Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.26.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 stycznia 2012 r.

DECYZJA NR 804

z dnia 4 listopada 2011 r.

otwierająca procedurę przyznania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, stanowiących podziemne zasoby naturalne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w "Bloku 1-19 Sveti Atanas", zlokalizowanym na szelfie kontynentalnym i w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii na Morzu Czarnym, oraz zapowiadająca przyznanie zezwolenia w oparciu o procedurę przetargową

(2012/C 26/05)

(Dz.U.UE C z dnia 31 stycznia 2012 r.)

REPUBLIKA BUŁGARII

RADA MINISTRÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 pkt 8, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 16 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowań przetargowych w zakresie przyznawania zezwoleń na poszukiwanie i wydobycie oraz udzielania koncesji na eksploatację podziemnych zasobów naturalnych zdefiniowanych w ustawie o podziemnych zasobach naturalnych, przyjętego decyzją Rady Ministrów nr 231 z 2010 r. (Monitor Państwowy nr 82/2010),

RADA MINISTRÓW POSTANOWIŁA CO NASTĘPUJE:

1. Otwiera się procedurę przyznania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w bloku 1-19 "Sveti Atanas", zlokalizowanym na szelfie kontynentalnym i w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii na Morzu Czarnym, na obszarze 1 318 km2 wyznaczonym współrzędnymi 1-8 określonymi w załączniku.

2. Przyznanie zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, następuje w drodze procedury przetargowej.

3. Określa się, że okres objęty zezwoleniem na poszukiwanie i wydobycie wynosi pięć lat od daty wejścia w życie umowy na poszukiwanie i wydobycie, z możliwością jego przedłużenia na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

4. Termin zakupu dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00 w 120-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Termin składania zgłoszeń udziału w postępowaniu przetargowym upływa o godzinie 17.00 w 130-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Termin składania ofert spełniających wymogi dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00 w 144-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Oferenci nie mogą być obecni przy rozpatrywaniu ofert.

8. Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na 15 000 BGN. Dokumentację przetargową można nabyć w pok. 902 i 903 w budynku Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki pod adresem: ul. Triaditsa 8, Sofia, Bulgaria, w terminie określonym w pkt 4.

9. Kandydaci, którzy pragną wziąć udział w postępowaniu przetargowym, muszą spełniać wymogi art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

10. Oferty złożone zgodnie z warunkami przetargu ocenia się pod kątem proponowanych programów prac, zasobów przeznaczanych na ochronę środowiska, a także szkoleń, zachęt oraz możliwości zarządczych i finansowych, zgodnie z dokumentacją przetargową.

11. Wadium z tytułu udziału w postępowaniu przetargowym wynosi 20 000 BGN i jest płatne w terminie określonym w pkt 5 na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki wskazany w dokumentacji przetargowej.

12. Wadium zwycięskiego oferenta podlega zwrotowi po podpisaniu umowy, natomiast wadia pozostałych oferentów są zwracane w terminie 14 dni od publikacji decyzji w sprawie przyznania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie w Monitorze Państwowym Rady Ministrów.

13. Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz oferty przetargowe należy składać w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki pod adresem: ul. Triaditsa 8, Sofia, Bulgaria, w języku bułgarskim, zgodnie wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

14. Oferty muszą być zgodne z wymogami i warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej.

15. Postępowanie przetargowe jest prowadzone nawet w przypadku dopuszczenia do udziału tylko jednego oferenta.

16. Działania związane z wydobyciem minerałów podejmuje się po przeprowadzeniu procedur oceny zgodności ogólnego planu prac oraz rocznego planu prac dotyczących poszukiwania i wydobycia, zgodnie z art. 2 ust. 2 lub rozdziałem 2 rozporządzenia w sprawie warunków i procedur oceny zgodności przedkładanych planów, programów, projektów i ofert inwestycyjnych z przedmiotem i celem ochrony obszarów chronionych (Monitor Państwowy nr 73/2007).

17. Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki jest upoważniony do:

17.1. przesłania tekstu niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

17.2. zorganizowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.

18. Niniejszą decyzję publikuje się w Monitorze Państwowym oraz na stronie internetowej Rady Ministrów.

19. Odwołania od niniejszej decyzji można kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Premier

Boyko BORISOV

Sekretarz Generalny Rady Ministrów

Rosen ZHELYAZKOV

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH BLOKU 1-19 SVETI ATANAS

Układ współrzędnych WGS 84, strefa 35N
NrDługość geograficzna

(°)

Szerokość geograficzna

(°)

127.929043.0000
228.250043.0000
328.250042.9150
428.500042.9150
528.500142.8122
628.433342.8119
728.430542.6909
827.931942.6961
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.