Decyzja wykonawcza 2011/675/UE zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Łotwy za państwo członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy oraz uznania niektórych regionów administracyjnych w Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.268.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2011 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 12 października 2011 r.
zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Łotwy za państwo członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy oraz uznania niektórych regionów administracyjnych w Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7186)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/675/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 października 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną(1), w szczególności jej załącznik A sekcja I pkt 4 i załącznik D rozdział I pkt E,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do handlu bydłem i trzodą chlewną w Unii. Określono w niej warunki, zgodnie z którymi państwo członkowskie lub jego region mogą być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

(2) Załączniki I i III do decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich(2) zawierają wykazy państw członkowskich i ich regionów uznanych za oficjalnie wolne od gruźlicy i oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(3) Łotwa przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą spełnienie określonych w dyrektywie 64/432/EWG warunków przyznania statusu oficjalnie wolnego od gruźlicy w odniesieniu do całego swojego terytorium.

(4) W wyniku oceny dokumentacji przedłożonej przez Łotwę całe terytorium tego państwa członkowskiego powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy.

(5) Portugalia przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą spełnienie określonych w dyrektywie 64/432/EWG warunków przyznania statusu oficjalnie wolnego od enzootycznej białaczki bydła dla wszystkich regionów administracyjnych (distritos) w ramach nadrzędnych jednostek administracyjnych (regiões) Algarve i Alentejo.

(6) Na podstawie oceny dokumentacji przedłożonej przez Portugalię przedmiotowe regiony Portugalii (distritos) powinny zostać uznane za regiony oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/467/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2011 r.

W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.

ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:

a) w załączniku I rozdział 1 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ 1

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy

Kod ISOPaństwo członkowskie
BEBelgia
CZRepublika Czeska
DKDania
DENiemcy
EEEstonia
FRFrancja
LVŁotwa
LULuksemburg
NLNiderlandy
ATAustria
PLPolska
SISłowenia
SKSłowacja
FIFinlandia
SESzwecja";

b) w załączniku III, w rozdziale 2 wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

"W Portugalii:

- Região Algarve: wszystkie distritos,

- Região Alentejo: wszystkie distritos,

- Região Autónoma dos Açores.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.