Decyzja wykonawcza 2013/681/UE zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2013/681/UE zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.316.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY
z dnia 15 listopada 2013 r.
zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(2013/681/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 listopada 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 2 kwietnia 2013 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło o upoważnienie do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo w celu dalszego ograniczania prawa do odliczenia przez najemcę lub leasingobiorcę podatku od wartości dodanej (VAT) od opłat z tytułu najmu lub leasingu samochodu, w przypadku gdy taki samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych.

(2) Pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Zjednoczone Królestwo. Pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o tym, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(3) Decyzją Rady 2007/884/WE 2 , zmienioną decyzją wykonawczą Rady 2011/37/UE 3 , upoważniono Zjednoczone Królestwo do ograniczenia do 50 % prawa najemcy lub leasingobiorcy do odliczenia podatku VAT naliczonego od opłat z tytułu najmu lub leasingu samochodu, w przypadku gdy nie jest on wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych. Zjednoczonemu Królestwu zezwolono również na to, by wykorzystywanie w celach prywatnych samochodu będącego przedmiotem najmu lub leasingu przez podatnika do celów służbowych nie było traktowane jako odpłatne świadczenie usług. Ten środek upraszczający zlikwidował konieczność ewidencjonowania przez najemcę lub leasingobiorcę kilometrów przejechanych samochodem służbowym w celach prywatnych oraz rozliczania dla każdego samochodu podatku od faktycznej liczby kilometrów przejechanych w celach prywatnych.

(4) Według sprawozdania przekazanego przez Zjednoczone Królestwo ograniczenie do 50 % prawa do odliczenia nadal odpowiada rzeczywistości, jeśli chodzi o wykorzystanie przedmiotowych pojazdów przez najemcę lub leasingobiorcę do celów działalności gospodarczej i celów innych niż związane z działalnością przedsiębiorstwa. Właściwe jest zatem upoważnienie Zjednoczonego Królestwa do stosowania środka do dnia 31 grudnia 2016 r.

(5) W przypadku gdy Zjednoczone Królestwo uzna za konieczne przedłużenie stosowania środka na okres po roku 2016, powinno przedłożyć Komisji, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2016 r., wraz z wnioskiem o przedłużenie, sprawozdanie zawierające przegląd stosowanego wskaźnika procentowego.

(6) W dniu 29 października 2004 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG 4 , obejmujący harmonizację kategorii wydatków, w odniesieniu do których mogą mieć zastosowanie wyłączenia dotyczące prawa do odliczeń. Dyrektywą 2006/112/WE zastąpiono dyrektywę 77/388/EWG. Zgodnie z tym wnioskiemwyłączenia dotyczące prawa do odliczeń można stosować do silnikowych pojazdów drogowych. Ustanowiony niniejszą decyzją środek stanowiący odstępstwo powinien wygasnąć w dniu wejścia w życie takiej dyrektywy zmieniającej, jeśli data ta będzie wcześniejsza niż 31 grudnia 2016 r.

(7) Odstępstwo ma jedynie w nieznaczny wpływ na ogólną kwotę wpływów z podatków pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji i nie ma negatywnego wpływu na zasoby własne Unii z tytułu VAT.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/884/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 3 decyzji 2007/884/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Niniejsza decyzja wygasa w dniu wejścia w życie przepisów unijnych określających wydatki związane z silnikowymi pojazdami drogowymi, które nie dają prawa do pełnego odliczenia podatku VAT, lub w dniu 31 grudnia 2016 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Do wniosku o przedłużenie środków przewidzianych w niniejszej decyzji załącza się sprawozdanie, przekazane Komisji do dnia 1 kwietnia 2016 r., obejmujące przegląd stosowanego procentowego ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu najmu lub leasingu samochodów, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

R. ŠADŽIUS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Decyzja Rady 2007/884/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 21).
3 Decyzja wykonawcza Rady 2011/37/UE z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 11).
4 Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.