Nowość Decyzja nr 78/2024 (2024/1588) zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1588

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR78/2024
z dnia 15 marca 2024 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2024/1588]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2180 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające szczegółowe uregulowania w zakresie raportów jakości oraz ich treść na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku XXI do Porozumienia EOG po pkt 18qs (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/861) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"18 qt. 32019 R 2180: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2180 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające szczegółowe uregulowania w zakresie raportów jakości oraz ich treść na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (Dz.U. L 330 z 20.12.2019, s. 8)."

Tekst rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2180 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2024 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2024 r.
1 Dz.U. L 330 z 20.12.2019, s. 8.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.