Decyzja w sprawie stosowania do Algierii i francuskich departamentów zamorskich postanowień Traktatu dotyczących przepływu kapitału

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1960.43.919

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 1960 r.

DECYZJA
w sprawie stosowania do Algierii i francuskich departamentów zamorskich postanowień Traktatu dotyczących przepływu kapitału

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając Traktat, w szczególności jego art. 227 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 227 ust. 2 akapit drugi do Rady należy określenie warunków stosowania do Algierii i francuskich departamentów zamorskich postanowień Traktatu, które nie są wymienione w akapicie pierwszym, w szczególności postanowień dotyczących kapitału;

Rada otrzymała propozycję dyrektywy w sprawie liberalizacji przepływu kapitału, przedłożoną przez Komisję na mocy art. 69 Traktatu;

prawodawstwo dotyczące przepływu kapitału, obowiązujące w Algierii i we francuskich departamentach zamorskich, jak również szczególne warunki gospodarcze tych terytoriów oraz potrzeba ich rozwoju gospodarczego i społecznego sprawiają, że stosowanie do tych obszarów postanowień Traktatu dotyczących kapitału wydaje się właściwe,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuły 67-73 Traktatu, a także postanowienia art. 106 dotyczące przepływu kapitału, stosuje się do Algierii i francuskich departamentów zamorskich.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 maja 1960 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 maja 1960 r.
w imieniu Rady
CALMESEugène SCHAUS
Sekretarz GeneralnyPrzewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.