,00- 1 653,95
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1,140,00- 1,14
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 295,080,00- 1 295,08
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 113,500,00- 113,50
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 24,080,00- 24,08
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 3 618,320,00- 3 618,32
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 319,780,00- 319,78
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 6 628,400,00- 6 628,40
Ogółem BEEUR- 13 786,710,00- 13 786,71
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
BGRozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 578 205,770,00- 578 205,77
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 056 462,980,00- 1 056 462,98
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 2 261,710,00- 2 261,71
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 26 659,780,00- 26 659,78
BGRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, środki związane z rozwojem obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 053 616,250,00- 1 053 616,25
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, środki związane z rozwojem obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR27 637,250,0027 637,25
BGRozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2009Braki w weryfikacji zgodności z planem biznesowym i w wykrywaniu sztucznego podziału gospodarstwa; brak sankcjiZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 130 931,010,00- 1 130 931,01
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2010Braki w weryfikacji zgodności z planem biznesowym i w wykrywaniu sztucznego podziału gospodarstwa; brak sankcjiZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 2 900 737,580,00- 2 900 737,58
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2011Braki w weryfikacji zgodności z planem biznesowym i w wykrywaniu sztucznego podziału gospodarstwa; brak sankcjiZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 39 805,580,00- 39 805,58
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2012Braki w weryfikacji zgodności z planem biznesowym i w wykrywaniu sztucznego podziału gospodarstwa; brak sankcjiZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 497 441,060,00- 497 441,06
BGRozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2000- 2006) - pomoc techniczna2011Niezgodność związana ze środkiem nr 511JEDNORAZOWA100,00 %EUR- 151 668,000,00- 151 668,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Kilka przypadków niezgodności związanych ze środkami M312 i M322ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 10 606 528,940,00- 10 606 528,94
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Kilka przypadków niezgodności związanych ze środkami M312 i M322ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 4 401 144,550,00- 4 401 144,55
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Kilka przypadków niezgodności związanych ze środkami M312 i M322ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 4 378 829,250,00- 4 378 829,25
BGRozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2011Naliczanie podwójnej kwoty tytułem kosztów posiedzeńJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 924,760,00- 924,76
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2010Niewystarczająca liczba kontroli kwalifikowalności beneficjentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 85 150,300,00- 85 150,30
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2011Niewystarczająca liczba kontroli kwalifikowalności beneficjentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 284 234,100,00- 284 234,10
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2012Niewystarczająca liczba kontroli kwalifikowalności beneficjentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 639 466,760,00- 639 466,76
Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2013Niewystarczająca liczba kontroli kwalifikowalności beneficjentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 580 221,140,00- 580 221,14
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2010Niewystarczająca weryfikacja racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 648,510,00- 648,51
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2011Niewystarczająca weryfikacja racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 4 495,260,00- 4 495,26
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2012Niewystarczająca weryfikacja racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 5 406,060,00- 5 406,06
Ogółem BGEUR- 28 397 202,100,00- 28 397 202,10
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
DEZasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 330 782,290,00- 330 782,29
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 322 006,970,00- 322 006,97
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 351 121,540,00- 351 121,54
Ogółem DEEUR- 1 003 910,800,00- 1 003 910,80
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
EEZasada wzajemnej zgodności2010Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 86 527,000,00- 86 527,00
Zasada wzajemnej zgodności2011Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR456,860,00456,86
Zasada wzajemnej zgodności2012Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR603,290,00603,29
Zasada wzajemnej zgodności2012Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola jednego wymogu SMR 4, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 90 866,750,00- 90 866,75
Zasada wzajemnej zgodności2011Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, nieprzestrzeganie siedmiodniowego terminu powiadomienia, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 89 214,590,00- 89 214,59
Zasada wzajemnej zgodności2012Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, nieprzestrzeganie siedmiodniowego terminu powiadomienia, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR455,760,00455,76
Ogółem EEEUR- 265 092,430,00- 265 092,43
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
ESRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 479,900,00- 1 479,90
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 978 849,950,00- 978 849,95
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuJEDNORAZOWA100,00 %EUR- 12 597,370,00- 12 597,37
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 720,850,00- 1 720,85
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 096 710,180,00- 1 096 710,18
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuJEDNORAZOWA100,00 %EUR- 32 261,410,00- 32 261,41
ESRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 22 983,320,00- 22 983,32
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 451 758,840,00- 451 758,84
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR3,220,003,22
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR268,600,00268,60
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 21 372,700,00- 21 372,70
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 601 583,120,00- 601 583,12
Ogółem ESEUR- 3 221 045,820,00- 3 221 045,82
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2008JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 14 456 604,500,00- 14 456 604,50
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 16 193 248,79- 14 486 350,16- 1 706 898,63
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2010JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 19 491 684,440,00- 19 491 684,44
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 7 299 553,84- 6 146 925,42- 1 152 628,42
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 6 946 695,98- 62 851,32- 6 883 844,66
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 20 046,890,00- 20 046,89
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 4 455 428,10- 11 315,10- 4 444 113,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 6 185 646,070,00- 6 185 646,07
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (zniszczona dokumentacja)EKSTRAPOLOWANE2,50 %EUR- 450 688,260,00- 450 688,26
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (zniszczona dokumentacja)EKSTRAPOLOWANE2,50 %EUR- 450 688,260,00- 450 688,26
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (zbyt późno przeprowadzone audyty w bankach)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 200 489,140,00- 200 489,14
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (zbyt późno przeprowadzone audyty w bankach)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 67 364,260,00- 67 364,26
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (zbyt późno przeprowadzone audyty w bankach)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 283 029,200,00- 283 029,20
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (zbyt późno przeprowadzone audyty w bankach)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 97 146,220,00- 97 146,22
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (nieprawidłowa baza danych)EKSTRAPOLOWANE3,50 %EUR- 941 086,340,00- 941 086,34
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (nieprawidłowa baza danych)EKSTRAPOLOWANE3,50 %EUR- 496 893,060,00- 496 893,06
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (nieprawidłowa baza danych)EKSTRAPOLOWANE3,50 %EUR- 463 037,930,00- 463 037,93
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niewystarczająco efektywne kontrole pożyczek subsydiowanych (nieprawidłowa baza danych)EKSTRAPOLOWANE3,50 %EUR- 711 789,530,00- 711 789,53
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Brak procedury umożliwiającej zwiększenie intensywności kontroli na miejscu w przypadku poważnych nieprawidłowościZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 593 202,58- 338,82- 1 592 863,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Brak procedury umożliwiającej zwiększenie intensywności kontroli na miejscu w przypadku poważnych nieprawidłowościZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 22 599 169,32- 14 045,11- 22 585 124,21
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Brak procedury umożliwiającej zwiększenie intensywności kontroli na miejscu w przypadku poważnych nieprawidłowościZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 2 086 278,69- 66,59- 2 086 212,10
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Brak procedury umożliwiającej zwiększenie intensywności kontroli na miejscu w przypadku poważnych nieprawidłowościZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 8 979 022,05- 3,78- 8 979 018,27
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Brak weryfikacji obliczenia gęstości obsady podczas kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 208 364,560,00- 208 364,56
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Brak weryfikacji obliczenia gęstości obsady podczas kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 140 966,630,00- 140 966,63
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Brak weryfikacji obliczenia gęstości obsady podczas kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 395 152,920,00- 395 152,92
Ogółem FREUR- 115 213 277,56- 20 721 896,30- 94 491 381,26
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
LTRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2008Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 1 478 818,01- 200 608,66- 1 278 209,35
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 347,400,00- 347,40
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2007ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR4 533,210,004 533,21
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 2 290 292,11- 1 030 733,22- 1 259 558,89
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 1 145 968,82- 1 143 299,68- 2 669,14
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR1 519,760,001 519,76
OGÓŁEM LTEUR- 4 909 373,37- 2 374 641,56- 2 534 731,81
PCzŚrodekRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
RORozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 22 850 154,78- 6 418 693,16- 16 431 461,62
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2010Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 8 507 107,30- 1 459 929,21- 7 047 178,09
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 13 471 514,97- 2 311 644,65- 11 159 870,32
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 129 773,68481,74- 130 255,42
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2011Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR10 435,760,0010 435,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 924 121,26- 330 203,99- 1 593 917,27
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR394 552,630,00394 552,63
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2012Niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR60 445,300,0060 445,30
Ogółem ROEUR- 46 417 238,30- 10 519 989,27- 35 897 249,03

Łącznie dla pozycji budżetu: 6711

WalutaKwotaPotrąceniaSkutki finansowe
EUR- 199 613 726,09- 33 616 527,13- 165 997 198,96
* Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy ona Rumunii, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie T-145/15 (Dz.U.UE.C.2017.104.45).

Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy ona korekty finansowej nałożonej na Królestwo Hiszpanii w następstwie postępowania wyjaśniającego AA/2009/007/ES za rok 2009 zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie T-143/15 (Dz.U.UE.C.2017.293.29/2).

Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie, jakim wyłącza ona z finansowania wydatki poniesione przez Republikę Czeską w ramach EFRG na rzecz środka ochrony winnic przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta i ptaki w odniesieniu do lat 2010-2012 na łączną kwotę 2 123 199,04 EUR, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie C-4/17 (Dz.U.UE.C.2018.399.6/1).

Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie, jakim wyłącza ona z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej wszystkie wydatki poniesione przez Republikę Francuską w Górnej Korsyce tytułem bezpośredniej pomocy obszarowej w ramach pierwszego filara, których dotyczą wnioski złożone w latach 2011 i 2012, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie T-156/15 (Dz.U.UE.C.2019.148.43).

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.