Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.32.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/166
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2019/3)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 3,

uwzględniając wytyczne EBC/2012/13 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Eurosystem oferuje infrastruktury rynkowe, platformy, aplikacje i powiązane usługi w zakresie rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniami, na które składają się usługi TARGET obejmujące usługi TARGET2, T2S i TIPS.

(2) W dniu 16 marca 2016 r. Rada Prezesów zatwierdziła utworzenie Rady ds. Infrastruktury Rynku, nowego organu zarządzającego odpowiedzialnego za zadania techniczne oraz zadania dotyczące zarządzenia operacyjnego w odniesieniu do infrastruktury i platform rynkowych.

(3) W przeszłości Rada ds. Infrastruktury Rynku zbierała się w różnych wyspecjalizowanych składach, w zależności od infrastruktur rynkowych, platform i projektów, za które jest odpowiedzialna. Od czasu ustanowienia Rady ds. Infrastruktury Rynku Rada T2S, pierwotnie ustanowiona na mocy decyzji EBC/2012/6 2 , działa jako jeden z takich wyspecjalizowanych składów Rady ds. Infrastruktury Rynku, zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1403 (EBC/2017/20) 3 .

(4) Rada T2S nie została ustanowiona wyłącznie na mocy decyzji EBC/2012/6, ale działa ona również w oparciu o protokół T2S podpisany przez banki centralne Eurosystemu.

(5) Przegląd funkcjonowania Rady ds. Infrastruktury Rynku wykazał, że dla jej sprawnego funkcjonowania nie jest konieczna praca w wyspecjalizowanych składach. Decyzję EBC/2012/6 należy zatem uchylić, a format Rady ds. Infrastruktury Rynku powinien zostać zmieniony, tak aby jej struktura i funkcje były zgodne z niniejszą decyzją.

(6) Rada ds. Infrastruktury Rynku w zmienionej formie będzie wspierać Radę Prezesów w zapewnianiu utrzymywania i dalszego rozwijania infrastruktur rynkowych, platform, aplikacji i powiązanych usług Eurosystemu w zakresie rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniem, a także zapewnianiu rozwoju projektów na wspomnianych obszarach w sposób zgodny z określonymi w Traktacie celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), potrzebami biznesowymi ESBC, postępem technologicznym, jak również mającymi w danym czasie zastosowanie wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi.

(7) Przyjmuje się, że skutek prawny załącznika III do niniejszej decyzji ("kodeks postępowania") jest uzależniony od podpisania przez członków Rady ds. Infrastruktury Rynku deklaracji zawartych w dodatkach 1 i 2 do załącznika III,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Definicje

Wszelkie odniesienia do Rady T2S w wytycznych EBC/2012/13, decyzjach EBC/2011/20 4  i EBC/2011/5 5  należy rozumieć jako odniesienia do Rady ds. Infrastruktury Rynku. Wszystkie pozostałe terminy użyte w niniejszej decyzji mają takie samo znaczenie jak znaczenie nadane im w wytycznych EBC/2012/27 6  i EBC/2012/13.

Artykuł  2

Rada ds. Infrastruktury Rynku

1.  Mandat Rady ds. Infrastruktury Rynku, w tym jej cele, obowiązki i zadania, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.
2.  Regulamin Rady ds. Infrastruktury Rynku, w tym jej skład i procedury roboczych, określono w załączniku II do niniejszej decyzji.
3.  Kodeks postępowania dla członków Rady ds. Infrastruktury Rynku, który określono w załączniku III do niniejszej decyzji, jest zatwierdzony przez Radę Prezesów.
4.  Zasady i wymogi dotyczące wyboru, powołania i zastępowania członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych są określone w załączniku IV do niniejszej decyzji.
5.  Przyjmuje się, że z niniejszej decyzji nie wynika domniemanie, iż każdy nowy projekt dotyczący infrastruktury rynku wchodzący w zakres definicji projektu dotyczącego infrastruktury Eurosystemu zawartej w niniejszej decyzji podlega automatycznemu powierzeniu Radzie ds. Infrastruktury Rynku. Jedynie projekty wyraźnie powierzone przez Radę Prezesów Radzie ds. Infrastruktury Rynku są przez nią zarządzane.
Artykuł  3

Uchylenie

Uchyla się decyzję EBC/2012/6.

Artykuł  4

Przepisy przejściowe

W celu zapewnienia sprawnego i uporządkowanego przejścia do Rady ds. Infrastruktury Rynku ustanowionej zgodnie z niniejszą decyzją, w tym w odniesieniu do powołania jej członków, kadencję obecnych członków Rady ds. Infrastruktury Rynku w momencie wejścia w życie niniejszej decyzji uznaje się za przedłużoną o cztery miesiące.

Artykuł  5

Przepisy końcowe

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w trzecim dniu po dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 stycznia 2019 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

RADA DS. INFRASTRUKTURY RYNKU

MANDAT

WPROWADZENIE

Eurosystem oferuje infrastruktury rynkowe, platformy, aplikacje i powiązane usługi w zakresie rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniami, na które składają się usługi TARGET obejmujące usługi TARGET2, T2S i TIPS, oraz na które w przyszłości będą składać się usługi dotyczące infrastruktury Eurosystemu ("usługi dotyczące infrastruktury Eurosystemu").

Rada ds. Infrastruktury Rynku jest organem zarządzania wspierającym Radę Prezesów ("Rada Prezesów") Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zapewnianiu utrzymywania i dalszego rozwoju usług dotyczących infrastruktury Eurosystemu, a także zarządzania projektami dotyczącymi tych usług ("projekty dotyczące infrastruktury Eurosystemu" lub "projekty"), w sposób zgodny z określonymi w Traktacie celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), potrzebami biznesowymi, postępem technologicznym, ramami prawnymi mającymi zastosowanie do usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu, jak również wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi, przy pełnej zgodności z mandatami komitetów ESBC ustanowionych na podstawie art. 9 Regulaminu EBC. Rada ds. Infrastruktury Rynku odpowiada przed organami decyzyjnymi EBC.

Z niniejszej decyzji nie wynika domniemanie, iż każdy nowy projekt dotyczący infrastruktury rynku wchodzący w zakres definicji projektu dotyczącego infrastruktury Eurosystemu zawartej w niniejszej decyzji podlega automatycznemu powierzeniu Radzie ds. Infrastruktury Rynku. Jedynie projekty wyraźnie powierzone przez Radę Prezesów Radzie ds. Infrastruktury Rynku są przez nią zarządzane.

1. Rola Rady ds. Infrastruktury Rynku

Rada Prezesów niniejszym powierza Radzie ds. Infrastruktury Rynku wykonywanie zadań określonych w jej mandacie.

Rady Prezesów, z zastrzeżeniem przysługujących jej ostatecznych uprawnień decyzyjnych, powierzyła Radzie ds. Infrastruktury Rynku wykonywanie jasno określonych zadań związanych zarówno z obsługą usług, jak i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu. Rada Prezesów, z zastrzeżeniem kompetencji KBC wynikających ze Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, może powierzyć Radzie ds. Infrastruktury Rynku kolejne jasno określone zadania, poza zadaniami określonymi w ust. 2, które leżą w kompetencji Rady Prezesów. W związku z tym, że ostateczne kompetencje w zakresie spraw związanych z infrastrukturą Eurosystemu należą do Rady Prezesów, wszelkie zadania powierzone Radzie ds. Infrastruktury Rynku nadal mogą być wykonywane przez Radę Prezesów.

2. Obowiązki i zadania Rady ds. Infrastruktury Rynku
2.1. Przygotowywanie projektów decyzji Rady Prezesów w sprawie usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu

Z zastrzeżeniem odpowiedzialności Zarządu za przygotowanie posiedzeń Rady Prezesów i za bieżące sprawy EBC Rada ds. Infrastruktur Rynku przedkłada Radzie Prezesów projekty decyzji dotyczących następujących kwestii, w zakresie w jakim Rada Prezesów powierzyła Radzie ds. Infrastruktury Eurosystemu odpowiedzialność za konkretny projekt lub infrastrukturę, a także przy pełnej zgodności z mandatami komitetów ESBC ustanowionych na podstawie art. 9 Regulaminu EBC:

a) ogólnej strategii, w tym określenia zakresu i opisu usług;
b) kwestii dotyczących zarządzania projektami;
c) kwestii finansowych, w tym:
(i) opracowania podstawowych zasad finansowych (w szczególności budżetu, kwot, okresu rozliczeniowego, finansowania);
(ii) regularnej analizy ryzyka finansowego, na jakie narażony jest Eurosystem;
(iii) zasad zarządzania rachunkami prowadzonymi w księgach EBC i zarządzanymi przez Radę ds. Infrastruktury Rynku w imieniu Eurosystemu;
(iv) metodologii kosztów;
(v) polityki cenowej; oraz
(vi) analizy zasad dotyczących odpowiedzialności;
d) ogólnego planowania;
e) rozwiązań prawnych w odniesieniu do krajowych banków centralnych (KBC) świadczących usługi dotyczące infrastruktury rynku na rzecz Eurosystemu lub realizującymi projekty Eurosystemu dotyczące infrastruktury rynku z Eurosystemem ("dostarczające KBC") oraz z klientami, a także wszelkich ustaleń umownych lub warunków, które mają zostać zawarte pomiędzy Eurosystemem a zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi;
f) zasad zarządzania ryzykiem;
g) umów o gwarantowanym poziomie usług z odpowiednimi podmiotami;
h) zatwierdzania i ustalania kolejności wniosków o zmianę i strategii testowania lub strategii migracyjnych;
i) strategii dotyczących łączności sieciowej;
j) strategii zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
k) strategii i ram dotyczących odporności cybernetycznej i bezpieczeństwa informacji;
l) odpowiedzialności i innych roszczeń; oraz
m) pozostawania przez uczestników usług dotyczących infrastruktury Eurosystemu w zgodności z mającymi zastosowanie kryteriami kwalifikowalności.
2.2. Czynności dotyczące zarządzania usługami i projektami dotyczącymi infrastruktury Eurosystemu
2.2.1. Zarządzanie i sterowanie

Rada ds. Infrastruktury Rynku prowadzi ogólne zarządzanie usługami i projektami dotyczącymi infrastruktury Eurosystemu w zakresie, w jakim Rada Prezesów powierzyła jej konkretny projekt lub infrastrukturę, przy pełnej zgodności z mandatami komitetów ESBC ustanowionych na podstawie art. 9 Regulaminu EBC. W tym zakresie Rada ds. Infrastruktury Rynku:

a) zapewnia zgodność usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu z potrzebami rynku;
b) wdraża ogólne strategie lub zarządza nimi, w tym w odniesieniu do definicji zakresu lub opisu usług;
c) wdraża zasady zarządzania lub zarządza nimi;
d) wdraża uzgodnienia i strategie finansowe lub zarządza nimi;
e) zarządza odpowiednimi czynnościami dotyczącymi zarządzania zmianami i wersjami usług;
f) w granicach określonych przez Radę Prezesów zarządza opracowywaniem, obsługą i utrzymaniem narzędzi symulacyjnych oraz, w porozumieniu z Komitetem Eurosystemu ds. Infrastruktury Rynku i Płatności (Market Infrastructure and Payments Committee - MIPC) i, w stosownych przypadkach, innymi odpowiednimi komitetami ESBC, oraz z zastrzeżeniem decyzji Rady Prezesów, zarządza analizami wykonalności;
g) koordynuje procesy zarządzania zmianami i ustala kolejność zatwierdzonych zmian w odniesieniu do nowych wersji, tworzy scenariusze odbiorczych Eurosystemu, koordynuje testy, w których uczestniczą różne typy zainteresowanych podmiotów, oraz koordynuje procesy dotyczące testów użytkowników;
h) zarządza szczegółowym planowaniem usług i projektów dotyczących infrastruktury rynku Eurosystemu w oparciu o ogólne plany programowe zatwierdzone przez Radę Prezesów;
i) w granicach określonych przez Radę Prezesów wdraża odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem lub zarządza nimi;
j) w ramach parametrów określonych przez Radę Prezesów wdraża odpowiednie strategie migracji lub zarządza nimi;
k) w ramach parametrów określonych przez Radę Prezesów wdraża odpowiednie ramy operacyjne, w tym strategię zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, lub zarządza nimi;
l) zapewnia właściwe funkcjonowanie oraz jakość usług dotyczących infrastruktury Eurosystemu;
m) wdraża strategie dotyczące łączności sieciowej lub zarządza nimi;
n) wdraża strategie zarządzania kryzysowego lub zarządza nimi;
o) wdraża strategie i ramy dotyczące odporności cybernetycznej i bezpieczeństwa informacji lub zarządza nimi; oraz
p) zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi.
2.2.2. Zasady finansowania

Rada ds. Infrastruktury Rynku zatwierdza lub inicjuje:

a) płatność rat na rzecz dostarczających KBC, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem płatności zatwierdzonym przez Radę Prezesów, po zaakceptowaniu odpowiednich świadczeń przez Radę ds. Infrastruktury Rynku;
b) zwrot kosztów związanych z dodatkowym wsparciem udzielanym przez dostarczające KBC bankom centralnym Eurosystemu, zgodnie z odpowiednią umową pomiędzy poziomami 2 i 3 oraz wszelkimi innymi powiązanymi umowami;
c) płatność rat na rzecz EBC na podstawie kosztów poniesionych przez EBC w odniesieniu do usług i projektów dotyczących infrastruktury rynku Eurosystemu; oraz
d) w odpowiednich przypadkach pobieranie opłat od klientów oraz zwrot tych opłat bankom centralnym Eurosystemu. W niezbędnym zakresie EBC zapewnia Radzie ds. Infrastruktury Rynku odpowiednie wsparcie.
2.2.3. Relacje z dostarczającymi KBC Rada ds. Infrastruktury Rynku:
a) zapewnia zaangażowanie dostarczających KBC we wszystkie istotne kwestie;
b) prowadzi negocjacje w sprawie zmian odpowiednich umów pomiędzy poziomami 2 i 3 oraz innych powiązanych umów pomiędzy dostarczającymi KBC a bankami centralnymi Eurosystemu oraz przedstawia takie zmiany do zatwierdzenia Radzie Prezesów;
c) nawiązuje i utrzymuje regularne z kontakty dostarczającymi KBC w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań zgodnie z takimi umowami;
d) zatwierdza propozycje przedstawiane przez dostarczające KBC oraz aprobuje końcowe rezultaty dotyczące projektu technicznego i funkcjonalnego (opracowanego przez dostarczające KBC); oraz
e) wspiera Radę Prezesów w zarządzaniu relacjami z dostawcami usług łączności sieciowej, w przypadku gdy stanowią one część usługi dotyczącej infrastruktury Eurosystemu.
2.2.4. Stosunki z organami zarządzającymi Eurosystemu i zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi

Rada ds. Infrastruktury Rynku:

a) odpowiednio zarządza stosunkami z komitetami ESBC, organami regulacyjnymi i nadzorczymi, jak również z innymi właściwymi organami publicznymi w związku z usługami i projektami dotyczącymi infrastruktury Eurosystemu;
b) współdziała z klientami i bankami centralnymi należącymi do ESBC w celu ułatwienia ich migracji, a także omawia i koordynuje możliwe rozwiązania sporów, jak i dąży do ich znalezienia, w zakresie obowiązujących ramach prawnych oraz w ramach swojego mandatu zatwierdzonego przez właściwe organy;
c) negocjuje projekty umów o uczestnictwo (w odpowiednich przypadkach wraz z bankami centralnymi Eurosystemu) z uczestnikami usług i projektów dotyczących Eurosystemu, a także bankami centralnymi spoza strefy euro, które podpisały umowy o uczestnictwo, w tym wszelkie zmiany tych umów;
d) koordynuje swoje działania z innymi organami zarządzającymi usługami i projektami dotyczącymi infrastruktury Eurosystemu;
e) w odpowiednich przypadkach wyznacza przewodniczących grup technicznych po konsultacji z właściwymi organami zarządzającymi, a także przyjmuje sprawozdania od grup technicznych;
f) współdziała z dostawcami usług łączności sieciowej, gdy współtworzą one usługę dotyczącą infrastruktury Eurosystemu;
g) definiuje politykę komunikacji technicznej w odniesieniu do usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu; oraz
h) zapewnia przejrzystość poprzez terminową i spójną publikację odpowiedniej dokumentacji technicznej w zakresie usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu, przy zastrzeżeniu wymogów zachowania poufności określonych w kodeksie postępowania.

ZAŁĄCZNIK  II

RADA DS. INFRASTRUKTURY RYNKU

REGULAMIN

ROZDZIAŁ  1

Powołanie i członkostwo

WPROWADZENIE

Eurosystem oferuje infrastruktury rynkowe, platformy, aplikacje i powiązane usługi w zakresie rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniami, na które składają się usługi TARGET obejmujące usługi TARGET2, T2S i TIPS, oraz na które w przyszłości będą składać się usługi dotyczące infrastruktury Eurosystemu ("usługi dotyczące infrastruktury Eurosystemu").

Rada ds. Infrastruktury Rynku jest organem zarządzania wspierającym Radę Prezesów ("Rada Prezesów") Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zapewnianiu utrzymywania i dalszego rozwoju usług dotyczących infrastruktury Eurosystemu, a także zarządzania projektami dotyczącymi istniejących lub nowych usług dotyczących infrastruktury Eurosystemu ("projekty dotyczące Infrastruktury Eurosystemu" lub "projekty"), w sposób zgodny z określonymi w Traktacie celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), potrzebami biznesowymi, postępem technologicznym, ramami prawnymi mającymi zastosowanie do usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemy, jak również wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi, przy pełnej zgodności z mandatami komitetów ESBC ustanowionych na podstawie art. 9 Regulaminu EBC. Rada ds. Infrastruktury Rynku odpowiada przed organami decyzyjnymi EBC.

Z niniejszej decyzji nie wynika domniemanie, iż każdy nowy projekt dotyczący infrastruktury rynku wchodzący w zakres definicji projektu dotyczącego infrastruktury Eurosystemu zawartej w niniejszej decyzji podlega automatycznemu powierzeniu Radzie ds. Infrastruktury Rynku. Jedynie projekty wyraźnie powierzone przez Radę Prezesów Radzie ds. Infrastruktury Rynku są przez nią zarządzane.

1. Wyznaczenie i powołanie

Członków Rady ds. Infrastruktury Rynku powołuje Rada Prezesów na podstawie propozycji zgłaszanych rzez Zarząd EBC ("Zarząd").

Wnioski podlegają przedłożeniu Zarządowi przez prezesa odpowiedniego Krajowego Banku Centralnego (KBC). W propozycjach przedkładanych Radzie Prezesów Zarząd preferuje kandydatów, którzy w swoich bankach centralnych podlegają bezpośrednio najwyższemu organowi zarządzającemu. Zarząd zapewnia zgodność swoich propozycji z pkt 3 załącznika II.

Wnioski dotyczące członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych są przyjmowane przez Zarząd zgodnie z procedurą wyboru takich członków określoną w załączniku IV do niniejszej decyzji.

2. Członkostwo i kadencja - udział obserwatorów

Po powołaniu członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku działają niezależnie i w najlepszym interesie Eurosystemu. Nie są oni związani instrukcjami żadnego podmiotu publicznego ani prywatnego. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku podlegają zbiorowo i wyłącznie organom decyzyjnym EBC, gdy działają w charakterze członków Rady ds. Infrastruktury Rynku. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku z banków centralnych mogą, w stosownych przypadkach, z własnej inicjatywy i według własnego uznania, zasięgać opinii innych pracowników ich banku centralnego, jednak nie zwracają się oni do swojego banku centralnego o instrukcje, nie przyjmują takich instrukcji, ani też nie zobowiązują się do zajęcia określonego stanowiska podczas obrad i głosowań Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Na czele Rady ds. Infrastruktury Rynku stoi jej przewodniczący będący menadżerem wysokiego szczebla w EBC.

W skład Rady ds. Infrastruktury Rynku wchodzi trzynastu (13) następujących członków:

a) Dziewięciu członków z KBC Eurosystemu, w tym po jednym członku z każdego KBC świadczącego usługi dotyczące infrastruktury rynku na rzecz Eurosystemu lub realizującego wraz z Eurosystemem projekty dotyczące infrastruktury Eurosystemu ("dostarczający KBC");
b) dwóch członków z KBC spoza Eurosystemu uczestniczących w usługach dotyczących infrastruktury Eurosystemu (np. które podpisali umowę o uczestnictwo waluty w T2S lub które uczestniczą w systemie TARGET2);
c) dwóch członków spoza banków centralnych (bez prawa głosu), jeden z doświadczeniem jako urzędnik wyższego szczebla w branży płatniczej i jeden z doświadczeniem jako urzędnik wyższego szczebla w branży papierów wartościowych.

Przewodniczącego wspiera wiceprzewodniczący będący jednym z członków Rady ds. Infrastruktury Rynku, powoływany przez Radę Prezesów. Wyłącznym zadaniem zastępcy przewodniczącego jest przewodniczenie posiedzeniom Rady ds. Infrastruktury Rynku podczas czasowej nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu, zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem obrad danego posiedzenia Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Kadencja członków Rady ds. Infrastruktury Rynku trwa 36 miesięcy, z możliwością powołania na kolejną kadencję. Rada Prezesów może zdecydować o skróceniu mandatu, w tym także w przypadku rezygnacji członka Rady ds. Infrastruktury Rynku lub przejścia przez niego na emeryturę przed wygaśnięciem mandatu.

W celu zapewnienia wszystkim KBC (KBC Eurosystemu i KBC uczestniczącym w odpowiednich usługach i projektach dotyczących infrastruktury Eurosystemu) możliwości posiadania przedstawiciela w Radzie ds. Infrastruktury Rynku powinna zostać wprowadzona rotacja członków z KBC innych niż dostarczające KBC, zasadniczo w momencie wygaśnięcia pierwotnej 36-miesięcznej kadencji członków Rady ds. Infrastruktury Rynku. Przyjmuje się, że wspomniany system rotacji nie spowoduje wyłączenia tego samego KBC niebędącego dostarczającym KBC na więcej niż dwa okresy rotacyjne.

Zachowana zostanie odpowiednia równowaga pomiędzy członkami posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu projektami, doświadczenie w zakresie infrastruktury rynku Eurosystemu oraz doświadczenie w dziedzinie informatyki.

Przewodniczący zaprasza obserwatorów bez prawa głosu z odpowiednich komitetów ESBC do dyskusji na temat usług lub projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu leżących w zakresie ich kompetencji. Od członków Rady ds. Infrastruktury Rynku oczekuje się, że przeznaczą co najmniej 30 % swoich możliwości wykonywania pracy zawodowej na kwestie związane z Radą ds. Infrastruktury Rynku.

Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku nie mogą być bezpośrednio zaangażowani w nadzór nad usługami dotyczącymi infrastruktury rynku Eurosystemu ani nad podmiotami w nich uczestniczącymi (np. depozytami papierów wartościowych, które korzystają z usług rozrachunku w T2S) w zakresie, w jakim mógłby zachodzić faktyczny lub potencjalny konflikt pomiędzy takim zaangażowaniem a pełnioną przez nich funkcją członka Rady ds. Infrastruktury Rynku. Ustanowione zostaną odpowiednie środki w celu identyfikacji takich konfliktów i zapobiegania im. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku nie mogą być członkami Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego (IAC) ani nie mogą być na co dzień zaangażowani w prace poziomu 3.

ROZDZIAŁ  2

Procedury robocze

1. Proces decyzyjny

Zgodnie z zasadami dobrego zarządzania członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku regularnie uczestniczą w jej posiedzeniach. Uczestnictwo w posiedzeniach ma charakter ściśle osobisty; członkowie nie mogą być zastępowani.

Dla ważnego prowadzenia obrad Rady ds. Infrastruktury Rynku wymagane jest kworum w postaci siedmiu członków, którym przysługuje prawo głosu. W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym decyzje mogą być podejmowane bez względu na kworum.

W możliwym zakresie Rada ds. Infrastruktury Rynku podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W razie nieosiągnięcia konsensusu decyzje Rady ds. Infrastruktury Rynku mogą być podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego.

Rada ds. Infrastruktury Rynku przystępuje do głosowania na wniosek przewodniczącego. Przewodniczący zarządza również procedurę głosowania na wniosek przynajmniej trzech członków Rady ds. Infrastruktury Rynku, którym przysługuje prawo głosu. Członek Rady ds. Infrastruktury Rynku wstrzymuje się od głosu w razie wystąpienia w jego przypadku konfliktu interesów w rozumieniu kodeksu postępowania. Nieobecni członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku, którym przysługuje prawo głosu, mogą przekazać swoje prawo głosu w odniesieniu do konkretnej procedury głosowania innemu członkowi Rady ds. Infrastruktury Rynku z prawem głosu przy zastrzeżeniu, że żaden członek z prawem głosu nie może oddać więcej niż dwóch głosów w danej sprawie.

Decyzje mogą być także podejmowane w drodze procedury pisemnej, chyba ze sprzeciwi się temu co najmniej trzech członków Rady ds. Infrastruktury Rynku z prawem głosu. W ramach procedury pisemnej wymagane jest: a) pozostawienie minimum dwóch dni roboczych na zastanowienie (z wyjątkiem okoliczności wyjątkowych, określonych jako takie przez przewodniczącego Rady ds. Infrastruktury Rynku); oraz b) zapisanie każdej takiej decyzji we wnioskach z kolejnego posiedzenia Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych powołuje się jako osoby prywatne. Nie przysługuje im prawo głosu i nie mogą oni przekazywać swoich obowiązków innym członkom Rady ds. Infrastruktury Rynku ani osobom trzecim.

2. Prowadzenie posiedzeń Rady ds. Infrastruktury Rynku

Rada ds. Infrastruktury Rynku ustala terminy swoich posiedzeń na wniosek przewodniczącego. Rada ds. Infrastruktury Rynku odbywa posiedzenia regularnie, zgodnie w harmonogramem, który przygotowuje z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem każdego roku.

Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Infrastruktury Rynku, kiedy tylko uzna to za konieczne. Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie na wniosek co najmniej trzech członków Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Posiedzenia Rady ds. Infrastruktury Rynku zasadniczo odbywają się w siedzibie EBC.

Posiedzenia mogą odbywać się także w formie telekonferencji, chyba że sprzeciw wyrazi co najmniej trzech członków Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Rada ds. Infrastruktury Rynku przyjmuje porządek każdego posiedzenia.

W posiedzeniach Rady ds. Infrastruktury Rynku mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

3. Składanie sprawozdań organom decyzyjnym EBC

Rada ds. Infrastruktury Rynku odpowiada przed organami decyzyjnymi EBC. W tym zakresie Rada ds. Infrastruktury Rynku przedkłada organom decyzyjnym EBC niezbędne sprawozdania.

4. Wewnętrzny przepływ informacji i przejrzystość

Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych otrzymują, przy zachowaniu ściśle określonych warunków poufności, całą dokumentację odnoszącą się do usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu przedłożoną Radzie Prezesów.

KBC Eurosystemu niereprezentowane w Radzie ds. Infrastruktury Rynku mają automatyczny dostęp do całej dokumentacji Rady ds. Infrastruktury Rynku, w tym jej porządków obrad i protokołów, w tym samym czasie, co członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku, oraz mogą przedstawiać pisemne uwagi przed posiedzeniami Rady ds. Infrastruktury Rynku, tak aby ich opinie mogły zostać należycie uwzględnione przez Radę ds. Infrastruktury Rynku. W przypadku szczególnego zainteresowania danym tematem mogą one również wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego o umożliwienie im udziału w Radzie ds. Infrastruktury Rynku. Przewodniczący odpowiada za informowanie takich KBC Eurosystemu w przypadku uznania, że mogą one być szczególnie zainteresowane daną kwestią i może również przedstawiać Radzie ds. Infrastruktury Rynku wszelkie kwestie poruszone przez taki KBC Eurosystemu.

W celu zapewnienia bieżącego informowania Komitetu Eurosystemu ds. Infrastruktury Rynku i Płatności (MIPC) o pracach Rady ds. Infrastruktury Rynku w każdym porządku obrad MIPC przewidziany będzie stały punkt dotyczący sprawozdania z tematyki prac Rady ds. Infrastruktury Rynku. W razie potrzeby mogą odbywać się wspólne posiedzenia MIPC i Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Współdziałanie pomiędzy Radą ds. Infrastruktury Rynku a innymi komitetami ESBC odbywa się w drodze konsultacji pisemnych.

Działalność Rady ds. Infrastruktury Rynku podlega kontroli IAC.

5. Zewnętrzny przepływ informacji, przejrzystość i reprezentacja

Przewodniczący regularnie informuje wszystkie zainteresowane podmioty o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu, za które odpowiada Rada ds. Infrastruktury Rynku. Przewodniczący zapewnia przejrzystość poprzez terminowe i spójne udostępnianie odpowiedniej dokumentacji technicznej w zakresie usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu na stronie internetowej EBC, w miejscu przeznaczonym na potrzeby Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku informują przewodniczącego z wyprzedzeniem o podejmowaniu wszelkich istotnych zewnętrznych działań lub przekazywaniu na zewnątrz istotnych informacji dotyczących obowiązków i zadań Rady ds. Infrastruktury Rynku, w tym o wygłaszaniu referatów dotyczących usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu, za które odpowiada Rada ds. Infrastruktury Rynku, podczas konferencji lub spotkań z podmiotami zainteresowanymi; członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku mają także obowiązek dostarczenia Radzie ds. Infrastruktury Rynku pisemnego podsumowania takich wystąpień w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym się odbyły. Wszystkie istotne zewnętrzne działania i przekazy muszą leżeć w interesie Eurosystemu i muszą być zgodne z decyzjami politycznymi Rady Prezesów.

6. Wsparcie

Rada ds. Infrastruktury Rynku otrzymuje wsparcie organizacyjne ze strony EBC, między innymi w zakresie przygotowania posiedzeń Rady ds. Infrastruktury Rynku, w tym ich dokumentacji.

Co do zasady EBC przesyła członkom Rady ds. Infrastruktury Rynku dokumenty do dyskusji pięć dni roboczych przed posiedzeniem. Krótkie dokumenty mogą być jednak przesyłane jeden dzień roboczy przed posiedzeniem. Dokumenty przesłane mniej niż dwa dni robocze przed posiedzeniem uważa się za dokumenty o charakterze informacyjnym, które nie mogą prowadzić do podjęcia decyzji przez Radę ds. Infrastruktury Rynku, chyba że zgodzą się na to wszyscy członkowie.

Po każdym posiedzeniu Rady ds. Infrastruktury Rynku EBC przygotowuje projekt protokołu określającego poruszane tematy oraz rezultaty dyskusji, a także uzgodnione dalsze działania. Jeżeli o to wnioskowano, projekt protokołu zawiera stanowiska wyrażone podczas posiedzenia przez indywidualnych członków Rady ds. Infrastruktury Rynku. Projekt protokołu przesyła się członkom Rady ds. Infrastruktury Rynku w terminie pięciu dni roboczych od posiedzenia.

Po każdym posiedzeniu Rady ds. Infrastruktury Rynku EBC przygotowuje również projekt wykazu zadań i terminów przydzielonych i uzgodnionych podczas posiedzenia; projekt tego wykazu przesyła się członkom Rady ds. Infrastruktury Rynku w terminie pięciu dni roboczych od posiedzenia.

Projekt protokołu i projekt wykazu zadań i terminów przedkłada się Radzie ds. Infrastruktury Rynku do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu (lub, w razie potrzeby, wcześniej, w drodze procedury pisemnej) i przewodniczącemu do podpisania.

Rada ds. Infrastruktury Rynku wyznacza kontrolera, który może być jednym z jego członków, i przyjmuje od niego uwagi.

Rada ds. Infrastruktury Rynku może w porozumieniu z EBC tworzyć podstruktury. Podstruktura może zostać ustanowiona w sposób różniący się od składu Rady ds. Infrastruktury Rynku, a uczestnictwo w niej byłoby otwarte dla wszystkich KBC Eurosystemu oraz, w stosownych przypadkach, KBC spoza Eurosystemu.

7. Zmiana mandatu

Mandat Rady ds. Infrastruktury Rynku może, w świetle zdobytych doświadczeń, co pięć lat podlegać zmianom.

ZAŁĄCZNIK  III

RADA DS. INFRASTRUKTURY RYNKU

KODEKS POSTĘPOWANIA

WPROWADZENIE

Rada ds. Infrastruktury Runku składa się z członków powołanych przez Radę Prezesów ("Rada Prezesów") Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Członkowie mają obowiązek działać wyłącznie w najlepszym interesie Eurosystemu i poświęcać wystarczająco dużo czasu na aktywne zaangażowanie w prace Rady ds. Infrastruktury Runku.

Rada ds. Infrastruktury Rynku jest organem zarządzania wspierającym Radę Prezesów w zapewnianiu utrzymywania i dalszego rozwijania infrastruktur rynkowych, platform, aplikacji i powiązanych usług Eurosystemu dotyczących rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniem ("usługi dotyczące infrastruktury Eurosystemu"), a także zarządzania projektami dotyczącymi istniejących lub nowych usług dotyczących infrastruktury Eurosystemu w sposób zgodny z określonymi w Traktacie celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), potrzebami biznesowymi, postępem technologicznym, ramami prawnymi mającymi zastosowanie do usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemy, jak również wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi, przy pełnej zgodności z mandatami komitetów ESBC ustanowionych na podstawie art. 9 Regulaminu EBC. Rada ds. Infrastruktury Rynku odpowiada przed organami decyzyjnymi EBC.

Dla świadomego i niezależnego procesu decyzyjnego Rady Prezesów kluczowe znaczenie ma, by na prace Rady ds. Infrastruktury Rynku nie miały wpływu okoliczności, które mogą powodować powstanie po stronie któregoś z jej członków konfliktu interesów. Dla zachowania reputacji i wiarygodności Eurosystemu i ESBC oraz dla zapewnienia zgodności z prawem usług i projektów dotyczących infrastruktury Eurosystemu istotne jest również, aby członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku kierowali się ogólnym interesem Eurosystemu i tak byli postrzegani. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku mają zatem obowiązek: a) unikać sytuacji, w których występuje lub wydaje się występować konflikt interesów; b) w kontaktach z organami publicznymi, bankami centralnymi, przedstawicielami branży i innymi zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi zaangażowanymi w projektowanie, rozwój i obsługę infrastruktury rynkowej, platform, aplikacji i związanych z nimi usług oferowanych przez Eurosystem działać wyłącznie w najlepszym interesie Eurosystemu; oraz c) zapewniać obiektywizm, neutralność i uczciwą konkurencję pomiędzy dostawcami zainteresowanymi infrastrukturą rynkową, platformami, aplikacjami i powiązanymi usługami oferowanymi przez Eurosystem.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej określony w art. 37 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej "Statutem ESBC") ma zastosowanie zarówno do pracowników EBC, jak i pracowników krajowych banków centralnych (KBC) wykonujących zadania dotyczące ESBC i obejmuje m.in. informacje poufne dotyczące tajemnic handlowych oraz wszelkie inne informacje mające wartość komercyjną. Równoważny obowiązek dotyczy członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych są również zobowiązani do postępowania zgodnie z dodatkowymi zasadami, określonymi w akcie powołania i umowie z EBC.

Właściwe i zgodne z dobrą praktyką administracyjną jest, aby warunki zatrudnienia mające zastosowanie do przewodniczącego Rady ds. Infrastruktury Rynku oraz przepisy mające zastosowanie do członków Rady ds. Infrastruktury Rynku będących pracownikami KBC przewidywały środki prawne na wypadek naruszenia niniejszego kodeksu postępowania ("kodeks"). Równoważne postanowienie dotyczy członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych, zgodnie z załącznikiem IV.

Niniejszy kodeks nie narusza wymogów wynikających z innych zasad etycznych mających zastosowanie do członków Rady ds. Infrastruktury Rynku jako pracowników EBC lub KBC.

1. Definicje

Użyte w niniejszym kodeksie określenia oznaczają:

a) "przewodniczący" - osobę wyznaczoną przez Radę Prezesów do przewodniczenia Radzie ds. Infrastruktury Rynku;
b) "zastępca przewodniczącego" - osobę wspierającą przewodniczącego wyznaczoną przez Radę Prezesów spośród członków Rady ds. Infrastruktury Rynku. Wyłącznym zadaniem zastępcy przewodniczącego jest przewodniczenie posiedzeniom Rady ds. Infrastruktury Rynku podczas czasowej nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu, zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem obrad danego posiedzenia Rady ds. Infrastruktury Rynku;
c) z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej ustanowionego w art. 37 ust. 1 Statutu ESBC oraz klasyfikacji dokumentów zgodnie z zasadami poufności EBC, które są przekazywane każdemu członkowi Rady ds. Infrastruktury Rynku, "informacje poufne" oznaczają: (i) tajemnice handlowe Eurosystemu lub osób trzecich oraz wszelkie informacje mające wartość komercyjną inną niż do celów prac Rady ds. Infrastruktury Rynku; (ii) wszelkie informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby zaszkodzić podstawowym interesom Eurosystemu; oraz (iii) wszelkie informacje, które zostałyby uznane za takie przez racjonalną osobę; "informacje poufne" nie obejmują informacji, które: (i) są lub stają się ogólnie dostępne w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszego kodeksu; (ii) zostały opracowane niezależnie przez osobę trzecią, bez dostępu do informacji poufnych; lub (iii) z zastrzeżeniem pkt 3 podlegają ujawnieniu zgodnie z przepisami prawa;
d) "członek Rady spoza banków centralnych" - członka Rady ds. Infrastruktury Rynku, który nie jest pracownikiem EBC ani KBC;
e) "mandat" - mandat określony w załączniku I;
f) "członek Rady" - członka Rady ds. Infrastruktury Rynku, w tym jej przewodniczącego;
g) "dostawcy" - podmioty komercyjne i organizacje handlowe, które obecnie dostarczają towary lub usługi związane z infrastrukturą rynkową, platformami, aplikacjami i powiązanymi usługami oferowanymi przez Eurosystem lub są zainteresowane ich dostarczaniem.
2. Unikanie konfliktu interesów
a) W odniesieniu do dostarczania towarów lub świadczenia usług związanych z mandatem Rady ds. Infrastruktury Rynku za konflikt interesów uznaje się okoliczności opisane w art. 0.2.1.2 regulaminu pracowniczego EBC, a w szczególności sytuację, w której członka Rady łączy z dostawcą interes handlowy lub zawodowy, lub też gdy członek Rady posiada udział w podmiocie będącym potencjalnym dostawcą, czy to poprzez prawo własności, kontrolę, inwestycje, relacje osobiste czy też w inny sposób, co faktycznie wpływa lub może mieć wpływ na bezstronność i obiektywność wykonywania przez tego członka Rady jego obowiązków;
b) Członkowie Rady działają w ogólnym interesie Eurosystemu oraz dążą do realizacji przez Radę ds. Infrastruktury Rynku jej obowiązków i zadań. Członkowie Rady są zobowiązani do unikania sytuacji mogących powodować powstawanie konfliktu interesów;
c) W przypadku powstania konfliktu interesu w związku z wykonywaniem przez Radę ds. Infrastruktury Rynku jej zadań lub w razie prawdopodobieństwa powstanie takiego konfliktu interesów dany członek Rady informuje o zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów organ swojego banku centralnego zajmujący się zapewnieniem zgodności z przepisami (lub, w przypadku członków Rady spoza banków centralnych, Biuro ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego EBC), korzystając z formularza zawartego w dodatku 2, oraz jednocześnie informuje o tym fakcie przewodniczącego. Stwierdziwszy istnienie konfliktu interesów, organ zajmujący się zapewnieniem zgodności z przepisami (lub, w przypadku członków Rady spoza banków centralnych, Biuro ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego EBC) kieruje do prezesa zainteresowanego banku centralnego (lub, w przypadku członków Rady spoza banków centralnych, do Prezesa EBC) zalecenie w przedmiocie odpowiedniego rozwiązania przedmiotowego konfliktu interesów;
d) Członek Rady, który w trakcie jej posiedzenia poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uczestnictwo innego członka w dyskusji, głosowaniu lub procedurze pisemnej Rady może prowadzić do powstania konfliktu interesów, niezwłocznie informuje o tym fakcie przewodniczącego;
e) Przewodniczący zwraca się do członka Rady, w odniesieniu do którego zgłoszono obawy dotyczące konfliktu interesów zgodnie z lit. c) i d), o stwierdzenie, czy zachodzi rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów. Przewodniczący niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji organ zainteresowanego banku centralnego zajmujący się zapewnieniem zgodności z przepisami (lub, w przypadku członków Rady spoza banków centralnych, Biuro ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego EBC) oraz - jeżeli uzna to za konieczne - Radę Prezesów;
f) Jeżeli zaniepokojonym członkiem Rady zgodnie z lit. c), d) lub e) jest przewodniczący, ma on obowiązek poinformowania Biura ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego EBC;
g) Członek Rady, w przypadku którego w danej sprawie zachodzi konflikt interesów, niezwłocznie powstrzymuje się od udziału w dyskusjach, obradach lub głosowaniach dotyczących tej sprawy i nie otrzymuje żadnej związanej z tą sprawą dokumentacji.
3. Właściwe wykorzystanie informacji poufnych
a) Członkowie Rady wykorzystują informacje poufne wyłącznie w celach i w interesie Eurosystemu oraz w dążeniu do realizacji celów Rady ds. Infrastruktury Rynku, zgodnie z jej mandatem;
b) Bez względu na okoliczności członkowie Rady, poza zakresem swojego mandatu, nie mają prawa ujawniać informacji poufnych osobom trzecim w Eurosystemie lub poza nim. Przewodniczący Rady ds. Infrastruktury Rynku oraz pracownicy KBC mają prawo ujawniać informacje poufne wyłącznie pracownikom ich banku centralnego wyłącznie w przypadku rzeczywistego zapotrzebowania na te informacje i wyłącznie w ramach doradztwa umożliwiającego sformułowanie opinii na określony temat. Informacji poufnych z oznaczeniem members only członkowie Rady zasadniczo nie mogą ujawniać pracownikom ich banku centralnego, chyba że za zgodą Rada ds. Infrastruktury Rynku;
c) Członkowie Rady podejmują wszelkie niezbędne środki, by zapobiec przypadkowemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do informacji poufnych;
d) Członkowie Rady nie mają prawa używać informacji poufnych na swoją korzyść lub na korzyść jakiejkolwiek innej osoby zgodnie z art. 4.1.3 zasad etyki EBC oraz krajowymi przepisami wdrażającymi art. 7 ust. 2 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/855 7 . W szczególności nie mogą oni wykorzystywać informacji poufnych na potrzeby prywatnych transakcji finansowych ani też w celu zalecania lub odradzania takich transakcji;
e) W przypadku nałożenia na członka Rady przez sąd lub organ regulacyjny, nadzorczy lub inny właściwy organ, którego jurysdykcji podlega, nakazu ujawnienia lub udostępnienia informacji poufnych dany członek Rady jest zobowiązany:
(i) jeżeli zezwalają na to przepisy prawa - niezwłocznie zawiadomić na piśmie o otrzymaniu takiego nakazu przewodniczącego oraz organ jego banku centralnego zajmujący się zapewnianiem zgodności z przepisami (lub, w przypadku członków Rady spoza banków centralnych, Biuro ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego) w sposób możliwie szczegółowy;
(ii) jeżeli przewodniczący uzna to za konieczne - uzyskać specjalistyczną poradę prawną co do zgodności z prawem i skuteczności takiego nakazu;
(iii) współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi bankami centralnymi i zapewnić takie wsparcie, o jakie w uzasadniony sposób zwróci się do niego przewodniczący w celu umożliwienia skorzystania przez Radę ds. Infrastruktury Rynku lub KBC tego członka Rady ze środków prawnych chroniących informacje poufne;
(iv) zawiadomić dany sąd lub organ o poufnym charakterze informacji oraz wystąpić do tego sądu lub organu o ochronę poufności informacji w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

W przypadku powzięcia przez przewodniczącego obaw w związku z niniejszym punktem informuje on o tym fakcie Biuro ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego EBC.

4. Zasady dotyczące komunikacji z podmiotami zewnętrznymi
a) Z zastrzeżeniem wymogów w zakresie poufności informacji, w kontaktach z dostawcami lub organizacjami handlowymi reprezentującymi dostawców członkowie Rady dążą do zachowania warunków uczciwej konkurencji i przekazywania dostawcom lub ich przedstawicielom obiektywnych i istotnych informacji w sposób skoordynowany i niedyskryminujący. W zależności od rodzaju informacji, jakie mają być przekazane, cel ten może być osiągnięty poprzez zaangażowanie tych podmiotów w konstruktywny dialog i udostępnianie im dokumentacji w ramach grup konsultacyjnych;
b) Członkowie Rady są zobowiązani do należytego rozważenia wszelkich pisemnych komunikatów otrzymanych od dostawców lub organizacji handlowych reprezentujących dostawców. Członkowie traktują takie komunikaty jako poufne, chyba że co innego wynika wprost z deklaracji dostawcy lub jego przedstawiciela;
c) Postanowień pkt 4 lit. a) i pkt 4 lit. b) nie należy interpretować jako przeszkody w kontaktach pomiędzy Radą ds. Infrastruktury Rynku a dostawcami lub organizacjami handlowymi reprezentującymi dostawców.
5. Konsultacje w kwestiach etycznych

Członek Rady mający wątpliwości co do stosowania kodeksu powinien zasięgnąć opinii Biura ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego EBC.

6. Sankcje i postanowienia końcowe
a) Z zastrzeżeniem zasad dotyczących postępowania dyscyplinarnego zawartych w warunkach zatrudnienia oraz mających zastosowanie sankcji o charakterze karnym, dyscyplinarnym, administracyjnym lub umownym członek Rady, który dopuści się naruszenia postanowień niniejszego kodeksu, spełnia warunki pozwalające na odwołanie go z Rady i zastąpienie go na stanowisku;
b) Członek Rady pozostaje związany postanowieniami pkt 2 i 3 nawet po zakończeniu pełnienia przez niego obowiązków członka Rady ds. Infrastruktury Rynku;
c) Były członek Rady nie może wykorzystywać informacji poufnych w celu zdobycia zatrudnienia u dostawcy ani ujawniać lub wykorzystywać informacji poufnych otrzymanych w związku z udziałem w Radzie ds. Infrastruktury Rynku jako pracownik dostawcy;
d) W pierwszym roku po zakończeniu pełnienia obowiązków w Radzie jej członkowie są nadal zobowiązani do unikania konfliktów interesów mogących wynikać z ich nowej działalności zawodowej lub nowego stanowiska. Są oni w szczególności zobowiązani do informowania przewodniczącego każdorazowo na piśmie o zamiarze podjęcia działalności zawodowej lub przyjęcia stanowiska oraz do zasięgania opinii Rady ds. Infrastruktury Rynku przed podjęciem ostatecznej decyzji. W stosownych przypadkach Rada ds. Infrastruktury Rynku przekazuje sprawy do Biura ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego;
e) W przypadku nieprzestrzegania wymogów określonych w lit. c) i d) przez byłego członka Rady Rada ds. Infrastruktury Rynku może poinformować pracodawcę takiego byłego członka Rady o istnieniu lub prawdopodobieństwie zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy poprzednim a obecnym stanowiskiem byłego członka Rady.
7. Adresaci i przekazanie treści kodeksu

Niniejszy kodeks jest adresowany do członków Rady. Każdemu aktualnemu członkowi Rady oraz każdemu nowemu członkowi po jego powołaniu przekazuje się tekst niniejszego kodeksu. Przed wzięciem udziału w pierwszym posiedzeniu Rady ds. Infrastruktury Rynku członkowie Rady proszeni są o podpisanie dodatków 1 i 2.

Dodatek  1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

Niniejszym akceptuję załączony kodeks postępowania i potwierdzam swoje obowiązki z niego wynikające, w szczególności obowiązek: a) zachowania ścisłej poufności i nieujawniania żadnych uzyskanych przeze mnie informacji poufnych, zgodnie z zasadami dotyczącymi poufności EBC; b) unikania sytuacji, które wiązałyby się z wystąpieniem konfliktu interesów w wykonywaniu moich obowiązków jako członka Rady ds. Infrastruktury Rynku w związku z kompetencjami Rady ds. Infrastruktury Rynku, a także informowania o takich sytuacjach; oraz c) niewykorzystywania informacji poufnych na swoją korzyść lub na korzyść jakiejkolwiek innej osoby; w szczególności nie będę wykorzystywać informacji poufnych na potrzeby prywatnych transakcjach finansowych, ani też w celu zalecania lub odradzania takich transakcji.

.....................................................................................................................................................................................

(Podpis i data)

.....................................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................................

(Adres)

.....................................................................................................................................................................................

________

Dodatek  2

DEKLARACJA INTERESÓW (1)

.....................................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................................

(Adres)

.....................................................................................................................................................................................

(Zawód)

Na kompetencje Rady ds. Infrastruktury Rynku wpływają bezpośrednio lub pośrednio (np. w odniesieniu do członka rodziny) następujące interesy pieniężne lub niepieniężne, mogące powodować powstanie konfliktu interesów w rozumieniu kodeksu (2):

Inwestycje (np. bezpośrednie inwestycje w podmioty gospodarcze, w tym podmioty zależne lub inne podmioty należące do tej samej grupy, mające interes jako dostawcy, chyba że inwestycje te są prowadzone za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, emerytalnego lub innego podobnego funduszu):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Stanowiska (np. bieżące lub przyszłe, za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, w podmiotach gospodarczych mających interes jako dostawcy):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dochody lub prezenty (np. bieżące, przeszłe lub oczekiwane wynagrodzenie, w tym świadczenia odroczone, opcje do wykonania w przyszłości, przenoszone uprawnienia emerytalne, prezenty - otrzymane od podmiotów gospodarczych mających interes jako dostawcy):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

Inne:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Niniejszym składam oświadczenie honorowe, iż według mojej wiedzy podane informacje są prawdziwe i pełne.

.....................................................................................................................................................................................

(Podpis i data)

.....................................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)

____________________

(1)W przypadku gdy członek Rady nie ma żadnych odpowiednich interesów, w odpowiednim polu lub polach należy wpisać "brak".

(2)Członek Rady posiadający odpowiednie interesy powinien opisać wszystkie mające znaczenie fakty i okoliczności, w razie potrzeby korzystając z dodatkowego miejsca.

ZAŁĄCZNIK  IV

PROCEDURY I WYMOGI DOTYCZĄCE WYBORU, POWOŁANIA I ZASTĘPOWANIA CZŁONKÓW RADY DS. INFRASTRUKTURY RYNKU SPOZA BANKÓW CENTRALNYCH

1. Ogłoszenie o konkursie
1.1. Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje ogłoszenia o konkursie dla specjalistów, którzy mają być powołani na członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych oraz mają znaleźć się na liście rezerwowej. Konkurs przeprowadza się zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) 8 . Nie stosuje się jednak art. 22 decyzji (UE) 2016/245 (EBC/2016/2). Ogłoszenie o konkursie musi być zgodne przynajmniej z głównymi zasadami zamówień publicznych oraz zapewniać właściwe i przejrzyste warunki konkurencji.
1.2. W ogłoszeniu o konkursie określa się m.in.: a) rolę Rady ds. Infrastruktury Rynku; b) rolę członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych; c) kryteria wyboru; d) istotne aspekty finansowe; oraz e) procedurę aplikacyjną, w tym termin składania wniosków.
1.3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się jednocześnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC. W odpowiednich przypadkach EBC może skorzystać z dodatkowych sposobów publikacji ogłoszenia o konkursie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami ogłoszenia o konkursie decydujące znaczenie ma wersja opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.4. Termin składania wniosków przez kandydatów wyznacza się na co najmniej 35 dni kalendarzowych po publikacji ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Procedura wyboru
2.1. Rada Prezesów EBC ("Rada Prezesów") powołuje członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych na podstawie propozycji Zarządu EBC ("Zarząd"), po zakończeniu odpowiedniego postępowania.
2.2. Zarząd dokonuje oceny kandydatów, uwzględniając kryteria wyboru określone w pkt 3 załącznika IV.
2.3. Przewodniczący Rady ds. Infrastruktury Rynku, przedstawiciele krajowych banków centralnych Eurosystemu i pracownicy EBC mogą udzielać wsparcia Zarządowi w zakresie przygotowania formularzy oceny kandydatów, które zawierają podsumowanie mocnych i słabych stron kandydatów w kontekście kryteriów wyboru oraz zalecenie w przedmiocie powołania do objęcia mandatu w oparciu o odpowiedniość kandydata.
2.4. W drodze odstępstwa od art. 22 ust. 6 decyzji (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) powołuje się bezpośrednio dwóch kandydatów oraz tworzy się listę rezerwową obejmującą potencjalnych kandydatów na stanowiska zwolnione w przyszłości.
3. Kryteria wyboru

Stosuje się następujące kryteria wyboru:

a) specjalistyczna wiedza uzyskana na stanowisku urzędnika wyższego szczebla w branży płatniczej lub specjalistyczna wiedza w zakresie branży papierów wartościowych uzyskana w charakterze usługodawcy lub użytkownika usług w tym obszarze, jak również specjalistyczna wiedza dotycząca sektora finansowego w Unii w szerszym rozumieniu;
b) co najmniej 10 lat doświadczenia w kontaktach z głównymi podmiotami na rynkach finansowych Unii;
c) odpowiednie doświadczenie, najlepiej w zarządzaniu projektami; oraz
d) umiejętność skutecznego komunikowania się w języku angielskim.
4. Lista rezerwowa
4.1. EBC dąży do tego, aby zawsze utrzymywać listę rezerwową kandydatów na stanowiska członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych.
4.2. W przypadku pojawienia się wakatu na stanowisku członka Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych Zarząd może wybrać kandydata z listy rezerwowej zgodnie z jego pozycją na liście i zaproponować Radzie Prezesów powołanie go na członka Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych na okres 36 miesięcy lub krótszy. Mandat ten może być odnowiony na kolejny okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, tak aby całkowity okres kadencji nie przekraczał maksymalnego okresu przewidzianego dla członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych wynoszącego sześć lat.
4.3. Lista rezerwowa, po jej zatwierdzeniu przez Radę Prezesów, zachowuje ważność przez okres 36 miesięcy. Rada Prezesów może przedłużyć ważność listy rezerwowej na kolejny okres 36 miesięcy, jeżeli uzna to za konieczne.
4.4. W drodze odstępstwa od art. 22 ust. 7 decyzji (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) lista rezerwowa nie jest otwarta dla nowych kandydatów.
4.5. W drodze odstępstwa od art. 22 ust. 8 decyzji (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) kandydaci mają dostęp do swoich danych i mogą je aktualizować i korygować, ale po upływie terminu zgłaszania kandydatur na podstawie ogłoszenia o konkursie nie mogą oni aktualizować ani korygować informacji związanych ze spełnianiem przez nich kryteriów wyboru.
5. Powołanie
5.1. Członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych powołuje się jako osoby prywatne. Nie mogą oni przekazywać swoich obowiązków innym członkom Rady ani osobom trzecim.
5.2. Warunkiem powołania jest podpisanie przez powołanego kandydata aktu powołania podpisanego przez przewodniczącego Rady ds. Infrastruktury Rynku oraz umowy z EBC określającej mające zastosowanie zasady dotyczące honorarium i prawa do zwrotu kosztów, a także podpisanie deklaracji, o których mowa w punkcie 6.1.
5.3. Rada Prezesów powołuje członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych jako członków Rady bez prawa głosu na okres do 36 miesięcy, z możliwością odnowienia mandatu na kolejny okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, tak aby całkowita kadencja nie przekraczała maksymalnego okresu przewidzianego dla członków Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych wynoszącego sześć lat.
6. Deklaracje
6.1. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych zobowiązują się do przestrzegania kodeksu postępowania Rady ds. Infrastruktury Rynku. Są oni w związku z tym zobowiązani do podpisania "Deklaracji zgodności z kodeksem postępowania" zawartej w dodatku 1 do załącznika III oraz do wypełnienia i podpisania "Deklaracji interesów" zawartej w dodatku 2 do załącznika III.
6.2. Członkowie Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych są również zobowiązani do podpisania deklaracji zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
7. Wypowiedzenie i zastępowanie
7.1. Rada Prezesów może doprowadzić do ustania mandatu członka Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych w przypadku zaistnienia w odniesieniu do niego którychkolwiek z następujących okoliczności: konfliktu interesów, niedopełnienia obowiązków, niemożności wykonywania funkcji, naruszenia postanowień kodeksu postępowania lub dopuszczenia się poważnego uchybienia.
7.2. Mandat członka Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych uważa się za zakończony w przypadku rezygnacji członka Rady ds. Infrastruktury Rynku spoza banków centralnych lub wygaśnięcia jego mandatu i braku ponownego powołania.
7.3. W przypadku ustania mandatu przed upływem kadencji wynoszącej 36 miesięcy stosuje się postanowienia pkt 4.2 i 4.3.
1 Dz.U. L 215 z 11.8.2012, s. 19.
2 Decyzja EBC/2012/6 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6 (Dz.U. L 117 z 1.5.2012, s. 13).
3 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20) (Dz.U. L 199 z 29.7.2017, s. 24).
4 Decyzja EBC/2011/20 z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities (Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 117).
5 Decyzja EBC/2011/5 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru dostawcy usług sieciowych dla TARGET2-Securities (Dz.U. L 134 z 21.5.2011, s. 22).
6 Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).
7 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/855 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy Zasad etyki Eurosystemu i uchylające wytyczne EBC/2002/6 w sprawie minimalnych norm dla Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC (EBC/2015/11) (Dz.U. L 135 z 2.6.2015, s. 23).
8 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2) (Dz.U. L 45 z 20.2.2016, s. 15).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.