Decyzja wykonawcza 2013/651/UE zatwierdzająca plan szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków w... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2013/651/UE zatwierdzająca plan szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków w gospodarstwie hodującym kaczki krzyżówki w Portugalii oraz zatwierdzająca niektóre przepisy dotyczące przemieszczania ich i produktów z nich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.302.53

Akt indywidualny
Wersja od: 13 listopada 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 8 listopada 2013 r.
zatwierdzająca plan szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków w gospodarstwie hodującym kaczki krzyżówki w Portugalii oraz zatwierdzająca niektóre przepisy dotyczące przemieszczania ich i produktów z nich

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7310)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2013/651/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 listopada 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG 1 , w szczególności jej art. 57 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2005/94/WE stanowi, że państwa członkowskie mają zapewnić, by na ich terytorium zakazane było szczepienie przeciw grypie ptaków, z wyjątkiem przypadków, w których przeprowadza się szczepienie interwencyjne lub szczepienie zapobiegawcze na podstawie warunków określonych w odpowiednich sekcjach rozdziału IX wspomnianej dyrektywy.

(2) Sekcja 3 rozdziału IX dyrektywy 2005/94/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą wprowadzić szczepienie zapobiegawcze u drobiu jako środek długoterminowy zwalczania tej choroby, jeśli na podstawie oceny ryzyka uznają, że niektóre obszary na ich terytorium, typy hodowli drobiu lub niektóre kategorie drobiu są zagrożone grypą ptaków.

(3) Art. 52 ust. 1 lit. c) stanowi, że państwa członkowskie muszą zapewnić, by szczepionki, które mają zostać stosowane do szczepienia przeciwko grypie ptaków drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli, były dopuszczone zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .

(4) W wyniku wystąpienia ognisk nisko zjadliwej grypy ptaków w 2007 i 2008 r. w niektórych gospodarstwach drobiarskich w środkowej i zachodniej Portugalii, w szczególności w gospodarstwach, w których trzymany jest drób przeznaczony do odnowy populacji zwierząt łownych, zastosowano plan szczepień interwencyjnych na podstawie decyzji Komisji 2008/285/WE 4 i chorobę zwalczono.

(5) Zgodnie z wynikami analizy ryzyka wysokiej wartości hodowlane kaczki krzyżówki w jednym gospodarstwie zlokalizowanym w Vila Nova da Barquinha w regionie Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, nadal są jednak narażone na ryzyko zakażenia grypą ptaków w wyniku ewentualnego pośredniego kontaktu z dzikim ptactwem.

(6) W związku z tym Portugalia przekazała Komisji do zatwierdzenia plan szczepień zapobiegawczych przeciwko grypie ptaków, które miały być przeprowadzone jako środek długoterminowy do dnia 31 lipca 2009 r. Plan ten został zatwierdzony decyzją Komisji 2008/838/WE 5 . Dalsze plany szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków przedłożone przez Portugalię zostały zatwierdzone decyzją Komisji 2010/189/UE 6 i decyzją wykonawczą Komisji 2012/110/EU 7 .

(7) Plan szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków, zatwierdzony decyzją wykonawczą 2012/110/EU, był realizowany przez Portugalię do dnia 31 lipca 2013 r. Jak przewidziano w art. 8 wspomnianej decyzji, Portugalia przedstawiła Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt sprawozdanie z realizacji tego planu. W sprawozdaniu tym wykazano, że skutecznie zapobieżono występowaniu wirusa w stadach szczepionych kaczek krzyżówek oraz w gospodarstwach drobiowych znajdujących się na obszarze otaczającym.

(8) W dniu 26 sierpnia 2013 r. Portugalia przedstawiła do zatwierdzenia przez Komisję nowy plan szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków. Plan ten ma być stosowany do dnia 31 grudnia 2014 r. ("plan szczepień zapobiegawczych").

(9) Opinie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 2005 8 , 2007 9 i 2008 r. 10 potwierdziły, że szczepienia zapobiegawcze są cennym narzędziem uzupełniającym środki zwalczania grypy ptaków.

(10) Ponadto, w celu wykrycia ewentualnego występowania wirusa u szczepionych ptaków, w gospodarstwie, w którym znajdują się szczepione kaczki krzyżówki i nieszczepione ptaki wskaźnikowe, należy prowadzić nadzór i badania laboratoryjne, jak określono w planie szczepień zapobiegawczych, włącznie z indywidualną identyfikacją tego drobiu.

(11) Zgodnie z planem szczepień zapobiegawczych należy także wprowadzić pewne ograniczenia przemieszczania szczepionych kaczek krzyżówek, ich jaj wylęgowych i kaczek krzyżówek pochodzących od takich kaczek. Ze względu na niewielką liczbę kaczek krzyżówek znajdujących się w gospodarstwie, w którym planowane jest przeprowadzenie szczepień zapobiegawczych, a także z powodów identyfikowalności i logistyki szczepione kaczki krzyżówki nie powinny być przemieszczane z tego gospodarstwa, lecz powinny zostać uśmiercone po zakończeniu cyklu reprodukcyjnego, zgodnie z wymogami art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 11 , oraz bezpiecznie usunięte zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 12 .

(12) Portugalia podjęła dodatkowe środki w odniesieniu do handlu drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej na podstawie decyzji Komisji 2006/605/WE 13 .

(13) W celu zmniejszenia skutków gospodarczych dla przedmiotowego gospodarstwa należy przewidzieć pewne odstępstwa od ograniczeń dotyczących przemieszczania kaczek krzyżówek pochodzących od szczepionych kaczek krzyżówek, pod warunkiem że przemieszczanie ich nie zwiększa ryzyka rozprzestrzeniania się grypy ptaków oraz pod warunkiem że stosuje się urzędowe środki nadzoru oraz przestrzega się szczególnych wymogów w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących handlu wewnątrzunijnego.

(14) Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do nisko zjadliwej grypy ptaków w Portugalii, ryzyko związane z rodzajem przedmiotowego gospodarstwa oraz ograniczony zakres planu szczepień zapobiegawczych, plan ten powinien zostać zatwierdzony i wdrożony do dnia 31 grudnia 2014 r.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres stosowania

1.
Niniejsza decyzja określa pewne środki, które mają być stosowane w Portugalii w jednym gospodarstwie w gminie Vila Nova da Barquinha, w regionie Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, w przypadku gdy szczepienia zapobiegawcze kaczek krzyżówek (Anas platyrhynchos) przeznaczonych do odnowy populacji zwierząt łownych ("kaczki krzyżówki") przeprowadza się w gospodarstwie, w którym występuje ryzyko wprowadzenia wirusa grypy ptaków.

Do środków tych zalicza się:

a)
pewne ograniczenia w przemieszczaniu na obszarze Portugalii i wysyłce z tego kraju szczepionych kaczek krzyżówek, ich jaj wylęgowych i kaczek krzyżówek, które od nich pochodzą;
b)
usuwanie szczepionych kaczek krzyżówek.
2.
Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla środków ochronnych, jakie ma podjąć Portugalia zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz decyzją 2006/605/WE.
Artykuł  2

Zatwierdzenie planu szczepień zapobiegawczych

1.
Zatwierdza się plan szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków w Portugalii, przedstawiony Komisji przez Portugalię w dniu 26 sierpnia 2013 r., do dnia 31 grudnia 2014 r. ("plan szczepień zapobiegawczych").
2.
Komisja publikuje plan szczepień zapobiegawczych na swojej stronie internetowej.
Artykuł  3

Warunki dotyczące wdrażania planu szczepień zapobiegawczych

1.
Portugalia zapewnia realizację planu szczepień zapobiegawczych przy użyciu inaktywowanej szczepionki monowalentnej zawierającej szczep wirusa grypy ptaków podtypu H5, dopuszczonej zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004.
2.
Portugalia zapewnia realizację planu szczepień zapobiegawczych w sposób, o którym powiadomiła Komisję.
Artykuł  4

Oznakowanie i ograniczenia dotyczące przemieszczania, wysyłki oraz usuwania szczepionych kaczek krzyżówek

Portugalia dopilnowuje, by szczepione kaczki krzyżówki w gospodarstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 1:

a)
były indywidualnie oznakowane;
b)
nie były przemieszczane do innych gospodarstw drobiowych w Portugalii;
c)
nie były wysyłane z Portugalii.

Po zakończeniu okresu rozrodczego kaczki krzyżówki są uśmiercane w gospodarstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, zgodnie z wymogami art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1099/2009, a ich tusze są bezpiecznie usuwane zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Artykuł  5

Ograniczenia dotyczące przemieszczania i wysyłki jaj wylęgowych pochodzących od kaczek krzyżówek z gospodarstwa określonego w art. 1 ust. 1

Portugalia dopilnowuje, by jaja wylęgowe pochodzące od kaczek krzyżówek w gospodarstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 1:

a)
były przemieszczane wyłącznie do wylęgarni w Portugalii;
b)
nie były wysyłane z Portugalii.
Artykuł  6

Ograniczenia dotyczące przemieszczania i wysyłki kaczek krzyżówek pochodzących od szczepionych kaczek krzyżówek

1.
Portugalia dopilnowuje, aby kaczki krzyżówki pochodzące od szczepionych kaczek krzyżówek były przemieszczane wyłącznie po wylęgu z gospodarstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 1, do gospodarstwa położonego na obszarze otaczającym to gospodarstwo.

Obszar ten jest ustanawiany i określany przez Portugalię, jak określono w planie szczepień zapobiegawczych.

2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 kaczki krzyżówki pochodzące od szczepionych kaczek krzyżówek, pod warunkiem że są starsze niż cztery miesiące, mogą być:
a)
wypuszczane na wolność w Portugalii; lub
b)
wysłane z Portugalii, pod warunkiem że:
(i)
wyniki stosowania środków nadzoru i badań laboratoryjnych określonych w planie szczepień zapobiegawczych są zadowalające;
(ii)
spełnione są warunki wysyłki drobiu przeznaczonego do odnowy populacji zwierzyny łownej określone w decyzji 2006/605/WE.
Artykuł  7

Świadectwa zdrowia stosowane w handlu wewnątrzunijnym kaczkami krzyżówkami pochodzącymi od szczepionych kaczek krzyżówek

Portugalia dopilnowuje, aby świadectwa zdrowia stosowane w wewnątrzunijnym handlu drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierząt łownych, towarzyszące kaczkom krzyżówkom wysyłanym na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b), zawierały następujące zdanie:

"Warunki dotyczące zdrowia zwierząt z tej przesyłki są zgodne z decyzją wykonawczą Komisji 2013/651/UE * ."

Artykuł  8

Sprawozdania

Portugalia przedstawia Komisji sprawozdanie na temat wdrażania planu szczepień zapobiegawczych w ciągu miesiąca od dnia notyfikacji niniejszej decyzji, a następnie co pół roku na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Artykuł  9

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2014 r.

Artykuł  10

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji

1 Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.
2 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1).
3 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).
4 Decyzja Komisji 2008/285/WE z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie szczepień interwencyjnych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograni-czających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 37).
5 Decyzja Komisji 2008/838/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 40).
6 Decyzja Komisji 2010/189/UE z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (Dz.U. L 83 z 30.3.2010, s. 62).
7 Decyzja wykonawcza Komisji 2012/110/UE z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (Dz.U. L 50 z 23.2.2012, s. 46).
8 "Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza" (Opinia naukowa na temat grypy ptaków w kontekście zdrowia i dobrostanu zwierząt) (Dziennik EFSA
9 "Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds" (Opinia naukowa w sprawie szczepień drobiu domowego i ptaków żyjących w niewoli przeciwko grypie ptaków podtypów H5 oraz H7) (Dziennik EFSA
10 "Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings" (Opinia naukowa na temat grypy ptaków w kontekście zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ryzyka pojawienia się tej choroby w gospodarstwach drobiarskich w UE) (Dziennik EFSA
11 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1).
12 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przed-miotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).
13 Decyzja Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (Dz.U. L 246 z 8.9.2006, s. 12).
* Dz.U. L 302 z 13.11.2013, s. 53.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.