Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 stycznia... - OpenLEX

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do kwot wsparcia unijnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w roku 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.465.175

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 listopada 2021 r.

Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wsparcie unijne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w roku 2021
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do kwot wsparcia unijnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w roku 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))
(2021/C 465/21)

P9_TA(2021)0034
Parlament Europejski,

- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2021)00188),

- uwzględniając pismo Komisji z dnia 22 stycznia 2021 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

- uwzględniając pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

- uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 1 , w szczególności jego art. 58 ust. 7 i art. 83 ust. 5,

- uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

- uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 9 lutego 2021 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A. mając na uwadze, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 2  ("rozporządzenie przejściowe"), które zmieniło rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 poprzez włączenie krajowych pul środków na lata 2021 i 2022, weszło w życie dopiero w dniu 29 grudnia 2020 r.;

B. mając na uwadze, że ustalone pule środków finansowych należy dostosować po poinformowaniu Komisji przez państwa członkowskie o kwotach zmniejszenia płatności przekraczających 150 000 EUR oraz o wdrożeniu przez nie elastyczności między filarami;

C. mając na uwadze, że w poprzednich latach takie powiadomienie miało miejsce w sierpniu, a jesienią Komisja przyjmowała akt delegowany zmieniający pule środków, ale ze względu na późne przyjęcie rozporządzenia przejściowego nie było to możliwe w 2020 r.;

D. mając na uwadze, że aby państwa członkowskie i Komisja mogły rozpocząć wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich na 2021 r., sprawą najwyższej wagi jest jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia delegowanego;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz.U. L 437 z 28.12.2020, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.