Decyzja wykonawcza 2012/167/WPZiB w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.87.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2012 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2012/167/WPZiB
z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję 2011/486/WPZiB(1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB.

(2) W dniu 29 listopada 2011 r., 6 stycznia 2012 r., 13 lutego 2012 r., 1 marca 2012 r. oraz 16 marca 2012 r. komitet powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011) uaktualnił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB zostaje niniejszym zastąpiony tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, GRUP, PRZEDSIĘBIORSTW I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1

A. Osoby powiązane z talibami

1) Abdul Baqi Haqqani Bashir Mohammad

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski); b) wiceminister ds. informacji i kultury (reżim talibski); c) Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1960/-1962 r. Miejsce urodzenia: a) Jalalabad (Dżalalabad), prowincja Nangarhar, Afganistan, b) dystrykt Shinwar, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. b) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar (w 2008 r.). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Baqi początkowo był gubernatorem prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski). Następnie został mianowany wiceministrem informacji i kultury. Pracował również w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reżim talibski).

W 2003 r. Abdul Baqi był zaangażowany w antyrządową działalność wojskową w dystryktach Shinwar, Achin (Aczin), Naziyan (Nazijan) oraz Dur Baba w prowincji Nangarhar. Od 2009 r. jest zaangażowany w organizowanie działalności bojówkarskiej w całym regionie wschodnim, w szczególności w prowincji Nangarhar i w mieście Jalalabad (Dżalalabad).

2) Abdul Qadeer Abdul Baseer (alias a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani)

Tytuł: a) generał, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. wojskowych, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Surkh Rod, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański). Inne informacje: a) doradca finansowy talibskiej rady wojskowej Peszawaru i szef talibskiej komisji finansowej Peszawaru, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Qadeer Abdul Baseer był skarbnikiem talibów w Peszawarze w Pakistanie (w 2009 r.). Był doradcą finansowym talibskiej rady wojskowej Peszawaru i szefem talibskiej komisji finansowej Peszawaru (na początku 2010 r.). Osobiście dostarcza pieniądze pochodzące od rady zarządzającej (szura) przywódców talibskich ugrupowaniom talibów w całym Pakistanie.

3) Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: były zastępca talibskiego gubernatora prowincji Kandahar. Adres: Karachi (Karaczi), Pakistan. Data urodzenia: ok. 1972 r. Miejsce urodzenia: prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) podróżował do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Arabskiej Libijskiej Dżamahirii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów, b) skarbnik Abdula Ghaniego Baradara (Abdula Ahmada Turka), c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Amir Abdullah był skarbnikiem jednego z głównych przywódców talibów, Abdula Ghaniego Baradara (TI.B.24.01.), oraz zastępcą talibskiego gubernatora prowincji Kandahar w Afganistanie. Podróżował do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Libii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów. Pomagał również w kontaktach przywódcom talibskim i koordynował spotkania wysokiego szczebla w domu gościnnym w swojej rezydencji w Pakistanie. Pomógł osiedlić się w Pakistanie wielu wyższym rangą talibom, którzy uciekli z Afganistanu w 2001 r.

4) Abdul Manan

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. handlowych, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: ok. 1975 r. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Manan został wyższym przywódcą talibskim w prowincjach Paktia (Paktija), Paktika i Khost (Chost) we wschodnim Afganistanie. Był również odpowiedzialny za przerzucanie talibskich bojowników i broni przez granicę afgańsko-pakistańską.

5) Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad

Tytuł: a) maulawi b) maulana. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister handlu (reżim talibski). Data urodzenia: Ok. 1955-1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shah Wali Kot, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 077513 (krajowy dowód tożsamości (tazkira) wydany w dystrykcie Paghman, prowincja Kabul, Afganistan). Adres: 2nd Street, Qalaie-e-Kashif area, District Number 5, Kabul, Afghanistan (druga ulica, obszar Qalaie-e-Kashif, numer dystryktu 5, Kabul, Afganistan). Inne informacje: zamieszany w handel narkotykami. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

6) Abdul Wahab

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) talibski chargé d'affaires w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska, b) pierwszy sekretarz, ambasada talibska w Islamabadzie, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khogyani (Chogjani), prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta) (w 2010 r.), b) według doniesień zmarł na początku 2011 r. w Pakistanie, c) należał do plemienia Khogyani (Chogjani). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

7) Abdul Rahman Agha

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: prezes Sądu Wojskowego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: a) afgańskie, b) pakistańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

8) Abdul Wasay Mu'tasim Agha. (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister finansów (reżim talibski). Data urodzenia: a) 1961 r., b) ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Jelawur, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan, b) miejscowość Speerwan, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) gromadzi środki finansowe dla talibów, często podróżuje do państw Zatoki, b) członek komisji finansowej w najwyższej radzie talibskiej (w 2011 r.), c) jego rodzina spowinowacona jest z mułłą Mohammedem Omarem, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, e) należy do grupy etnicznej Sadat. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

9) Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Faryab (Farjab) w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1958 r., b) ok. 1953 r. Miejsce urodzenia: miasto Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej i doradca mułły Mohammeda Omara (w czerwcu 2010 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do grupy etnicznej Sadat. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

10) Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: dyrektor Departamentu Paszportów i Wiz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1966 r., b) ok. 1969 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Sayeda Mohammada Azima Aghi, pracownika Departamentu Paszportów i Wiz podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (reżim talibski).

11) Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister ds. hadżdż i religii (reżim talibski), b) minister edukacji (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1961 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Kohistan, prowincja Faryab (Farjab), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Faryab (Farjab), Jawzjan, Sari Pul i Balkh (Balch), Afganistan (w czerwcu 2010 r.), b) zamieszany w handel narkotykami, c) członek najwyższej rady talibskiej i talibskiej rady wojskowej (w grudniu 2009 r.), d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, e) należy do grupy etnicznej Sadat. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sayyed Ghiassouddine Agha był również ministrem edukacji (reżim talibski). Był także przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Faryab (Farjab) w Afganistanie (od maja 2007 r.). Prawdopodobnie jest zamieszany w handel narkotykami.

12) Mohammad Ahmadi

Tytuł: a) mułła, b) hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) prezes banku centalnego (Da Afghanistan Bank) (reżim talibski), b) minister finansów (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Kakar, c) członek najwyższej rady talibskiej. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

13) Mohammad Shafiq Ahmadi

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan w Afganistanie (reżim talibski). Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

14) Ahmadullah (alias a) Ahmadulla, b) Mohammad Ahmadullah)

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1975 r., b) ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: a) obszar Khogyani (Chogjani), dystrykt Qarabagh (Karabagh), prowincja Ghazni, Afganistan, b) dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według doniesień zmarł w grudniu 2001 r., (b) należał do plemienia Khogyani (Chogjani). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2003 r. Ahmadullah rozprowadzał ładunki wybuchowe wśród bojowników i zlecał im przeprowadzanie ataków w Afganistanie.

15) Abdul Bari Akhund (alias a) Haji Mullah Sahib, b) Zakir)

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Helmand (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1953 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Baghran, prowincja Helmand, Afganistan, b) dystrykt Now Zad, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (od 2009 r.), b) rawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Alokozai, d) jeden z przywódców talibskich w prowincji Helmand, Afganistan. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

16) Ahmed Jan Akhundzada Wazir (alias a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister ds. wody i elektryczności (reżim talibski). Data urodzenia: Między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej talibskiej rady wojskowej (w 2009 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

17) Attiqullah Akhund

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister rolnictwa (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shah Wali Kot, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej talibskiej rady wojskowej oraz najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2010 r.), b) należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

18) Hamidullah Akhund Sher Mohammad (alias a) Janat Gul, b) Hamidullah Akhund)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef linii lotniczych Ariana Afghan (reżim talibski). Data urodzenia: Między 1972 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Sarpolad, dystrykt Washer (Waszer), prowincja Helmand, Afganistan, b) dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

19) Mohammad Hassan Akhund

Tytuł: a) mułła, b) hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) pierwszy zastępca, rada ministrów (reżim talibski), b) minister spraw zagranicznych (reżim talibski), c) gubernator Kandaharu (reżim talibski), d) doradca polityczny mułły Mohammeda Omara. Data urodzenia: a) ok. 1955-1958 r., b) ok. 1945-1950 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Pashmul, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) bliski współpracownik mułły Mohammeda Omara, b) członek najwyższej rady talibskiej (w grudniu 2009 r.), c) należy do plemienie Kakar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Hassan Akhund jest bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara.

Mohammad Hassan Akhund nadal jest aktywnym przywódcą talibów (w połowie 2009 r.). Był jednym z najskuteczniejszych dowódców talibskich (na początku 2010 r.).

20) Mohammad Abbas Akhund

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister zdrowia publicznego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khas Uruzgan (Chas Oruzgan), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za komitet medyczny (od stycznia 2011 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Barakzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

21) Mohammad Essa Akhund

Tytuł: a) alhadż, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister ds. wody, warunków sanitarnych i elektryczności (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: obszar Mial, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

22) Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund) 0

Tytuł: a) mułła b) hadżi c) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister obrony (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Sangisar, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) był jednym z zastęców mułły Mohammeda Omara, b) członek najwyższej rady talibskiej, odpowiedzialny za operacje wojskowe, c) aresztowany w 2007 r. przebywa w areszcie w Pakistanie (w 2011 r.), (d) spowinowacony z Salehem Mohammadem Kakarem Akhtarem Muhammadem, e) należy do plemienia Alokozai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ubaidullah Akhund był zastępcą Mohammeda Omara i jednym z przywódców talibskich odpowiedzialnym za operacje wojskowe.

23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada)

Tytuł: a) maulawi b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Zabol i Uruzgan (Oruzgan) (reżim talibski). Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lablan, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, (początek 2007 r.), b) szwagier mułły Mohammeda Omara, c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Uruzgan (Oruzgan) (początek 2007 r.).

24) Mohammad Eshaq Akhunzada (alias Mohammad Ishaq Akhund)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Laghman, Afganistan (reżim talibski). Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2008 r. Mohammad Eshaq Akhunzada był talibskim regionalnym przywódcą w prowincji Ghazni w Afganistanie i nadal aktywnie działał w tej prowincji w 2011 r.

25) Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha)

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: a) 15.10.1963 r., b) 14.2.1973 r., c) 1967 r., d) ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Hitemchai, prowincja Helmand, Afganistan, b) Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zarządzał siecią przemytu narkotyków w prowincji Helmand w Afganistanie, b) regularnie podróżował do Pakistanu. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.11.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Agha Jan Alizai kierował jedną z największych sieci handlu narkotykami w prowincji Helmand w Afganistanie i dostarczał talibom środki finansowe w zamian za ochronę narkobiznesu. W 2008 r. grupa handlarzy narkotyków, w tym Alizai, zgodziła się płacić talibom podatek od ziemi, na której uprawiany był mak na opium, w zamian za zgodę na organizowanie transportu materiałów narkotykowych.

Talibowie zgodzili się także chronić handlarzy i składy narkotyków w zamian za schronienie i transport dla bojowników talibskich. Alizai był ponadto zamieszany w zakup broni dla talibów i regularnie podróżował do Pakistanu na spotkania z wyższymi rangą przywódcami talibskimi. Pomagał talibom także zdobywać fałszowane irańskie paszporty, by mogli podróżować do Iranu na szkolenia. W 2009 r. dostarczył paszport i środki finansowe przywódcy talibów, by ten mógł dostać się do Iranu.

26) Allah Dad Mati (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister miast (reżim talibski), b) prezes banku centalnego (Da Afghanistan Bank) (reżim talibski), c) szef linii lotniczych Ariana Afghan (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1953 r., b) ok. 1960 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) stracił nogę w wyniku eksplozji miny lądowej, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Allahdad, członek plemienia Nurzay z dystryktu Spin Boldak, został mianowany ministrem ds. budownictwa i mieszkalnictwa, a wcześniej piastował inne stanowiska cywilne (reżim talibski).

27) Aminullah Amin Quddus (alias a) Muhammad Yusuf, b) Aminullah Amin)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Saripul (Sare Pol) w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Loy Karez, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (w 2011 r.), b) należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

28) Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Tytuł: a) alhadż b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef Afgańskiej Agencji Handlowej, Peshawar (Peszawar), Pakistan. Data urodzenia: 1934 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 011252 (paszport afgański). Inne informacje: według doniesień nie żyje. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad był członkiem nowej rady zarządzającej (szura) majlis rzekomo ogłoszonej przez Mohammeda Omara w październiku 2006 r.

29) Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b)Muhammad Tahir Anwari, c) Mohammad Tahre Anwari)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) dyrektor do spraw administracyjnych (reżim talibski), b) minister finansów (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1961 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Andar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Muhammada Tahera Anwariego, dyrektora spraw administracyjnych, podlegało Radzie Ministrów (reżim talibski), co było najwyższym szczeblem w hierarchii talibskiej. Był również ministrem finansów (reżim talibski).

Pisał też przemówienia dla naczelnego przywódcy talibskiego Mohammeda Omara (TI.O.4.01).

30) Arefullah Aref

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister finansów (reżim talibski), b) gubernator prowincji Ghazni (reżim talibski), c) gubernator prowincji Paktia (Paktija) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, b) dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Andar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

31) Sayed Esmatullah Asem (alias a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski), b) sekretarz generalny Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca (ARCS) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1967 r. Miejsce urodzenia: Qalayi Shaikh, dystrykt Chaparhar (Czaparhar), prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (od maja 2007 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Peszawaru, d) odpowiedzialny za działania afgańskich talibów na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie (w 2008 r.). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W chwili umieszczenia w wykazie Sayed Esmatullah Asem był również sekretarzem generalnym Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca (ARCS) (reżim talibski). Od maja 2007 r. został jednym z przywódców talibskich. Od 2009 r. był również członkiem regionalnej rady talibskiej.

Sayed Esmatullah Asem dowodził grupą bojowników talibskich w dystrykcie Chaparhar (Czaparhar), prowincja Nangarhar, Afganistan. Był talibskim dowódcą w prowincji Konar, który wysyłał zamachowców samobójców do kilku prowincji we wschodnim Afganistanie (w 2007 r.).

Pod koniec 2008 r. Sayed Esmatullah Asem był odpowiedzialny za tranzytową bazę talibską na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

32) Atiqullah

Tytuł: a) hadżi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Miejsce urodzenia: dystrykt Arghadab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek komisji politycznej najwyższej rady talibskiej (w 2010 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Kakar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Po zdobyciu Kabulu przez talibów w 1996 r. Atiqullah uzyskał stanowisko w Kandaharze. W 1999 lub 2000 r. został mianowany pierwszym wiceministrem rolnictwa, a następnie wiceministrem robót publicznych (reżim talibski).

Po upadku reżimu Atiqullah został talibskim oficerem operacyjnym na południu Afganistanu. W 2008 r. objął funkcję zastępcy talibskiego gubernatora prowincji Helmand w Afganistanie.

33) Azizirahman Abdul Ahad

Tytuł: pan Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shega, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 44323 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Inne informacje: należy do plemienia Hotak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

34) Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (alias a) Mullah Baradar Akhund, b) Abdul Ghani Baradar)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister obrony (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Yatimak, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) aresztowany w 2010 r. przebywa w areszcie w Pakistanie, b) postępowanie w sprawie wniosku o ekstradycję do Afganistanu prowadzone przed wysokim sądem w Lahore, Pakistan (od czerwca 2011 r.), c) należy do plemienia Popalzai, d) wysoki rangą talibski dowódca wojskowy i członek talibskiej Rady Quetta (Kweta) (od maja 2007 r.). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Ghani Baradar był talibskim wyższym rangą dowódcą wojskowym i jednym z przywódców talibskich (w lutym 2010 r.).

Jako talibski wiceminister obrony był uważany za jednego z zastępców Mohammeda Omara i był szefem talibskiej sekcji do spraw wojskowych.

Był kluczowym członkiem sieci talibskiej i organizował operacje talibskie przeciwko rządowi afgańskiemu i Międzynarodowym Siłom Wsparcia Bezpieczeństwa, ściśle współpracując z talibskim ministrem obrony Ubaidullahem Akhundem (TI.A.22.01).

35) Shahabuddin Delawar

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceprezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) 1957 r., b) 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) wiceambasador ambasady talibskiej w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska do 25 września 1998 r., b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

36) Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)

Tytuł: a) mułła, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Ghazni (reżim talibski). Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Nawi Deh, dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) powiązany z mułłą Jalilem Haqqanim, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Dost Mohammad został również wyznaczony przez przywódców talibskich do przejęcia odpowiedzialności za operacje wojskowe w Angorze w prowincji Nuristan (Nurestan) w Afganistanie.

W marcu 2010 r. Dost Mohammad był gubernatorem prowincji Nuristan (Nurestan) w talibskim gabinecie cieni i przywódcą medresy, z której rekrutował bojowników.

37) Mohammad Azam Elmi (alias Muhammad Azami)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. górnictwa i przemysłu (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Sayd Karam, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień zmarł w 2005 r. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

38) Faiz

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef Departamentu Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1969 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

39) Rustum Hanafi Habibullah (alias a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nuristan, Afganistan, (od maja 2007 r.), b) należy do plemienia Nuristani. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

40) Gul Ahmad Hakimi

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché do spraw handlowych, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Logar, Afganistan, (b) prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Gul Ahmad Hakimi był również dyrektorem generalnym Departamentu Szkolnictwa Średniego w Ministerstwie Edukacji w Kabulu (reżim talibski) przed oddelegowaniem do Karachi (Karaczi) w 1996 r.

41) Abdullah Hamad Mohammad Karim (alias al-Hammad)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: konsul generalny, talibski konsulat generalny, Quetta (Kweta), Pakistan. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Darweshan, obszar Hazar Juft, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000857 (wydany 20.11.1997 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 300786 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do grupy etnicznej Baloch. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

42) Hamdullah Allah Noor

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. repatriacji, talibski konsulat generalny, Quetta (Kweta), Pakistan. Data urodzenia: 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt numer 6, miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 4414 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańskopakistańskim, b) należy do grupy etnicznej Baloch. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

43) Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Miejsce urodzenia: miejscowość Payeen Bagh, dystrukt Kahmard, prowincja Bamyan (Bamian), Afganistan. Adres: Dashti Shor area, Mazari Sharif, Balkh Province, Afghanistan (obszar Dashti Shor, Mazari Sharif, prowincja Balch, Afganistan). Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

44) Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad)

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister planowania (reżim talibski), b) minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1955 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Shakarlab, dystrykt Yaftali Pain, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

45) Abdul Jalil Haqqani (alias a) Abdul Jalil Akhund, b) Mullah Akhtar, c) Nazar Jan)

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan, b) miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: OR 1961825 (wydany na nazwisko mułła Akhtar, paszport wydany 4 lutego 2003 r. przez konsulat afgański w Quetta (Kweta), Pakistan, stracił ważność 2 lutego 2006 r.). Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) członek najwyższej rady talibskiej (od maja 2007 r.), c) członek komisji finansowej w radzie talibskiej. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

46) Badruddin Haqqani (alias Atiqullah)

Adres: Miram Shah (Miran Śah), Pakistan. Data urodzenia: ok. 1975-1979. Inne informacje: a) dowódca operacji w Sieci Haqqani i członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah), b) wspierał prowadzenie ataków na cele w południowo-wschodnim Afganistanie, c) syn Jalaluddina Haqqaniego, brat Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego i Nasiruddina Haqqaniego, bratanek Khalila Ahmeda Haqqaniego. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 11.5.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Badruddin Haqqani jest dowódcą operacyjnym Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami grupy bojowej, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie jej założyciela Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90-tych. Badruddin jest synem Jalaluddina oraz bratem Nasiruddina Haqqaniego i Sirajuddina Haqqaniego, a także bratankiem Khalila Ahmeda Haqqaniego.

Badruddin pomaga najaktywniejszym rebeliantom i zagranicznym bojownikom związanym z talibami w atakach na cele w południowo-wschodnim Afganistanie. W Miram Shah (Miran Śah) zasiada w talibskiej radzie zarządzającej (szura), która kontroluje działalność Sieci Haqqani.

Badruddin prawdopodobnie odpowiada także za porwania dokonywane w imieniu Sieci Haqqani. Odpowiedzialny za porwania licznych obywateli afgańskich i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

47) Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (alias Ezatullah Haqqani)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister planowania (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Alingar, prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Peszawaru (w 2008 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ezatullah Haqqani był początkowo wymieniony w wykazie jako maulawi Ezatullah 23 lutego 2001 r. "Haqqani" został dodany do wykazu 27 września 2007 r.

Od 2009 r. Ezatullah Haqqani był członkiem regionalnej rady talibskiej.

48) Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister ds. granic (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1942 r., b) ok. 1948 r. Miejsce urodzenia: a) obszar Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; b) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ojciec Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego; Nasiruddina Haqqaniego i Badruddina Haqqaniego; b) brad Mohammada Ibrahima Omariego i Khalila Ahmeda Haqqaniego; c) aktywny prztywódca talibski, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, e) szef talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) (w 2008 r.), f) należy do plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Jalaluddin Haqqani pozostaje w bliskich stosunkach z Osamą bin Ladenem i Mohammedem Omarem. Jest ojcem Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego i aktywnym przywódcą talibskim. Jalaluddin Haqqani był również łącznikiem między Al-Kaidą a talibami w 2007 r. Był przewodniczącym talibskiej "rady Miram Shah" (Miran Śah) w czerwcu 2008 r.

Początkowo był przywódcą partii Mwalawi Hezbi Islami w prowincjach Khost (Chost), Paktika i Paktia (Paktija). Później przyłączył się do talibów i został mianowany ministrem ds. granic. Po upadku reżimu talibskiego wraz z osobami wywodzącymi się z talibów i Al-Kaidy uciekł do Północnego Waziristanu i zaczął przegrupowywać swoje bojówki do walki z rządem Afganistanu.

Haqqani został oskarżony o udział w zamachu bombowym na ambasadę Indii w Kabulu w 2008 r. oraz próbę zamordowania prezydenta Hamida Karzaja podczas parady wojskowej wcześniej tego samego roku. Haqqani był również zamieszany w atak na budynki ministerstwa w Kabulu w lutym 2009 r.

49) Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani)

Tytuł: hadżi. Adres: a) Peshawar (Peszawar), Pakistan, b) okolice medresy Dergey Manday w miejscowości Dergey Manday w pobliżu Miram Shah (Miran Śah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, c) miejscowość Kayla, w pobliżu Miram Shah (Miran Śah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, d) miejscowość Sarana Zadran (Sarana Dżadran), prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Data urodzenia: a) 1.1.1966 r., b) między 1958 a 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) wysoki rangą członek Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie, b) podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu gromadzenia funduszy, c) brat Jalaluddina Haqqaniego i stryj Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.2.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Khalil Ahmed Haqqani jest wysokim rangą członkiem Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami bojówki, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. To jedna z najaktywniejszych sieci rebelianckich. Została założona przez brata Khalila Ahmeda Haqqaniego - Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90.

Khalil Haqqani zajmuje się gromadzeniem środków finansowych w imieniu talibów i Sieci Haqqani i często podróżuje za granicę, by spotkać się z ofiarodawcami. Od września 2009 r. podróżował do państw Zatoki i gromadził fundusze z tamtejszych źródeł oraz ze źródeł w południowej i wschodniej Azji.

Khalil Haqqani dostarcza także wsparcia talibom i Sieci Haqqani działającym w Afganistanie. Od początku 2010 r. zapewniał fundusze komórkom talibów w prowincji Logar w Afganistanie. W 2009 r. zwerbował i nadzorował ok. 160 bojowników w prowincji Logar w Afganistanie i był jedną z kilku osób odpowiedzialnych za przetrzymywanie więźniów schwytanych przez talibów i sieć Haqqani. W ramach operacji talibskich Khalil Haqqani podlega rozkazom swojego bratanka, Sirajuddina Haqqaniego.

Khalil Haqqani działał także w imieniu Al-Kaidy i miał powiązania z jej operacjami wojskowymi. W 2002 r. rozmieścił ludzi, by wesprzeć Al-Kaidę w prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie.

50) Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister ds. hadżdż i religii (reżim talibski), b) wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Gorgan, dystrykt Pul-e-Khumri, prowincja Baghlan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 1136 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Inne informacje: a) rodowity Pasztun z prowincji Baghlan, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Moslim Haqqani był również wiceministrem szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Informacja ta została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r.

51) Mohammad Salim Haqqani

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności (reżim talibski). Data urodzenia: Ok. 1966-1967 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Alingar, prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zastępca dowódcy Ezatullaha Haqqaniego Khana Sayyida (w marcu 2010 r.), b) członek talibskiej rady wojskowej Peszawaru (w czerwcu 2010 r.), c) należy do grupy etnicznej Pashai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2006 r. Mohammad Salim Haqqani był członkiem rady talibskiej, która planowała ataki na rządowe siły afgańskie w prowincji Laghman w Afganistanie. Był talibskim dowódcą tej prowincji pod koniec 2004 r.

52) Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr Alim Ghair)

Adres: Pakistan. Data urodzenia: Ok. 1970-1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: przywódca Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. syn Jalaluddina Haqqaniego. Podróżował do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sieć Haqqani jest stowarzyszoną z talibami bojówką, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie Jalaluddina Haqqaniego, wśród nich jest Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani sprawuje funkcję emisariusza Sieci Haqqani i większość czasu spędza, gromadząc fundusze. W 2004 r. wybrał się z talibskim wspólnikiem do Arabii Saudyjskiej, by zebrać fundusze dla talibów. W tym samym roku dostarczył środków bojownikom w Afganistanie, by zakłócić wybory prezydenckie. Co najmniej od 2005 do 2008 r. gromadził środki dla Sieci Haqqani, odbywając liczne podróże, w tym regularnie udając się w 2007 r. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w 2008 r. do innego państwa Zatoki. Od połowy 2007 r. środki Haqqaniego prawdopodobnie pochodzą z trzech głównych źródeł: darowizn z rejonu Zatoki, handlu narkotykami oraz wypłat od Al-Kaidy. Pod koniec 2009 r. Nasiruddin Haqqani otrzymał kilkaset tysięcy dolarów - do wykorzystania przez sieć Haqqani - od osób związanych z Al-Kaidą na Półwyspie Arabskim.

53) Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) dyrektor do spraw administracyjnych (reżim talibski), b) szef ds. informacji i kultury w prowincji Kandahar (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Chaharbagh, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) absolwent medresy Haqqaniya w Akora Khattak, Pakistan, b) prawodopodobnie pozostaje w bliskich stosunkach z talibskim przywódcą mułłą Mohammadem Omarem, c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) członek najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2010 r.), e) należy do plemienia Barakzay. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sayyed Mohammed Haqqani jest powiązany z Gulbbudinem Hekmatyarem i od dawna wspiera mułłę Mohammeda Omara. Jako dyrektor do spraw administracyjnych reżimu talibskiego dostarczał afgańskie dowody tożsamości cudzoziemcom związanym z Al-Kaidą, którzy walczyli w Afganistanie, i uzyskał od nich znaczną ilość środków finansowych.

W 2003 i 2004 r. Sayyed Mohammed Haqqani kilkakrotnie spotkał się z Aimanem Muhammedem Rabim al-Zawahirim i z Farhadem, sekretarzem Mohammeda Omara. Otworzył w Peszawarze w Pakistanie na bazarze Qissa Khwani (Kissa Chawani) księgarnię, która służyła finansowaniu talibów. W marcu 2009 r. wciąż był aktywnym przywódcą rebeliantów talibskich.

54) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Na'ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a) okolice Kela /okolice Danda, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan, b) medresa Manba'ul uloom, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan, c) medresa Dergey Manday, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1977-1978. Miejsce urodzenia: a) Danda, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan, b) miejscowość Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, c) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan, d) prowincja Khost (Chost), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od 2004 r. jeden z głównych dowódców operacyjnych we wschodnich i południowych regionach Afganistanu, b) syn Jallaloudine'a Haqaniego, c) należy do sekcji Sultan Khel, plemię Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia (Paktija), Afganistan, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 13.9.2007 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani jest jednym z najbardziej znaczących, wpływowych, charyzmatycznych i doświadczonych przywódców Sieci Haqqani, bojówki ściśle związanej zarówno z talibami, jak i z Al-Kaidą; jest jednym z głównych dowódców operacyjnych tej sieci od 2004 r.

Jednym z istotnych źródeł władzy i autorytetu Sirajuddina Haqqaniego jest jego ojciec, Jalaluddin Haqqani, były minister (reżim talibski), który był talibskim dowódcą wojskowym i łącznikiem między Al-Kaidą a talibami po obu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. W trakcie swojej kadencji ministra (reżim talibski) Jalaluddin Haqqani nawiązał bardzo bliskie kontakty z Al-Kaidą.

Sirajuddin Haqqani jest ściśle powiązany z talibami, którzy finansują jego operacje. Otrzymuje również fundusze od różnych innych grup i osób, w tym od baronów narkotykowych. Odgrywa kluczową rolę w operacjach terrorystycznych w Afganistanie i w działaniach wspierających na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Jego powiązania z talibami zostały podane do wiadomości publicznej w maju 2006 r. przez mułłę Dadullaha, wówczas jednego z czołowych talibskich dowódców wojskowych, który oświadczył, że współpracował z Sirajuddinem Haqqanim i planował wspólnie z nim operacje. Ma on również powiązania z Jaish-i-Mohammedem.

Sirajuddin Haqqani jest aktywnie zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie ataków, których celem są Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), urzędnicy i cywile afgańscy, głównie we wschodnich i południowych regionach Afganistanu. Również regularnie rekrutuje i wysyła bojowników do prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie.

Sirajuddin Haqqani był zamieszany w samobójczy atak bombowy na autobus Akademii Policyjnej w Kabulu 18 czerwca 2007 r., w wyniku którego zginęło 35 policjantów.

55) Abdul Hai Hazem Abdul Qader (alias Abdul Hai Hazem)

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: pierwszy sekretarz, talibski konsulat generalny, Quetta (Kweta), Pakistan. Data urodzenia: 1971 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Pashawal Yargatoo, dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 0001203 (paszport afgański). Adres: a) miejscowość Iltifat, dystrykt Shakardara (Szakardara), prowincja Kabul, Afganistan, b) obszar Puli Charkhi, dystrykt numer 9, miasto Kabul, prowincja Kabul. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

56) Hidayatullah (alias Abu Turab)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego i turystyki (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 8.3.2001 r.

57) Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister informacji i kultury (reżim talibski), b) szef Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Hotak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

58) Najibullah Haqqani Hidayatullah (alias Najibullah Haqani)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister finansów (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1964 r., b) ok. 1969 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Moni, dystrykt Shigal, prowincja Kunar. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) kuzyn maulawi Noora Jalala, b) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Laghman (od końca 2010 r.). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Najibullah Haqqani Hydayetullah był również wiceministrem finansów (reżim talibski). Informacja ta została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r. Dnia 27 września 2007 r. wykaz uaktualniono przy tym nazwisku, aby usunąć pierwotny wpis "wiceminister ds. robót publicznych (reżim talibski)"

Najibullah Haqqani Hydayetullah był członkiem rady talibskiej w prowincji Kunar (w maju 2007 r.). Jest kuzynem Noora Jalala

Od czerwca 2008 r. przywódcy talibscy wyznaczyli go na osobę odpowiedzialną za działalność wojskową w prowincji Kunar.

59) Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidaya-tullah, e) Hayadatullah)

Adres: Pakistan. Data urodzenia: ok. 1972 r. Miejsce urodzenia: Band-e-Timor, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Inne informacje: a) członek rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Baluchistan (Beludżystan) w Pakistanie, b) przewodniczący talibskiej komisji finansowej, c) powiązany z mułłą Mohammedem Omarem, d) był najważniejszym współpracownikiem Omara odpowiadającym za finanse i jednym z jego najbliższych doradców, e) należy do plemienia Ishaqzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Gul Agha Ishakzai jest przewodniczącym talibskiej komisji finansowej i członkiem niedawno utworzonej rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Baluchistan (Beludżystan) w Pakistanie. Zbierał także pieniądze na samobójcze ataki w Kandaharze w Afganistanie i był zaangażowany w wypłacanie środków bojownikom talibskim i ich rodzinom.

Gul Agha Ishakzai jest przyjacielem z dzieciństwa talibskiego przywódcy, mułły Mohammada Omara; był jego najważniejszym współpracownikiem odpowiadającym za finanse i jednym z najbliższych doradców. Spotkanie z mułłą Omarem było dawniej niemożliwe bez zgody Ishakzaia. Za czasów reżimu talibskiego mieszkał z Omarem w pałacu prezydenckim.

W grudniu 2005 r. Gul Agha Ishakzai pomagał w przerzucaniu ludzi i towarów do talibskich obozów szkoleniowych; pod koniec 2006 r. podróżował za granicę, by zdobyć części uzbrojenia.

60) Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister informacji (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: Gardez, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej i talibskiej komisji kulturalnej (w 2010 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W kwietniu 2009 r. przywódcy talibscy ogłosili mianowanie Qudratullaha Jamala oficerem łącznikowym z ich zwolennikami i przyjaciółmi na całym świecie.

61) Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Data urodzenia: a) ok. 1962 r., b) ok. 1961 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Nulgham, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, b) miejscowość Sangesar, dystrykt Panjwai, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) szef zorganizowanej sieci przemytniczej w prowincjach Kandahar i Helmand, Afganistan, b) przedtem kierował laboratoriami przetwarzającymi heroinę w Band-e-Timor, prowincja Kandahar, Afganistan, c) właściciel punktu sprzedaży samochodów w Mirwais Mena, dystrykt Dand w prowincji Kandahar, Afganistan, d) aresztowany w 2008 i 2009 r., przebywa w areszcie w Afganistanie (w 2011 r.), e) spowinowacony z mułłą Ubaidullahem Akhundem, f) należy do plemienia Kakar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.11.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków, prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów. Przed aresztowaniem przez władze afgańskie kierował chronionymi przez talibów laboratoriami przetwarzającymi heroinę na obszarze Band-e-Timor w prowincji Kandahar.

Kakar kontaktował się z wysokimi rangą przywódcami talibskimi, zbierał w ich imieniu gotówkę od handlarzy narkotyków oraz zarządzał pieniędzmi należącymi do wysokich rangą przedstawicieli reżimu talibskiego i ukrywał te pieniądze. Pomagał także talibom w uzyskiwaniu opłat podatkowych w imieniu handlarzy narkotykami. Był właścicielem punktu sprzedaży samochodów w Kandaharze i dostarczał talibom pojazdów służących do ataków samobójczych.

62) Rahmatullah Kakazada (alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) mułła Nasir)

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: konsul generalny, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000952 (paszport afgański wydany 7.1.1999 r.). Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Ghazni, Afganistan (od maja 2007 r.), b) szef sieci wywiadu, c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Suleimankheil. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

63) Abdul Rauf Khadem (alias Mullah Abdul Rauf Aliza)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: dowódca Korpusu Centralnego (reżim talibski). Data urodzenia: a) między 1958 a 1963 r., b) ok. 1970 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Azan, dystrykt Kajaki (Kadżaki), prowincja Helmand, Afganistan, b) dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta) (w 2009 r.), b) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Uruzgan (Oruzgan), Afganistan (w 2011 r.). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Korpus Centralny podlegał Ministerstwu Obrony (reżim talibski).

Abdul Rauf Khadem był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Logar (w 2009 r.).

Abdul Rauf Khadem był generalnym dowódcą wojskowym kilku prowincji w Afganistanie.

64) Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Herat w Afganistanie (reżim talibski), b) rzecznik (reżim talibski), c) gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), d) minister spraw wewnętrznych (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1963 r., b) 1 stycznia 1967 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Arghistan, prowincja Kandahar, Afganistan, b) Kandahar. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2010 r.), b) należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

65) Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister spraw wewnętrznych (reżim talibski), b) szef policji w Kabulu (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, w regionie graniczącym z dystryktem Chaman, Quetta (Kweta), Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2008 r.), b) zastępca mułły Mohammeda Omara (w marcu 2010 r.), c) zamieszany w handel narkotykami, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

66) Jan Mohmmad Madani

Tytuł: pan Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: charge d'affaires, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001.

67) Zia-u-rRahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb, d) Diya' al-Rahman Madani)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Logar w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan (Talokan), prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zamieszany w handel narkotykami, b) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za sprawy wojskowe w prowincji Takhar (Tachar), Afganistan, (od maja 2007 r.), c) w imieniu talibów pośredniczył w gromadzeniu funduszy w rejonie Zatoki Perskiej od 2003 r., d) ułatwiał również spotkania między talibskimi urzędnikami a bogatymi zwolennikami reżimu i zorganizował przerzut do Kabulu w Afganistanie kilkunastu osób mających przeprowadzić ataki samobójcze, e) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

68) Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister rolnictwa (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, b) dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah), b) członek najwyższej rady talibskiej i szef komisji politycznej rady (w 2009 r.), c) dowódca talibski we wschodnim Afganistanie (od 2010 r.), d) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar, Afganistan (od końca 2009 r.), e) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, f) należy do plemienia Sahak (Ghilzai). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej "Rady Miram Shah" (Miran Śah) (w maju 2007 r.). W 2009 r. był gubernatorem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem talibskiej komisji politycznej. W maju 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we wschodnim Afganistanie.

69) Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1961 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) stracił nogę w latach 80-tych, b) pełnił obowiązki przywódcy najwyższej rady talibskiej od lutego do kwietnia 2010 r., c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Isakzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammadullah Mati był również ministrem komunikacji (reżim talibski) pod nazwiskiem "Ahmadullah Mutie".

70) Matiullah

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: dyrektor urzędu celnego w Kabulu (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

71) Abdul Quddus Mazhari (alias Akhtar Mohammad Maz-hari)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. edukacji, talibski konsulat generalny, Peshawar (Peszawar), Pakistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Adres: Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan (Kushal Khan Mena, dystrykt numer 5, Kabul, Afganistan). Numer paszportu: SE 012820 (paszport afgański wydany 4.11.2000 r.). Inne informacje: należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

72) Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: zastępca dowódcy sztabu wojskowego (reżim talibski). Data urodzenia: Między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Fazl Mohammad Mazloom był bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara i pomógł mu powołać rząd talibski. Mazloom był na obozie szkoleniowym Al-Farouq założonym przez Al-Kaidę. Wiedział, że talibowie zapewnili pomoc Islamskiemu Ruchowi Uzbekistanu w formie wsparcia finansowego, logistycznego i zaopatrzenia w broń w zamian za dostarczenie talibom żołnierzy.

W październiku 2001 r. był dowódcą talibskich oddziałów walczących na linii frontu w liczbie ok. 3 000 w prowincji Takhar (Tachar).

73) Nazar Mohammad

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Kunduz w Afganistanie (reżim talibski). Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

74) Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani)

Tytuł: inżynier. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. wody i elektryczności (reżim talibski). Data urodzenia: 1 lutego 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Kohistan, prowincja Kapisa, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 446963 (afgański dowód tożsamości (taz-kira)). Adres: 8th Street, Taymani area, District Number 4, Kabul, Afghanistan (ósma ulica, obszar Taymani, dystrykt numer 4, Kabul, Afganistan). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

75) Mohammad Shafiq Mohammadi

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Khost (Chost) w Afganistanie (reżim talibski), b) gubernator generalny prowincji Paktia (Paktija), Paktika, Khost (Chost) i Ghazni (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1948 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańskopakistańskim, b) należy do plemienia Hottak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

76) Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) drugi wiceprezes (sprawy gospodarcze) Rady Ministrów (reżim talibski), b) gubernator prowincji Nangarhar (reżim talibski), c) przywódca strefy wschodniej (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Pul-e-Khumri lub Baghlan Jadid, prowincja Baghlan, Afganistan, (b) dystrykt Neka, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) brał czynny udział w operacjach terrorystycznych we wschodnim Afganistanie, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Kabir Mohammad Jan był członkiem wysokiej rady przywództwa talibów, co ogłosił Mohammed Omar w październiku 2006 r., a także został mianowany dowódcą wojskowym strefy wschodniej w październiku 2007 r.

77) Mohammad Rasul Ayyub (alias Gurg)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Nimroz w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: Między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Robat, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Nurzay. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

78) Mohammad Wali

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister w Departamencie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Jelawur, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. b) miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według doniesień nie żyje, (b) należał do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sprawując w czasie reżimu talibów funkcję w Ministerstwie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności, Mohammad Wali często stosował tortury i inne środki zastraszania. Po upadku reżimu talibów nadal aktywnie działa wśród talibów w prowincji Kandahar w Afganistanie.

79) Mohammad Yaqoub

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef agencji informacyjnej Bakhtar (Bakhtar Information Agency BIA) (reżim talibski). Miejsce urodzenia: a) dystrykt Shahjoi, prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej komisji kulturalnej, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Kharoti. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od 2009 r. Mohammad Yaqoub był wiodącym przedstawicielem reżimu talibskiego w dystrykcie Yousef Khel w prowincji Paktika.

80) Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister edukacji (reżim talibski), b) przedstawiciel talibów podczas rozmów prowadzonych pod przewodnictwem ONZ (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, b) miejscowość Shin Kalai, dystrykt Nad-e-Ali, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2007 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańskopakistańskim, c) należy do plemienia Sulaimankhel. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Amir Khan Motaqi był również przedstawicielem talibów w rozmowach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych podczas reżimu talibskiego.

Amir Khan Motaqi uważany jest za jednego ze znaczących członków talibów; był również ministrem informacji i kultury (reżim talibski). Amir Khan Motaqi był członkiem regionalnej rady talibskiej (w czerwcu 2007 r.).

81) Abdulhai Motmaen

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) dyrektor Departamentu Informacji i Kultury w prowincji Kandahar (reżim talibski), b) rzecznik reżimu talibskiego. Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Shinkalai, dystrykt Nad-e-Ali, prowincja Helmand, Afganistan; b) prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej i rzecznik mułły Mohammeda Omara (od 2007 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Kharoti. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdulhai Motmaen był głównym rzecznikiem talibów i przedstawiał oświadczenia o polityce zagranicznej talibów. Był również bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara.

82) Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb)

Tytuł: a) mułła b) hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister komunikacji (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Ghorak, prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Nesh (Nesz), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

83) Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: konsul generalny, talibski konsulat generalny, Peshawar (Peszawar), Pakistan. Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: obszar Zere Kohi, dystrykt Shindand (Szindand), prowincja Farah, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: 000737 (paszport afgański wydany 20.10.1996 r.). Inne informacje: a) członek talibskiej rady wojskowej Peszawaru (w 2010 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

84) Mohammad Naim Barich (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Spen Zrae)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan, b) miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan, c) miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan, d) Darvishan, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan, e) miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady Gerd-e-Jangal od czerwca 2008 r., b) członek talibskiej komisji wojskowej od marca 2010 r., c) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Helmand w Afganistanie od 2008 r., d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, e) należy do plemienia Barich. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej "Rady Gerdi Jangal". Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, jednym ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

85) Nik Mohammad

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister handlu (reżim talibski). Miejsce urodzenia: miejscowość Zangi Abad, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Nik Mohammad został umieszczony w wykazie 31 stycznia 2001 r. jako wiceminister handlu (reżim talibski), przez co objęły go postanowienia rezolucji nr 1267 (1999) i nr 1333 (2000) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące aktów i działań władz talibskich.

86) Hamdullah Nomani

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski), b) burmistrz miasta Kabul (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Sipayaw, dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

87) Mohammad Aleem Noorani

Tytuł: mufti. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: pierwszy sekretarz, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

88) Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Balkh (Balch) w Afganistanie (reżim talibski), b) przywódca strefy północnej (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1958 r., b) 1 stycznia 1967 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shahjoe, prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2011 r.), b) należy do plemienia Tokhi. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

89) Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), b) gubernator prowincji Balkh (Balch) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Pashtoon Zarghoon (Pasztunzarghun), prowincja Herat, Afganistan, b) miejscowość Sardar, dystrykt Kohsan, prowincja Herat, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Herat, Farah i Nimroz (połowa 2009 r.), b) członek najwyższej rady talibskiej i rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta), c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Niazi, e) zamieszanym w wysyłanie zamachowców samobójców do Afganistanu. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Manan Nyazi był również talibskim rzecznikiem, a następnie gubernatorem prowincji Mazar-e-Sharif i Kabul (reżim talibski).

Od połowy 2009 r. Abdul Manan Nyazi był wysokim rangą dowódcą talibskim w zachodnim Afganistanie, działającym w prowincjach Farah, Herat i Nimroz.

Abdul Manan Nyazi był członkiem regionalnej rady talibskiej i został mianowany talibskim gubernatorem prowincji Herat (w maju 2010 r.).

Abdul Manan Nyazi jest dowódcą talibskim zamieszanym w wysyłanie zamachowców samobójców do Afganistanu.

90) Mohammed Omar

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: przywódca wiernych Amir ul-Mumineen ("amir al-muminin"), Afganistan. Data urodzenia: a) ok. 1966 r., b) 1960 r., c) 1953 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Naw Deh, dystrykt Deh Rawud, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) miejscowość Noori, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) nie ma lewego oka, b) jego szwagier to Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Hotak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammed Omar posiada tytuł "Przywódcy Wiernych Islamskiego Emiratu Afganistanu" i jest naczelnym przywódcą ruchu talibskiego w talibskiej hierarchii. Udzielał schronienia Osamie bin Ladenowi i jego sieci Al-Kaida w okresie przed atakami z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Od 2001 r. kieruje talibami przeciwko rządowi afgańskiemu i jego sojusznikom.

Mohammedowi Omarowi posłuszni są inni znaczący przywódcy wojskowi w tym regionie, np. Jalaluddin Haqqani. Z Mohammedem Omarem i z talibami współpracował również Gulbuddin Hekmatyar.

91) Abdul Jabbar Omari. (alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Baghlan w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Zabul (Zabol), Afganistan, (w 2008 r.), b) należy do plemienia Hottak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2008 r. Abdul Jabbar Omari pracował jako zastępca Amira Khana Haqqaniego oraz dowódca ugrupowania zbrojnego w dystrykcie Siuri, prowincja Zabul (Zabol). W czerwcu 2008 r., z myślą o zintensyfikowaniu działalności na tym obszarze, przywódcy talibscy mianowali go gubernatorem prowincji Zabul (Zabol) w talibskim gabinecie cieni.

92) Mohammad Ibrahim Omari. (alias Ibrahim Haqqani)

Tytuł: alhadż. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. granic (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: brat Jalaluddina Haqqaniego. Prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

93) Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias a) Noor ud Din Turabi, b) Haji Karim)

Tytuł: a) mułła, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister sprawiedliwości (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1963 r., b) ok. 1955 r., c) 1956 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Chora (Czora), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, c) dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: zastępca mułły Mohammeda Omara. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim był mianowany talibskim dowódcą wojskowym w Afganistanie (w połowie 2009 r.). Był mianowany zastępcą naczelnego przywódcy talibskiego Mohammeda Omara i uczestniczył w posiedzeniach talibskiej rady zarządzającej (szura) (na początku 2009 r.).

94) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb)

Tytuł: a) mułła, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister edukacji (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Darzab, prowincja Faryab (Farjab), Afganistan, b) dystrykt Qush Tepa, prowincja Jawzjan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Jawzjan w północnym Afganistanie (do 2008 r.), b) zamieszany w handel narkotykami, c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. przywódcy talibscy powierzyli Abdulowi Salamowi Hanafiem Alemu Mardanowi Qulowi odpowiedzialność za prowincję Jawzujan. Od maja 2007 r. był również przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za północny Afganistan. Prawdopodobnie jest zamieszany w handel narkotykami.

95) Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. repatriacji, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: a) 1970 r., b) 1967 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Turshut, dystrykt Warduj (Wardudż), prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000933 (paszport afgański wydany w Kabulu 13 września 1998 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 55130 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Adres: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan (Khairkhana sekcja numer 3, Kabul, Afganistan). Inne informacje: a) zamieszany w handel narkotykami, b) należy do grupy etnicznej Tajik. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

96) Yar Mohammad Rahimi

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister komunikacji (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1953 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Talugan, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (w 2009 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

97) Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Kandahar w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Deh Rawud, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) dystrykt Chora (Czora), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ma protezę prawej nogi, b) członek najwyższej rady talibskiej i zastępca mułły Mohammeda Omara (od marca 2010 r.), c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Achakzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

98) Habibullah Reshad

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef Departamentu Śledczego, Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa (Wywiadu) (reżim talibski). Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Waghaz, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zastępca szefa (ds. wywiadu) rady wojskowej Quetta (Kweta) (od 2009 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

99) Abdulhai Salek

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) (reżim talibski). Miejsce urodzenia: dystrykt Chaki Wardak, prowincja Maidan Wardak, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według doniesień nie żyje, b) należał do plemienia Wardak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

100) Hamdullah Sunani (alias Sanani)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef Dar-u-lEfta (Departament Fatwa) Sądu Najwyższego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1923 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Dai Chopan (Dajczopan), prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według doniesień zmarł w 2001 r., b) należał do plemienia Kakar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Sanani'ego jako szefa Dar-u-lEfta podlegało Sądowi Najwyższemu (reżim talibski).

101) Noor Mohammad Saqib

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: prezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Bagrami, prowincja Kabul, Afganistan, b) obszar Tarakhel, dystrykt Deh Sabz (Dehsabz), prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Noor Mohammad Saqib jest jednym z przywódców talibskich i przewodniczącym komisji ds. religii, która działa jako ramię sądownicze talibów.

102) Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias (a) Ehsanullah Sarfadi, (b) Ehsanullah Sarfida)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). Data urodzenia: Ok. 1962-1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Gelan, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od połowy 2007 r. dostarczał talibom pomoc w formie broni i pieniędzy, b) należy do plemienia Taraki. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ehsanullah Sarfida był również prezesem talibskiego Banku Centralnego. Następnie został mianowany talibskim administratorem zdobytych prowincji. Ehsanullah Sarfida był członkiem talibskiej wewnętrznej rady zarządzającej (szura).

Ehsanullah Sarfida był powiązany z Al-Kaidą i dostarczał talibom pomoc w formie broni i pieniędzy. Był przywódcą dystryktu Marja, prowincja Helmand, Afganistan (w połowie 2007 r.).

103) Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Tytuł: a) maulawi, b) alhadż, c) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister pracy i spraw społecznych (reżim talibski), b) burmistrz miasta Kabul (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Chaman (Czaman), Pakistan, b) dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Barakzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Saduddin Sayyed był również wiceministrem pracy i spraw społecznych (reżim talibski). Wykaz uaktualniono 8 marca 2001 r., aby uwzględnić te dane.

104) Abdul Wali Seddiqi

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, talibski konsulat generalny, Peshawar (Peszawar), Pakistan. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Zilzilay, dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000769 (paszport afgański wydany 2.2.1997 r.). Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

105) Abdul Wahed Shafiq

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: zastępca gubernatora prowincji Kabul w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

106) Said Ahmed Shahidkhel

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister edukacji (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu, Afganistan, b) wypuszczony z aresztu w 2007 r., c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Andar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

107) Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam)

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister lotnictwa cywilnego i transportu (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1960 r., b) ok. 1966 r. Miejsce urodzenia: a) Band-e-Timor, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE-011697 (paszport afgański wydany 25 stycznia1988 r. w Kabulu, stracił ważność 23 lutego 2000 r.). Inne informacje: a) zamieszany w handel narkotykami od 2011 r., w szczególności za pośrednictwem Gerd-e- Jangal w Afganistanie, b) od maja 2007 r. aktywnie działa w prowincjach Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie, c) od maja 2007 r. talibski "guibernator" Kandaharu, d) od 2009 r. zastępca mułły Abdula Ghaniego Baradara w najwyższej radzie talibskiej, e) urzędnik talibski odpowiedzialny za cztery południowe prowincje Afganistanu, f) po aresztowaniu mułły Baradara w lutym 2010 r. tymczasowo pełnił obowiązku szefa najwyższej rady talibskiej, g) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, h) należy do plemienia Ishagzay. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed jest jednym ze znaczących przywódców talibskich. Był repatriowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r. po zatrzymaniu w Pakistanie. Od maja 2007 r. był zamieszany w przemyt narkotyków i aktywnie działał na terenie prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie. Od maja 2007 r. był również talibskim "gubernatorem" Kandaharu.

Był aktywnie zaangażowany w działalność antyrządową, w szczególności w rekrutowanie osób do walki talibów z rządem Afganistanu i z Międzynarodowymi Siłami Wsparcia Bezpieczeństwa.

Od połowy 2009 r. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed był zastępcą szefa naczelnej talibskiej rady zarządzającej (szura). Jest członkiem rady przywódców talibskich i był wyznaczony na szefa do spraw wojskowych talibskiej "Rady Gerdi Jangal", przed otrzymaniem nominacji na zastępcę Mohammeda Omara w marcu 2010 r. Od 2010 r. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za działalność talibów w czterech prowincjach południowego Afganistanu, a z początkiem 2010 r. został mianowany przewodniczącym talibskiej cywilnej rady zarządzającej (szura).

108) Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin)

Tytuł: a) maulawi, b) qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Wardak (Maidan) w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Keshim, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

109) Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: zastęca szefa Akademii Policyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (reżim talibski). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Uzba, dystrykt Jaghatu (Dżaghatu), prowincja Maidan Wardak, Afganistan. Krajowy numer identyfikacyjny: 4156 (krajowy dowód tożsamości (tazkira) wydany 13 sierpnia 1996 r.). Adres: Khoshhal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan (Khoshhal Khan Mena, dystrykt numer 5, Kabul, Afganistan). Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od 2011 r. szef sztabu zastępcy ds. administracyjnych w Akademii Policyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Islamskiej Republiki Afganistanu w Kabulu, b) należy do plemienia Masud. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

110) Shams Ur-Rahman Abdurahman (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdu-rahman)

Tytuł: a) mułła, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister rolnictwa (reżim talibski). Miejsce urodzenia: miejscowość Waka Uzbin, dystrykt Sarobi, prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) zamieszany w handel narkotykami, c) należy do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Shams ur-Rahman Sher Alam był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Kabul (w czerwcu 2007 r.). Był odpowiedzialny za talibskie operacje wojskowe w Kabulu oraz wokół Kabulu i był zamieszany w wiele zamachów.

111) Abdul Ghafar Shinwari

Tytuł: hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. Data urodzenia: 29.3.1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000763 (wydany 9.1.1997 r.). Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Safi. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

112) Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (alias Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Jani Khel (Dżani Chel), prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 19657 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Inne informacje: należy do plemienia Mangal. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

113) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister zdrowia publicznego (reżim talibski), b) wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: Qala-e-Abbas, obszar Shah Mazar, dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

114) Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Nangarhar, Afganistan, b) prowincja Khost (Chost), Afganistan, c) miejscowość Siddiq Khel, dystrykt Naka, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar (w 2011 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim c) należy do plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Pod koniec 2001 r. Taha był również gubernatorem prowincji Kunar (reżim talibski). Z ramienia talibów odpowiadał za prowincję Wardak (we wrześniu 2009 r.).

115) Tahis (alias Tahib)

Tytuł: hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

116) Abdul Raqib Takhari

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister repatriacji (reżim talibski). Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan) (w grudniu 2009 r.), b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańskopakistańskim, c) należy do grupy etnicznej Tajik. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

117) Walijan

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Jawzjan w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) Quetta (Kweta), Pakistan, b) prowincja Nimroz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Gerd-e-Jangal i przewodniczący talibskiego komitetu ds. więźniów i uchodźców, b) należy do plemienia Ishaqzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

118) Nazirullah Hanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah)

Tytuł: a) maulawi, b) hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. handlowych, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000912 (paszport afgański wydany 30.6.1998 r.). Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

119) Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq)

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1975 r., b) 1971 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2011 r.) Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul-Haq Wassiq jest powiązany z Gulbuddinem Hekmatyarem. Za czasów reżimu talibskiego sprawował funkcję lokalnego dowódcy, najpierw w prowincji Nimroz, a potem Kandahar. Następnie został zastępcą dyrektora generalnego ds. wywiadu, podlegającym Qariemu Ahmadullahowi. Sprawując tę funkcję, odpowiadał za kontakty z zagranicznymi bojownikami związanymi z Al-Kaidą i ich obozami szkoleniowymi w Afganistanie. Był także znany z represjonowania przeciwników talibów w południowym Afganistanie.

120) Mohammad Jawad Waziri

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Departament ds. ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Wazir. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

121) Sangeen Zadran (alias a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh)

Tytuł: a) maulawi (inna pisownia: maulwi), b) mułła. Data urodzenia: a) ok. 1976 r., b) ok. 1979 r. Miejsce urodzenia: Tang Stor Khel, dystrykt Ziruk, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: gubernator prowincji Paktika, Afganistan w talibskim gabinecie cieni i dowódca Sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Wyższy rangą asystent Sira-juddina Lallaloudine'a Haqqani'ego. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 16.08.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sangeen Zadran jest przywódcą rebeliantów w prowincji Paktika w Afganistanie i dowódcą Sieci Haqqani. Sieć Haqqani, bojówka związana z talibami, działająca na pograniczu afgańsko-pakistańskim, przewodzi działalności rebelianckiej w Afganistanie i odpowiada za wiele głośnych zamachów. Zadran jest wyższym rangą asystentem Sirajuddina Haqqani'ego, przywódcy Sieci Haqqani.

Sangeen Zadran pomaga w dowodzeniu bojownikami w trakcie zamachów w południowo-wschodnim Afga-nistanie i prawdopodobnie planował i koordynował przybycie zagranicznych bojowników na teren Afganis-tanu. Sangeen Zadran był również zamieszany w liczne zamachy dokonane przy pomocy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).

Oprócz tych zamachów Sangeen Zadran był również zamieszany w porwania Afgańczyków i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

122) Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid)

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Kharwar, prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

123) Mohammad Zahid

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1971 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 001206 (wydany 17.7.2000 r.). Inne informacje: prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.

124) Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah)

Tytuł: hadżi. Adres: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ulica Boghra, miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Balućistan, Pakistan). Data urodzenia: a) 1962 r., b) 1961 r., c) między 1968 a 1970 r. Miejsce urodzenia: a) Lowy Kariz, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, b) Kadanay, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ważny finansista talibski, b) od połowy 2009 r. dostarczał bojownikom talibskim broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny; gromadził fundusze na rzecz talibów i zapewniał im szkolenia na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) wcześniej organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie, d) od 2010 r. podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Japonii oraz był właścicielem przedsiębiorstw w tych państwach, e) należy do plemienia Noorzai, szczep Mirzalai, f) brat Malika Noorzaia, g) Imię i nazwisko ojca: Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 04.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan jest jednym z ważnych finansistów talibskich, a wysocy rangą przywódcy talibscy inwestowali za jego pośrednictwem środki finansowe. Zebrał dla talibów ponad 100.000 USD od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej, a w roku 2009 przekazał część swoich własnych pieniędzy. Wspierał również finansowo przywódcę talibów w prowincji Kandahar i zapewnił fundusze na szkolenia bojowników talibskich i bojowników Al-Kaidy, którzy mieli przeprowadzać ataki przeciwko koalicyjnym i afgańskim siłom wojskowym. Od połowy 2005 roku Faizullah organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie. Oprócz wspierania finansowego Faizullah ułatwiał również w inny sposób szkolenia i operacje talibskie. Od połowy 2009 r. dostarczał bojownikom talibskim z południowego Afganistanu broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny. W połowie 2008 r. był odpowiedzialny za udzielanie schronienia talibskim zamachowcom samobójcom i przerzucanie ich z Pakistanu do Afganistanu. Faizullah dostarczał także talibom pociski przeciwlotnicze, pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie, ułatwiał talibskie operacje zamachowców samobójców oraz przekazywał sprzęt radiowy i pojazdy członkom społeczności talibów w Pakistanie.

Od połowy 2009 r. Faizullah prowadził medresę (szkołę religijną) na pograniczu afgańsko-pakistańskim; w szkole tej zebrano dziesiątki tysiecy dolarów dla talibów. Teren medresy prowadzonej przez Faizullaha był wykorzystywany do szkolenia bojowników talibskich w zakresie budowy i używania improwizowanych ładunków wybuchowych. Od końca 2007 r. medresa prowadzona przez Faizullaha była wykorzystywana do szkolenia bojowników Al-Kaidy, których następnie wysłano do prowincji Kandahar w Afganistanie.

W 2010 r. Faizullah utrzymywał biura i prawdopodobnie był właścicielem nieruchomości, w tym hoteli, w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Faizullah regularnie podróżował do Dubaju i Japonii ze swoim bratem, Malikiem Noorzaiem w celu importu samochodów, części samochodowych oraz odzieży. Od początku 2006 r. Faizullah był właścicielem przedsiębiorstw w Dubaju i w Japonii.

125) Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah)

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: a) 1957 r., b) 1960 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) finansista talibski, b) jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często podróżuje do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii, c) od 2009 roku ułatwiał działalność talibów, w tym przez rekrutację bojowników i zapewnianie wsparcia logistycznego, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Noorzai, f) brat Faizullaha Khana Noorzaia, Data umieszczenia w wykazie ONZ: 04.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Malik Noorzai jest biznesmenem mającym siedzibę w Pakstanie; wspiera finansowo talibów. Malik i jego brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan zainwestowali miliony dolarów w różne przedsiębiorstwa przynoszące korzyść talibom. Pod koniec 2008 roku przedstawiciele talibów zwrócili się do Malika jako do przedsiębiorcy, u którego można inwestować fundusze talibskie. Przynajmniej od roku 2005 Malik ofiarował również osobiście dziesiątki tysięcy dolarów oraz rozdzielił setki tysięcy dolarów wśród talibów; część tej kwoty została zebrana wśród darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej i z Pakistanu, część zaś była własnością samego Malika. Malik dysponował również nieformalnym systemem przekazywania środków pieniężnych (ang. »hawala account«) w Pakistanie, w którym lokowano dziesiątki tysięcy dolarów przekazywanych co kilka miesięcy z Zatoki Perskiej w celu wspierania działalności talibów. Malik ułatwiał również działalność talibów. W 2009 r. Malik od 16 lat pełnił funkcję głównego opiekuna medresy (szkoły religijnej) na pograniczu afgańskopakistańskim; medresa ta była wykorzystywana przez talibów do indoktrynacji i szkolenia rekrutów. Malik przekazywał między innymi fundusze na wspieranie wspomnianej medresy. Malik wraz ze swoim bratem był również zaangażowany w przechowywanie pojazdów, które wykorzystywano w talibskich operacjach z udziałem zamachowców samobójców, a także pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie. Malik jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często odwiedza Dubaj i Japonię w interesach. Już w 2005 r. Malik miał w Afganistanie firmę importującą pojazdy, która sprowadzała pojazdy z Dubaju i z Japonii. Importował samochody, części samochodowe oraz odzież z Dubaju i z Japonii do swoich firm, w które zainwestowali dwaj dowódcy talibscy. W połowie 2010 r. Malik wraz ze swoim bratem doprowadzili do zwolnienia setek kontenerów z ładunkiem wartym prawdopodobnie miliony dolarów; władze pakistańskie przejęły te kontenery na początku 2010 r. ponieważ były przekonane, że ich odbiorcy mają powiązania z terroryzmem.

126) Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Sheykhan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun, prowincja Paktika, Afganistan. Inne informacje: a) główny przywódca Sieci Haqqani, dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego, b) w talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie od początku 2010 r., c) prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu w prowincji Paktika, d) był zaangażowany w transport broni do Afganistanu. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 04.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych przywódców Sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 roku Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowadzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin był również zaangażowany w organizowanie zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił afgańskich oraz w transport broni do Afganistanu.

127) Ahmad Zia Agha (alias a) Zia Agha, b) Noor Ahmad, c) Noor Ahmed, d) Sia Agha Sayeed)

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Inne informacje: a) wyższy urzędnik talibski odpowiedzialny za sprawy wojskowe i finansowe (w 2011 r.), b) przywódca rady wojskowej talibów od 2010 r., c) W latach 2008 i 2009, służył jako talibski oficer finansowy i rozprowadzał pieniądze wśród talibskich dowódców na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 6.1.2012 r.

128) Fazl Rabi (alias a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wyższy urzędnik w prowincji Konar (reżim talibski). Data urodzenia: a) 1972 r., b) 1975 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Kohe Safi, prowincja Parwan, Afganistan, b) prowincja Kapisa, Afganistan, c) prowincja Nangarhar, Afganistan, d) prowincja Kabul, Afganistan. Inne informacje: a) reprezentuje Sieć Haqqani - której baza znajduje się na pograniczu afgańsko-pakistańskim - oraz zapewnia tej sieci wsparcie finansowe i logistyczne, b) członek talibskiej rady finansowej, c) podróżował za granicę, by zebrać fundusze w imieniu Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego, Jalaluddina Haqqaniego, Sieci Haqqani i talibów, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 6.1.2012 r.

129) Mohammad Aman Akhund (alias a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, d) Sanaullah)

Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Bande Tumur, dystrykt Maiwand, prowincja Kanda-har, Afganistan. Inne informacje: a) wysoki rangą przedstawiciel reżimu talibskiego (w 2011 r.), odpowiedzialny za finanse, w tym za gromadzenie funduszy w imieniu przywódców, b) udzielał wsparcia logistycznego talibskim operacjom i przekazywał dochody z handlu narkotykami na rzecz zakupu broni, c) pełnił funkcję sekretarza talibskiego przywódcy, mułły Mohammeda Omara, oraz jego posłańca w trakcie spotkań talibów na wysokim szczeblu, d) ma również powiązania z Gulem Aghą Ishakzajem, e) należy do kręgu osób bliskich mulle Mohammedowi Omarowi (reżim talibski). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 6.1.2012 r.

130) Ahmed Jan Wazir (alias a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: urzędnik w Ministerstwie Finansów (reżim talibski). Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Barlach, dystrykt Qareh Bagh (Ghare Bagh), prowincja Ghazni, Afganistan. Inne informacje: a) kluczowy przywódca Sieci Haqqani, której baza znajduje się na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) pełni funkcję zastępcy, rzecznika i doradcy Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego, wysokiego rangą przywódcy Sieci Haqqani, c) współpracuje z najwyższą radą talibską, d) podróżował za granicę, e) współpracuje z przywódcami talibskimi w prowincji Ghazni w Afganistanie oraz dostarcza im pieniądze, broń, sprzęt łączności i zapasy. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 6.1.2012 r.

131) Abdul Samad Achekzai (alias a) Abdul Samad)

Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) wysoki rangą przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za wytwarzanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) b) zamieszany w rekrutowanie i przemieszczenie zamachowców samobójców w celu przeprowadzania ataków w Afganistanie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 2.3.2012 r.

B. Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.