Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.458.224

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Evy Lindström na członka Trybunału Obrachunkowego (C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

(Konsultacja)

P8_TA(2018)0007

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström

(2018/C 458/13)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0401/2017),
- uwzględniając art. 121 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0003/2018),
A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydatki, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej przesłuchała kandydatkę zgłoszoną przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;
1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Evy Lindström na członka Trybunału Obrachunkowego;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.