Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.85.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2010 r.

DECYZJA NR 788

z dnia 9 października 2009 r.

w sprawie otwarcia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych surowców naturalnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-14 Silistar, znajdującym się na szelfie kontynentalnym Morza Czarnego i w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii oraz w sprawie powiadomienia, że koncesja zostanie przyznana na podstawie procedury przetargowej

(2010/C 85/12)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2010 r.)

REPUBLIKA BUŁGARII

RADA MINISTRÓW

Zgodnie z art. 5, ust. 2, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 Ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 16 i rozdziałem 1 pkt 24 a ustawy o zapewnieniu dodatkowych źródeł energii,

RADA MINISTRÓW POSTANOWIŁA CO NASTĘPUJE:

1. Otwiera się procedurę udzielania koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w bloku 1-14 Silistar, o powierzchni 6.935,57 km2 i współrzędnych określonych w pkt 1-11 załącznika.

2. Koncesji, o której mowa w pkt 1, udziela się w drodze procedury przetargowej.

3. Okres obowiązywania koncesji na poszukiwanie i eksplorację zostaje ustalony na okres pięciu lat, od daty wejścia w życie umowy o poszukiwaniu i eksploracji, z możliwością przedłużenia go zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

4. Procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie podmiotu któremu przyznana zostanie koncesja, o której mowa w punkcie 1, odbywa się w 150 dniu po oficjalnej publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w budynku Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki pod następującym adresem: ul. Triadica 8 w Sofii, BULGARIA.

5. Termin zakupu dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00.120 dnia po publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Termin składania zgłoszeń udziału w przetargu upływa o godz. 17.00.120 dnia po publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Termin składania ofert przetargowych upływa zgodnie z dokumentacją przetargową o godz. 17.00.144 dnia po publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8. Udział w procedurze przetargowej nie wymaga osobistej obecności zainteresowanych stron.

9. Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na kwotę 500 BGN. Dokumentację przetargową można nabyć w pokoju 802 w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki pod następującym adresem: ul. Triadica 8, Sofia, BULGARIA, w terminie określonym w pkt 5.

10. Uczestnicy procedury przetargowej muszą spełnić warunki określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

11. Oferty podlegają ocenie w oparciu o proponowane harmonogramy, środki przeznaczone na ochronę środowiska i szkolenia, dodatkowe atuty, a także kompetencje z zakresu zarządzania i finansów, zgodnie z informacjami z dokumentacji przetargowej.

12. Kwotę wadium niezbędnego do uczestnictwa w przetargu ustala się na 10.000 BGN, zgodnie z dokumentacją przetargową jest ono płatne na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki, w terminie określonym w punkcie 6.

13. Wnioskodawcy, którzy nie zostaną dopuszczeni do procedury przetargowej, otrzymują zwrot wadium w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odmowie dopuszczenia do przetargu.

14. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zatrzymane, natomiast wadia wpłacone przez inne podmioty zwraca się w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym decyzji Rady Ministrów o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i eksplorację.

15. Zgłoszenie uczestnictwa w procedurze przetargowej oraz oferty przetargowe należy składać w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ul. Triadica 8 w Sofii, BULGARIA w języku bułgarskim, zgodnie z art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

16. Oferty przetargowe spełniają wymogi i warunki określone w dokumentacji przetargowej.

17. Przetarg odbędzie się nawet w sytuacji, gdy dopuszczony do niego zostanie tylko jeden oferent.

18. Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki ma prawo do:

18.1. przekazania niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w krajowym dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej Rady Ministrów;

18.2. organizowania wykonania przetargu.

19. Odwołania od niniejszej decyzji można składać do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Premier

Boyko BORISOV

Sekretarz Generalny Rady Ministrów

Rosen ZHELYAZKOV

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH

Współrzędne geograficzne (System współrzędnych z 1950 r.) bloku 1-14 Silistar:

1. 42° 48' 43,999" N 28° 26' 04,968" E

2. 42° 48' 46,926" N 29° 07' 28,811" E

3. 42° 11' 23,914" N 29° 07' 37,250" E

4. 41° 59' 53,365" N 28° 19' 31,334" E

5. 41° 58' 54,165" N 28° 19' 31,135" E

6. 41° 58' 54,402" N 28° 06' 56,901" E

7. 42° 25' 29,736" N 28° 07' 25,049" E

8. 42° 25' 35,804" N 27° 56' 08,903" E

9. 42° 41' 47,106" N 27° 55' 59,807" E

10. 42° 41' 28,586" N 28° 25' 54,941" E

11. 42° 48' 43,999" N 28° 26' 04,968" E

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.