Decyzja wykonawcza 2014/927/UE zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/770/UE w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.363.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/770/UE w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

(2014/927/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 grudnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi 1 , w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2013/770/UE 2 Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (zwaną dalej "Agencją") i powierzyła jej zarządzanie programami unijnymi w dziedzinie konsumentów i zdrowia na lata 2014-2020 oraz zarządzanie środkami szkoleniowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności wprowadzanymi na podstawie dyrektywy Rady 2000/29/WE 3 i rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 . Agencja dowiodła swej skuteczności i efektywności.

(2) W swym komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r. Budżet z perspektywy "Europy 2020" 5 Komisja zaproponowała, aby w szerszym zakresie wykorzystywać istniejące agencje wykonawcze do realizacji programów unijnych w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi.

(3) Zarządzanie działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 6 obejmuje wdrażanie projektów technicznych, które nie pociąga za sobą decyzji politycznych i wymaga wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego.

(4) Analiza kosztów i korzyści 7 przeprowadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 w celu oceny kosztów i korzyści wynikających z powierzenia agencjom wykonawczym zarządzania częścią wydatków unijnych programów na lata 2014-2020 dotyczyła zadań na mocy rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. Analiza kosztów i korzyści została skorygowana przez Komisję w celu uzyskania większej efektywności i uzupełniona dalszym zmniejszeniem liczby pracowników na szczeblu Komisji dla zapewnienia całkowitej neutralności budżetowej dzięki zrównoważeniu zwiększenia wydatków na dodatkowe zasoby ludzkie w agencjach wykonawczych odpowiednim zmniejszeniem poziomu zasobów Komisji. Operacja ta uwzględniła już zasoby związane z przekazaniem tego programu. Analiza kosztów i korzyści wykazała, że powierzenie Agencji zadań w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych przyniosłoby znaczne korzyści jakościowe i ilościowe w porównaniu z opcją wewnętrzną, w ramach której wszystkimi tymi aspektami zarządzałaby wewnętrznie Komisja. Zadania te są tematycznie zgodne z obecnym mandatem i misją Agencji. Agencja zdobyła już kompetencje, umiejętności i potencjał, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do tych zadań. Ze względu na swe stosunkowo niewielkie rozmiary Agencja jest dobrze przygotowana, by przyjąć na siebie zadania dotyczące programu o podobnym systemie zarządzania. Zarządzanie przez Agencję zwiększy ponadto widoczność udziału Unii w tym obszarze. Do nowych działań będzie można wykorzystać posiadane przez Agencję kanały komunikacji zewnętrznej. Przejmując nowe zadania, Agencja będzie też zarządzać większymi budżetami i zwiększy swe rozmiary do poziomu, na którym można osiągnąć dodatkowy efekt synergii.

(5) Ze względu na harmonogram przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 1144/2014 mandat Agencji, określony w decyzji wykonawczej 2013/770/UE, nie objął przekazania tego nowego programu.

(6) Aby odzwierciedlić nowy zakres zadań Agencji, należy ją przekształcić w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/770/UE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej 2013/770/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się - na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwaną dalej »Agencją«), która zastępuje agencję wykonawczą powołaną decyzją 2004/858/WE i jest jej następcą prawnym, a statut Agencji określony jest w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.";

2)
w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich.".

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/770/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności oraz uchylenia decyzji 2004/858/WE (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 69).
3 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).
4 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Budżet z perspektywy "Europy 2020", COM(2011) 500 final.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).
7 Analiza kosztów i korzyści dotycząca przekazania agencjom wykonawczym niektórych zadań związanych z realizacją programów unijnych w latach 2014-2020 (sprawozdanie końcowe z dnia 19 sierpnia 2013 r.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.