Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2020 (2022/2903(RSP))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.167.126

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2023 r.

P9_TA(2022)0391
Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2020 (2022/2903(RSP))

(2023/C 167/19)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2023 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2020,

- uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020 wraz z odpowiedziami agencji 1 ,

- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 2  rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2020 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając zalecenie Rady z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2020 (06003/2022 - C9-0101/2022),

- uwzględniając swoją decyzję z dnia 4 maja 2022 r. 3  odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2020, jak również odpowiedzi dyrektor wykonawczej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej,

- uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 października 2022 r. 4  w sprawie odmowy udzielenia dyrektor wykonawczej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium za rok budżetowy 2020,

- uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 5 , w szczególności jego art. 70,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 6 , w szczególności jego art. 116,

- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 7 , w szczególności jego art. 105,

- uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2020;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji dyrektor wykonawczej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

1 Dz.U. C 439 z 29.10.2021, s. 3.
2 Dz.U. C 439 z 29.10.2021, s. 3.
3 Dz.U. L 258 z 5.10.2022, s. 406.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0362.
5 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
6 Dz.U. L 295 z 14.11.2019, s. 1.
7 Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.