Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Keit Pentus-Rosimannus na członkinię Trybunału Obrachunkowego (C9-0316/2022 - 2022/0808(NLE))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.167.128

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2023 r.

P9_TA(2022)0390
Mianowanie członkini Trybunału Obrachunkowego - Keit Pentus-Rosimannus

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Keit Pentus-Rosimannus na członkinię Trybunału Obrachunkowego (C9-0316/2022 - 2022/0808(NLE)) (Konsultacja)

(2023/C 167/20)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2023 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0316/2022),

- uwzględniając art. 129 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0272/2022),

A. mając na uwadze, że pismem z dnia 20 września 2022 r. Rada zasięgnęła opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Keit Pentus-Rosimannus na stanowisko członkini Trybunału Obrachunkowego;

B. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oceniła kwalifikacje Keit Pentus-Rosi- mannus, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; mając na uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys Keit Pentus-Rosimannus, jak również odpowiedzi na pytania przesłane jej w kwestionariuszu;

C. mając na uwadze, że następnie komisja przeprowadziła 8 listopada 2022 r. wysłuchanie Keit Pentus-Rosimannus, która wygłosiła oświadczenie wstępne i odpowiedziała na pytania członków komisji;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Keit Pentus-Rosimannus na członkinię Trybunału Obrachunkowego;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz, do wiadomości, Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli państw członkowskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.