Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 grudnia... - OpenLEX

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia stosowania niektórych procedur zarządzania ryzykiem do celów wymiany zabezpieczenia (C(2020)9147 - 2020/2942(DEA))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.465.178

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 listopada 2021 r.

Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: zmiana standardów technicznych w odniesieniu do terminu rozpoczęcia stosowania niektórych procedur zarządzania ryzykiem do celów wymiany zabezpieczenia

P9_TA(2021)0036

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia stosowania niektórych procedur zarządzania ryzykiem do celów wymiany zabezpieczenia (C(2020)9147 - 2020/2942(DEA))

(2021/C 465/23)

(Dz.U.UE C z dnia 17 listopada 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)9147),

- uwzględniając pismo Komisji z dnia 21 grudnia 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

- uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 26 stycznia 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

- uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 1  (EMIR), w szczególności jego art. 11 ust. 15,

- uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

- uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

- uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął dnia 9 lutego 2021 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A. mając na uwadze, że w art. 11 ust. 3 EMIR na kontrahentów finansowych z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, a także na kontrahentów niefinansowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 EMIR, nałożono obowiązek stosowania procedur zarządzania ryzykiem wymagających terminowej, precyzyjnej i odpowiednio wyodrębnionej wymiany zabezpieczeń ("wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego"). mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/2251 2  doprecyzowano te procedury i przewidziano odroczenie daty rozpoczęcia stosowania wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do rozliczanych niecentralnie kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawartych między niektórymi kontrahentami, aby tymczasowo wyłączyć takie kontrakty z tego wymogu;

B. mając na uwadze, że należy zatem odroczyć stosowanie tych dwustronnych wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do rozliczanych niecentralnie kontraktów wewnątrzgrupowych dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, aby uniknąć niezamierzonych negatywnych skutków gospodarczych, jakie wygaśnięcie tego zwolnienia miałoby dla kontrahentów mających siedzibę w Unii; mając na uwadze, że zmiany zawarte w rozporządzeniu delegowanym przewidują takie kluczowe ułatwienie dla kontrahentów mających siedzibę w Unii; mając na uwadze, że zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251 wprowadzają nieznaczne korekty do istniejących ram regulacyjnych;

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 340 z 15.12.2016, s. 9).

C. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby zapewnić gotowość Unii i zabezpieczyć interesy kontrahentów mających siedzibę w Unii, ponieważ prawo Unii przestało mieć zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie wraz z upływem okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r.;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2251 z dnia 4 października 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.