Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.188.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 sierpnia 2005 r.

DECYZJA RADY 2005/.../WSiSW
z dnia ...
zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich

(2005/C 188/12)

(Dz.U.UE C z dnia 2 sierpnia 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 30 ust. 2 lit. c) oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę ze strony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Po ocenie stanu wprowadzania w życie decyzji Rady 2003/170/WSiSW(3), pewne przepisy tej decyzji powinny być zmienione tak, aby uwzględnić obecną praktykę związaną z wykorzystywaniem przez Państwa Członkowskie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych za granicę w celu przekazywania informacji, zgodnie z Konwencją o Europolu(4), oraz związaną z inicjatywą odbywania spotkań oficerów łącznikowych.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Zmiana decyzji Rady 2003/170/WSiSW

W decyzji Rady 2003/170/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1. Do art. 1 ust. 1 dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

"W niniejszej decyzji »oficer łącznikowy Europolu« oznacza pracownika Europolu oddelegowanego za granicę do jednego lub więcej państw lub do organizacji międzynarodowych w celu wspierania i koordynowania współpracy między organami w tych państwach lub organizacjami a Europolem poprzez ułatwianie wymiany informacji między nimi.";

2. Do art. 1 ust. 2 dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

"Niniejsza decyzja nie narusza zadań oficerów łącznikowych Europolu wykonywanych w ramach Konwencji o Europolu, jej uzgodnień dotyczących realizacji oraz porozumień o współpracy, zawartych między Europolem a państwem trzecim lub daną organizacją międzynarodową.";

3. Do art. 4 ust. 1 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:

"Spotkania takie mogą również odbywać się z inicjatywy któregokolwiek z Państw Członkowskich, a w szczególności tych Państw Członkowskich, które pełnią funkcję »państwa przewodniego« dla współpracy UE w danym państwie lub regionie.";

4. Do art. 8 dodaje się następujące ustępy 3 i 4:

"3. Zgodnie z prawem krajowym i Konwencją o Europolu, Państwa Członkowskie mogą zwrócić się z wnioskiem do Europolu o wykorzystanie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych do państw trzecich lub międzynarodowych organizacji, w celu wymiany odpowiednich informacji. Wnioski kierowane są do Europolu przez jednostki narodowe w Państwach Członkowskich, zgodnie z Konwencją o Europolu.

4. Europol zapewnia otrzymywanie od swoich oficerów łącznikowych oddelegowanych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych informacji dotyczących poważnych zagrożeń przestępstwami dla Państw Członkowskich, do czego Europol posiada kompetencje na mocy Konwencji o Europolu. Informacje takie są przekazywane właściwym organom danych Państw Członkowskich przez jednostki narodowe, zgodnie z Konwencją o Europolu.".

Artykuł  2

Zastosowanie do Gibraltaru

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Gibraltaru.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w ...

W imieniu Rady
...
Przewodniczący

______

(1) Dz.U.

(2) Dz.U.

(3) Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 27.

(4) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.