Decyzja wykonawcza 2014/251/UE w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2013

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.132.81

Akt indywidualny
Wersja od: 3 maja 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2013

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2785)

(2014/251/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 3 maja 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 1 , w szczególności jego art. 30,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 2 , w szczególności jego art. 119 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 3 , w szczególności jego art. 10,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 119 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, zmieniony art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014 4 stanowi, że art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 ma zastosowanie do finansowego rozliczenia wydatków poniesionych i płatności dokonanych w odniesieniu do rolniczego roku budżetowego 2013.

(2) Na podstawie art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (o którym mowa w art. 119 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013, zmienionego art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1310/2013, Komisja, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przekazanych przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia oraz z poświadczeniem kompletności, dokładności i prawdziwości sprawozdań oraz ze sprawozdaniami jednostek certyfikujących, rozlicza rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 6 wymienionego rozporządzenia.

(3) Na podstawie art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW 5 rok budżetowy dla rachunków EFRG rozpoczyna się w dniu 16 października roku N - 1, a kończy w dniu 15 października roku N. W ramach rozliczania rachunków, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków EFRROW z okresem referencyjnym dla wydatków EFRG, wydatkami uwzględnianymi z tytułu roku budżetowego 2013 są wydatki dokonane przez państwa członkowskie między dniem 16 października 2012 r. a dniem 15 października 2013 r.

(4) Artykuł 10 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 885/2006 przewiduje, że kwoty, które zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy przedmiotowego rozporządzenia podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, ustalane są poprzez potrącanie płatności pośrednich w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od następnej płatności pośredniej bądź ją do niej dodaje.

(5) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie przed dniem 31 marca 2014 r. o wynikach tej weryfikacji oraz o niezbędnych poprawkach.

(6) Roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Kwoty rozliczone w rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie oraz kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz poszczególnych państw członkowskich są wymienione w załączniku I.

(7) Informacje przekazane przez niektóre inne agencje płatnicze wymagają przeprowadzenia dodatkowego postępowania, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją. W załączniku II wymienione są agencje płatnicze, których to dotyczy.

(8) Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja może zredukować lub czasowo zawiesić płatności pośrednie na rzecz państwa członkowskiego. Komisja powinna odpowiednio poinformować o tym państwo członkowskie. Przy podejmowaniu niniejszej decyzji Komisja musi uwzględnić kwoty zmniejszone lub zawieszone, aby uniknąć wszelkich niewłaściwych i nienależnych płatności, zwracając kwoty, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej. W szczególności deklaracje za drugi i trzeci kwartał 2013 r. zawierały odpowiednio kwoty 753.591,20 EUR oraz 532.237,50 EUR dla programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lazio (CCI 2007IT06RP0005). Kwoty te były również włączone do deklaracji rocznej za rok budżetowy 2013. Kwoty te były przedmiotem redukcji zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w drodze decyzji Komisji C(2013) 8989 w związku z nieprawidłowym finansowaniem oraz decyzji Komisji C(2014) 1278 w związku z nieprzestrzeganiem terminów obowiązkowej weryfikacji. Ponieważ procedura zgodna z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 nadal trwa, należy utrzymać przedmiotowe redukcje.

(9) Artykuł 10 ust. 1 akapit drugi i trzeci rozporządzenia (WE) nr 885/2006 stanowi, że decyzja w sprawie finansowego rozliczenia rachunków ustala kwoty, którymi należy obciążyć UE i dane państwo członkowskie zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Zgodnie z art. 119 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 procedura na podstawie art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 ma nadal zastosowanie do wydatków poniesionych i płatności dokonanych w odniesieniu do rolniczego roku budżetowego 2013. Podczas rolniczego roku budżetowego 2013 obowiązywały art. 32 i 33, dlatego też kwoty wynikające z ich stosowania powinny być brane pod uwagę w decyzji w sprawie rozliczenia rachunków w odniesieniu do roku budżetowego 2013.

(10) Na podstawie art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeżeli odzyskanie kwot związanych z takimi nieprawidłowościami nie nastąpiło przed zakończeniem programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w terminie 4 lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego lub w terminie 8 lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, albo w chwili zakończenia programu, jeżeli powyższe terminy wygasają przed jego zakończeniem. Artykuł 33 ust. 4 wymienionego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem finansowym skróconego zestawienia procedur odzyskania wszczętych w wyniku nieprawidłowości. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które należy odzyskać, określono w rozporządzeniu (WE) nr 885/2006. W załączniku III do wymienionego rozporządzenia przedstawione są tabele, które państwa członkowskie muszą dostarczyć w 2014 r. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, 4 lata lub 8 lat. Z tego względu niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla możliwych przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć zgodnie z art. 33 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(11) Zgodnie z art. 33 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 po zakończeniu programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie mogą zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie 4 lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego bądź w terminie 8 lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. W skróconym zestawieniu, o którym mowa w art. 33 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, zostały przedstawione kwoty, których odzyskiwania państwo członkowskie zdecydowało zaprzestać, oraz przyczyny podjęcia takiej decyzji. Kwotami tymi nie zostają obciążone państwa członkowskie, których to dotyczy, i muszą one w związku z powyższym zostać pokryte z budżetu UE. Z tego względu niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla możliwych przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć zgodnie z art. 33 ust. 5 wymienionego rozporządzenia.

(12) Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (o którym mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, zmienionym art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1310/2013) łączna kwota całkowita płatności zaliczkowych i płatności pośrednich nie powinna przekraczać 95 % wkładu EFRROW na każdy program rozwoju obszarów wiejskich.

(13) Zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (o którym mowa w art. 36 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013) płatności zaliczkowe i płatności pośrednie są dokonywane bez przekraczania całkowitej kwoty wkładu EFRROW przyznanej dla każdego z działań. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2006, bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (o którym mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013), jeżeli połączone deklaracje wydatków przekraczają zaprogramowaną całość na rzecz priorytetu programu rozwoju obszarów wiejskich, kwota do wypłacenia jest równa kwocie zaplanowanej dla tego priorytetu. Plan finansowania dla osi 2 programu rozwoju obszarów wiejskich 2007PT06RP0001 został przekroczony o 913.212,81 EUR w deklaracji kwartalnej na 3. kwartał 2013 r. Komisja nie wypłaciła przedmiotowej kwoty. Nowy plan finansowania nie został zatwierdzony ani przyjęty przez Komisję. Kwota 913.212,81 EUR zawarta w rocznej deklaracji na rok budżetowy 2013 powinna zatem zostać wyłączona z decyzji w sprawie finansowego rozliczenia rachunków za RB2013. Zostanie ona prawdopodobnie zwrócona w późniejszym okresie przez Komisję w następstwie przyjęcia nowego planu finansowania.

(14) Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla możliwych przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich, z wyjątkiem agencji płatniczych określonych w art. 2, dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2013.

Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji, w ramach każdego programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, określono w załączniku I.

Artykuł  2

W odniesieniu do roku budżetowego 2013 rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), określonych w załączniku II, są wyłączone z niniejszej decyzji i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla możliwych przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Rozliczone wydatki EFRROW w rozbiciu na poszczególne programy rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do roku budżetowego 2013

Kwoty do zwrotu przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w ramach poszczególnych programów

Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW

w EUR
Państwo członkowskieCCIWydatki 2013 r.KorektyOgółemKwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystaneZatwierdzona kwota rozliczona za rok budżetowy 2013Płatności okresowe zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowyKwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego(*)
iiiiii = i + iiivv = iii - ivvivii = v - vi
AT2007AT06RPO001526 093 587,020,00526 093 587,020,00526 093 587,02526 228 598,38- 135 011,36
BE2007BE06RPO00117 530 612,030,0017 530 612,030,0017 530 612,0317 530 604,517,52
BE2007BE06RPO00224 009 543,250,0024 009 543,250,0024 009 543,2524 020 335,79- 10 792,54
CY2007CY06RPO00122 911 162,410,0022 911 162,410,0022 911 162,4122 911 162,050,36
CZ2007CZ06RPO001371 656 567,140,00371 656 567,140,00371 656 567,14371 656 234,34332,80
DE2007DE06RAT001502 729,460,00502 729,460,00502 729,46502 729,47- 0,01
DE2007DE06RPO00374 073 468,140,0074 073 468,140,0074 073 468,1474 028 548,7544 919,39
DE2007DE06RPO004189 496 395,120,00189 496 395,120,00189 496 395,12189 496 395,120,00
DE2007DE06RPO007177 835 416,540,00177 835 416,540,00177 835 416,54177 835 470,52- 53,98
DE2007DE06RPO0093 098 847,360,003 098 847,360,003 098 847,363 098 852,43- 5,07
DE2007DE06RPO01035 055 715,710,0035 055 715,710,0035 055 715,7135 055 224,07491,64
DE2007DE06RPO011120 203 444,240,00120 203 444,240,00120 203 444,24120 203 444,240,00
DE2007DE06RPO012133 868 923,350,00133 868 923,350,00133 868 923,35133 868 924,53- 1,18
DE2007DE06RPO01551 957 366,100,0051 957 366,100,0051 957 366,1051 957 366,11- 0,01
DE2007DE06RPO01735 530 668,810,0035 530 668,810,0035 530 668,8135 530 668,810,00
DE2007DE06RPO0184 837 457,910,004 837 457,910,004 837 457,914 837 457,910,00
DE2007DE06RPO019186 767 637,250,00186 767 637,250,00186 767 637,25186 767 637,250,00
DE2007DE06RPO020126 784 016,990,00126 784 016,990,00126 784 016,99126 784 016,990,00
DE2007DE06RPO02146 018 979,790,0046 018 979,790,0046 018 979,7946 019 446,34- 466,55
DE2007DE06RPO023107 488 779,900,00107 488 779,900,00107 488 779,90107 488 779,93- 0,03
EE2007EE06RPO001126 354 432,670,00126 354 432,670,00126 354 432,67126 354 622,82- 190,15
ES2007ES06RAT0012 699 506,080,002 699 506,080,002 699 506,082 699 506,080,00
ES2007ES06RPO00239 287 287,700,0039 287 287,700,0039 287 287,7039 287 347,33- 59,63
ES2007ES06RPO0049 948 454,640,009 948 454,640,009 948 454,6410 278 838,70- 330 384,06
ES2007ES06RPO00530 429 329,430,0030 429 329,430,0030 429 329,4330 429 329,44- 0,01
ES2007ES06RPO00612 276 812,820,0012 276 812,820,0012 276 812,8212 276 812,820,00
ES2007ES06RPO007133 356 956,860,00133 356 956,860,00133 356 956,86133 356 929,7827,08
ES2007ES06RPO008120 063 594,070,00120 063 594,070,00120 063 594,07120 063 595,49- 1,42
ES2007ES06RPO00942 760 315,520,0042 760 315,520,0042 760 315,5242 760 312,363,16
ES2007ES06RPO01093 302 082,460,0093 302 082,460,0093 302 082,4693 415 736,90- 113 654,44
ES2007ES06RPO01196 056 143,100,0096 056 143,100,0096 056 143,1096 056 116,0727,03
ES2007ES06RPO0129 605 181,550,009 605 181,550,009 605 181,559 605 181,330,22
ES2007ES06RPO01340 890 414,450,0040 890 414,450,0040 890 414,4541 008 945,50- 118 531,05
ES2007ES06RPO01418 968 083,850,0018 968 083,850,0018 968 083,8518 968 084,47- 0,62
ES2007ES06RPO01517 440 397,340,0017 440 397,340,0017 440 397,3417 439 870,09527,25
ES2007ES06RPO0167 378 938,800,007 378 938,800,007 378 938,807 378 941,52- 2,72
ES2007ES06RPO01722 321 331,400,0022 321 331,400,0022 321 331,4022 320 969,57361,83
FI2007FI06RPO001331 806 407,760,00331 806 407,760,00331 806 407,76331 853 661,89- 47 254,13
FI2007FI06RPO0022 333 555,420,002 333 555,420,002 333 555,422 333 555,420,00
FR2007FR06RPO001870 561 273,840,00870 561 273,840,00870 561 273,84871 240 472,64- 679 198,80
FR2007FR06RPO00215 945 548,510,0015 945 548,510,0015 945 548,5115 945 581,19- 32,68
FR2007FR06RPO00316 566 211,100,0016 566 211,100,0016 566 211,1016 566 211,15- 0,05
FR2007FR06RPO00412 870 693,060,0012 870 693,060,0012 870 693,0612 884 347,90- 13 654,84
FR2007FR06RPO00523 716 944,570,0023 716 944,570,0023 716 944,5723 716 945,03- 0,46
FR2007FR06RPO00647 353 734,750,0047 353 734,750,0047 353 734,7547 354 604,75- 870,00
HU2007HU06RPO001488 440 120,460,00488 440 120,460,00488 440 120,46488 367 811,5272 308,94
IE2007IE06RPO001321 600 879,230,00321 600 879,230,00321 600 879,23321 597 909,382 969,85
IT2007IT06RAT0015 739 453,450,005 739 453,450,005 739 453,455 739 453,450,00
IT2007IT06RPO00126 101 736,620,0026 101 736,620,0026 101 736,6226 115 464,35- 13 727,73
IT2007IT06RPO00213 934 964,220,0013 934 964,220,0013 934 964,2213 934 964,040,18
IT2007IT06RPO00374 412 930,100,0074 412 930,100,0074 412 930,1074 412 930,43- 0,33
IT2007IT06RPO00420 028 568,610,0020 028 568,610,0020 028 568,6120 036 023,32- 7 454,71
IT2007IT06RPO00542 156 869,891 285 828,7040 871 041,190,0040 871 041,1940 873 284,25- 2 243,06
IT2007IT06RPO00615 828 545,980,0015 828 545,980,0015 828 545,9815 842 357,78- 13 811,80
IT2007IT06RPO00792.277 508,990,0092 277 508,990,0092 277 508,9992 277 640,74- 131,75
IT2007IT06RPO00819 576 025,890,0019 576 025,890,0019 576 025,8919 577 291,91- 1 266,02
IT2007IT06RPO00960 493 655,950,0060 493 655,950,0060 493 655,9560 493 655,950,00
IT2007IT06RPO01053 571 538,990,0053 571 538,990,0053 571 538,9952 847 443,99724 095,00
IT2007IT06RPO01111 452 008,760,0011 452 008,760,0011 452 008,7611 452 028,81- 20,05
IT2007IT06RPO01244 748 298,330,0044 748 298,330,0044 748 298,3344 845 581,90- 97 283,57
IT2007IT06RPO0133 056 780,140,003 056 780,140,003 056 780,143 056 780,110,03
IT2007IT06RPO01477 784 956,830,0077 784 956,830,0077 784 956,8377 784 953,833,00
IT2007IT06RPO01516 279 466,810,0016 279 466,810,0016 279 466,8116 287 891,49- 8 424,68
IT2007IT06RPO01672 589 147,740,0072 589 147,740,0072 589 147,7472 678 747,80- 89 600,06
IT2007IT06RPO01764 873 608,540,0064 873 608,540,0064 873 608,5464 878 548,52- 4 939,98
IT2007IT06RPO018104 574 776,800,00104 574 776,800,00104 574 776,80104 574 775,631,17
IT2007IT06RPO019141 147 110,440,00141 147 110,440,00141 147 110,44141 281 980,21- 134 869,77
IT2007IT06RPO020140 867 300,260,00140 867 300,260,00140 867 300,26141 031 688,43- 164 388,17
IT2007IT06RPO021164 995 430,680,00164 995 430,680,00164 995 430,68165 079 479,78- 84 049,10
LT2007LT06RPO001251 014 977,590,00251 014 977,590,00251 014 977,59251 016 471,02- 1 493,43
LU2007LU06RPO00110 062 399,480,0010 062 399,480,0010 062 399,4810 106 570,17- 44 170,69
LV2007LV06RPO001182 447 017,030,00182 447 017,030,00182 447 017,03182 447 017,030,00
MT2007MT06RPO0019 622 621,420,009 622 621,420,009 622 621,429 622 621,420,00
NL2007NL06RPO00199 472 352,790,0099 472 352,790,0099 472 352,7999 726 051,61- 253 698,82
PL2007PL06RPO0011 806 188 697,680,001 806 188 697,680,001 806 188 697,681 806 191 428,81- 2 731,13
PT2007PT06RAT0014 131 731,460,004 131 731,460,004 131 731,464 131 731,310,15
PT2007PT06RPO00144 696 408,92913 212,8143 783 196,110,0043 783 196,1143 783 186,919,20
PT2007PT06RPO002586 470 491,240,00586 470 491,240,00586 470 491,24586 462 206,078 285,17
PT2007PT06RPO00322 073 226,850,0022 073 226,850,0022 073 226,8522 073 205,6421,21
SE2007SE06RPO001181 801 899,320,00181 801 899,320,00181 801 899,32181 801 843,6255,70
SI2007SI06RPO001125 941 693,500,00125 941 693,500,00125 941 693,50126 090 950,22- 149 256,72
SK2007SK06RPO001195 379 480,690,00195 379 480,690,00195 379 480,69195 379 530,67- 49,98
UK2007UK06RPO001531 265 484,570,00531 265 484,570,00531 265 484,57531 374 046,06- 108 561,49
UK2007UK06RPO00258 821 232,490,0058 821 232,490,0058 821 232,4958 821 401,09- 168,60
UK2007UK06RPO003112 691 696,580,00112 691 696,580,00112 691 696,58123 600 128,53- 10 908 431,95
UK2007UK06RPO00447 804 760,730,0047 804 760,730,0047 804 760,7347 807 176,80- 2 416,07
(*) W przypadku gdy płatności osiągnęły 95 % całkowitego wkładu EFRROW w program rozwoju obszarów wiejskich - art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (o którym mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, zmienionego art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1310/2013), kwota pozostająca do zapłaty zostanie wypłacona wraz z zamknięciem programu.

ZAŁĄCZNIK  II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2013 - EFRROW

Wykaz agencji płatniczych i programów, których rachunki zostały wyłączone i które podlegają kolejnej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków

Państwo członkowskieAgencja płatniczaProgram
BułgariaState Fund Agriculture (SFA)2007BG06RPO001
DaniaDanish AgriFish Agency (DAFA)2007DK06RPO001
HiszpaniaDirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias2007ES06RPO001 2007ES06RPO003
GrecjaPayment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E.)2007GR06RPO001
RumuniaPaying Agency for Rural Development and Fishery (PARDF)2007RO6RPO001
1 Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
3 Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90.
4 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865.
5 Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.