Decyzja w sprawie mianowania do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników członków i zastępcy członka z Malty.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.123.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2009 r.

DECYZJA RADY

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników członków i zastępcy członka z Malty

(2009/C 123/05)

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2009 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty(1), a w szczególności jego art. 26 i 27,

uwzględniając listy kandydatów przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji z dnia 25 września 2008 r.(2) Rada mianowała na okres od 25 września 2008 r. do 24 września 2010 r. członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Prze-pływu Pracowników z wyjątkiem członków z niektórych państw, w tym członków i zastępców członków z Malty w kategorii przedstawicieli rządów.

(2) Rząd Malty zaproponował kandydatów na niektóre wolne stanowiska,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 

Następujące osoby są mianowane członkami i zastępcą członka Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników na okres do 24 września 2010 r.:

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Malta

Joseph MIZZI

Josephine FARRUGIA

Anthony BUTTIGIEG

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r.

W imieniu Rady
J ŠEBESTA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 257 z 18.10.1968, s. 2.

(2) Dz.U. C 253 z 4.10.2008, s. 7.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.